www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzIesus Krist Gure Iaunaren Testamentu Berria
Joanes Leizarraga
1571

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1K 48990 - Getxo (Bizkaia)

 

aurrekoa hurrengoa

S. PIERRIS APOSTOLUAREN
LEHEN EPISTOLA KATHOLIKOA

 

 

KAP. I.

 

2 Iainkoaren elektionea. 3 Haren miserikordia. 4 Heretaje inkorruptiblea. 5 Salbamendua. 6 Bozkarioa. 7 Fedearen foroganza eta fina. 10 Profetak. 12 Ebanjelioa. 14 Obedientia. 15 Konbersatione saindua. 17 Personen akzeptionerik ez Iainkoak. 19 Kristen odola, 20 Mundua baino lehen ordenatu. 21 Iainkoa baithango fedea eta esperanza. 22 Karitate anaietasunezkoa. 25 Iaunaren hitz bizia.

 

        1 Pierrisek, Iesus Kristen Apostoluak, Ponten, Galatian, Kapadozian, Asian, eta Bithinian gaindi barreiatuak zareten estranjerei.

        2 Iainko Aitaren probidentiaren arauez Espirituaren sanktifikationetan elejituei, obeditzeko eta Iesus Kristen odolaz ihiztatu izateko: Gratia eta bake multiplika dakizuela.

        3 Laudatu dela Iainkoa zein baita Iesus Krist gure Iaunaren Aita, zeinek bere miserikordia handiaz rejeneratu ukan baikaitu esperanza bizitara, Iesus Kristen hiletariko resurrektioneaz,

        4 Heretaje korrunpi ezin daitenera, ez makula, ez ximal, zeruetan zuenzat konserbatura,

        5 Iainkoaren berthutean fedez begiratzen zaretenonzat, azken denboran rebelatu izateko prest den salbamendutakotz.

        6 Zein gauzatan alegeratzen baitzarete, denbora apur bat orain (baldin behar bada) tristetuak zaretelarik tentatione dibersetan:

        7 Zuen fedearen foroganza ungiz preziosoagoa ezen ez urhearena (zein galtzen baita eta halere suz forogatzen) eriden dadinzat, zuen laudoriotan eta gloriatan eta ohoretan dela, Iesus Krist ager dadinean:

        8 Zein ikusi eztuzuelarik maite baituzue: zeinetan orain ikusten eztuzuelarik, baina sinhesten duzuelarik, alegranza erran ezin daitenez eta gloriosoz alegeratzen baitzarete.

        9 Eramaiten duzuelarik zuen fedearen fina, zein baita, arimen salbamendua.

        10 Salbamendu hunez informatu izan dirade, eta haur dilijentki bilhatu ukan dute, zuetara ethorteko zen gratiaz profetizatu ukan duten Profetek.

        11 Informatzen ziradelarik noizko edo zer denboratako Kristen Espiritu profetiazko hetan zenak deklaratzen zituen Kristi ethorteko zaizkan sufranzak eta haien ondoko gloriak:

        12 Eta rebelatu izan zaie, ez bere buruei, baina guri administratzen zerauzkigutela orain zuei denuntiatu izan zaizkizuen gauzak zuei Ebanjelioa predikatu drauzuezatenez, zerutik igorririko Espiritu sainduaz, zein gauzen kontenplatzeko desira baitute Aingeruek.

        13 Halakotz zuen adimenduko gerrunzea gerrikaturik, sobrietaterekin, auzue perfektoki esperanza zuei presentatzen zaizuen gratian Iesus Krist ager daiteno.

        14 Eta haur, haur obedientek bezala, zuen buruak konformatzen eztituzuelarik lehenago zuen ignorantian zentuzten desiretara:

        15 Baina zuek deithu zaituztena saindu den bezala, zuek ere zareten saindu zuen konbersatione orotan.

        16 Halakotz da eskribatua, Zareten saindu: ezen ni saindu naiz.

        17 Eta baldin Aitatan inbokatzen baduzue, personen akzeptionerik gabe batbederaren obraren arauez iujeatzen duena, beldurrekin konbersa zaitezte zuen egoitza hunetako denboran.

