www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzIesus Krist Gure Iaunaren Testamentu Berria
Joanes Leizarraga
1571

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1K 48990 - Getxo (Bizkaia)

 

aurrekoa hurrengoa

IESUS KRISTEN EBANJELIO SAINDUA
S. MATHEUEN ARAURA

 

 

KAP. I.

 

1 Iesus Kristen burhaso eta haragiaren arauezko aitzinekoak. 18 Nola hura Espiritu sainduaganik konzebiturik, Maria birjina Iosefen emazteaganik iaio izan den. 21 Zergatik izen eman zaion Iesus. 23 Emmanuel.

 

        1 Iesus Krist Dabid-en semearen, Abrahamen semearen jenerationeko Liburua.

        2 Abrahamek enjendra zezan Isaak. Eta Isaak-ek enjendra zezan Iakob. Eta Iakob-ek enjendra zitzan Iuda eta haren anaieak.

        3 Eta Iudak enjendra zitzan Fares eta Zara Thamarganik. Eta Faresek enjendra zezan Esrom. Eta Esromek enjendra zezan Aram.

        4 Eta Aramek enjendra zezan Aminadab. Eta Aminadab-ek enjendra zezan Naason. Eta Naasonek enjendra zezan Salmon.

        5 Eta Salmonek enjendra zezan Booz Rakabganik. Eta Boozek enjendra zezan Obed Ruthganik. Eta Obed-ek enjendra zezan Iese.

        6 Eta Iesek enjendra zezan Dabid regea. Eta Dabid regeak enjendra zezan Salomon uriasen emazte izanaganik.

        7 Eta Salomonek enjendra zezan Roboam. Eta Roboamek enjendra zezan Abia. Eta Abiak enjendra zezan Asa.

        8 Eta Asak enjendra zezan Iosafat. Eta Iosafatek enjendra zezan Ioram. Eta Ioramek enjendra zezan Ozias.

        9 Eta Oziasek enjendra zezan Ioatham. Eta Ioathamek enjendra zezan Akaz. Eta Akazek enjendra zezan Ezekias.

        10 Eta Ezekiasek enjendra zezan Manase. Eta Manasek enjendra zezan Amon. Eta Amonek enjendra zezan Iosias.

        11 Eta Iosiasek enjendra zezan Iazim. Eta Iazimek engrendra zitzan Iekonias eta haren anaieak, Babilonerat eraman izan ziradenean.

        12 Eta Babilonerat eraman izan ziraden ondoan, Iekoniasek enjendra zezan Salathiel. Eta Salathielek enjendra zezan Zorobabel.

        13 Eta Zorobabelek enjendra zezan Abiud. Eta Abiud-ek enjendra zezan Eliazim. Eta Eliazimek enjendra zezan Azor.

        14 Eta Azorek enjendra zezan Sadok. Eta Sadok-ek enjendra zezan Akim. Eta Akimek enjendra zezan Eliud.

        15 Eta Eliud-ek enjendra zezan Eleazar. Eta Eleazarek enjendra zezan Mathan. Eta Mathanek enjendra zezan Iakob.

        16 Eta Iakob-ek enjendra zezan Iosef Mariaren senharra, zeinaganik iaio izan baita Iesus, zein erraiten baita Krist.

        17 Bada Abrahamganik Dabidgananoko jeneratione guziak, dirade hamalaur jeneratione. Eta Dabidganik Babilonerat eraman izan ziraden arteranokoak, hamalaur jeneratione. Eta Babilonerat eraman izan ziradenetik Kristgananokoak, hamalaur jeneratione.

        18 Bada Iesus Kristen sortzea hunela izan da. Ezen Maria haren ama Iosefekin fedatua zela, hek elkargana gabe, izorra eriden zedin Espiritu sainduaganik.

        19 Orduan bere senhar Iosefek, zeren iusto baitzen eta ezpaitzuen hura difamatu nahi, sekretuki utzi nahi ukan zuen.

        20 Baina gauza hauk gogoan zerabiltzala, huna, Iaunaren Aingerua ager zekion ametsetarik, zioela, Iosef Dabid-en semea, ezaizela beldur eure emazte Mariaren hartzera: ezen hartan konzebitu dena, Espiritu sainduaganik duk.

        21 Eta erdiren duk seme batez eta deithuren duk haren izena Iesus. Ezen hark salbaturen dik bere populua haien bekatuetarik.

        22 Bada haur guzia egin izan da, Iaunak Profetaz erran ukan zuena konpli ledinzat, zioela,

        23 Huna, birjina bat izorra izanen da, eta erdiren da seme batez, eta deithuren dute haren izena Emmanuel, zein erran nahi baita hanbat nola, Iainkoa gurekin.

        24 Lotarik iratzarturik bada Iosefek egin zezan Aingeruak manatu zeraukan bezala, eta har zezan bere emaztea.

        25 Eta etzezan hura ezagut, bere lehen semeaz erdi zedino: eta deizezan haren izena Iesus.

 

 

KAP. II.

 

        1 Krist Bethlehemen iaio. 11 eta Orientetik ethorri Zuhurrez adoratu. 13 Gero Iosefek hala manamendu ukanik Iesus eta haren ama Maria harturik Egiptera ihes egiten. 16 Herodesek haur xipiak hiltzen. 21 Iosef ama-semekin Egiptetik itzulirik, Nazarethera ethorten.

 

        1 Iaio zenean bada Iesus Bethlehem Iudeakoan rege Herodesen denboran, huna, Zuhurrak Orientetik ethor zitezen Ierusalemera,

        2 Zioitela, Non da Iuduen rege iaio dena? ezen ikusi dugu haren izarra Orientean, eta ethorri gara hura adora dezagunzat.

        3 Bada rege Herodes enzunik hori trubla zedin, eta Ierusaleme guzia harekin.

        4 Eta bildurik Sakrifikadore prinzipal guziak eta populuaren Eskribak, informa zedin hetarik non Krist sortzeko zen.

        5 Eta hek erran ziezoten, Bethlehem Iudeakoan, ezen hunela eskribatua duk Profetaz,

        6 Eta hi Bethlehem Iudako lurra, ezaiz Iudako gobernadoren arteko xipiena, ezen hireganik ilkiren duk, Israel ene populua bazkaturen duen gobernadorea.

        7 Orduan Herodes sekretuki Zuhurrak deithurik informa zedin hetarik dilijentki, izarra agertu izan zaien denboraz:

        8 Eta hek Bethlehemerat igorririk, erran ziezen, Ioanik informa zaitezte dilijentki haurtxoaz: eta eriden dukezuenean, iakin erazi iezadakue, nik ere ethorririk adora dezadan hura.

        9 Hek bada regea enzunik parti zitezen: eta huna, Orientean ikusi ukan zuten izarra haien aitzinean ioaiten zen, haurtxoa zen lekuaren gainera ethorririk geldi zedino.

        10 Eta izarra ikusirik bozkario handiz boz zitezen hagitz.

        11 Eta etxera sarthurik eriden zezaten haurtxoa bere ama Mariarekin: eta ahozpez adora zezaten hura, eta bere thesaurak desplegaturik presenta zietzoten estrenak, urhe, enzensu, eta mirha.

        12 Eta dibinoki ametsetan adbertitu izanik ezlitezen Herodesgana itzul, berze bidez retira zitezen bere komarkarat.

        13 Bada hek retiratu eta, huna, Iaunaren Aingerua agertzen zaio Iosefi, dioela, Iaikirik har itzak haurtxoa eta haren ama, eta ihes egik Egiptera: eta aizen han nik darrakeadano: ezen Herodesek bilhaturen dik haurtxoa hiltzeko.

        14 Iosefek bada iratzarri eta, har zitzan haurtxoa eta haren ama gauaz, eta retira zedin Egiptera.

        15 Eta egon zedin han Herodesen finerano, Iaunak Profetaz erran zuena konpli ledinzat, zioela Egiptetik deithu ukan dut neure Semea.

        16 Orduan Herodesek ikusirik nola Zuhurrez enganatu izan zen, aserre zedin hagitz: eta bere jendea igorririk hil zitzan Bethlehemen eta haren aldiri guzietan ziraden haur bi urthetako eta behereko guziak, Zuhurretarik dilijentki informatu izan zen denboraren araura.

        17 Orduan konpli zedin Iaunak Hieremias Profetaz erran ukan zuena, zioela,

        18 Boza Rhaman enzun izan da, deithore eta nigar eta auhen handi. Rakel bere haurrakgatik nigarrez egon, eta ezta konsolatu nahi izan, zeren eztiraden.

        19 Baina Herodes hil eta, huna, Iaunaren Aingerua ager zekion ametsetan Iosefi Egipten,

        20 Zioela, iaikirik har itzak haurtxoa eta haren ama eta ioan adi Israeleko lurrerat, ezen haurtxoaren arimaren ondoan zabiltzanak hil izan dituk.

        21 Hark bada iratzarri eta, har zitzan haurtxoa eta haren ama, eta ethor zedin Israeleko lurrera.

        22 Baina enzunik ezen Arkelausek regnatzen zuela Iudean bere aita Herodesen lekuan, beldur zedin hara ioaitera: eta ametsetan dibinoki adbertiturik retira zedin Galileako bazterretarat.

        23 Eta hara ethorririk habita zedin Nazareth deitzen den hirian: Profetez erran izan zena konpli ledinzat, ezen Nazareno deithuren zela.

 

 

KAP. III.

 

1 Ioanesek penitentia eta Kristen ethortea predikatzen. 4 Ioanesen beztidura eta bianda. 6 Bekatuen konfesionea. 7 Ioanesek Fariseuak reprotxatzen. 8 Penitentiazko fruktuak. 9 Abrahamen haur. 10 Aizkora arbore erroan. 11 Urez eta Espiritu sainduazko Baptismoa. 12 Bahea eskuan, lastoa surako, eta bihia granererako. 13 Krist batheiatu.

 

        1 Bada denbora hartan ethor zedin Ioanes baptista, predikatzen zuela Iudeako desertuan:

        2 Eta zioela, Emenda zaitezte: ezen zeruetako resuma hurbil da.

        3 Ezen haur da Esaias Profetaz erran izan zena, zioela, Desertuan oihuz dagoenaren boza da, Apain ezazue Iaunaren bidea, zuzen itzazue haren bideskak.

        4 Ioanes hunek bada zuen bere abillamendua kamellu biloz, eta larruzko gerrikoa bere gerrunzean inguru: eta haren bianda zen othiz eta basa eztiz.

        5 Orduan ethor zedin harengana Ierusaleme eta Iudea guzia, eta Iordanaren inguruko komarka guzia.

        6 Eta batheiatzen ziraden harenganik Iordanean, bere bekatuak konfesatzen zituztela.

        7 Ikusirik bada anhitz Fariseuetarik eta Sadduzeuetarik ethorten ziradela haren baptismora, erran ziezen, Bipera kasta, nork abisatu zaituzte hira ethortekoari ihes dagiozuen?

        8 Egin itzazue bada fruktuak emendamenduaren digneak.

        9 Eta eztezazuela presumi zeurok baithan erraitera, Abraham dugu aita: ezen badiotsuet, Iainkoak harri hautarik ere Abrahami haur suszita ahal diezakeola.

        10 Bada ia aizkora arboren errora ezarria da: beraz arbore fruktu onik egiten eztuen guzia pikatzen da eta sura egoizten.

        11 Egia da, nik batheiatzen zaituztet urez emendamendutara: baina ene ondoan ethorten dena, ni baino borthitzago da, zeinen zapaten ekarteko ezpainaiz digne: hark batheiaturen zaituzte Espiritu sainduaz eta suz.

        12 Bere bahea bere eskuan du, eta garbituren du bere larraina: eta bilduren du bere ogibihia granerera: baina lastoa xoil erreren du behinere hiltzen ezten suan.

        13 Orduan ethor zedin Iesus Galileatik Iordanera Ioanesgana, harenganik batheia ledinzat.

        14 Baina Ioanesek hagitz enpatxatzen zuen hura, zioela, Nik behar diat hireganik batheiatu, eta hi ethorten aiz enegana ?

        15 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezon, Utzak oraingotz: ezen hunela konplitu behar diagu iustitia guzia. Orduan utzi zezan egitera.

        16 Eta Iesus batheiatu zenean, bertan ilki zedin uretik: eta huna, ireki izan zaizkan zeruak, eta ikus zezan Iainkoaren Espiritua uso kolunba baten gisan iausten eta haren gainera ethorten

        17 Eta huna boz bat zerutik, zioela, Haur da ene Seme maitea, zeinetan neure atsegin ona hartzen baitut.

 

 

KAP. IIII.

 

1 Krist desertuan barur egin ondoan Satanez tentatu. 11 Eta Aingeruez zerbitzatu. 17 Predikatzen hasi. 18 Gero Pierris eta Andriu, Iakes eta Ioanes deithurik. 23 Ebanjelioa du Galilean predikatzen eta eri anhitz sendatzen.

 

        1 Orduan Iesus eraman zedin Espirituaz desertura, deabruaz tenta ledinzat.

        2 Eta barurtu zituenean berrogei egun eta berrogei gau, finean gose zedin.

        3 Eta ethorririk harengana tentazaleak erran zezan, Baldin Iainkoaren Semea bahaiz, errak harri hauk ogi egin ditezen.

        4 Baina hark ihardesten zuela erran zezan, Eskribatua duk, Ezta gizona ogi beretik biziko, baina Iainkoaren ahotik ilkiten den hitz orotarik.

        5 Orduan hura du eramaiten deabruak Zibitate saindura, eta du ezarten tenpleko pinakle gainean.

        6 Eta diotso, Baldin Iainkoaren Semea bahaiz, egotzak eure burua beherera: ezen eskribatua duk, Ezen kargu emanen drauela hizaz bere Aingeruei, eta bere eskuetan eramanen autela, eure oinaz harrian behaztopa ezadinzat.

        7 Erran ziezon Iesusek, Berriz eskribatua duk, Eztuk tentaturen eure Iainko Iauna.

        8 Berriz hura du eramaiten deabruak guzizko mendi gora batetara, eta erakusten drautza munduko resuma guziak eta hetako gloria:

        9 Eta diotso, Hauk guziok emanen drauzkiat, baldin ahozpez adora banezak.

        10 Orduan diotso Iesusek, Habil Satan, ezen eskribatua duk: Eure Iainko Iauna adoraturen duk, eta hura bera zerbitzaturen duk.

        11 Orduan utziten du hura deabruak: eta huna, Aingeruak ethor zitezen, eta zerbitzatzen zuten hura.

        12 Eta enzun ukan zuenean Iesusek, ezen Ioanes presoner zela, retira zedin Galileara.

        13 Eta utzirik Nazareth, ethor zedin eta habita Kapernaum itsas aldekoan, Zabulongo eta Nefthalingo bazterretan:

        14 Konpli ledinzat Esaias Profetaz erran izan zena, zioela,

        15 Zabulongo lurra eta Neftalingo lurra itsasorrako bide aldean Iordanaz berze aldetik, Jentilen Galilea:

        16 Populu ilhunbean zetzanak argi handi ikusi ukan du: eta herioaren rejionean eta itzalean zeunzanei argi altxatu izan zaie.

        17 Orduan-danik has zedin Iesus predikatzen, eta erraiten, Emenda zaitezte: ezen hurbil da zeruetako resuma.

        18 Eta Iesusek Galileako itsas aldean zabilala, ikus zitzan bi anaie, Simon, Pierris erraiten dena, eta Andriu haren anaiea, egoizten zutela sarea itsasora (ezen peskadore ziraden.)

        19 Eta dioste, Zatozte ene ondoan, eta eginen zaituztet giza peskadore.

        20 Eta hek bertan utzirik sareak iarreiki izan zaizkan.

        21 Eta handik aitzinago iraganik, ikus zitzan berzerik bi anaie, Iakes Zebedeoren semea, eta Ioanes haren anaiea, unzi batetan bere aita Zebedeorekin, bere saren adobatzen ari ziradela: eta dei zitzan.

        22 Eta hek bertan unzia eta bere aita utzirik iarreiki izan zaizkan.

        23 Eta inguratzen zuen Galilea guzia Iesusek, haien sinagogetan irakasten ari zela, eta resumako Ebanjelioa predikatzen zuela, eta sendatzen zuela eritasun mota guzia, eta langore mota guzia populuaren artean.

        24 Orduan io zezan haren famak Siria guzia: eta presenta zietzoten gaizki zeuden guziak, eritasun dibersez eta tormentaz edukiak, eta demoniatuak, eta lunatikoak, eta paralitikoak: eta sendatzen zituen.

        25 Eta jendetze handi iarreiki zekion Galileatik, eta Dekapolistik, eta Ierusalemetik, eta Iudeatik, eta Iordanaz berze aldetik.

 

 

KAP. V.

 

3 Dohatsuak zein diraden. 13 Apostoluak deitzen lurreko gatz eta munduko argi. 14 Mendi gaineko zibitatea ezin estal, eta nehork ez kandela bizia gaitzurupean ezarten. 16 Obra onak. 17 Krist zertara ethorri. 19 Fidelen eginbidea. 21 Hilitzekaz, gaitzerizteaz, adulterioaz. 29 Eskuineko begiaz eta eskuaz. 31 Senhar emazten separationeaz. 33 Ez iniuriatzeko. 39 Iniuria sufritzeko. 44 Etsaiak onhesteko, eta persekutatzaleakgatik othoitz egiteko. 48 Perfektionea.

