www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzIesus Krist Gure Iaunaren Testamentu Berria
Joanes Leizarraga
1571

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1K 48990 - Getxo (Bizkaia)

 

aurrekoa hurrengoa

S. PIERRIS APOSTOLUAREN
BIGARREN EPISTOLA KATHOLIKOA

 

 

KAP. I.

 

1 Iainkoaren iustitia eta ezagutzea. 4 Promesak. 5 Fedea. berthutea. Eszientia. 6 Tenperantia. Patientia. 7 Iainkoaren beldurra. Karitatea. 10 bokationea eta elektionea. 11 Kristen resuma. 14 Aitzinetik Pierrisek bere herioa ikusten. 19 Profeten hitzak. 21 Profetia.

 

        1 Simeon Pierrisek Iesus Kristen zerbitzari eta Apostoluak, prezio bereko fedea gure Iainkoaren eta Iesus Krist Salbadorearen iustitiaz gurekin obtenitu dutenei:

        2 Gratia eta bake multiplika dakizuela Iainkoaren eta Iesus gure Iaunaren ezagutzeaz:

        3 Nola haren puisanza dibinoak eman baitrauzkigu bizitzeko eta pietatezko diraden gauza guziak, gu bere gloriara eta berthutera deithu gaituenaren ezagutzeaz:

        4 Zeinez promes handiak eta preziosoak eman izan baitzaizkigu, hezaz natura dibinoan partizipant egin zaiteztenzat, munduan guthiziamenduz den korruptionetik.

        5 Zuek ere bada hunetara berera dilijentia guzia ekarten duzuelarik eratxeki iezozue gainera zuen fedeari berthute, eta berthuteari eszientia:

        6 Eta eszientiari tenperantia, eta tenperantiari patientia, eta patientiari pietatea:

        7 Eta pietateari anaietasunezko onheriztea, eta anaietasunezko onherizteari karitatea.

        8 Ezen baldin gauza hauk zuetan badirade, eta abundatzen badirade etzaituzte laxo ez fruktu gabe utziren Iesus Krist gure Iaunaren ezagutzean.

        9 Baina gauza hauk eztituena itsu da, deus urrundanik eztakusalarik, ahanzirik bere bekatu zaharretarik purifikatu izan dela.

        10 Halakotz, anaieak, enplega zaitezte afektionatuki zuen bokationearen eta elektionearen fermu egiten, ezen gauza hauk egiten dituzuela, etzarete nehoiz ere eroriren.

        11 Ezen hunela Iesus Krist gure Iaunaren eta Salbadorearen resuma eternaleratko sartzea abundoski administraturen zaizue.

        l2 Bada, eznaiz nagi izanen gauza hauzaz bethiere zuen orhoit erazitera, iakinsu eta konfirmatuak bazarete ere egia hunetan.

        13 Ezen gauza iustoa estimatzen dut, tabernakle hunetan naizeno, adbertimenduz zuen iratzartzea:

        14 Dakidalarik ezen ene tabernakle hunen utzitea sarri izanen dela, Iesus Krist gure Iaunak deklaratu ere drautan bezala.

        15 Baina pena ere ezarriren dut zuek ene parti ondoan gauza hauzaz mentione egin ahal dezazuen.

        16 Ezen eztrauzuegu ezagutzera eman Iesus Krist gure Iaunaren botherea eta adbenimendua, fable artez desgisatuei iarreikiz: baina gure begiez haren maiestatea ikusi dugunok bezala:

        17 Ezen rezebitu ukan zuen Iainko Aitaganik ohore eta gloria, hunelako boz bat hari igorri izanik gloria magnifikotik, Haur da ene Seme maitea, zeinetan neure atsegin ona hartzen baitut:

        18 Eta guk boz zerutik igorri haur enzun ukan dugu, harekin batean ginadela mendi sainduan.

        19 Eta badugu Profeten hitz guzizko fermua, zeini behatzeaz ungi egiten baituzue, leku ilhunetan argitzen duen kandela bati bezala, egunak argitzen has dezakeno, eta artizarra ilki daiteno zuen bihotzetan.

        20 Baldin lehenik aditzen baduzue haur, ezen Eskripturako profetiarik batre eztela deklaratione partikularetakorik.

        21 Ezen profetia ezta gizonen borondatez ekarria izan lehenago: baina Espiritu sainduaz inspiraturik minzatu izan dirade Iainkoaren gizon sainduak.