        18 Dakizuelarik ezen redemitu izan zaretela zuen konbersatione bano aiten ordenanzetarik hartutik: ez gauza korruptiblez, nola baita, zilharrez edo urhez:

        19 Baina Kristen odol preziosoaz, bildots makula eta satsutasun gabe batenaz bezala:

        20 Ia munduaren fundationea baino lehen ordenatuarenaz, baina azken denbora hautan manifestatuarenaz, zuengatik,

        21 Eta harzaz sinhesten duzue hura hiletarik resuszitatu duen eta hari gloria eman draukan Iainkoa baithan, zuen fedea eta esperanza Iainkoa baithan lizenzat.

        22 Bada zuen arimak purifikatu izanik, obeditzen duzuela egia Espirituaz, anaietasunezko karitate fiktione gabekorekin, bihotz xahuz elkarri on eritzozue afektionatuki:

        23 Rejeneraturik ez hazi korruptibleaz, baina inkorruptibleaz, Iainkoaren hitz biziaz, eta eternalki egoiten denaz.

        24 Zeren haragi guzia baita belharra bezala, eta gizonaren gloria guzia belhar lilia bezala: eihartu da belharra, eta haren lilia erori:

        25 Baina Iaunaren hitza badago eternalki: eta haur da zuei ebanjelizatu izan zaizuen hitza.

 

 

KAP. II.

 

2 Adimenduzko eznea. 4, 6 Krist harri bizia. 5 Sakrifizio espiritualak. 8 Behaztopamendutako harria. 9 Sakrifikadoregoa reala. 11 Haragiaren guthiziak. 12 Konbersatione honesta. 13 Majistratuei obedientia ekarteko. 16 Libertatea. 18 Zerbitzarien eginbidea. 20 Afliktionez. 21 Krist gure exenplu. 24 Kristek gure bekatuak egari. 25 Arimen Artzaina eta Ipizpikua Krist.

 

        1 Beraz utzirik malitia guzia, eta enganio guzia, eta hipokrisiak, eta inbidiak, eta gaitzerraite guziak,

        2 Desira ezazue, haur heuragirik eztuela sorthuen anzora, adimenduzko eta enganio gabeko eznea, harzaz haz zaiteztenzat.

        3 Baldin dastatu baduzue ezen benigno dela Iauna.

        4 Harengana hurbiltzen zaretelarik zein baita harri bizia, gizonez arbuiatua, baina Iainkoa baithan elejitua eta preziosoa.

        5 Zuek ere harri bizi anzo edifika zaitezte, etxe espiritual, Sakrifikadoregoa saindu, Iesus Kristez Iainkoaren gogarako sakrifizio espiritual ofrendatzeko.

        6 Halakotz kontenitzen ere da Eskripturan, Huna, ezarten dut Sionen, har kantoin prinzipala, elejitua eta preziosoa: eta hartan sinhesten duena ezta konfus izanen.

        7 Hura da bada ohore zuen sinhesten duzuenon: baina sinhesten eztutenen, harri edifikazalek arbuiatu ukan dutena kantoineko prinzipal egin izan da, eta behaztopamendutako harri, eta trebukamendutako harri.

        8 Zein trebukatzen baitirade hitzaren kontra desobedient diradelarik: hartako ordenatu ere dirade.

        9 Baina zuek zarete jeneratione elejitua, Sakrifikadoregoa reala, jende saindua, populu akisitua: ilhunbetik bere miragarrizko argira deithu ukan zaituztenaren berthuteak denuntia ditzazuenzat.

        10 Noizpait zinetenak ez populu, orain zarete Iainkoaren populu: zuek miserikordia obtenitu etzendutenok, orain miserikordia obtenitu ukan duzue.

        11 Maiteak, othoitz egiten drauzuet, estranjeren eta bideazkoen anzora, begira zaitezten haragiaren guthizietarik, zeinek gerla egiten baitute arimen kontra:

        12 Zuen konbersationea duzuelarik honest Jentillen artean zuezaz gaizkigilez bezala minzo diraden gauzetan, ikusi ditukeizten obra onetarik glorifika dezatenzat Iainkoa bisitationeko egunean.

        13 Zareten bada suiet gobernamendu humano guziaren Iaunagatik: edo regeren, superioraren bezala:

        14 Edo gobernadoren, harzaz igorri izan diradenen bezala, gaizkigilen mendekiotan eta ungigilen laudoriotan.

        15 Ezen hunela da Iainkoaren borondatea, ungi egitez, gizon erhoen ignorantiari ahoa boza diezozuen:

        16 Libertatetan zaretenek bezala, eta ez libertatea malitiaren estalkitan bazendute bezala, aitzitik Iainkoaren zerbitzariek bezala.