 

        1 Iesus bada ikusirik jendetzeak, igan zedin mendi batetara: eta iarri zenean hurbildu izan zaizkan bere diszipuluak.

        2 Eta bere ahoa irekirik irakasten zituen, erraiten zuela,

        3 Dohatsu dirade espirituz paubreak: zeren haien baita zeruetako resuma.

        4 Dohatsu dirade nigarrez daudenak: zeren hek konsolaturen baitirade.

        5 Dohatsu dirade emeak: zeren hek lurra heretaturen baitute.

        6 Dohatsu dirade iustitiaz gose eta egarri diradenak: zeren hek aseren baitirade.

        7 Dohatsu dirade miserikordiosoak: zeren haei miserikordia eginen baitzaie.

        8 Dohatsu dirade bihotzez xahu diradenak: zeren hek Iainkoa ikusiren baitute.

        9 Dohatsu dirade bakea prokuratzen dutenak: zeren hek Iainkoaren haur deithuren baitirade.

        10 Dohatsu dirade iustitiagatik persekutatzen diradenak: zeren haien baita zeruetako resuma.

        11 Dohatsu izanen zarete nehork iniuria erran draukezuenean, eta persekutatu zaitukeztenean, eta hitz gaixto guzia erran dukeitenean zuen kontra, gezurrez ene kausaz.

        12 Boz eta alegera zaitezte, zeren zuen saria handi baita zeruetan: ezen hala persekutatu ukan dituzte zuen aitzineko Profetak.

        13 Zuek zarete lurreko gatza: eta baldin gatza gezat badadi, zerzaz gazituren da? ezta gehiagorik deusgai kanporat iraizteko eta gizonez ohondikatu izateko baizen.

        14 Zuek zarete munduko argia. Ezin estal daite zibitate mendi gainean iarria.

        15 Eta eztute iraixekiten kandela eta hura ezarten gaitzurupean, baina kandelerean, eta argi egiten draue etxeko guziei.

        16 Hala argi begi zuen argiak gikonen aitzinean, zuen obra onak ikus ditzatenzat, eta glorifika dezaten zuen Aita zeruetan dena.

        17 Eztuzuela uste ezen Legearen edo Profeten abolitzera ethorri naizela: eznaiz ethorri abolitzera, baina konplitzera.

        18 Ezen egiaz diotsuet, iragan daiteno zerua eta lurra, iota bat edo punktu huts bat ezta Legetik iraganen, gauza guziak egin diteno.

        19 Nork ere beraz hautsiren baitu manamendu xipien hautarik bat, eta irakatsiren baititu hunela gizonak, xipien deithuren da hura zeruetako resuman: baina nork ere eginen baititu eta irakatsiren, hura handi deithuren da zeruetako resuman.

        20 Ezen erraiten drauzuet, baldin abundosago ezpada zuen iustitia Eskribena eta Fariseuena baino, zuek etzaretela sarthuren zeruetako resuman.

        21 Enzun ukan duzue nola erranizan izan zaien lehenagokoei, Eztuk hilen: eta nork ere hilen baitu, hura iudizioz punitu izateko digne date.

        22 Baina nik erraiten drauzuet, ezen nor ere aserretzen baitzaio bere anaieri kausa gabe, iudizioz punitu izateko digne datela: eta nork ere erranen baitrauka bere anaieri, Raka, hura konseilluz punitu izateko digne datela: eta nork ere erranen baitrauka, Erhoa, suzko gehennaz punitu izateko digne datela.

        23 Beraz baldin eure oblationea eramaiten baduk aldarera, eta han orhoit bahadi ezen hire anaieak baduela zerbait hire kontra,

        24 Utzi ezak han eure oblationea aldare aitzinean, eta habil: lehen apointadi eure anaierekin, eta orduan ethorririk presenta ezak eure oblationea.

        25 Aizen adiskide eure partida kontrastarekin fitetz, harekin bidean aizeno, ezemon eure partida kontrastak iujeari, eta iujeak ezemon sarjeantari, eta presoinean ezar ezadin.

        26 Egiaz erraiten drauat, ezaiz ilkiren handik, renda diroano azken pelata.

        27 Enzun ukan duzue ezen lehenagokoei erran izan zaiela, Eztuk adulteriorik iaukiren.

        28 Baina nik erraiten drauzuet, Nork ere begiesten baitu emazterik, hura guthizia dezanzat, hanbatez adulteratu dukeela harekin bere bihotzean.

        29 Bada baldin eure begi eskuinak trebuka eraziten bahau, idoki ezak hura, eta iraitzak eureganik: ezen hobe duk hiretako, gal dadin hire menbroetarik bat, eta eztadin hire gorputz guzia egotz gehennara.

        30 Eta baldin eure esku eskuinak trebuka eraziten bahau, trenka ezak hura, eta iraitzak eureganik: ezen hobe duk hiretako, gal dadin hire menbroetarik bat, eta eztadin hire gorputz guzia egotz gehennara.

        31 Halaber erran izan da, Nork ere utziren baitu bere emaztea, bemo separationeko letra:

        32 Baina nik diotsuet, ezen nork ere utziren baitu bere emaztea, salbu paillardizaren kausaz, adulterio egin eraziten draukala: eta nor ere utziarekin ezkonduren baita, hark adulterio iaukiten duela.

        33 Berriz enzun ukan duzue, ezen lehenagokoei erran izan zaiela, Ezaiz desperiuraturen, baina rendaturen drautzak Iaunari eure iuramendu prometatuak.

        34 Baina nik diotsuet eztezazuen iura batre, ez zeruaz, ezen Iainkoaren thronoa da.

        35 Ezeta Lurraz, ezen haren oinetako alkia da: ezeta Ierusalemez, ezen rege handiaren zibitatea da.

        36 Halaber eure buruaz eztuk iuraturen, ezen bilo bat xuri ezpa beltz ezin daidik.

        37 Baina biz zuen hitza bai, bai: ez, ez: eta hauzaz goitikoa, gaixtotik da.

        38 Enzun ukan duzue, ezen erran izan dela, Begia begiagatik, eta hortza hortzagatik.

        39 Baina nik erraiten drauzuet, Eztiezozuela resisti gaizkiari: baina baldin norbeitek io baheza eure eskuineko mathelan, itzul iezok berzea ere.

        40 Eta hiri auzi egin nahi drauanari, eta eure iaka edeki, utzi iezok mantoa ere.

        41 Eta nork ere nahi ukanen baihau bortxatu lekoa baten egitera, albeitindoa harekin biga.

        42 Eskatzen zaianari emok: eta hireganik maillebatu nahi duena eztezala iraitz.

        43 Enzun ukan duzue ezen erran izan dela, On eritziren draukak eure hurkoari, eta gaitz eritziren draukak eure etsaiari.

        44 Baina nik erraiten drauzuet, Onhets itzazue zuen etsaiak, benedikaitzazue maradikatzen zaituztenak, ungi egiezue gaitz daritzuenei: eta othoitz egizue oldartzen zaizkizuenakgatik, eta persekutatzen zaituztenakgatik.

        45 Zuen Aita zeruetan denaren haur zaretenzat: ezen hark ilki eraziten du bere iguzkia gaixtoen eta onen gainera, eta igorten du uria iustoen eta iniustoen gainera.

        46 Ezen baldin zuei on daritzuenei on badariztezue, zer sari ukanen duzue? eztute publikanoek ere hori bera egiten?

        47 Eta baldin zuen anaiei solament begitharte egiten badrauezue, zer gehiago egiten duzue? eztute publikanoek ere horrela egiten?

        48 Zareten bada zuek perfekt, zuen Aita zeruetan dena perfekt den bezala.

 

 

KAP. VI.

 

1 Elemosinaz. 5 Othoitzaz. 14 Elkarri nola barkatzeko. 16 Baruraz. 19 Thesaur egiteaz. 24 Iainkoa eta abrastasunak ezin zerbitza. 25 Bizitze tenporalaz artharik ez ukaiteko. 33 Iainkoaren resuma eta hartarako eginbidea lehenik bilhatzeko.

 

        1 Begirauzue zuen elemosina eztagizuen gizonen aitzinean hezaz ikus zaiteztenzat: ezpere saririk eztuzue ukanen zuen Aita zeruetan dena baithan.

        2 Bada elemosina egiten duanean, eztezala tronpeta io erazi eure aitzinean, hipokritek egiten duten bezala sinagogetan eta karriketan, gizonez estima ditezenzat: egiaz diotsuet rezebitzen dutela bere saria.

        3 Baina hik elemosina egiten duanean, ezalbeileki hire ezkerrak, zer egiten duen hire eskuinak.

        4 Hire elemosina sekretuan denzat: eta eure Aita sekretuan dakusanak, rendaturen drauk agerrian.

        5 Eta othoitz egiten duanean, ezaizela hipokritak bezala: haei laket ziaiek kongregationetan eta karrika kantoinetan zutik daudela othoitz egitea, gizonez ikus ditezenzat: egiaz erraiten drauzuet ezen rezebitzen dutela bere saria.

        6 Baina othoitz egiten duanean, sar adi eure ganberatxoan, eta eure bortha ertsirik, othoitz egiok eure Aita sekretuan denari: eta eure Aita sekretuan dakusanak rendaturen drauk agerrian.

        7 Bada othoitz egiten duzuenean, eztezazuela anhitz edas Paganoek bezala: ezen uste dute bere anhitz edasteaz enzunen diradela.

        8 Etzaretela beraz hetarat irudi: ezen badaki zuen Aitak zeren behar zareten, eska zakizkioten baino lehen.

        9 Hunela beraz zuek othoitz egizue, Gure Aita zeruetan aizena, sanktifika bedi hire izena:

        10 Ethor bedi hire resuma. Egin bedi hire borondatea zeruan bezala lurrean ere.

        11 Gure eguneko ogia iguk egun.

        12 Eta kita ietzaguk gure zorrak, nola guk ere gure zordunei kitatzen baitrauegu.

        13 Eta ezgaitzala sar erazi tentationetan, baina delibra gaitzak gaixtotik. Ezen hirea duk resuma, eta puisanka, eta gloria sekulakotz. Amen.

        14 Ezen baldin barka badietzezue gizonei bere faltak, barkaturen drauzue zuei ere zuen Aita zerukoak.

        15 Baina baldin barka ezpadietzezue gizonei bere faltak, zuen Aitak ere eztrauzkizue barkaturen zuen faltak.

        16 Gehiago, barur dagizuenean, etzaretela itxura tristetako hipokritak bezala: ezen desgisatzen dituzte bere begitharteak, barur diradela gizonei ageri diradenzat: egiaz erraiten drauzuet, ezen rezebitzen dutela bere saria.

        17 Baina hik barur egiten duanean unkta ezak eure burua, eta ikuz ezak eure begithartea:

        18 Gizonei barur aizela ageri ezakienzat, baina eure Aita sekretuan denari: eta eure Aita sekretuan dakusanak rendaturen drauk agerrian.

        19 Eztitzazuela egin zuen thesaurak lurrean, non zerrenak eta herdoillak goastatzen baititu, eta non ohoinek zulhatzen eta ebaisten baitituzte.

        20 Baina egin itzazue zuen thesaurak zeruan, non ez zerrenek ez herdoillak ezpaitu goastatzen, eta non ohoinek ezpaitute zulhatzen ez ebaisten.

        21 Ezen non baita zuen thesaura, han izanen da zuen bihotza ere.

        22 Gorputzaren argia da begia, beraz baldin hire begia sinple bada, hire gorputz guzia argi datek:

        23 Baina baldin hire begia gaixto bada hire gorputz guzia ilhun datek: beraz baldin hitan den argia ilhunbe bada, ilhunbe hura zein handi date?

        24 Nehork bi nabusi ezin zerbitza ditzake: ezen edo batari gaitz eritziren drauka, eta berzeari on: edo batarekin edukiren du eta berzea menospreziaturen. Ezin zerbitza ditzakezue Iainzoa eta abrastasunak.

        25 Halakotz erraiten drauzuet, eztuzuen artharik zuen bizitzeaz, zer ianen duzuen eta zer edanen: ezeta zuen gorputzaz, zerzaz beztituren zareten: ezta bizia bianda baino gehiago, eta abillamendua baino gorputza?

        26 Konfideraitzazue zeruko xoriak, ezen eztute ereiten, ez errekeitatzen, ezeta graneretara biltzen, eta zuen Aita zerukoak hatzen ditu hek: etzarete zuek anhitzez hek baino exzellentago?

        27 Eta nork zuetarik artha ukanez eratxeki, ahal diezakeo beso bat bere handitasunari?

        28 Eta beztiduraz zergatik zarete arthatsu? ikas ezazue nola landako floreak handitzen diraden : ez nekatzen dirade, ez iruten dute.

        29 Baina erraiten drauzuet are Salomon ere bere gloria guziarekin eztela beztitu izan hetarik bat bezala.

        30 Bada baldin landako egun belhar dena, eta bihar labean ezarten dena, Iainkoak hala inguru beztitzen badu: eza zuek anhitzez areago, fede xipitakoak?

        31 Eztuzuela beraz artharik erraiten duzuela, Zer ianen dugu, edo zer edanen dugu, edo zerzaz beztituren gara?

        32 (Ezen gauza hauk guziak Paganoek bilhatzen dituzte) ezen badaki zuen Aita zerukoak, ezen gauza hauen guzion beharra baduzuela.

        33 Baina bilha ezazue lehenik Iainkoaren resuma eta haren iustitia, eta gauza hauk guziak emanen zaizkizue gainerako.

        34 Etzaretela bada arthatsu biharamunaz: ezen biharamunak beretako artha ukanen du: egunak asko du bere afliktioneaz.

 

 

KAP. VII.

 

1 Ez iudikatzeko. 6 Gauza saindua orei ez emaiteko. 7 Eskatzeko, bilhatzeko, bulkatzeko. 12 Eskripturaren somarioa. 13 Bortha hersia eta zabala. 15 Profeta falsuak. 16 Arborearen fruktua. 21 Aita zerukoaren borondatea eginen duena salbaturen. 22 Mirakulu falsu egilez. 24 Hartoka edo sable gaineko etxeaz.

 

        1 Eztezazuela iudika, iudika etzaiteztenzat.

        2 Ezen zer iujemenduz iudikaturen baituzue, iudikaturen zarete: eta zer neurriz neurthuren baituzue, aldiz neurthuren zaizue.

        3 Eta zergatik behatzen duk eure anaieren begiko fitsera, eta eure begiko gapirioari ezatzaio ohartzen?

        4 Edo, nola diotsok eure anaieri, Uztak idoki dezadan fitsa hire begitik, eta horra, gapirioa hire begian?

        5 Hipokrita, idokak lehenik gapirioa eure begitik, eta orduan behaturen duk, idoki dezan fitsa eure anaieren begitik.

        6 Ezteiezuela gauza saindua orei, eta eztitzazuela egotz, zuen perlak urden aitzinera: bere oinez ohondika eztitzaten, eta itzulirik zathika etzaitzaten zuek.

        7 Eska zaitezte eta emanen zaizue: bilha ezazue, eta eridenen duzue: bulka ezazue, eta irekiren zaizue.

        8 Ezen eskatzen den guziak, rezebitzen du: eta bilhatzen duenak, erideiten du : eta bulkatzen duenari, irekiren zaio.

        9 Ezen nor da zuetarik gizona, baldin bere semea ogi eska badakio, harri emanen draukana?

        10 Eta, baldin arrain eska badakio, ala suge bat emanen drauka?

        11 Beraz zuek gaixto zaretelarik baldin badakizue gauza onen zuen haurrei emaiten: zenbatez areago zuen Aita zeruetan denak emanen drauzte gauza onak eskatzen zaizkionei?

        12 Bada gizonek zuei egin dietzazuen nahi dituzuen gauza guziak, egin ietzezue zuek ere haei halaber: ezen haur da Legea eta Profetak.

        13 Sar zaitezte bortha hersitik: ezen bortha largoa eta bide zabala da perditionetara irioiten duena, eta anhitz dirade hartarik sartzen diradenak.

        14 Ezen bortha hersia da eta bide hersia bizitzera eramaiten duena: eta guti dirade hura erideiten dutenak.

        15 Begirauzue bada profeta falsuetarik, zein ethorten baitirade zuetara ardi abiturekin: baina barnean otso harrapari dirade.

        16 Bere fruktuetarik ezaguturen dituzue hek. Ala biltzen dute elhorrietarik mahatsik, edo karduetarik fikorik?

        17 Hala arbore on guziak fruktu onak egiten ditu, eta arbore gaixtoak fruktu gaixtoak egiten ditu.

        18 Arbore onak fruktu gaixtorik ezin daidi, eta arbore gaixtoak fruktu onik ezin daidi.

        19 Fruktu onik egiten eztuen arbore guzia pikatzen da eta sura egoizten.

        20 Bere fruktuetarik beraz ezaguturen dituzue hek.

        21 Niri Iauna, Iauna, erraiten drautan guzia ezta sarthuren zeruetako resuman, baina ene Aita zeruetan denaren borondatea egiten duena.

        22 Anhitzek erranen draut egun hartan, Iauna, Iauna, eztugu hire izenean profetizatu, eta eztitugu hire izenean deabruak egotzi kanpora, eta eztugu hire izenean berthute anhitz egin?