 

 

KAP. II.

 

1 Profeta falsuak. Perditionetako sektak. 2 Egiazko bidea blasfematzen. 5 Noe. 6 Sodoma eta Gomorha. 7 Lot. 15 Balaam. 19 Libertatea. Suiektionea.

 

        1 Baina profeta falsuak ere izan dirade populuaren artean, zuen artean ere doktor falsuak izanen diraden bezala, zeinek sekretuki sar eraziren baitituzte perditionetako sektak: eta hek redemitu dituen Iauna ukaturen baitute, bere buruen gainera perditione lasterra erekarten dukeitelarik.

        2 Eta anhitz iarreikiren zaie haien insolentiei: zeinezaz egiazko bidea blasfematuren baita.

        3 Halako maneraz non abaritiaz enganiotako hitzez merkatalgoa zuezaz eginen baitukeite: zeinen gainera kondemnationeak ia aspaldidanik ezpaitu beranzen, eta zeinen perditionea ezpaitatza lo.

        4 Ezen baldin Iainkoak Aingeru bekatu egin ukan dutenak gupida ukan ezpaditu: baina ilhunduratako kadenez abismaturik liuratu ukan ditu, iudizioko reserbaturik.

        5 Eta lehenagoko mundua eztu gupida ukan, baina Noe, iustitia tronpetaria bera zortzigarren begiratu ukan du, dilubioa gaixtoen mundura erekarririk.

        6 Eta Sodomako eta Gomorhako zibitateak ilhaundurik subuersionetara kondemnatu ukan ditu, eta egin ukan du exenplu liraden gaixtoki bizi liradenen.

        7 Eta Lot iustoa abominablen konbersatione disolutionezkoaz fatigatua delibratu ukan du.

        8 (Ezen iusto hunek haien artean habitatzen zelarik ikustez eta enzutez egunetik egunera tormentatzen zuen bere bihotz iustoa, haien obra gaixtoen kausaz)

        9 Badaki Iaunak fidelen tentationetarik delibratzen: eta iniustoen iudizioko eguneko tormentatu diradenzat reserbatzen:

        10 Eta prinzipalki haragiari darreitzala, guthizia satsutara erorten diradenen eta gehientasuna menospreziatzen dutenen: hek audazioso eta bere buruez pagu izanez, eztirade beldur dignitatez gaizki minzatzera.

        11 Aingeruek, indarrez eta puisanzaz handiago badirade ere, eztute haien kontra Iaunaren aitzinean gaitzerraitezko sententiarik emaiten.

        12 Baina hauk, animal brutal bere sensualitateari darreitzanak bezala, hatzamaiteko eta desegiteko eginak dirade, aditzen eztituzten gauzak bituperatzen dituztela, bere korruptione beraz deseginen dirade:

        13 Rezebitzen dutela iniustitiazko saria, boluptatetan estimatzen dituztela egun orozko delizioak, thatxak eta makulak, dostatzen diradela bere enganioetan zuekin banketatuz.

        14 Begiak adulterioz betheak dituztela, eta bekatu egitetik gelditzen eztakitela, arima inkonstantak bazkatzen dituztela, bihotza abaritiatara exerzitatua dutela, malediktionezko haur diradela:

        15 Bide zuzena utzirik errebelatu izan dirade, Balaam Bosorensemearen bideari iarreiki izanik, zeinek inikitatezko sariari on eritzi baitzaraukan: eta bere inikitateaz benzutu izan zen:

        16 Ezen asto eme uztarriko batek boz humanoz minzaturik reprimi zezan Profetaren frenesia.

        17 Hauk dirade ithurri ur gabeak, hodei haize buhunbaz erabiliak, eta ilhunbezko lanhoa sekulakotz begiratzen zaie.

        18 Ezen banitatezko propos guziz arrogantak pronuntiatzen dituztela bazkatzen dituzte haragiaren guthiziez eta insolentiez, erroretan konbersatzen dutenetarik egiazki ihes egin zutenak:

        19 Libertate haei prometatuz berak korruptionearen esklabo diradelarik, ezen norzaz nehor benzutu izan baita, hura haren esklabo egin izan da.