        17 Guziak ohoraitzazue: anaietasunari on eritzozue. Zareten Iainkoaren beldur. Rege ohora ezazue.

        18 Zerbitzariak, zareten beldur guzirekin nabusien suiet, ez solament onen eta humanoen, baina dorpen ere.

        19 Ezen haur da gogarako, baldin norbeitek Iainkoaganako konszientiagatik faskeriarik sufritzen badu, iniustoki sufritzen duelarik:

        20 Ezen zer laudorio da, baldin falta eginik bufetatzen zaretenean pairatzen baduzue? baina baldin ungi egiten duzuelarik eta aflijitzen zaretelarik pairatzen baduzue, haur da Iainkoaren gogarako.

        21 Ezen hunetakotzat deithu izan zarete: ezen Kristek ere sufritu ukan du guregatik, guri exenplu utziten draukula, haren oin hatzei iarreiki zakiztenzat:

        22 Zeinek ezpaitu bekaturik egin ukan, eta ezeinere enganiorik ezta eriden izan haren ahoan.

        23 Zeinek iniuriatzen zenean, ezpaitzuen iniuriatzen: gaizki egiten zeraukatenean, ezpaitzuen mehatxurik egiten: baina remetitzen zen iustoki iujeatzen duenagana.

        24 Zeinek gure bekatuak ekarri ukan baititu bere gorputzean zur gainean: bekatuei hilik, iustitiari bizi giaizkionzat: zeinen ukalduraz sendatu izan baitzarete.

        25 Ezen ardi errebelatuak bezala zineten, baina orain konbertitu izan zarete zuen arimen Artzainagana eta Ipizpikuagana.

 

 

KAP. III.

 

1 Emazten eginbidea. 7 Senharrena. 8 Guziak gogo batetako izateko. 9 Mendekioari eta gaitzerraiteari ihes egiteko. 14 Ungi egiteagatik sufritzea. 16 Konszientia ona. 18 Krist pasionaturik, 22 Iainkoaren eskuinean.

 

        1 Halaber emazteak suiet diraden bere senharren, baldineta batzu hitzaren desobedient badirade, emazten konbersationeaz hitza gabe irabaz ditezenzat,

        2 Ikusi dukeitenean zuen konbersatione kaste beldurrekin dena:

        3 Zeinen ornamendua ezten lekoreko bilo izurduratan, edo urhezko paramendutan, edo abillamenduetako habitutan:

        4 Baina bihotzeko gizon gordea, espiritu eme eta sosegu batetako inkorruptionean konsistitzen dena, zein baita Iainkoaren aitzinean prezioso.

        5 Ezen hunela lehenago emazte sainda Iainkoa baithan esperanza zutenak ere apainzen ziraden, suiet ziradelarik bere senharren:

        6 Sarak Abraham obeditzen zuen bezala, hura iaun deitzen zuela, zeinen alaba egin izan baitzarete, ungi egiten duzuela, eta ezeinere iziapenen beldur etzaretela.

        7 Senharrak, halaber konbersa ezazue hekin diskretki emaztezko unzi frajilagoarekin bezala, ohore emaiten draukazuela, elkarrekin bizitzeko gratiaren heredero kide ere zaretenok bezala, zuen orationeak enpatxa eztitezenzat.

        8 Eta finalki guziak zareten konsentimendu batetako eta konpasione batetako, fraternalki onhetsle zaretelarik miserikordioso, gratioso:

        9 Gaitza gaitzagatik rendatzen eztuzuela edo iniuria iniuriagatik, baina kontrariora, benedikatzen duzuela: dakizuelarik ezen hartara deithuak zaretela, benediktionezko heretajea posedi dezazuenzat.

        10 Ezen nahi duenak onhetsi bizia, eta ikusi egun onak, begira beza bere mihia gaitzetarik, eta bere ezpainak enganioren pronuntiatzetik:

        11 Itzul bedi gaizkitik, eta begi ungi: bilha beza bakea, eta iarreiki bekio hari.

        12 Ezen Iaunaren begiak iustoen gainera beha daude, eta haren beharriak haien othoitzetara, eta Iaunaren begithartea da gaizkiak egiten dituztenen gainean.