        23 Eta orduan erranen drauet klaroki, Egundano etzaituztet ezagutu: parti zaitezte eneganik inikitate egiten duzuenok.

        24 Nork ere bada enzuten baititu ene hitz hauk, eta hek egiten, hura dut konparaturen gizon zuhur bere etxea arroka gain batetan edifikatu duenarekin:

        25 Eta erori izan da uria, eta ethorri izan dirade ur sobernak, eta eraunsi ukan dute haizek, eta io ukan dute etxearen kontra: eta ezta erori izan: ezen arroka gainean fundatua zen.

        26 Eta nork ere enzuten baititu ene hitz hauk, eta ezpaititu egiten, konparaturen da gizon erho bere etxea sable gainean edifikatu duenarekin.

        27 Eta erori izan da uria, eta ethorri izan dirade ur sobernak, eta haizek eraunsi ukan dute, eta io ukan dute etxe haren kontra, eta erori izan da, eta haren desegitea handi izan da.

        28 Eta gerta zedin propos hauk akabatu zituenean Iesusek, populua miraz baitzegoen haren doktrinaz.

        29 Ezen irakasten zituen authoritate zuenak bezala, eta ez Eskribek bezala.

 

 

KAP. VIII.

 

2 Sorhaioa. 5 Zenteneraren muthil eria eta fedea. 11 Jentilen bokationea eta Iuduen iraiztea. 13 Sinhestea. 14 Pierrisen ama ginharreba, baieta anhitz demoniatu eta eri sendatu. 19 Kristi iarreikiteko borondate zuen Eskriba. 21 Bere aita ohortze beharrez konjit eskez zegoen diszipulua. 24 Itsasoko tenpestatea Kristek zesa eraziten. 28 Eta bi demoniatu sendaturik, deabruei urdetara ioaitera konjit emaiten.

 

        1 Eta menditik iautsi zenean jendetze handi iarreiki zekion.

        2 Eta huna, sorhaio batek ethorririk adora zezan hura, zioela, Iauna, baldin nahi baduk, xahu ahal nirok.

        3 Eta eskua hedaturik hunki zezan hura Iesusek, zioela, Nahi diat, aizen xahu. Eta bertan xahu zedin haren sorhaiotasuna.

        4 Orduan diotso Iesusek, Begirauk nehori ezterroan: baina habil, eta erakuts iezok eure burua Sakrifikadoreari, eta presenta ezak Moisesek ordenatu duen oblationea, haei testimoniajetan denzat.

        5 Eta sarthu zenean Iesus Kapernaumen, ethor zedin harengana Zentener bat othoitz egiten zeraukala,

        6 Eta zioela, Iauna, ene muthilla diatzak etxean paralitiko, gaizki tormentatua.

        7 Eta diotso Iesusek, Nik ethorririk sendaturen diat hura.

        8 Eta ihardesten zuela Zentenerak erran zezan, Iauna, eznauk digne ene atharbean sar adin: baina errak solament hitza, eta sendaturen baita ene muthilla.

        9 Ezen ni ere gizon nauk berzeren meneko, ditudalarik neure azpiko jendarmesak, eta erraiten diarokat huni, Oha, eta ioaiten duk: eta berzeari, Athor, eta ethorten duk: eta neure zerbitzariari, Egik haur, eta egiten dik.

        10 Eta haur enzunik Iesusek mirets zezan: eta dioste zarreizkonei, Egiaz erraiten drauzuet, eztudala Israelen ere hain fede handirik eriden.

        11 Baina badiotsuet ezen anhitz Orientetik eta Okzidentetik ethorriren diradela, eta iarriren diradela Abrahamekin Isaak-ekin eta Iakob-ekin zeruetako resuman:

        12 Eta resumako semeak egotziren diradela kanpoko ilhunbera: han izanen da nigar eta hortz garraskots.

        13 Eta erran ziezon Iesusek Zentenerari, Oha eta sinhetsi duan bezala egin bekik. Eta senda zedin haren muthilla ordu hartan berean.

        14 Eta Iesusek Pierrisen etxera ethorririk, ikus zezan haren ama-ginharreba ohean zetzala, eta helgaitzak zadukala.

        15 Eta hunki zezan haren eskua, eta utzi zezan helgaitzak, eta iaiki zedin, eta zerbitza zitzan.

        16 Eta arratsa ethorri zenean, presenta ziezoten anhitz demoniatu: eta egotz zietzen kanpora espirituak hitzaz, eta gaizki zeuden guziak senda zitzan:

        17 Konpli ledinzat Esaias profetaz erran izan zena, zioela, Hark gure langoreak hartu ukan ditu, eta gure eritasunak ekarri ukan ditu.

        18 Eta ikusirik Iesusek jendetze handi bere inguruan, mana zitzan diszipuluak ioan litezen berze aldera.

        19 Eta hurbildurik Eskriba batek erran ziezon, Majistrua, iarreikiren natzaik hiri, norat ere ioanen baitaiz.

        20 Eta diotso Iesusek, Azeriek zulhoak zitie eta zeruko xoriek ohatzeak, baina gizonaren Semeak eztik non bere burua reposa dezan.

        21 Gero bere diszipuluetarik, berze batek erran ziezon, Iauna, permeti iezadak behin ioan nadin neure aitaren ohorztera.

        22 Eta Iesusek erran ziezon, Arreit niri, eta uzkik hilak bere hilen ohorztera.

        23 Eta unzian sarthu zenean iarreiki izan zaizkan bere diszipuluak.

        24 Eta huna, tormenta handi bat altxa zedin itsasoan, hanbat non unzia bagaz estaltzen baitzen: baina bera lo zetzan.

        25 Eta hurbildurik bere diszipuluek iratzar zezaten, ziotela, Iauna, begira gaitzak, galdu gihoazak.

        26 Eta dioste, Zergatik zarete izi fede xipitakoak? Orduan iaikirik mehatxa zitzan haizeak eta itsasoa: eta sosagu handia egin zedin.

        27 Orduan jendek mirets zezaten, ziotela, Zerik da haur, non haizek ere eta itsasoak obeditzen baitute?

        28 Eta iragan zenean berze aldera, Jerjesenen rejionera, aitzinera ethorri izan zaizkan bi demoniatu thunbetarik ilkirik, guzizko terribleak, hanbat non nehor ezin iragan baitzaiten bide hartarík.

        29 Eta huna, heiagora egin zezaten, zioitela, Zer da gure eta hire artean, Iesus Iainkoaren Semea? ethorri aiz huna ordu baino lehen gure tormentatzera?

        30 Eta zen hetarik urrun urdalde handi bat alha zenik:

        31 Eta deabruak othoiztez zaizkan, zioitela, Baldin kanpora egoizten bagaituk, permeti iezaguk urdalde hartara ioaitera.

        32 Eta dioste, Zoazte. Hek bada ilkirik ioan zitezen urdaldera: eta huna, urdalde hura guzia oldar zedin garaitik behera itsasora, eta hil zitezen uretan.

        33 Orduan urdainek ihes egin zezaten: eta ethorririk hirira, konta zitzaten gauza guziak, eta zer demoniatuei heldu izan zaien.

        34 Eta huna, hiri guzia ilki zekion Iesusi aitzinera: eta ikusi zutenean hura, othoitz egin ziezoten retira ledin haien komarketarik.

 

 

KAP. IX.

 

2 Iesusek paralitikoa sendatzen. 9 Mattheu deitzen. 12 Fariseuei ihardesten. 14 Baieta Iohanesen diszipuluei. 22 Odola zarion emaztea sendatzen. 27 Itsu bi argitzen. 32 Demoniatu mutua sendatzen. 35 Hor emen ari predikatzen eta sendatzen. 38 Gero du Ebanjelioaren abanzamendutan othoitz egitera exhortatzen.

 

        1 Orduan sarthurik unzira iragan zedin berze aldera, eta ethor zedin bere hirira.

        2 Eta huna, presenta ziezoten paralitiko bat ohean zetzanik: eta ikusirik Iesusek haien fedea, erran ziezon paralitikoari, Auk bihotz on, seme, barkatu zaizkik eure bekatuak.

        3 Eta huna, Eskribetarik batzuk erraiten zuten bere baithan, Hunek blasfematzen du.

        4 Eta ikusirik Iesusek haien pensamenduak, erran zezan, Zergatik gaixtoki pensatzen duzue zuen bihotzetan?

        5 Ezen zein da erratxago, erraitea, Barkatu zaizkik eure bekatuak: ala erraitea, Iaiki adi eta ebil adi?

        6 Dakizuenzat bada ezen gizonaren Semeak baduela authoritate lurrean bekatuen barkatzeko (orduan diotso paralitikoari) Iaiki adi, har ezak eure ohea, eta habil eure etxerat.

        7 Orduan iaikirik ioan zedin bere etxerat.

        8 Eta jendetzek hori ikusirik mirets zezaten, eta glorifika zezaten Iainkoa, zeinek eman ukan baitraue halako authoritatea gizonei.

        9 Eta handik iragaiten zela Iesusek ikus zezan gizon bat peaje lekuan iarria Mattheu deitzen zenik, eta diotso, Arreit niri. Eta iaikirik iarreiki zekion:

        10 Eta gertha zedin Iesus haren etxean mahainean iarririk zegoela, huna, anhitz publikano eta bizitze gaixtotakorik ethorririk, iar baitzitezen mahainean Iesusekin eta haren diszipuluekin.

        11 Eta hori ikusirik Fariseuek erran ziezen haren diszipuluei, Zergatik publikanoekin eta bizitze gaixtotakoekin iaten du zuen majistruak?

        12 Orduan Iesusek hori enzunik erran ziezen, Oso diradenek eztute medikuren beharrik, baina eri diradenek.

        13 Baina zoazte, eta ikas ezazue zer den, Miserikordia nahi dut eta ez sakrifizio. Ezen eznaiz ethorri iustoen deitzera, baina bekatoren, emendamendutara.

        14 Orduan ethor zitezen harengana Ioanesen diszipuluak, zioitela, Zergatik guk eta Fariseuek barur egiten dugu maiz, eta hire diszipuluek ezpaitute barurik egiten?

        15 Eta erran ziezen Iesusek, Ezkonduaren ganberako jendek dolurik ekar ahal dirote, ezkondua hekin deno? Baina ethorriren dirade egunak edekiren baitzaie ezkondua eta orduan barur eginen baitukeite.

        16 Halaber nehork eztrauka eratxekiten oihal pedazu latz bat abillamendu zar bati: ezen konpligarri eratxekiak edekiten du abillamendutik, eta gaizkitzenago da ethendura.

        17 Eta eztute ezarten mahatsarno berria zahagi zarretan: ezpere lehertzen dirade zahagiak, eta mahatsarnoa isurten, eta zahagiak galtzen: baina mahatsarno berria zahagi berrietan ezarten dute, eta biak begiratzen dirade.

        18 Gauza hauk haei erraiten zerauztela, huna, iaun batek ethorririk adora zezan hura, zioela, Ene alaba orain hil izan duk: baina ethorririk ezarrak eure eskua haren gainean, eta biziko baita.

        19 Eta iaikirik Iesus iarreiki zekion, eta haren diszipuluak.

        20 (Eta huna, hamabi urthez odol iariatzez eri zen emazte batek gibeletik ethorririk hunki zezan haren abillamendu ezpaina.

        21 Ezen erraiten zuen bere baithan, Baldin solament hunki badezat haren abillamendua, sendaturen naiz.

        22 Orduan Iesusek itzulirik eta hura ikusirik erran zezan, Aun bihotz on, alaba, eure fedeak salbatu au. Eta senda zedin emaztea ordu berean).

        23 Eta Iesusek ethorririk iaun haren etxera eta ikusirik soinulariak, eta jendetzea tumultu ari zela,

        24 Dioste, Retira zaitezte, ezen ezta hil neskatxa: baina lo datza. Eta trufatzen ziraden harzaz.

        25 Eta idoki izan zenean jendetzea, sarthurik, har zezan haren eskua: eta iaiki zedin neskatxa.

        26 Eta laster zegian fama hunek lur hartan guzian.

        27 Eta Iesus handik iragaiten zela, iarreiki izan zaizkan bi itsu oihuz zeudela, eta zioitela, Auk pietate guzaz, Dabid-en semea.

        28 Eta ethorri zenean etxera, ethor zitezen harengana itsuok, eta dioste Iesusek, Sinhesten duzue hori ahal daididala? Diotsote, bai Iauna.

        29 Orduan hunki zitzan haien begiak, zioela, Zuen fedearen araura egin bekizue.

        30 Eta ireki zitezen haien begiak, eta debeta zitzan mehatxurekin Iesusek, zioela, Begirauzue nehork eztakian.

        31 Baina hek ilkirik barreia zezaten haren fama herri hartan guzian.

        32 Eta hek ilkiten ziradela, huna, presenta ziezoten gizon mutu demoniatu bat.

        33 Eta deabrua kanpora egotzi izan zenean, minza zedin mutua: eta mirets zezaten jendetzek, zioitela, Egundano ezta agertu hunelako gauzarik Israelen.

        34 Baina Fariseuek erraiten zuten, Deabruen prinzearen partez kanpora egoizten ditu deabruak.

        35 Eta inguratzen zituen Iesusek hiri eta burgu guziak, irakasten ari zela haien sinagogetan, eta predikatzen zuela resumako Ebanjelioa eta sendatzen zuela eritasun mota guzia eta langore mota guzia populuan.

        36 Eta ikusirik Iesusek jendetzeak, konpasione har zezan hezaz, zeren baitziraden errebelatuak eta barreiatuak ardi artzainik eztutenak bezala.

        37 Orduan dioste bere diszipuluei, Segur uzta handi da, baina langile guti.

        38 Othoitz egiozue bada uzta Iabeari, irion ditzan langileak bere uztara.

 

 

KAP. X.

 

1 Sendatzeko dohainak. 2 Apostoluen kontua eta izenak. 7 Hek igorri predikatzera. 11 Bakea haien rezebitzalen. 16 Zuhur eta sinple izateko. 17, 21 Persekutionez. 20 Espiritu saindua Apostoluetan minzo. 27 Ilhunbean eta beharrira errana. 28 Noren nehor beldur izateko den. 29 Bi parra-xori. 30 Gure biloak kontatuak. 32 Kristen aboatzeaz, edo ukatzeaz. 34 Bakeaz, ezpataz. 35 Disensionez. 37 Ahaidei baino Kristi hobe eritziteko. 38 Nork bere krutzea hartzeko eta Kristi iarreikiteko. 39 Biziaren galtzea edo begiratzea. 40 Profeten rezebitzea.

 

        1 Orduan bere hamabi diszipuluak beregana deithurik, eman ziezen bothere espiritu satsuen kontra, haien kanpora egoizteko, eta eritasun mota guziaren eta langore mota guziaren sendatzeko.

        2 Bada hamabi Apostoluen izenak dirade hauk: lehena, Simon erraiten dena Pierris, eta Andriu haren anaiea: Iakes Zebedeoren semea, eta Ioanes haren anaiea.

        3 Filipe eta Bartholomeo: Thomas eta Mattheu publikanoa: Iakes Alfeoren semea eta Lebeo, izen goitikoz Thaddeo.

        4 Simon Kananeoa, eta Iudas Iskariot, hura traditu ere zuena.

        5 Hamabi hauk igor zitzan Iesusek, eta eman ziezen manamendu, zioela, Jentiletarat etzoaztela, eta Samaritanoen hiritan etzaiteztela sar:

        6 Bainaitzitik zoazte Israeleko etxeko ardi galduetara.

        7 Bada partitu eta, predika ezazue, erraiten duzuela, Zeruetako resuma hurbil da.

        8 Eriak senda itzazue, sorhaioak xahu itzazue, hilak resuszita itzazue, deabruak kanpora egotz itzazue: dohainik rezebitu duzue, eta dohainik emazue.

        9 Eztagizuela probisionerik urhez, ez zilharrez, ez kobrez zuen gerrikoetan:

        10 Ezeta maletaz bidekotzat, ez bira arropaz, ez zapataz, ez uhez, ezen langilea bere biziaren digne da.

        11 Eta zein ere hiritan edo burgutan sarthuren baitzarete, informa zaitezte nor den hartan dignerik, eta zaudete han parti zaitezteno.

        12 Eta zenbeit etxetan sarthuren zaretenean, saluta ezazue hura.

        13 Eta baldin etxea digne bada, ethor bedi zuen bakea haren gainera: baina baldin digne ezpada, zuen bakea zuetara itzul bedi.

        14 Eta nork ere rezebituren ezpaitzaituzte, eta ez zuen hitzei behaturen, etxe edo hiri hartarik ilkitean iharros albeitzinezate zuen oinetako erhautsa.

        15 Egiaz erraiten drauzuet, emekiago traktaturen diradela Sodomako eta Gomorhako lurrekoak iudizioko egunean, ezen ez hiri hura.

        16 Huna, nik igorten zaituztet zuek, ardiak otsoen artera bezala: zareten bada zuhur sugeak bezala, eta sinple uso kolunbak bezala.

        17 Eta begira zaitezte gizonetarik: ezen liuraturen zaituzte konsistorioetara, eta bere sinagogetan azotaturen zaituzte.

        18 Eta gobernadoretara eta regetara eramanen zarete ene kausaz, hek eta Jentilek testimoniaje haur dutenzat.

        19 Baina liura zaiteztenean, eztuzuela artharik nola edo zer minzaturen zareten: ezen ordu hartan berean emanen zaizue zer minza zaitezketen.