        20 Ezen baldin munduko satsutasunetarik retiratu diraden ondoan Iesus Krist Iaunaren eta Salbadorearen ezagutzeaz, guziagatik ere berriz hetan nahasirik benzut baditez, haien azken konditionea lehena baino gaixtoago egin izan da.

        21 Ezen hobe ukan zukeiten iustitiazko bidea ez luten ezagutu, ezen ez ezaguturik hura, eman izan zaien manamendu saindutik gibeleratzea:

        22 Baina haei heldu izan zaie proberbio egiazkoz erraiten ohi dena, Ora itzuli izan da bere isurtze proprira: eta, Ahardi ikuziaitzuli izan da istilera iraulzkatzera.

 

 

KAP. III.

 

3 Azken denboretako trufariez. 7 Zeruak suko reserbatu. 9 Iauna patient. 12 Haren eguna. 13 Zeru berriak eta lur berria. 15 S. Paulen epistolez.

 

        1 Maiteak, ia bigarren epistola haur eskribatzen drauzuet, zeinez iratzartzen baitut adbertimenduz zuen adimendu xahua.

        2 Orhoit karetenkat Profeta sainduez aitzinetik erran izan diraden, hitzez, eta gure manamenduaz, zein baikara Iaunaren eta Salbadorearen Apostolu.

        3 Haur lehenik dakizuelarik: ezen ethorriren diradela azkeneko egunetan trufariak, bere guthizia proprien araura ebilten diradela.

        4 Eta dioitela, Non da haren adbenimenduko promesa? ezen Aitak lokartu izan diradenaz geroztik, gauza guziek hunela kontinuatzen dute kreationearen hatseandanik.

        5 Ezen haur bere nahiz ignoratzen dute, nola zeruek lehenagodanik bere izatea ukan duten, eta lurrak konsistitzen zelarik ur barnean eta ur artean, Iainkoaren hitzaz.

        6 Halakotz orduko mundua ur dilubio batez estali izanik galdu izan da.

        7 Baina orain diraden zeruak eta lurra hitz beraz reserbaturik suko begiratzen dirade iudizioaren eta gizon gaixtoen destruktionearen eguneko.

        8 Baina hunez etzaretela ignorant, maiteak, ezen egun bat Iauna beithan milla urthe bezala, eta milla urthe egun bat bezala diradela.

        9 Eztu beranzen prometatu duen Iaunak (batzuk beranze estimatzen duten bezala) baina patient da guregana, ez nahiz nehor gal dadin, baina guziak emendamendutara datozen.

        10 Baina ethorriren da Iaunaren eguna, ohoina gauaz bezala, zeinetan zeruak habarrotsekin iraganen baitirade: eta elementak beroz deseginen dirade, eta lurra, eta hartako obra guziak xoil erreren dirade.

        11 Beraz gauza hauk guziak desegin behar diradenaren gainean, nolako behar duzue izan konbersatione saindutan eta pietatezko obratan?

        12 Begira zaudetela, eta lehiatzen zaretela Iainkoaren egunaren adbenimendura, zeinetan zeruak iraxekirik deseginen baitirade, eta elementak beroz urthuren?

        13 Baina promesaren araura zeru berrien eta lur berriaren begira gaude zeinetan iustitia habitatzen baita.

        14 Halakotz, maiteak, gauza hauen begira zaudetela, dilijentia ezarzue makula gabe eta reprotxu gabe harzaz eriden zaitezten bakerekin.

        15 Eta gure Iaunaren patientia salbamendu estima ezazue: Paul gure anaie maiteak ere hari eman izan zaion sapientiaren araura eskribatu ukan drauzuen bezala:

        16 Kuasi bere epistola guzietan nola punktu hauzaz minzo baita: zeinetan baitirade batzu aditzeko gaitzik, ignorantek eta fermetate gabek makurtzen dituztenik, berze Eskripturak ere bezala, bere buruen destruktionetan.

        17 Zuek beraz, maiteak, engoitik adbertituak zaretenaz geroztik, begirauzue abominablen enganioz berzekin eraman izanik, zuen fermetatetik eror etzaitezten.

        18 Baina abanza zaitezte Iesus Krist gure Iaunaren eta Salbadorearen gratian eta ezagutzean: zeini dela gloria orain eta eternitateko egunerano. Amen.

 

aurrekoa hurrengoa