        13 Eta nor da zuei kalterik eginen drauzuena, baldin ungiari bazarreitzate?

        14 Baina baldin zerbait sufritzen baduzue ungi eginagatik, dohatsu zarete. Baina haien beldurrez izit etzaiteztela, ezeta trubla:

        15 Aitzitik Iainko Iauna sanktifika ezazue zuen bihotzetan: eta zareten bethi prest ihardestera zuetan den esperanzaz razoin galde egiten duen guziari, emetasunekin eta reberentiarekin,

        16 Konszientia ona duzuelarik: zuen kontra gaizkigilez bezala minzo diraden gauzan, konfus diradenzat, zuen konbersatione Krist baithango ona kalumniatzen dutenak.

        17 Ezen hobe da ungi egiten duzuela afliji zaitezten, baldin Iainkoaren borondateak hala nahi badu, ezen ez gaizki egiten duzuela.

        18 Ezen Kristek ere behin bekatuagatik sufritu ukan du, iustoak iniustoakgatik: gu Iainkoagana eraman genzanzat, haragiz mortifikaturik, baina bibifikaturik Espirituaz.

        19 Zein Espirituz karzeleko espirituei ere partiturik predikatu ukan baitraue,

        20 Lehenago desobedient ziradenei, behin beha zegoenean Iainkoaren patientia Noeren egunetan, apainzen zenean arka: zeinetan gutiak, da iakiteko, zortzi arima salba baitzitezen urez:

        21 Zeini orain ihardesten draukan baptismoaren figurak gu ere salbatzen gaitu: ez haragiko satsutasunak xahutzen dituenak, baina konszientia onaren atestationeak Iainkoaren aitzinean Iesus Kristen resurrektioneaz:

        22 Zein baita Iainkoaren eskuinean, zerurat ioanik, zeini suiet egin baitzaitza Aingeruak, eta puisanzak eta berthuteak.

 

 

KAP. IIII.

 

2 Iainkoaren borondatearen araura bizitzeko. 6 Hilei ebanjelizatu. 7 Beillatzeko eta othoitz egiteko. 8 Karitate afektionezkoa. 9 Hospitalitatea. 10 Iainkoaren anhitz aldezko gratia. 12 Foroganza. 14 Gloriaren eta Iainkoaren Espiritua. 17 Iainkoaren etxea.

 

        1 Bada Kristek guregatik sufritu ukan duenaz geroz haragian, zuek ere pensatze hunez beraz harma zaitezte, nola haragian sufritu duena bekatutarik zesatu den,

        2 Gehiagorik ez gizonen guthizien araura, baina Iainkoaren borondatearen araura goitiko haragian den denboran bizi denzat.

        3 Ezen asko izateko zaiku zeren gure biziko denbora iraganean Jentilen borondatea konplitu dugun, konbersatzen genduenean insolentietan, guthizietan, hordikerietan, gormandizetan, edatetan, eta idolatria abominabletan.

        4 Halakotz bere buruak estranjer iruditzen zaizte disolutionezko insolentia berera hekin laster egiten eztuzuenean, zuek gaitzerraiten zaituztela.

        5 Zeinek kontu rendaturen baitraukate bizien eta hilen iujeatzeko prest dagoenari.

        6 Ezen hunetakotz hilei ere ebanjelizatu izan zaie: kondemna litezenzat gizonen arauez, haragiz: eta bizi liraden Iainkoaren arauez espirituz.

        7 Bada gauza guzien fina hurbiltzen da. Zareten beraz sobre eta iratzarri othoitz egitera:

        8 Eta gauza guzien gainetik zuen artean karitate afektionezkoa duzuelarik: ezen karitateak estaliren du bekatuen anhitztasuna.

        9 Zareten elkarren ostatuz rezebizale, murmurationerik gabe.

        10 Batbederak dohaina rezebitu duenaren arauez berzei administra bieze, Iainkoaren anhitz aldezko gratiaren dispensazale onek bezala.

        11 Baldin norbeit minzo bada, minza bedi Iainkoaren hitzez bezala: baldin norbeit administratzen ari bada, administra beza Iainkoak administratzen duen puisanzaren araura: gauza guzietan glorifika dadinzat Iainkoa Iesus Kristez, zeini gloria eta indar sekula sekulakotz. Amen.