        20 Ezen etzarete zuek minzo zaretenak, baina zuen Aitaren Espiritu zuetan minzo dena.

        21 Eta liuraturen du anaieak anaiea heriotara, eta aitak haurra: eta altxaturen dirade haurrak aita-amen kontra, eta hil eraziren dituzte.

        22 Eta guziez gaitzetsiak izanen zarete, ene izenagatik: baina nork ere perseberaturen baitu finerano hura salbaturen da.

        23 Eta persekutaturen zaituztenean hiri hartan, ihes egizue berze batetara: ezen egiaz erraiten drauzuet, eztituzue inguraturen Israeleko hiri guziak, non ethor eztadin gizonaren Semea.

        24 Ezta diszipulua majistruaren gaineko, ezeta zerbitzaria bere iaunaren gaineko.

        25 Asko du diszipuluak bere majistrua bezala den: eta zerbitzariak, bere iauna bezala: baldin Aitafamilia bera Beelzebub deithu badute, zenbatez gehiago haren domestikoak?

        26 Etzaretela beraz haien beldur: ezen ezta deus estalirik agerturen eztenik, ezeta deus sekreturik iakinen eztenik.

        27 Ilhunbean erraiten drauzuedana, errazue argian: eta beharrira enzuten duzuena, predika ezazue etxe gainetan.

        28 Eta etzaretela beldur gorputza hiltzen dutenen, eta arima ezin hil dezaketenen: bainaitzitik zareten beldur arima eta gorputza gehennan gal ahal ditzakenaren.

        29 Bi parra-xori eztirade dirutxo batetan saltzen? eta hetarik bat ezta lurrera eroriren, zuen Aita gabe.

        30 Etare zuen buruko bilo guziak kontatuak dirade.

        31 Etzaretela beraz beldur: parra-xoriek baino zuek gehiago balio duzue.

        32 Bada nork ere aboaturen bainau gizonen aitzinean, aboaturen dut nik ere hura ene Aita zeruetan denaren aitzinean.

        33 Baina nork ere ukaturen bainau gizonen aitzinean, ukaturen dut nik ere hura ene Aita zeruetan denaren aitzinean.

        34 Eztuzuela uste ezen bakearen ezartera, ethorri naizela lurrera: eznaiz ethorri bakearen ezartera, baina ezpataren.

        35 Ezen ethorri naiz gizonaren bere aitaren kontra gudutan ezartera, eta alabaren bere amaren kontra, eta errenaren bere ama-ginharrebaren kontra.

        36 Eta gizonaren etsai beraren domestikoak izanen dirade.

        37 Aita edo ama ni baino maiteago duena, ezta ene digne: eta semea edo alaba ni baino maiteago duena, ezta ene digne.

        38 Eta bere krutzea hartzen eztuena, eta niri ondotik eztarreitana, ezta ene digne.

        39 Bere bizia begiraturen duenak, galduren du hura: eta bere bizia galduren duenak ene kausaz, begiraturen du hura.

        40 Zuek rezebitzen zaituztenak, ni rezebitzen nau: eta ni rezebitzen nauenak, ni igorri nauena rezebitzen du.

        41 Profetaren izenean Profeta bat rezebitzen duenak, Profetaren saria rezebituren du: eta iustoaren izenean iusto bat rezebitzen duenak, iustoren saria rezebituren du.

        42 Eta nork ere edatera emanen baitrauka beire bat ur hotz huts xipi hautarik bati diszipuluren izenean: egiaz diotsuet, eztuela bere saria galduren.

 

 

KAP. XI.

 

2 Ioanes Baptistak Kristgana igorten. 3 Haren mandatalgoa. 13 Legea eta Profetak. 14 Elias. 16 Merkatuan iarririk dauden haurrak. 18 Kristezko eta Ioanesezko reputationea. 20 Korazini, Bethsaidari, eta Kapernaumi egiten zaien reprotxua eta mehatxua. 24 Sodoma. 25 Xipiei Ebanjelioa deklaratu. 26 Nekatuak eta kargatuak Kristek beregana deitzen. 29 Haren uztarria.

 

        1 Gero gertha zedin Iesusek bere hamabi diszipuluei manamendu emaitea akabatu zuenean, parti baitzedin handik irakats eta predika lezanzat haien hirietan.

        2 Eta Ioanesek presoindegian enzunik Kristen obrak, igorririk bere diszipuluetarik biga,

        3 Erran ziezon, Hi aiz ethorteko zen hura, ala berze baten begira gaude?

        4 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezen, Zoazte eta konta ietzozue Ioanesi, enzuten eta ikusten dituzuen gauzak:

        5 Itsuek ikustea rekrubatzen dute, eta mainguak badabiltza, sorhaioak xahutzen dirade, eta gorrek enzuten dute, hilak resuszitatzen dirade, eta Ebanjelioa paubrei denuntiatzen zaie.

        6 Eta dohatsu da eskandalizaturen eztena nitan.

        7 Eta hek ioaiten ziraden bezala, has zedin Iesus erraiten populuari Ioanesez, Zeren ikustera ilki izan zarete desertura? haizeaz erabilten den kanabera baten?

        8 Baina zeren ikustera ilki izan zarete? gizon abillamendu preziosoz beztitu baten? huna, abillamendu preziosoak ekarten dituztenak, regen etxetan dirade.

        9 Baina zeren ikustera ilki izan zarete? Profeta baten? bai diotsuet eta Profeta bainoagoaren.

        10 Ezen haur da zeinez eskribatua baita, Huna, nik igorten diat neure mandataria hire begitharte aitzinean, zeinek hire bidea apainduren baitu hire aitzinean.

        11 Egiaz erraiten drauzuet, ezta ilki emaztetarik iaio diradenen artean nehor, Ioanes Baptista baino handiagorik: guziagatik ere zeruetako resumako xipiena hura baino handiago da.

        12 Eta Ioanes Baptistaren egunetarik oraindrano, zeruetako resumari bortha egiten zaio, eta keixuek harrapatzen dute hura.

        13 Ezen Profeta guziek eta Legeak Ioanesganano profetizatu ukan dute.

        14 Eta, baldin nahi baduzue rezebitu, haur da Elias ethorteko zena.

        15 Enzuteko beharririk duenak, enzun beza.

        16 Baina norekin konparaturen dut jeneratione haur? Merkatuan iarririk dauden, eta bere lagunei oihuz dagozten haurtxoak bezalako da,

        17 Zeinek baitioite, Xirula soinu egin drauzuegu, eta etzarete danzatu: eresiz kantatu drauzuegu, eta eztuzue deithorerik egin.

        18 Ezen ethorri da Ioanes iaten ez edaten eztuela, eta erraiten dute, Deabrua du.

        19 Ethorri da gizonaren Semea iaten eta edaten duela, eta dioite, Horra, gizon gormanta eta hordia, publikanoen eta bizitze gaixtotakoen adiskidea. Baina iustifikatu izan da sapientia bere haurrez.

        20 Orduan has zekien hunela reproxatzen haren berthuterik anhitz egin izan zen hiriei, zeren emendatu etziraden:

        21 Malediktione hiri Korazin, malediktione hiri Bethsaida: ezen baldin Tiren eta Sidonen egin izan balirade zuek baithan egin izan diraden berthuteak, aspaldi zakurekin eta hautsekin emendatu ziratekeen.

        22 Etare diotsuet, Tir eta Sidon iudizioko egunean zuek baino emekiago traktatuak izanen diradela.

        23 Eta hi Kapernaum zerurano altxatu izan aizena ifernurano beheraturen aiz: ezen baldin Sodoman egin izan balirade hi baithan egin izan diraden berthuteak, egungo egunerano egon zatean.

        24 Etare badiotsuet, ezen Sodomakoak hi baino emekiago traktatuak izanen diradela iudizioko egunean.

        25 Denbora hartan ihardesten zuela Iesusek erran zezan, Aita, zeruko eta lurreko Iauna, eskerrak rendatzen drauzkiat, zeren estali baitrauztek gauza hauk zuhurrei eta adituei, eta manifestatu baitrauztek haur xipiei.

        26 Bai Aita, zeren hala izan baita hire plazer ona.

        27 Gauza guziak niri neure Aitaz eman zaizkit: eta nehork eztu ezagutzen Semea Aitak baizen: ezeta Aita nehork eztu ezagutzen Semeak baizen, eta nori ere Semeak manifestatu nahi ukanen baitrauka.

        28 Zatozte enegana fatigatuak eta kargatuak zareten guziak, eta nik pausu emanen drauzuet zuei.

        29 Har ezazue ene uztarria zuen gainera, eta ikas ezazue eneganik ezen eme naizela eta bihotzez humil: eta zuen arimenzat pausu eridenen duzue.

        30 Ezen ene uztarria aisit da, eta ene karga arin.

 

 

KAP. XII.

 

1 Diszipuluak Sabbath egunean buruka idokiten ari. 7 Miserikordia eta Sakrifizioa. 8 Sabbathoa. 13 Esku eiharduna sendatu. 11 Ardi lezera eroria. 15 Kristek eriak sendatzen. 21 Jentilen esperanza. 22 Demoniatua sendatu. 24, 31 Blasfemioa. 25 Resuma zathitua. 28 Iainkoaren Espiritua. 33 Arbore ona edo gaixtoa. 39 Ionasen signoa. 41 Ninibakoak. 42 Egu-erdi aldeko regina. 43 Espiritu gaixtoak. 49 Kristen egiazko ahaideak zein.

 

        1 Denbora hartan ioaiten zen Iesus ereinzetan gaindi Sabbath egun batez: eta haren diszipuluak ziraden gose, eta has zitezen buruka idokiten, eta iaten.

        2 Eta Fariseuek ikusirik erran ziezoten, Horra, hire diszipuluek egiten die Sabbathoan egin sori eztena.

        3 Baina hark erran ziezen, Eztuzue irakurri Dabid-ek gosez egin zuena eta harekin ziradenek?

        4 Nola sarthu izan zen Iainkoaren etxean, eta propositionezko ogiak ian zituen: hetarik iatea ez haren, ez harekin ziradenen, Sakrifikadoren baizen sori etzelarik?

        5 Edo eztuzue irakurri Legean, nola Sabbath egunetan Sakrifikadorek tenplean Sabbath eguna hausten duten, eta hogen-gabe diraden?

        6 Bada erraiten drauzuet, ezen tenplea baino handiago bat hemen dela.

        7 Eta baldin bazinakite zer den, Miserikordia nahi dut eta ez sakrifizio, etzintukezten kondemnatu hogen-gabeak.

        8 Ezen Sabbathoaren ere Iaun da gizonaren Semea.

        9 Eta handik partiturik haien sinagogara ethor zedin.

        10 Eta huna, zen han gizon bat eskua eihar zuenik: eta interroga zezaten, ziotela, Sori da Sabbath egunean sendatzea? haur zioiten, hura akusa lezatenzat.

        11 Eta hark erran ziezen, Nor izanen da zuetarik gizona, ardi bat duenik: eta, baldin hura Sabbathoan lezera eror badadi, harturen eta altxaturen eztuena?

        12 Eta zenbatez da gizona ardia baino gehiago? Beraz sori da Sabbathoetan ungi egitea.

        13 Orduan diotso gizon hari, Heda ezak eure eskua. Eta heda zezan, eta berzea bezain senda zedin.

        14 Eta Fariseuek ilkirik har zezaten konseillu, haren kontra, nolatan hura hil lezaketen.

        15 Baina Iesusek hori ezaguturik leku egin zezan handik: eta iarreiki zekion jendalde handia, eta hek guziak senda zitzan.

        16 Eta mehatxurekin debeta zitzan ezlezaten manifesta.

        17 Konpli ledinzat Esaias profetaz erran izan zena, zioela,

        18 Huna, ene zerbitzari elejitu dudana, ene maitea, zeinetan hartzen baitu bere atsegin ona ene arimak: ezarriren dut neure Espiritua haren gainean, eta iujemendu Jentilei predikaturen draue.

        19 Eztu ihardukiren, ezeta oihurik eginen, eta nehork eztu karriketan haren boza enzunen.

        20 Kanabera zarthatua eztu xehaturen, eta kea darion lihoa eztu iraungiren: iujemendua biktoriatan ilki erazi diroeno.

        21 Eta haren izenean Jentilek esperanza ukanen dute.

        22 Orduan presentatu izan zaio demoniatu itsu eta mutu bat: eta senda zezan hura, halako maneraz non itsu eta mutu zena minzo baitzen eta ikusten baitzuen.

        23 Eta espanta zedin populu guzia, eta erraiten zuen, Ezta haur Dabid-en semea?

        24 Baina Fariseuek hori enzunik, erraiten zuten: Hunek eztitu deabruak kanpora egoizten Beelzebub deabruen prinzearen partez baizen.

        25 Baina Iesusek ezaguturik haien pensamenduak, erran ziezen, Bere kontra partitua den resuma guzia, deseginen da: eta bere kontra partitua den hirik edo etxek, eztu iraunen.

        26 Eta baldin Satanek Satan kanpora egoizten badu, bere kontra partitua da: nolatan beraz iraunen du haren resumak?

        27 Eta baldin nik Beelzebub-en partez kanpora egoizten baditut deabruak, zuen semek noren partez kanpora egoizten dituzte? Halakotz hek zuen iuje izanen dirade.

        28 Baina baldin nik Iainkoaren Espirituaz kanpora egoizten baditut deabruak, beraz ethorri da zuetara Iainkoaren resuma.

        29 Ezpa nolatan nehor sar ahal daite borthitz baten etxera, eta haren ostillamendua pilla, baldin lehen esteka ezpadeza borthitza? eta orduan haren etxea pillaturen duke.

        30 Enekin eztena ene kontra da, eta enekin biltzen ari eztena barreiatzen ari da.

        31 Halakotz erraiten drauzuet, bekatu eta blasfemio guzia barkaturen zaie gizonei: baina Espirituaren kontretako blasfemioa barkaturen etzaie gizonei.

        32 Eta nor ere minzaturen baita gizonaren Semearen kontra, barkaturen zaio hari: baina nor ere minzaturen baita Espiritu sainduaren kontra, etzaio barkaturen hari ez sekula hunetan, ez ethorteko denean:

        33 Edo egizue arbore ona, eta haren fruktua on: edo egizue arbore ustela, eta haren fruktua ustel: ezen fruktutik arborea ezagutzen da.

        34 Biperen kasta, nolatan ungi minza ahal zaitezkete gaixto zaretelarik? ezen bihotzeko abundantiatik ahoa minzo da.

        35 Gizon onak bihotzeko thesaur onetik idokiten ditu gauza onak : eta gizon gaixtoak thesaur gaixtotik idokiten ditu gauza gaixtoak.

        36 Baina badiotsuet, ezen gizonek erran dukeiten hitz alfer guziaz, kontu rendaturen dutela iudizioko egunean.

        37 Ezen eure hitzetarik iustifikaturen aiz, eta eure hitzetarik kondemnaturen aiz.

        38 Orduan ihardets zezaten Eskribetarik eta Fariseuetarik batzuk, zioitela, Majistrua, nahi gendikek hireganik zenbeit signo ikusi.

        39 Baina hark ihardesten zuela erran ziezen, Natione gaixtoa eta adulteroa signo eskez dago: baina signorik etzaio emanen, Ionas profetaren signoa baizen.

        40 Ezen hala nola Ionas balenaren sabelean hirur egun eta hirur gau izan baitzen: hala izanen da gizonaren Semea lurraren bihotzean, hirur egun eta hirur gau.

        41 Ninibako gizonak iaikiren dirade iudizioan natione hunekin, eta kondemnaturen dute haur: zeren hek emendatu baitziraden Ionasen predikationera, eta huna, Ionas bainoagoa hemen.

        42 Egu-erdiko regina iaikiren da iudizioan natione hunekin, eta hark kondemnaturen du haur: zeren ethor baitzedin lurraren bazterretik Salomonen sapientiaren enzutera, eta huna, Salomon bainoagoa hemen.

        43 Bada espiritu satsua ilki denean gizonaganik, leku leihorrez dabila, pausu bilha, eta eztu erideiten.

        44 Orduan erraiten du, Itzuliren naiz neure ilki naizen etxera. Eta ethorri denean, erideiten du hutsa, eskobaturik eta apaindurik.

        45 Orduan ioaiten da, eta hartzen ditu berekin berzerik zazpi espiritu bera baino gaixtoagoak, eta sarthurik habitatzen dirade han, eta gizon haren fina hatsea baino gaixtoago da: hala natione gaixto huni ere helduren zaio.

        46 Eta hura oraino populuari minzo zaiola, huna, haren ama eta anaieak zeuden lekorean, harekin minzatu nahiz.

        47 Eta zenbeitek erran ziezon, Hara, hire ama eta hire anaieak lekorean diaudek, hirekin minzatu nahiz.

        48 Baina hark ihardesten zuela erran ziezon hura erran zionari, Nor da ene ama, eta nor dirade ene anaieak?

        49 Eta hedaturik bere eskua bere diszipuluen gainera, erran zezan, Huna ene ama eta ene anaieak.

        50 Ezen nork ere eginen baitu ene Aita zeruetan denaren borondatea, hura da ene anaie, eta arreba, eta ama.

 

 

KAP. XIII.

 

3 Hazi ereillearen konparationea. 18 Haren deklarationea. 10, 14 Zergatik Krist konparationez minzo den. 21 Persekutionea. 22 Mundua, abrastasunak. 24 Hirakaren konparationea. 31 Mustarda bihiarena. 33 Altxagarriarena. 44 Thesaur landan gordearena. 45 Perlena. 47 Itsasora egotzi sarena. 54 Krist bere herrian menospreziatu.

 

        1 Egun hartan berean Iesus etxetik ilkirik, iar zedin itsas kostan.

        2 Eta bil zedin harengana jendetze anhitz, hanbat non unzi batetara sarthurik iar baitzedin: eta jendetze guzia itsas kostan zegoen.

        3 Eta erran ziezen anhitz gauza konparationez, zioela, Huna, ereille bat ilki zedin ereitera.

        4 Eta ereitean hazitik batzu eror zitezen bide bazterrera: eta xoriak ethorri izan dirade, eta iretsi ukan dituzte hek.

        5 Eta batzu erori izan dirade leku harrizuetara, non ezpaitzuten heuragi lurrik: eta bertan ilki zitezen, zeren ezpaitzuten lur barnerik.

        6 Gero iguzkia goratu eta, erre izan dirade, eta zeren ezpaitzuten errorik, eiarthu izan dirade.

        7 Eta batzu erori izan dirade elhorri artera: eta handitu izan dirade elhorriak, eta itho ukan dituzte hek.

        8 Eta batzu erori izan dirade lur onera: eta fruktu renda zezaten, batak ehun, berzeak hirurogei, eta berzeak hogei eta hamar.

        9 Enzuteko beharririk duenak, enzun beza.

        10 Orduan hurbildurik diszipuluek erran ziezoten, Zergatik konparationez minzo atzaie?

        11 Eta hark ihardesten zuela, erran ziezen, Zeren zuei eman baitzaizue zeruetako resumako sekretuen ezagutzea, baina haei etzaie eman.

        12 Ezen nork ere baitu, hari emanen zaio, eta hanbatez gehiago ukanen du: baina nork ere ezpaitu, hari duena ere edekiren zaio.

        13 Halakotz konparationez minzo natzaie: zeren dakusatelarik ezpaitute ikusten, eta enzuten dutelarik ezpaitute enzuten, ez aditzen.

        14 Hala konplitzen da hetan Esaiasen profetia, zeinek baitio, Enzutez enzunen duzue, eta ez adituren: eta dakusazuela ikusiren duzue eta etzaizkiote oharturen.

        15 Ezen gizendua da populu hunen bihotza, eta beharriez gogorki enzun ukan dute, eta begiak ertsi ukan dituzte: begiez ikus, eta beharriez enzun, eta bihotzaz adi eztezaten, eta konberti eztitezen, eta senda eztitzadan.

        16 Bada dohatsu dirade zuen begiak, ezen ikusten dute: eta zuen beharriak, ezen enzuten dute.

        17 Ezen egiaz erraiten drauzuet, anhitz Profetak eta iustok desiratu ukan dutela ikustera zuek ikusten dituzuen gauzen, eta ezpaitituzte ikusi: eta enzutera, enzuten dituzuen gauzen, eta ezpaitituzte enzun.

        18 Zuek bada enzuzue ereillearen konparationea.

        19 Noiz ere nehork enzuten baitu resuma hartako hitza, eta ez aditzen, ethorten da Gaixto hura, eta harrapatzen du haren bihotzean erein zena: haur da bide bazterrean hazia rezebitu duena.

        20 Eta leku harrizuetara hazia rezebitu duena, haur da, hitza enzuten, eta hura bertan bozkariorekin rezebitzen duena:

        21 Baina eztu errorik bere baithan, halakotz da iraute gutitako: eta tribulationerik edo persekutionerik hitzagatik heltzen denean, bertan eskandalizatzen da.

        22 Eta elhorri artera hazia rezebitu duena, haur da hitza enzuten duena, baina mundu hunetako arthak, eta abrastasunezko enganioak ithotzen dute hitza, eta frukturik eztu egiten.

        23 Baina lur onera hazia rezebitu duena, haur da hitza enzuten eta aditzen duena, zeinek fruktu ekarten baitu eta egiten, batak ehun, eta berzeak hirurogei, eta berzeak hogei eta hamar.

        24 Berze konparatione bat proposa ziezen, zioela, Konparatu da zeruetako resuma hazi ona bere landan erein duen gizonarekin.

        25 Baina gizonak lo zeunzala, ethor zedin haren etsaia, eta erein zezan hiraka, ogi artean: eta ioan zedin.

        26 Eta handitu zenean belharra, eta fruktu egin zuenean, orduan ager zedin hiraka ere.

        27 Orduan ethorririk aitafamiliaren zerbitzariek erran ziezoten, Iauna, eztuk hazi ona erein eure landan? nondik du beraz hiraka?

        28 Eta hark erran ziezen, Gizon etsaiak hori egin du. Eta zerbitzariek erran ziezoten, Nahi duk bada goazen eta bil dezagun hura?

        29 Eta hark erran ziezen, Ez: hirakaren biltzean ogia ere idoki eztezazuen harekin batean.

        30 Utzitzazue biak elkarrekin handitzera uzta-arterano: eta uzta denboran, erranen drauet biltzalei, Bil ezazue lehenik hiraka, eta hers ezazue azautoz erratzekotzat: baina ogia bil ezazue ene granerera.

        31 Berze konparatione bat proposa ziezen, zioela, Konparatu da zeruetako resuma, mustarda bihi gizon batek harturik bere landan erein duenarekin.

        32 Zein baita hazi guzietako xipiena, baina handitu denean, berze belharrak baino handiago da: eta arbore bilhatzen da, hanbat non ethorten baitirade zeruko xoriak, eta ohatzeak egiten baitituzte haren adarretan.

        33 Berze konparatione bat erran ziezen, zioela , Konparatu da zeruetako resuma altxagarriarekin, zein emazte batek harturik hirur neurri irinen barnean gorde ukan baitu, guzia altxa dadin arterano.

        34 Gauza hauk guziak erran zietzen Iesusek konparationez jendetzei, eta konparatione gabe etzaien minzatzen.

        35 Konpli ledinzat Profetaz erran izan dena, zioela, Irekiren dut konparationez neure ahoa: deklaraturen ditut munduaren fundatzetik gorderik egon izan diraden gauzak.

        36 Orduan utzirik populua ethor zedin etxera Iesus: eta ethorri izan zaizkan bere diszipuluak, zioitela, Deklara iezaguk landako hirakaren konparationea.

        37 Eta hark ihardesten zuela erran ziezen, Hazi ona ereiten duena da gizonaren Semea.

        38 Eta landa da mundua: eta hazi ona, resumako haurrak dirade: eta hiraka, Gaixtoaren haurrak dirade:

        39 Eta hura erein duen etsaia, da deabrua: eta uzta, munduaren fina da: eta uzta biltzaleak, Aingeruak dirade.

        40 Bada hala nola biltzen baitute hiraka, eta suan erratzen, hala izanen da mundu hunen finean.

        41 Igorriren ditu gizonaren Semeak bere Aingeruak, eta bilduren dituzte haren resumatik eskandalo guziak, eta inikitate egiten dutenak.

        42 Eta egotziren dituzte labe daixekanera: han izanen da nigar eta hortz garraskots.

        43 Orduan iustoek argituren dukeite iguzkiak bezala, bere Aitaren resuman. Enzuteko beharririk duenak enzun beza.

        44 Berriz konparatu da zeruetako resuma thesaur landa batetan gorderik dagoenarekin, hura eridenik gizon batek estali ukan du: eta harzazko bozkarioz ioaiten da, eta duen guzia saltzen du, eta landa hura erosten.

        45 Berriz konparatu da zeruetako resuma gizon marxant perla ederren bilha dabilanarekin

        46 Zeinek prezio handitako perla bat eriden zuenean, ioanik sal baitzezan zuen guzia, eta eros baitzezan hura.

        47 Berriz konparatu da zeruetako resuma sare itsasora egotzi batekin, eta gauza mota guzietarik biltzen duenarekin:

        48 Zein bethe izan zenean idoki baitzezaten ur ezpondara: eta iarririk bil zitzaten onak unzietara, eta gaixtoak kanporat iraitz zitzaten.

        49 Hala izanen da munduaren finean: ethorriren dirade Aingeruak, eta separaturen ditukeizte gaixtoak iustoen artetik.

        50 Eta egotziren ditukeizte labe daixekanera: han izanen da nigar eta hortz garraskots.

        51 Erraiten draue Iesusek, Aditu dituzue gauza hauk guziak? Diotsate, Bai Iauna.

        52 Eta hark erran ziezen, Halakotz Eskriba zeruetako resuman irakatsia den guzia, konparatu da zenbeit aitafamilia bere thesauretik gauza berririk eta zaharrik idokiten duen batekin.

        53 Eta gertha zedin konparatione hauk akabatu zituenean, Iesus iragan baitzedin handik.

        54 Eta ethorri zenean bere herrira, irakasten zituen hek beren sinagogetan: hanbat non espantatuak baitzeuden, eta erraiten baitzuten, Nondik huni sapientia haur eta berthuteak?

        55 Ezta haur xarpanter-seme? ezta horren ama Maria deitzen, eta horren anaieak Iakes eta Ioses eta Simon eta Iuda?

        56 Eta horren arrebak eztirade guziak gu baithan? nondik bada huni gauza hauk guziok?

        57 Eta eskandalizatzen ziraden hartan. Eta Iesusek erran ziezen, Ezta Profetarik ohore gabe bere herrian eta bere etxean baizen.

        58 Eta etzezan egin han berthute anhitzik, haien inkredulitatearen kausaz.

 

 

KAP. XIIII.

 

2 Herodesek Kristez duen opinionea. 3, 10 Ioanes Baptistaren hatzamaiteko eta hiltzeko kausa. 13 Krist desertura retiratzen. 17 Borz ogiezko eta bi arrainezko mirakulua. 23 Mendian Kristek othoitz egiten. 26 Eta itsas gainez zabilala. 30 Pierris hundatzetik begiratzen. 31 Fedea duda gabe izateko.

 

        1 Denbora hartan enzun zezan Herodes Tetrarkak Iesusen fama:

        2 Eta erran ziezen bere zerbitzariei, Haur Ioanes Baptista da, hura resuszitatu izan da hiletarik, eta halakotz berthutek obratzen dute hunetan.

        3 Ezen Herodesek hatzamanik Ioanes esteka zezan, eta presoindegian ezar, Herodias haren anaie Filiperen emaztearen kausaz.

        4 Ezen erraiten zeraukan hari Ioanesek, Eztuk sori hori duan.

        5 Eta hura hil nahi zuelarik populuaren beldur zen, zeren Profeta bezala baitzadukaten hura.

        6 Bada Herodesen sor eguneko besta egiten zenean, danza zedin Herodiasen alaba artean: eta Herodesen gogara egin zezan.

        7 Nondik iuramendurekin prometa baitziezon, emanen zeraukala zer ere eska bailedi.

        8 Hark bada aitzinetik amaz instruitu izanik, Indak (dio) hemen platean Ioanes Baptistaren burua.

        9 Eta triste zedin rege: baina zinaren, eta harekin mahainean iarririk zeudenen kausaz, mana zezan eman lekion.

        10 Eta igor zezan Ioanesi presoindegian buruaren edeki erazitera.

        11 Eta ekarri izan da haren burua platean, eta eman zekion neskatxari, eta hark presenta ziezon bere amari.

        12 Gero ethor zitezen haren diszipuluak, eta eraman zezaten haren gorputza, eta ohortz zezaten: eta ioanik konta ziezoten Iesusi.

        13 Eta hori enzunik Iesus parti zedin handik unzi batetan leku desertu batetara apart: eta enzunik jendetzeak oinez iarreiki izan zaizkan hirietarik.

        14 Eta ilkirik Iesusek ikus zezan jendetze handi bat eta konpasione har zezan hezaz, eta haien arteko eriak senda zitzan.

        15 Eta arrats aldean ethorri izan zaizkan bere diszipuluak, zioitela, Leku desertua duk haur, eta ordua ia iragan, eiek konjit jendetzei, burguetarat ioanik iateko eros dezatenzat.

        16 Baina Iesusek erran ziezen, Eztute ioaiteko mengoarik, eiezue zeurok iatera.

        17 Eta hek diotsote, Eztiagu hemen borz ogi eta bi arrain baizen.

        18 Eta hark erran ziezen, Ekaztazue huna.

        19 Eta populua belhar gainean iartera manaturik, eta borz ogiak eta bi arrainak harturik, begiak zerurat goititurik, gratiak renda zitzan, eta hautsirik eman zietzen diszipuluei ogiak, eta diszipuluek jendetzei.

        20 Eta ian zezaten guziek, eta resasia zitezen: eta goiti zitzaten zathi soberatuetarik hamabi saski betherik.

        21 Eta ian zutenak ziraden borz milla gizonen ingurua, emazteak eta haurrak gabe.

        22 Eta bertan Iesusek bortxa zitzan bere diszipuluak unzian sartzera, eta haren aitzinean berze aldera iragaitera: populuari konjit lemon bizkitartean.

        23 Eta konjit emanik populuari, igan zedin mendira bereziki, othoitz egin lezanzat. Eta arrastu zenean ber-bera zen han.

        24 Eta unzia ia itsasoaren artean zen, bagez tormentatua: ezen haize kontra zen.

        25 Eta gauaren laurgarren beillan ioan zedin hetara Iesus, itsas gainez zabilala.

        26 Eta hura ikusirik itsas gainez zabilala, diszipuluak trubla zitezen, erraiten zutela, Fantosma bat da, eta beldurtiz oihu egin zezaten.

        27 Baina bertan minza zekien Iesus, zioela, Esporza zaitezte: ni naiz etzaretela beldur.

        28 Eta ihardesten zeraukala Pierrisek erran zezan, Iauna, baldin hi bahaiz, mana nezak hiregana ethortera ur gainez.

        29 Bada hark erran zezan, Athor. Eta iautsirik unzitik Pierris ioan zedin ur gainez, Iesusgana ethor ledinzat.

        30 Baina haizea sendo ikusirik, izit zedin: eta hundatzen hasi zenean oihu egin zezan, zioela, Iauna, salba nezak.

        31 Eta bertan Iesus eskua hedaturik lot zekion, eta diotso, O fede xipitakoa, zergatik dudatu duk?

        32 Eta sarthu ziradenean unzira, sosega zedin haizea.

        33 Orduan unzian ziradenek ethorririk adora zezaten hura, zioitela, Egiazki Iainkoaren Seme aiz.

        34 Eta berze aldera iraganik ethor zitezen Jenesaretko lurrera.

        35 Eta hura ezagutu ukan zutenean leku hartako gizonek, igor zezaten inguruko aldiri guzietara, eta presenta zietzoten eri ziraden guziak.

        36 Eta othoitz egiten zeraukaten solament hunki lezaten haren abillamendu ezpaina, eta hunki ukan zuten guziak, senda zitezen.

 

 

KAP. XV.

 

3 Gizonen doktrinaz. 12 Eskandalizatzeaz. 13 Landare erroetarik idokiren denaz. 18 Zerk nehor satsutzen duen. Kananearen alaba sendatu. 24 Krist norgatik igorri izan den. 26 Haurren ogiaz. 28 Fedeaz. 30 Kristek eriak sendatzen. 36 Zazpi ogiezko mirakulua.

 

        1 Orduan ethorten dirade Iesusgana Ierusalemetar Eskriba eta Fariseu batzu, dioitela,

        2 Zergatik hire diszipuluek iragaiten dute aitzinekoen ordenanza? ezen eztitie ikutzen bere eskuak ogia iaten dutenean.

        3 Eta hark ihardesten zuela erran ziezen, Eta zuek zergatik iragaiten duzue Iainkoaren manamendua zuen ordenanzaz?

        4 Ezen Iainkoak manatu ukan du, dioela, Ohoraitzak eure aita eta ama. Eta, Aita edo ama maradikaturen duena, herioz hil bedi.

        5 Baina zuek diozue, Nork ere erranen baitrauka aitari edo amari, Eneganik den dono guzia probetxaturen zaik: ohora ezpadeza ere bere aita edo bere ama hogen gabe date.

        6 Eta ezdeustu ukan duzue Iainkoaren manamendua zuen ordenanzaz.

        7 Hipokritak, ungi profetizatu ukan du zuezaz Esaiasek, dioela,

        8 Populu haur ahoz hurbiltzen zait, eta ezpainez ohoratzen nau: baina hauen bihotza urrun da eneganik.

        9 Baina alferretan ohoratzen naute, irakasten dituztela doktrinatzat gizonen manamenduak.

        10 Eta populua beregana deithurik erran ziezen, Enzun ezazue eta adi ezazue.

        11 Eztu ahoan sartzen denak satsutzen gizona: baina ahotik ilkiten denak satsutzen du gizona.

        12 Orduan hurbildurik bere diszipuluek erran ziezoten, Ezagutu duk nola Fariseuak propos hori enzunik eskandalizatu izan diraden?

        13 Eta hark ihardesten zuela erran zezan, Ene Aita zeruetakoak landatu eztuen landare guzia erroetarik idokiren da.

        14 Utzitzazue, itsurik itsuen gidari dirade: baldin itsuak itsua gida badeza, biak hobira eroriren dirade.

        15 Orduan ihardesten zuela Pierrisek erran ziezon, Deklara iezaguk konparatione hori.

        16 Eta Iesusek erran zezan, Oraino zuek ere adimendu gabe zarete?

        17 Oraino eztuzue aditzen ezen ahoan sartzen den guzia, sabelera ioaiten dela, eta retreitera egoizten dela?

        18 Baina ahotik ilkiten diradenak, bihotzetik partitzen dirade, eta hek satsutzen dute gizona.

        19 Ezen bihotzetik partitzen dirade pensamendu gaixtoak, hiltzekak, adulterioak, paillardizak, ohoinkeriak, testimoniaje falsuak, gaitzerraitekak.