        12 Guzizko maiteak, eztezazuela estranio eriden, labean bezala zaretenean zuen forogatzeagatik, zerbait gauza uste gaberik ethorten balitzeizue bezala:

        13 Aitzitik Kristen afliktionetan komunikatzen duzuen bezenbatean, alegera zaitezte: haren gloriaren rebelationean ere, atsegin hartzen duzuela alegera zaiteztenzat.

        l4 Baldin Kristen izenean iniuriatzen bazarete, dohatsu zarete ezen zuen gainean reposatzen da gloriaren eta Iainkoaren Espiritua, hezaz den bezenbatean blasfematzen dena, baina zuezaz den bezenbatean glorifikatzen dena.

        15 Bada zuetarik nehor eztadila afliji gizerhaile, edo ohoin, edo gaizkigile, edo berzeren onen guthizioso bezala:

        16 Baina baldin Kristino bezala aflijitzen bada etzaiola laido, aitzitik glorifika beza Iainkoa alde harzaz.

        17 Ezen ordu da has dadin iujemendua Iainkoaren etxetik: eta baldin lehenik gureganik hatsen bada, zerik izanen da Iainkoaren Ebanjelioa obeditzen eztutenen fina?

        18 Eta baldin iustoa nekez salbatzen bada, infidela eta bekatorea non konparituren da?

        19 Halakotz bada Iainkoaren borondatez aflijitzen diradenek, kreazale fidelari bezala bere arimak gomenda bietzote ungi eginez.

 

 

KAP. V.

 

2 Ministreak bere eginbidearen egitera exhortatzen. 5 Gazteak instruitzen. 8 Sobre eta iratzarri izateko. 9 Fedearen fermetatea 19 Kristean deithuak. 12 Iainkoaren gratia. 14 Karitatezko pota.

 

        1 Zuen artean diraden Anzianoei othoitz egiten drauet nik, bainaiz haien Anzianokide: eta Kristen afliktionen testimonio, eta manifestatzeko den glorian partizipant:

        2 Bazka ezazue Iainkoaren arthalde kargutan eman zaizuena, harzaz artha duzuelarik, ez gogoz garaitik, baina gogotik: ez irabazte deshonestagatik, baina gogo prest batez.

        3 Eta ez Iaunaren heretajen gainean seignoriatzen bazendute bezala, baina arthaldearen exenplu zaratezten bezala.

        4 Eta ager dadinean Pastor prinzipala rezebituren dukezue gloriazko koroa inkorruptiblea.

        5 Halaber gazteak, zareten zaharren suiet, eta guziak zareten bata berzearen suiet: zareten humilitatez barnetik apainduak: ezen Iainkoak urgulutsuei resistitzen draue, eta humilei gratia egiten.

        6 Humilia zaitezte bada Iainkoaren esku botheretsuaren azpian, ordu datenean goiti zaitzatenzat:

        7 Zuen artha guzia haren gainera egoizten duzuela: ezen hark artha du zuezaz.

        8 Zareten sobre, eta beilla ezazue, ezen zuen etsai deabrua, lehoin marrumalari bat bezala, zuen inguru dabila, zein irets dezakeen bilha:

        9 Resisti iezozue fedez fermu zaretelarik: dakizuelarik ezen afliktione berak zuen anaien konpainia mundukoan konplitzen diradela.

        10 Baina gratia guziaren Iainkoak, zeinek deithu baikaitu bere gloria eternalera Iesus Krist Iaunean, apur bat sufritu dugunean, konpli konfirma, fortifika eta finka zaitzatela.

        11 Hari gloria eta indar sekula sekulakotz. Amen.

        12 Siluano gure anaie, uste dudan bezenbatean, fidelarekin, laburki eskribatu drauzuet: exhortatzen zaituztedalarik, eta testifikatzen dudalarik haur dela Iainkoaren gratia egiazkoa, zeineten baitzaudete.

        13 Salutatzen zaituzte Babiloneko Eliza zuekin batean elejituak, eta ene seme Mark-ek.

        14 Saluta ezazue elkar karitatezko potez. Bakea dela zuekin guziokin, zein baitzarete Iesus Kristean, Amen.

 

aurrekoa hurrengoa