        20 Hauk dirade gizona satsutzen dutenak: baina eskuak ikuzi gaberiko iateak, eztu gizona satsutzen.

        21 Eta ilkirik handik Iesus ioan zedin Tireko eta Sidongo komarketarat.

        22 Eta huna, emazte Kananea bat aldiri hetarik ilkirik, oihuz iar zedin, ziotsola, Auk pietate nizaz Dabid-en seme Iauna, ene alaba duk deabruaz gaizki tormentatua.

        23 Baina hark etziezon ihardets hitzik. Orduan hurbildurik bere diszipuluek othoitz zegioten, zioitela, Emok konjit: ezen oihuz diaok gure ondoan.

        24 Eta hark ihardesten zuela erran zezan, Eznaiz igorri Israeleko etxeko ardi galduetara baizen.

        25 Eta hark ethorririk adora zezan hura, zioela, Iauna, aiuta nezak.

        26 Eta hark ihardesten zuela erran zezan, Eztun gauza bidezkoa haurren ogiaren hartzea, eta xakurrei egoiztea.

        27 Baina hark erran zezan, Hala duk, Iauna, baina xakurrek ere bere nabusien mahainetik erorten diraden apurretarik iaten die.

        28 Orduan ihardesten zuela Iesusek erran ziezon, O emaztea, handi dun hire fedea: egin bekin nahi dunan bezala. Eta senda zedin haren alaba orduandanik.

        29 Eta partiturik handik Iesus ethor zedin. Galileako itsas aldera: eta iganik mendira, iar zedin han.

        30 Orduan ethor zedin harengana anhitz jendetze, zutela berekin maingurik, itsurik, muturik, hebainik eta anhitz berzerik: eta ezar zitzaten Iesusen oinetara, eta senda zitzan.

        31 Hala non populuak mirets baitzezan zakuskianean mutuak minzatzen, hebainak sendaturik, mainguak zabiltzala, itsuek ikusten zutela: eta glorifika zezaten Israeleko Iainkoa.

        32 Orduan Iesusek beregana deithurik bere diszipuluak erran zezan, Konpasione dut populu hunezaz: ezen ia hirur egun du enekin dagoela, eta eztute zer ian dezaten: eta eztitut barurik igorri nahi, bidean flaka eztitezenzat.

        33 Eta bere diszipuluek diotsote, Nondik guri hanbat ogi desertuan hunanbat jenderen resasiatzeko?

        34 Eta dioste Iesusek, Zenbat ogi dituzue? Eta hek erran ziezoten, Zazpi, eta arraintxo batzu.

        35 Orduan mana zezan populua lurrean iartera.

        36 Eta harturik zazpi ogiak eta arrainak, gratiak rendaturik hauts zitzan, eta eman zietzen bere diszipuluei: eta diszipuluek populuari.

        37 Eta ian zezaten guziek, eta resasia zitezen: eta goiti zitzaten zathi soberatuetarik zazpi saski betherik.

        38 Eta ian zutenak ziraden, laur milla gizon, emazteak eta haurrak gabe.

        39 Orduan konjit emanik jendetzeari, igan zedin unzi batetara: eta ethor zedin Magdaleko bazterretara.

 

 

KAP. XVI.

 

4 Ionasen signoa Fariseuei emaiten. 6 Haien altxagarria. 13 Jendek Kristez duten reputationea. 16 Krist prometatu izan zena, nola Iesus den. 17 Fedea Iainkoaganik heldu. 18 Harriaren gainean Eliza. 19 Gakoak. Lotzea. Laxatzea. 21 Kristek aitzinetik bere herioa erraiten. 23 Pierris Sathan deithu. 24 Kristi iarreiki nahi zaionak zer egiteko. 25 Bizitzearen galtzea edo erideitea.

 

        1 Eta ethorririk Fariseuek eta Saduzeuek, tentatzen zutela rekiri zezaten zenbeit signo zerutik erakuts liezen.

        2 Baina hark ihardesten zuela erran ziezen, Arratsean, erraiten duzue, Denbora eder eginen du: ezen gorri da zerua.

        3 Eta goizean diozue, Egun tenpestate eginen du: ezen zerua orzgorri gaitz da. Hipokritak, zeruaren irudiaz, iujeatzen dakizue, eta denboretako signoez ezin dirozue?

        4 Jeneratione gaixtoa edo adulteroa signo eskez dago, eta signorik etzaio hari emanen Ionas profetaren signoa baizen. Eta hek utzirik ioan zedin.

        5 Eta ethorri ziradenean haren diszipuluak berze aldera, ahanz zekien ogi hartzera.

        6 Eta Iesusek erran ziezen, Gogoauzue eta begira zaitezte Fariseuen eta Saduzeuen altxagarritik.

        7 Eta hek ihardukiten zuten bere artean, zioitela, Hori dio, zeren ogirik hartu eztugun.

        8 Eta Iesusek ezaguturik erran ziezen, Zer dihardukazue zeuron artean, fede xipitakoak, zeren ogirik hartu eztuzuen?

        9 Oraino eztuzue aditzen, eta etzarete gehiagorik orhoit borz milla gizonen borz ogiez, eta zenbat saski goititu zintuzten?

        10 Ezeta laur milla gizonen zazpi ogiez, eta zenbat saski goititu zintuzten?

        11 Nola eztuzue aditzen ezen eztrauzuedala ogiz erran, begira zindeizten Fariseuen eta Saduzeuen altxagarritik?

        12 Orduan adi zezaten ezen etzuela erran, begira litezen ogi altxagarritik, baina Fariseuen eta Saduzeuen doktrinatik.

        13 Eta ethorri zenean Iesus Zesareako bazter Filiperenetara, interroga zitzan bere diszipuluak, erraiten zuela, Ni nor naizela dioite gizonek, gizonaren Semea?

        14 Eta hek erran zezaten, Batzuk, Ioanes Baptista: eta berzek, Elias: eta berzek, Hieremias, edo Profetetarik bat.

        15 Dioste, Eta zuek nor naizela diozue?

        16 Ihardesten zuela Simon Pierrisek erran zezan, Hi aiz Krist Iainko biziaren Semea.

        17 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezon hari, Dohatsu aiz Simon Ionaren semea: ezen haragiak ez odolak eztrauk hori rebelatu, baina ene Aita zeruetan denak.

        18 Baina are nik erraiten drauat, ezen hi aizela Pierris, eta Harri hunen gainean edifikaturen dudala neure Eliza: eta ifernuko borthak etzaizkala hari garaithuren.

        19 Eta hiri emanen drauzkiat zeruetako resumaren gakoak, eta zer ere lothuren baituk lurrean, lothua izanen duk zeruetan: eta zer ere laxaturen baituk lurrean, laxatua izanen duk zeruetan.

        20 Orduan mana zitzan expresuki bere diszipuluak nehori ezlerroten, hura zela IESUS KRIST.

        21 Orduandanik has zedin Iesus bere diszipuluei deklaratzen, ezen behar zuela ioan Ierusalemera, eta anhitz sufritu Anzianoetarik eta Sakrifikadore prinzipaletarik, eta Eskribetarik, eta heriotara eman behar zela, eta hereneko egunean, resuszitatu.

        22 Eta hura apartaturik has zekion Pierris reprotxatzen, zioela, Eurorzaz auk pietate, Iauna: etzaik hiri hori helduren.

        23 Eta hark itzulirik erran ziezon Pierrisi, Gibelerat adi eneganik Satan, enpatxu atzait: ezen eztituk aditzen Iainkoaren diraden gauzak, baina gizonen diradenak.

        24 Orduan Iesusek erran ziezen bere diszipuluei, Baldin nehor ene ondoan ethorri nahi bada, renuntia beza bere buruaz, eta har beza bere krutzea, eta berrait niri.

        25 Ezen nork ere nahi ukanen baitu salbatu bere bizia, galduren du hura: eta nork ere galduren baitu bere bizia ene kausaz, eridenen du hura.

        26 Ezen zer probetxu du gizonak baldin mundu guzia irabaz badeza, eta bere arima gal badeza? edo zer emanen du gizonak bere arimaren rekonpensamendutan?

        27 Ezen gizonaren Semea ethorriren da bere Aitaren glorian bere Aingeruekin: eta orduan rendaturen drauka batbederari bere obren araura.

        28 Egiaz diotsuet, badirade hemen present diradenetarik batzu, herioa dastaturen eztutenik, gizonaren Semea bere resumara ethorten ikus diroiteno.

 

 

KAP. XVII.

 

2 Krist transfiguratu. 5 Hura enzuteko. 11 Elias. 13 Ioanes Baptista. 15 Lunatikoa sendatu. 17 Apostoluen inkredulitatea. 20 Fedearen botherea. 21 Orationea eta barura. 22 Kristek bere pasionea aitzinetik erraiten. 25 Tributa pagatzen.

 

        1 Eta sei egunen buruan, har zitzan Iesusek Pierris eta Iakes eta Ioanes haren anaiea, eta eraman zitzan apart mendi gora batetara.

        2 Eta transfigura zedin haien aitzinean, eta argi zedin haren begithartea iguzkia bezala, eta haren abillamenduak xuri zitezen argia bezala.

        3 Eta huna, ikus zitzaten Moises eta Elias harekin minzo ziradela.

        4 Eta ihardesten zuela Pierrisek erran ziezon Iesusi, Iauna, on duk gu hemen garen: nahi baduk, egin ditzagun hemen hirur tabernakle, bat hire, eta bat Moisesen, eta bat Eliasen.

        5 Oraino hura minzo zela, huna, hodei argi batek estal zitzan hek: eta huna boz bat hodeietik, zioela, Haur da ene Seme maitea, zeinetan neure atsegin ona hartzen baitut: huni beha zakizkiote:

        6 Eta hori enzunik diszipuluak eror zitezen, bere begitharten gainera, eta izit zitezen hagitz.

        7 Orduan ethorririk Iesusek hunki zitzan hek, eta erran ziezen, Iaiki zaitezte, eta etzaretela beldur.

        8 Eta goititurik bere begiak nehor etzezaten ikus Iesus bera baizen.

        9 Eta menditik iausten ziradela, mana zitzan Iesusek, zioela, Nehori ezterrozuela bisionea, gizonaren Semea hiletarik resuszita daiteno.

        10 Eta interroga zezaten bere diszipuluek, zioitela, Zergatik beraz Eskribek erraiten dute ezen Elias behar dela lehen ethorri?

        11 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezen, Elias ethorriren bada lehen, eta bere estaturako ditu gauza guziak:

        12 Baina erraiten drauzuet ezen Elias ia ethorri dela, eta hura eztute ezagutu ukan, baina egin dute harzaz nahi ukan duten guzia: hala gizonaren Semeak ere sufrituren du hetarik.

        13 Orduan adi zezaten diszipuluek ezen Ioanes Baptistaz erran zerauela.

        14 Eta ethorri ziradenean populuagana, ethor zedin harengana gizon bat, haren aitzinean belhaurikatzen zela,

        15 Eta zioela, Iauna, auk pietate ene semeaz, ezen lunatiko duk eta gaizki tormentatzen: ezen maiz erorten duk sura, eta maiz urera.

        16 Eta presentatu diraueat hura hire diszipuluei, eta ezin sendatu die.

        17 Eta ihardesten zuela Iesusek erran zezan, O natione sinheste gabea eta bihurria, noizdrano finean zuekin izanen naiz? noizdrano finean suportaturen zaituztet ? ekardazue hura huna.

        18 Eta mehatxa zezan deabrua Iesusek, eta ilki zedin harenganik: eta senda zedin muthilla orduandanik.

        19 Orduan ethorririk Iesusgana apart diszipuluek erran ziezoten, Zergatik guk ezin kanpora egotzi ukan dugu hura?

        20 Eta Iesusek erran ziezen, Zuen sinheste gabeagatik: ezen egiaz diotsuet, baldin mustarda bihi bat den bezenbat fede baduzue, erranen draukazue mendi huni, Iregan adi hemendik hara: eta iraganen da, eta etzaizue deus inposiblerik izanen.

        21 Baina deabru mota haur ezta ilkiten orationez eta barurez baizen.

        22 Eta hek Galilean usatzen zutela, erran ziezen Iesusek, Izanen da, gizonaren Semea liuraturen baita gizonen eskuetara:

        23 Eta hilen dute hura: baina hereneko egunean resuszitaturen da: eta triste zitezen hagitz.

        24 Eta ethorri izan ziradenean Kapernaumera, ethor zitezen Pierrisgana didrakmak rezebitzen zituztenak, eta erran ziezoten, Zuen majistruak didrakmak eztitu pagatzen?

        25 Dio, Bai. Eta etxean sarthu izan zenean, aitzin zekion IESUS, zioela, Simon, zer irudi zaik? Lurreko regek norenganik hartzen dituzte tributak eta taillak? bere haurretarik, ala berzetakoetarik?

        26 Diotsa Pierrisek, Berzetakoetarik. Diotsa Iesusek, Beraz libre dituk haurrak.

        27 Baina eskandaliza eztitzagunzat, itsasora ioanik, egotzak amua: eta lehen iganen den arraina har ezak, eta haren ahoa irekirik eridenen baituk estatera bat: harturik hura eman iezek enegatik eta hiregatik.

 

 

KAP. XVIII.

 

1 Zeruetako resuman nor gehien. 4 Humilitatea. 5 Xipiaren rezebitzea Kristen izenean. 6 Ez nehor eskandalizatzeko. 10 Xipiak ez menospreziatzeko. 11 Zertara Krist ethorri. 12 Ardi errebelatua. 15 Korrektione fraternala. 17 Exkomunikationea. 21, 35 Barkatzea. 23 Bere zerbitzariei kontu eskez dauen regearen konparationea.

 

        1 Ordu hartan berean ethor zitezen Iesusgana diszipuluak, zioitela, Nor da handiena zeruetako resuman?

        2 Eta deithurik haurtxo bat beregana Iesusek, ezar zezan hura haien artean.

        3 Eta erran zezan, Egiaz erraiten drauzuet, baldin konberti ezpazaitezte, eta haurtxoak bezalaka ezpazaitezte, etzarete sarthuren zeruetako resuman.

        4 Nork ere bada bere burua humiliaturen baitu haurtxo haur den bezala, hura da handiena zeruetako resuman?

        5 Eta nork ere rezebituren baitu hunelako haurtxo bat ene izenean, ni rezebitzen nau.

        6 Baina nork ere eskandalizaturen baitu ni baithan sinhesten duten xipi hautarik bat, hark hobe luke urka lekion bere lepoan asto-errota harri bat, eta hunda ledin itsas hundarrean.

        7 Malediktione munduari eskandaloen kausaz: ezen nezesario da eskandaloak datozen, badarik ere malediktione gizon hari, zeinez eskandalo ethorten baita.

        8 Baldineta eure eskuak edo eure oinak trebuka eraziten bahau trenka ezak hura eta iraitzak eureganik, hobe duk hire, maingurik edo eskubakoitzdun bizitzean sar adin, ezen ez bi eskuak edo bi oinak dituala suko gehennara iraitz adin.

        9 Eta baldin eure begiak trebuka eraziten bahau, idokak hura, eta iraitzak eureganik: hobe duk hire, begi batarekin bizitzean sar adin, ezen ez bi begiak dituala suko gehennara iraitz adin.

        10 Begirauzue menosprezia eztezazuen xipi hautarik bat: ezen erraiten drauzuet hauen Aingeruek bethiere dakusatela ene Aita zeruetan denaren begithartea.

        11 Ezen ethorri izan da gizonaren Semea galdu zenaren salbatzera.

        12 Zer irudi zaizue? baldin gizon batek ehun ardi baditu, eta hetarik bat errebela badadi, eztitu laurogei eta hemeretziak utziten, eta mendietara ioanik eztu errebelatu zena bilhatzen?

        13 Eta baldin gertha badadi eriden dezan hura, egiaz erraiten drauzuet ezen bozkario gehiago duela harzaz, ezen ez laurogei eta hemeretzi errebelatu etziradenez.

        14 Halaber ezta zuen Aita zeruetan denaren borondatea xipi hautarik bat gal dadin.

        15 Eta baldin hire anaiek hire kontra faltatu badu, oha eta reprehendi ezak hura, hire eta haren beraren artean: baldin behatzen bazaik, irabazi duk eure anaiea.

        16 Baina baldin behatzen ezpazaik, har itzak eurekin oraino bat edo biga: biga edo hirur testimonioren ahoan hitz guzia fermu denzat.

        17 Eta baldin haei behatzen ezpazaie, errok Elizari: eta baldin Elizari behatzen ezpazaio, albeiheduka pagano eta publikano bezala.

        18 Egiaz erraiten drauzuet, zer ere lothuren baituzue lurrean, lothua izanen da zeruan: eta zer ere laxaturen baituzue lurrean, laxatua izanen da zeruan.

        19 Berriz diotsuet ezen baldin zuetarik bigek konsenti badezate lurraren gainean, eska ditezen gauza guzia eginen zaiela ene Aita zeruetan denaz.

        20 Ezen non baitirade biga edo hirur bildurik ene izenean, han naiz haien artean.

        21 Orduan harengana hurbildurik Pierrisek erran zezan, Iauna, zenbatetarano bekatu eginen du ene kontra ene anaiek, eta barkaturen draukat? ala zazpitarano?

        22 Diotso IESUSEK, Eztiosat zazpitarano, baina zazpitan hirurogei eta hamarretarano.

        23 Halakotz da konparatu zeruetako resuma bere zerbitzariekin kontu egin nahi ukan duen rege batekin.

        24 Eta kontu egiten hasi zenean, presenta zekion bat, hamar-milla talent hari zor zeraukanik.

        25 Eta zeren hark ezpaitzuen nondik paga, mana zezan haren iaunak sal ledin hura, eta haren emaztea, eta haurrak, eta zituen gauza guziak: eta zorra paga ledin.

        26 Halakotz zerbitzari hunek bere burua lurrera egotzirik suplikatzen zuen hura, zioela, Iauna, auk patientia enegana, eta guzia pagaturen drauat.

        27 Orduan konpasione harturik zerbitzari haren iaunak, utzi zezan, eta zorra kita ziezon.

        28 Baina ilkirik zerbitzari hunek eriden zezan bere zerbitzari kidetarik bat, ehun dinero zor zeraukanik: eta hura hatzamanik ithotzen zuen, zioela, Paga nezak zor duanaz.

        29 Eta bere zerbitzari-kideak haren oinetara bere burua egotzirik othoitz egiten zeraukan, zioela, Auk patientia enegana, eta guzia pagaturen drauat.

        30 Baina hark etzuen egin nahi ukan, aitzitik ioanik ezar zezan hura presoinean, zorra paga liroeno.

        31 Bada ikusirik haren zerbitzari-kidek zer egin izan zen, triste zitezen hagitz: eta ethorririk deklara ziezoten bere iaunari egin izan zen guzia.

        32 Orduan hura deithurik bere iaunak diotsa, Zerbitzari gaixtoa, zor hura guzia kitatu drauat, zeren othoitz egin baitrautak:

        33 Ez-auena hik ere eure zerbitzari-kideaz pietate ukan behar, nik ere hizaz pietate ukan dudan bezala?

        34 Orduan aserreturik bere iaunak sarjeantei hura eman ziezen, hari zor zeraukan guzia paga liezakeono.

        35 Hala ene Aita zeruetan denak ere eginen drauzue zuei, baldin batbederak bere anaieri gogotik faltak barka ezpadietzozue.

 

 

KAP. XIX.

 

2 Eriak sendatu. 3, 7 Separationezko letra. 12 Xikiratua. 13 Eskuen inpositionea. 14 Haur xipiak. 17 Manamenduen begiratzea. 21 Perfekt izatea. 23 Abratsak. 29 Guzia Kristgatik utzi dukeenaz.

 

        1 Eta gertha zedin, Iesus propos hauk akabaturik parti baitzedin Galileatik, eta ethor baitzedin Iudeako bazterretara, Iordanaren berze aldeaz.

        2 Eta iarreiki zekion jendetze handi, eta senda zitzan han.

        3 Orduan ethor zitezen harengana Fariseuak tentatzen zutela, eta ziotsatela, Utzi ahal diro gizonak bere emaztea ezeinere kausagatik?

        4 Baina hark ihardesten zuela erran ziezen, Eztuzue irakurri ezen Kreazaleak hatsetik egin zituela arra eta emea?

        5 Eta erran zuela, Halakotz utziren ditu gizonak aita eta ama, eta iunktaturen zaio bere emazteari, eta izanen dirade biak haragi bat.

        6 Bada gehiagorik eztirade biga, baina haragi bat. Beraz Iainkoak iunktatu duena, gizonak eztezala separa.

        7 Diotsate, Zergatik beraz Moisesek manatu ukan du separationeko letraren emaitera, eta haren utzitera?

        8 Dioste, Moisesek zuen bihotzeko gogortasunagatik permetitu drauzue zuen emazten utzitera: baina hatsetik etzen hala.

        9 Eta erraiten drauzuet ezen nork ere utziren baitu bere emaztea, paillardizagatik baizen, eta berze batekin ezkonduren baita, adulterio iaukiten duela: eta utzi denarekin ezkonduren datenak adulterio iaukiten dukeela.

        10 Diotsate bere diszipuluek, Baldin horlako bada gizonaren emaztearekilako beharkia, eztuk on ezkonzea.

        11 Baina hark erran ziezen, Eztute guziek ardiesten hitz haur, baina eman izan zaienek.

        12 Ezen badirade xikiratuak amaren sabeletik hala iaio izan diradenak: eta badirade xikiratuak, gizonez xilkiratu izan diradenak: eta badirade xikiratuak zeruetako resumagatik bere buruak xikiratu ukan dituztenak. Har ahal dezanak, har beza.

        13 Orduan haurtxoak presentatu izan zaizkan eskuak gainean ezar lietzenzat eta othoitz legianzat: eta diszipuluek mehatxa zitzaten.

        14 Baina Iesusek dioste, Utzitzazue haurtxoak, eta enegana ethortetik eztitzazuela enpatxa: ezen hunelakoen da zeruetako resuma.

        15 Eta eskuak gainean ezarri zerauztenean, parti zedin handik.

        16 Eta huna, zenbeitek hurbildurik erran ziezon, Majistru ona, zer ungi eginen dut bizitze eternala dudanzat?

        17 Eta hark erran ziezon, Zergatik deitzen nauk on? eztuk nehor onik bat baizen, eta hura, Iainkoa: baldin bizitzean sarthu nahi bahaiz, begiraitzak manamenduak.

        18 Diotso, Zein? Eta Iesusek erran zezan Eztuk hilen, Eztuk adulteraturen, Eztuk ebatsiren, Eztuk testimoniaje falsurik erranen.

        19 Ohoraitzak aita eta ama. Eta, Onhetsiren duk eure hurkoa eure burua bezala.

        20 Diotso gizon gazteorrek, Horiak guziak begiratu zitiat neure gaztetasunetik: zer oraino falta zait?

        21 Diotso Iesusek, Baldin perfekt izan nahi bahaiz, oha, sal ezak duana, eta eman iezek paubrei: eta ukanen duk thesaur bat zeruan: eta athor, arreit niri.

        22 Eta enzun zuenean gizon gazteorrek hitz hori, ioan zedin tristerik: ezen on handiak zituen.

        23 Orduan Iesusek erran ziezen bere diszipuluei, Egiaz erraiten drauzuet, ezen abratsa nekez sarthuren dela zeruetako resuman.

        24 Eta berriz diotsuet, erraxago dela kable bat orratzaren xulhotik iragan dadin, ezen ez abratsa Iainkoaren resuman sar dadin.

        25 Gauza hauk enzunik haren diszipuluak espanta zitezen hagitz, zioitela, Nor da beraz salba ahal daitenik?

        26 Eta Iesusek hetarat behaturik, erran ziezen, Gizonak baithan hori inposible da: baina Iainkoa baithan gauza guziak posible dirade.

        27 Orduan ihardesten zuela Pierrisek erran ziezon, Huna, guk utzi zitiagu gauza guziak, eta iarreiki gaitzaizkik hiri: zer izanen da beraz gure?

        28 Eta Iesusek erran ziezen, Egiaz diotsuet, ezen zuek niri iarreiki zaizkidatenok, rejenerationean iarriren denean gizonaren Semea bere maiestatearen thronoan, iarriren zaretela zuek ere hamabi thronoen gainean, iujeatzen dituzuela Israeleko hamabi leinuak.

        29 Eta nork ere utzi baituke etxerik, edo anaierik, edo arrebarik, edo aita, edo ama, edo emaztea, edo haurrik, edo landarik ene izenaren kausaz, ehunetan hanbat rezebituren duela, eta bizitze eternala heretaturen.

        30 Baina anhitz lehen diradenak, izanen dirade azken: eta azkenak, lehen.

 

 

KAP. XX.

 

1 Langileak mahastira alokatzen. 15 Begi malignoa. 18 Bere pasionea Iesusek aitzinetik deklaratzen. 20 Zebedeoren emaztearen rekesta. 28 Krist gure ministre eta redenptore. 30 Itsu bi argitzen.

 

        1 Ezen, konparatu da zeruetako resuma aitafamilia batekin, zein ilki izan baita argiaren begian langile alokatzera bere mahastikotzat.

        2 Eta langilekin akordaturik dinero batetan eguneko, igor zitzan bere mahastira.

        3 Eta ilkirik hirur orenen inguruan, ikus zitzan berze alfer zeuden batzu plazan.

        4 Eta erran ziezen, Zoazte zuek ere ene mahastira, eta bide datena emanen drauzuet.

        5 Eta hek ioan zitezen. Berriz ilkirik sei eta bedratzi orenen inguruan, egin zezan molde berean.

        6 Eta hameka orenen inguruan ilkirik, eriden zitzan berze alfer zeuden batzu, eta dioste, Zergatik hemen zaudete egun guzian alfer?

        7 Diotsate, Zeren nehork ezpaikaitu alokatu. Dioste, Zoazte zuek ere ene mahastira, eta bide datena rezebituren duzue.

        8 Eta arrastu zenean, erran ziezon mahasti iabeak bere rezebidoreari. Dei itzak langileak, eta paga iezek alokairua, hasirik azkenetarik lehenetarano.

        9 Eta ethorri ziradenean hameka orenen inguruan alokatuak rezebi zezaten dinero bana.

        10 Eta ethorririk lehenek ere, uste ukan dute gehiago rezebituren zutela: baina rezebi zezaten hek ere dinero bana.

        11 Eta rezebitu zutenean, murmuratzen zuten aitafamiliaren kontra,

        12 Zioitela, Azken hauk oren bat egin die lanean, eta gure bardin egin dituk, ekarri baitugu egunaren karga, eta beroa.

        13 Eta hark ihardesten zuela hetarik bati erran ziezon, Adiskidea, eztrauat hiri bidegaberik egiten: ez aiz dinero batetan enekin akordatu?

        14 Har ezak hire dena, eta habil: baina nahi diarokat azken huni eman, hiri bai bezenbat.

        15 Ala eznaiz haizu nahi dudanaren egitera neure onez? ala hire begia gaixto da, zeren ni on bainaiz?

        16 Hala izanen dirade azkenak, lehen: eta lehenak, azken: ezen anhitz dirade deithuak, baina guti elejituak.

        17 Eta Iesusek Ierusalemera igaitean, har zitzan hamabi diszipuluak apart bidean, eta erran ziezen,

        18 Huna, igaiten gara Ierusalemera, eta gizonaren Semea liuraturen zaie Sakrifikadore prinzipalei eta Eskribei, eta hura kondemnaturen dute hiltzera:

        19 Eta hura dute liuraturen Jentilei, eskarnia, eta azota, eta kruzifika dezatenzat: baina hereneko egunean resuszitaturen da.

        20 Orduan ethor zedin harengana Zebedeoren semen ama bere semekin, gurtzen, eta zerbait eskatzen zaiola.

        21 Eta hark erran ziezon, Zer nahi dun? Diotso, Ordena ezak iar ditezen ene bi seme hauk, bata hire eskuinean, eta berzea ezkerrean, hire resuman.

        22 Eta ihardesten zuela Iesusek erran zezan, Eztakizue zeren eskez zaudeten: edan ahal dirozue nik edateko dudan kopa? Eta batheia ahal zaitezkete ni batheiaturen naizen baptismoaz? Diotsote, Bai.

        23 Orduan dioste, Ene kopa edanen baduzue, eta ni batheiaturen naizen baptismoaz batheiaturen bazarete: baina ene eskuinean edo ezkerrean iartea, ezta ene emaiteko, baina emanen zaie ene Aitaz apaindurik dauenei.

        24 Eta hura enzunik berze hamarrak bekaitz zitezen bi anaiez.

        25 Iesusek bada hek beregana deithurik, dio, Badakizue ezen nationetako prinziek seignoriatzen dutela haien gainean: eta handiek authoritatez usatzen dutela haien gainean.

        26 Ordea ezta hala izanen zuen artean: baina nor ere handi nahi izanen baita zuen artean, biz zuen muthil:

        27 Eta nor ere nahi izanen baita zuen artean lehen izan, biz zuen zerbitzari.

        28 Hala nola gizonaren Semea ezpaita ethorri zerbitzatu izatera, baina zerbitzatzera, eta bere biziaren ranzoinetan anhitzengatik emaitera.

        29 Eta hek Ierikotik partitzen ziradela, jendetze handi iarreiki zekion.

        30 Eta huna, bi itsu bide bazterrean zeudenek, enzunik ezen Iesus iragaiten zela, oihu egin zezaten, zioitela, Auk pietate guzaz Dabid-en seme Iauna.

        31 Eta jendetzeak mehatxatzen zituen hek ixil litezenzat, baina hek oihu gehiago egiten zuten, zioitela, Auk pietate guzaz Dabid-en seme Iauna.

        32 Eta gelditurik Iesusek dei zitzan, eta erran zezan, Zer nahi duzue dagizuedan?

        33 Diotsote, Iauna, gure begiak ireki ditezen.

        34 Eta konpasione harturik Iesusek hunki zitzan haien begiak: eta bertan ikustea rezebi zezaten haien begiek, eta hari iarreiki zekizkion.

 

 

KAP. XXI.

 

7 Kristek Ierusalemen bere sartzea egiten. 12 Saltzaleak eta erosleak tenpletik egoizten. 14 Eriak sendatzen. 16 Bere rezebitzaleak sustengatzen. 19 Fikotzea eihartzen. 22 Fedearen indarra orationean. 25 Ioanesen Baptismoa. 31 Iainkoaren borondatea egiten dutenak. 32 Iudu inkredulak. 33 Mahasti alokairutan emanaren konparationea. 42 Har kantoin nabusia. 43 Iuduak iraizten, eta Jentilak rezebitzen.

 

        1 Eta Ierusaleme aldera ziradenean, eta ethor zitezenean Bethfajera, Olibatzetako mendi aldera, orduan Iesusek igor zitzan bi diszipulu,

        2 Erraiten zerauela, Zoazte zuen aurkako burgura, eta bertan eridenen duzue asto eme bat estekatua, eta ume bat harekin: laxaturik ekar ietzadazue.

        3 Eta baldin nehork deus badarrazue, errazue ezen Iaunak behar dituela: ezen bertan igorriren ditu hek.

        4 Bada haur guzia egin izan da Profetaz erran zena konpli ledinzat, zioela,

        5 Errozue Siongo alabari, Huna, eure regea ethorten zain mansorik, eta asto emearen, eta uztarrikoaren ume arraren gainean iarria.

        6 Diszipuluak bada ioan zitezen, eta egin zezaten Iesusek ordenatu zerauen bezala.

        7 Eta ekar zitzaten astoa eta umea, eta ezar zitzaten haien gainean bere abillamenduak, eta iar erazi zezaten haien gainean.

        8 Eta jendetze handik heda zitzaten bere abillamenduak bidean, eta berzek adarrak pikatzen zituzten arboretarik, eta bidean hedatzen.

        9 Eta aitzinean ioaiten eta iarreikiten zen populua oihuz zegoen, zioela, Hosanna Dabid-en semea: benedikatu dela Iaunaren izenean ethorten dena, Hosanna leku gorenetan aizena.

        10 Eta sarthu zenean hura Ierusalemen, zibitate guzia mobi zedin, zioela, Nor da haur?

        11 Eta populuak erraiten zuen, Haur da Iesus Profeta Galilean den Nazareteko.

        12 Eta sar zedin Iesus Iainkoaren tenplean, eta egotz zitzan kanpora tenplean saltzen eta erosten ari ziraden guziak: eta kanbiadoren mahainak itzul zitzan, eta uso kolonbak saltzen zituztenen kadirak.

        13 Eta dioste, Eskribatua da, Ene etxea, orationetako etxe deithuren da: baina zuek hura gaixtagin leze egin duzue.

        14 Orduan ethor zitezen harengana itsuak eta mainguak tenplean: eta senda zitzan hek.

        15 Baina ikusirik Sakrifikadore prinzipalek eta Eskribek hark egin zituen mirakuluak, eta haurrako oihuz zeudela tenplean, eta erraiten zutela, Hosanna Dabid-en semea: gaitzi zekien.

        16 Eta erran ziezoten, Badanzuk hauk zer dioiten? Eta Iesusek erran ziezen, Bai: eztuzue egundano irakurri, Haurren eta edoskiten dutenen ahotik konplitu ukan duk laudorioa.

        17 Eta hek utzirik, ilki zedin hiritik kanpora Bethaniarat: eta ostatu har zezan han.

        18 Eta goizean hirirat itzultzen zela, gose zedin.

        19 Eta ikusirik fikotze bat bidearen gainean, ethor zedin hartara, eta etzezan deus hartan eriden hostorik baizen: eta diotsa, Gehiago frukturik hireganik sor eztadila sekulan. Eta eihar zedin bertan fikotzea.

        20 Eta hori ikusirik diszipuluek mirets zezaten, zioitela, Nolatan bertan eihartu izan da fikotzea?

        21 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezen, Egiaz erraiten drauzuet, baldin fede baduzue, eta duda ezpadezazue, ez solament fikotzeari egin izan zaiona eginen duzue, baina are baldin mendi huni badarrozue, Khen adi, eta iraitz adi itsasora eginen da.

        22 Eta zerere galde eginen baituzue orationean sinhesten duzuela, rezebituren duzue.

        23 Eta ethorri zenean tenplera, Sakrifikadore prinzipalak eta populuko Anzianoak, hura irakasten ari zela, ethor zitezen harengana, zioitela, Zer authoritatez gauza horiak egiten dituk? eta nork hiri eman drauk authoritate hori?

        24 Ihardesten zuela Iesusek erran ziezen, Interrogaturen zaituztet nik ere zuek gauza batez, zein badarradazue nik ere erranen drauzuet, zer authoritatez gauza hauk egiten ditudan.

        25 Ioanesen Baptismoa nondik zen? zerutik ala gizonetarik? Eta hek bazihardukaten berak baithan, zioitela, Baldin erran badezagu, Zerutik: erranen drauku, Zergatik bada hura eztukue sinhetsi?

        26 Eta baldin badarragu, Gizonetarik: beldur gara komunaren: ezen guziek dadukate Ioanes Profetatan.

        27 Eta ihardesten zeraukotela Iesusi, erran zezaten, Etzeakiagu. Erran ziezen hark ere, Eztrauzuet nik ere erraiten zer authoritatez gauza hauk egiten ditudan.

        28 Baina zer irudi zaizue, Gizon batek zituen bi seme: eta hurbildurik lehenagana, erran zezan, Seme habil, egun trabailla adi ene mahastian:

        29 Hark ihardesten zuela erran zezan, Eztiat nahi: baina gero urrikiturik, ioan zedin.

        30 Gero hurbildurik berzeagana, erran ziezon halaber. Eta hark ihardesten zuela erran zezan, Ni nihoak iauna, Eta etzedin ioan.

        31 Bi hautarik zeinek egin zuen bere aitaren borondatea? Diotsate, Lehenak. Dioste Iesusek, Egiaz erraiten drauzuet ezen publikanoak eta paillardak aitzinzen zaizkizuela Iainkoaren resumara.

        32 Ezen ethorri da Ioanes zuetara iustitiazko bideaz, eta eztuzue hura sinhetsi: baina publikanoek eta paillardek sinhetsi ukan dute: eta zuek hori ikusirik, etzarete emendatu gero, haren sinhestera.

        33 Berze konparatione bat enzuzue. Zen aitafamilia bat, zeinek landa baitzezan mahasti bat, eta hura hesiz ingura baitzezan, eta hartan hobi bat egin zezan lakotzat, eta edifika zezan dorre bat, eta aloka ziezen laborariei: eta kanporat ioan zedin.

        34 Bada fruktuen sasoina hurbildu zenean, igor zitzan bere zerbitzariak laborarietara, fruktuen rezebitzera.

        35 Eta laborariek harturik haren zerbitzariak, bata zaurt zezaten, eta berzea hil, eta berzea lapida.

        36 Berriz igor zezan berze zerbitzaririk lehenak baino gehiago, eta haei halaber egin ziezen.

        37 Azkenean igor zezan hetara bere semea, erraiten zuela, Ondraturen dute ene semea.

        38 Baina laborariek ikusirik semea erran zezaten bere artean, Haur da primua, zatozte, hil dezagun haur, eta gatxetzan hunen heretajeari.

        39 Eta harturik hura iraitz zezaten mahastitik kanpora, eta hil zezaten.

        40 Dathorrenean bada mahasti iabeak zer eginen draue laborari haei?

        41 Diotsate, Gaixto hek gaizki deseginen: eta bere sasoinean fruktuak renda dietzoioten berze laborariri bere mahastia alokaturen.

        42 Dioste Iesusek, Egundano eztuzue irakurri Eskripturetan, Edifikazalek arbuiatu duten harria kantoin buru egin izan da: Haur Iaunaz egin izan da, eta da gauza miragarria gure begien aitzinean?

        43 Halakotz diotsuet ezen edekiren zaizuela Iainkoaren resuma, eta emanen zaiola, hartako fruktuak eginen dituen populuari.

        44 Eta harri haren gainera eroriren dena, zathikaturen da: eta noren gainera eroriren baita, hura du xehaturen.

        45 Eta enzun zitzatenean Sakrifikadore prinzipalek, eta Fariseuek haren konparationeak, ezagut zezaten ezen hezaz minzo zela.

        46 Eta hatzaman nahi zutelarik, populuaren beldur izan ziraden, zeren Profeta bezala hura baitzadukaten.

 

 

KAP. XXII.

 

2 Ezteien konparationea. 9 Jentilen bokationea. 11 Ezteietako arropa. 17 Tributak nori emaiteko. 23 Resurrektioneaz Krist interrogatzen. 32 Iainkoa, bizien Iainko. 36 Legeko manamendu handia. 37 Iainkoaganatko eta hurkoaganatko amorioa. 41 Iesusek Fariseuak Kristez interrogatzen.

 

        1 Orduan Iesus ihardesten zuela, berriz minza zekien konparationez, zioela.

        2 Konparatu da zeruetako resuma, bere semearen ezteiak egin zituen rege batekin.

        3 Eta igor zitzan bere zerbitzariak ezteietara gomitatuen deitzera: baina etziraden ethorri nahi izan.

        4 Berriz igor zezan berze zerbitzaririk, zioela, Errezue gomitatuei, Huna, aprestatu dut neure barazkaria, ene zezenak eta harakei gizenduak harakeitatu dirade, eta guzia prest da: zatozte ezteietara.

        5 Baina hek konturik egin gabe ioan zitezen: bata bere bordarat, eta berzea bere merkatalgoarat.

        6 Eta berzek hatzamanik haren zerbitzariak iniuria eta hil zitzaten.

        7 Eta rege enzunik hori aserre zedin: eta igorririk bere jendarmesak, desegin zitzan gizerhaile hek, eta haien hiria erra zezan.

        8 Orduan dioste bere zerbitzariei, Ezteiak prest badirade, baina gomitatu ziradenak, eztirade digne izan.

        9 Zoazte bada bide kantoinetara, eta eridenen dituzuen guziak dei itzazue ezteietara.

        10 Eta zerbitzari hek ilkirik bidetara, bil zitzaten eriden zituzten guziak, hanbat gaixtoak nola onak: eta bethe zedin ezteien lekua, mahainean iarririk zeudenez.

        11 Eta sarthu zenean rege mahainean iarririk zeudenen ikustera, ikus zezan han gizon bat eztei arropaz beztitua etzenik.

        12 Orduan diotsa, Adiskidea, nola huna sarthu aiz eztei arropa eztuala? Eta ahoa boza zekion.

        13 Orduan erran ziezen regek zerbitzariei, Oinetan eta eskuetan estekaturik, ken ezazue, eta egotzazue kanpoko ilhunbera: han izanen da nigar eta hortz garraskots.

        14 Ezen anhitz dirade deithuak, eta guti elejituak.

        15 Orduan apartaturik Fariseuek konseillu har zezaten nola hura hatzaman liroiten hitzean.

        16 Eta igorten dituzte harengana bere diszipuluak Herodianoekin, dioitela, Majistrua, bazeakiagu egiati aizela, eta Iainkoaren bidea egiazki irakasten duala, eta nehoren ansiarik eztuala: ezen ezago gizonen aparentiara beha:

        17 Erraguk bada, zer irudi zaik? bidezko da Zesari tributaren emaitea, ala ez?

        18 Eta ezaguturik Iesusek haien malitia, dio, Zergatik tentatzen nauzue hipokritak?

        19 Erakustazue tributeko moneda. Eta hek presenta ziezoten dinero bat.

        20 Eta erraiten draue, Norena da imajina haur eta eskribua?

        21 Diotsate, Zesarena. Orduan erraten draue, Renda ietzozue beraz Zesaren diradenak, Zesari: eta Iainkoaren diradenak, Iainkoari.

        22 Eta hori enzunik, mirets zezaten: eta hura utzirik ioan zitezen.

        23 Egun hartan ethor zitezen harengana Saduzeuak, resurrektionerik eztela dioitenak, eta interroga zezaten,

        24 Zioitela, Majistrua, Moisesek erran dik, Baldin norbeit hil bada haurrik ukan gabe, haren anaieak alianzagatik harturen du haren emaztea, eta leinu eginen drauka bere anaieri.

        25 Eta zituan gure artean zazpi anaie: eta lehena ezkondurik hil ziedian: eta leinurik etzuenaren gainean, utzi ziezoan bere emaztea bere anaieri.

        26 Eta halaber bigarrenak eta hirurgarrenak, zazpigarrenerano.

        27 Eta guzien ondoan hil ziedian emaztea ere.

        28 Resurrektionean bada, zazpietarik zeinen emazte izanen da? ezen guziek ukan die hura.

        29 Eta ihardesten duela Iesusek dioste, Huts egiten duzue Eskripturak eta Iainkoaren berthutea iakin gabez.

        30 Ezen resurrektionean eztu nehork emazterik hartzen ez emaiten ezkonzaz: baina dirade Iainkoaren Aingeruak zeruan bezala.

        31 Eta hilen resurrektioneaz den bezenbatean, eztuzue irakurri zer Iainkoaz erran izan zaizuen, dioela,

        32 Ni naiz Abrahamen Iainkoa, eta Isaak-en Iainkoa, eta Iakob-en Iainkoa? Iainkoa, ezta hilen Iainkoa, baina biziena.

        33 Eta hori enzunik jendetzeak espanta zitezen haren doktrinaz.

        34 Fariseuak bada, enzunik ezen Saduzeuak ixildu zituela, bil zitezen elkargana.

        35 Eta interroga zezan hetarik batek, Legeko doktorak, tentatzen zuela hura, eta zioela,

        36 Majistrua, zein da manamendu handia Legean?

        37 Eta Iesusek erran ziezon, Onhetsiren duk eure Iainko Iauna eure bihotz guziaz, eta eure arima guziaz, eta eure pensamendu guziaz.

        38 Haur duk manamendu lehena eta handia.

        39 Eta bigarrenak hura irudi dik, Onhetsiren duk eure hurkoa eure burua bezala.

        40 Bi manamendu hautarik Lege guzia eta Profetak dependitzen dituk.

        41 Eta bildu ziradenean Fariseuak, interroga zitzan Iesusek,

        42 Zioela, Zer irudi zaizue Kristez? noren seme da? Diotsate, Dabid-en.

        43 Eta dioste, Nola beraz Dabid-ek Espirituz deitzen du hura Iaun? dioela,

        44 Erran drauka, Iaunak ene Iaunari, Iar adi ene eskuinean, ezar ditzakedano hire etsaiak hire oinen eskabella.

        45 Beraz baldin Dabid-ek deitzen badu hura Iaun, nola da haren seme?

        46 Eta nehork ezin ihardets ziezoion hitzik: ez nehor etzekion bentura gehiagorik egun harzaz harat interrogatzera.

 

 

KAP. XXIII.

 

2 Irakastunetarik zer hartu behar den. 4 Karga pizuen emaiteaz. 5 Fariseuek zergatik obrak egiten. 8 Doktor bakoitza Krist. 9 Iainkoa gure Aita. 10 Doktorak. 13 Zeruetako resumaren erstea. 16 Tenpleaz iuratzea. 23 Mentaren detxematzea. Iujemendua. Miserikordia. 27 Sepulkre xurituak. 31 Iuduek hil Profetak. 36 Iuduen destruktionea.

 

        1 Orduan Iesus minza zekien jendetzei eta bere diszipuluei.

        2 Zioela, Moisesen kadiran iarten dirade Eskribak eta Fariseuak:

        3 Zerere bada erranen baitrauzue begira dezazuen, begira ezazue eta egizue: baina haien obren araura eztagizuela: ezen erraiten dute, eta ez egiten.

        4 Ezen karga pizuak eta iasan ezin daitezkenak biltzen dituzte, eta ezarten gizonen soinetara: baina bere erhiaz hunki nahi eztituzte.

        5 Eta bere obra guziak egiten dituzte gizonez ikus ditezenzat: ezen zabaltzen dituzte bere filakterioak, eta luzatzen dituzte bere beztimendetako bazterrak.

        6 Eta on darizte lehen plazei banketetan, eta lehen kadirei sinagogetan,

        7 Eta salutationei merkatuetan, eta gizonez deithu izateari Majistrua, Majistrua.

        8 Baina zuek etzaiteztela dei Majistru: ezen bat da zuen doktora, Krist: eta zuek guziok, anaie zarete.

        9 Eta zuen aita eztezazuela nehor dei lurrean: ezen bat da zuen Aita, zeruetan dena.

        10 Eta etzaiteztela dei doktor: ezen bat da zuen doktora, Krist.

        11 Baina zuen artean handien dena, biz zuen zerbitzari.

        12 Ezen bere burua goraturen duena, beheraturen da: eta bere burua beheraturen duena, goraturen da.

        13 Baina malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak: zeren ersten baituzue zeruetako resuma gizonen aitzinean: ezen zuek etzarete sartzen, eta sartzen diradenak eztituzue utziten sartzera.

        14 Malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak, ezen iresten dituzue ema alhargunen etxeak, are luzaki othoitz egin irudiz: halakotz duzue kondemnatione handiagoa rezebituren.

        15 Malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak, ezen itsasoa eta leihorra inguratzen dituzue, proselito bat dagizuenzat, eta egin denean, gehennako seme egiten duzue doblaz zeurok baino areago.

        16 Malediktione zuen gainean gidari itsuak, zeinek baitiozue, Nork ere iuraturen baitu tenpleaz, ezta deus: baina nork ere iuraturen baitu tenpleko urheaz, zordun da.

        17 Erhoak eta itsuak, zein da handiago urhea, ala urhea sanktifikatzen duen tenplea?

        18 Eta erraiten duzue, nork ere iuraturen baitu aldareaz, ezta deus: baina nork ere iuraturen baitu haren gainean den oblationeaz, zordun da.

        19 Erhoak eta itsuak, zein da handiago oblationea, ala oblationea sanktifikatzen duen aldarea?

        20 Beraz aldareaz iuratzen duenak, iuratzen du harzaz, eta haren gainean diraden gauza guziez.

        21 Eta nork ere iuratzen baitu tenpleaz, iuratzen du harzaz, eta hartan habitatzen denaz.

        22 Eta iuratzen duenak zeruaz, iuratzen du Iainkoaren thronoaz eta haren gainean iarririk dagoenaz.

        23 Malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak: ezen detxematzen dituzue menta eta anisa eta kuminoa, eta utziten dituzue Legeko gauza pizuagoak, hala nola, iujemendua eta miserikordia eta leialtatea: gauza hauk egin behar ziraden, eta hek ez utzi.

        24 Gidari itsuak, eltzoa irazten duzue: eta kamelua iresten.

        25 Malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak: ezen koparen eta plataren kanpoko aldea xahutzen duzue: baina barnetik dirade arrauberiaz, eta ekzesez betheak.

        26 Fariseu itsua, xahu ezak lehenik koparen eta plataren barnekoa, haien kanpokoa ere xahu dadinzat.

        27 Malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak: ezen sepulkre xurituak irudi duzue, hek kanpotik eder erakusten dirade: baina barnetik hilen hezurrez eta satsutasun oroz betheak dirade.

        28 Halaber zuek ere kanpotik gizonei erakusten zarete iusto, baina barnean hipokrisiaz eta inikitatez betheak zarete.

        29 Malediktione zuen gainean Eskriba eta Fariseu hipokritak: ezen Profeten sepulkreak edifikatzen dituzue, eta iustoen monumentak ornatzen.

        30 Eta diozue, Baldin gure aiten egunetan izan bagina, ezkinen haien lagun izanen Profeten odolean.

        31 Halatan testifikatzen duzue zeuron buruen kontra, ezen Profetak hil dituztenen seme zaretela.

        32 Zuek ere betha ezazue zuen aiten neurria.

        33 Sugeak, bipera kastak, nola itzuriren zaizkiote gehennako iujemenduari?

        34 Halakotz huna, nik igorten ditut zuetara Profetak eta Zuhurrak eta Eskribak eta hetarik batzu hilen dituzue eta kruzifikaturen: eta hetarik batzu azotaturen dituzue zuen sinagogetan, eta persekutaturen hiritik hirira:

        35 Dathorrenzat zuen gainera lurraren gainean isuri izan den odol iusto guzia, Abel iustoaren odoletik, Zakaria Barakiaren semearen odoleranokoa, zein hil ukan baituzue tenplearen eta aldarearen artean.

        36 Egiaz diotsuet, ethorriko dirade gauza hauk guziak natione hunen gainera.

        37 Ierusalem, Ierusalem, Profetak hiltzen eta hiregana igorriak lapidatzen dituana, zenbatetan bildu nahi ukan ditut hire haurrak, oilloak bere xitoak hegalen azpira biltzen dituen bezala, eta ezpaituk nahi ukan?

        38 Horra, gelditzen zaizue zuen etxea desert.

        39 Ezen badiotsuet, eznauzue ikusiren hemendik harat derrakezueno, Benedikatu dela Iaunaren izenean ethorten dena.

 

 

KAP. XXIIII.

 

2, 15 Iuduen destruktionea. 3 Kristen adbenimendua. 5, 24 Krist falsuak. 6, 29 Munduaren fineko signoak. 12 Inikitatea, Karitatea. 13 Perseueraturen duena. 14 Ebanjelioaren predikationea. 31 Aingeruek bilduren elejituak. 32 Fikotzearen konparationea. 35 Iainkoaren hitza egiazko. 37 Noeren egunak. 39 Dilubioa. 42 Beillatzeko. 43 Gauazko ohoina. 45 Zerbitzari leiala. 48 Zerbitzari gaixtoa.

 

        1 Eta tenpletik ilkirik Iesus retiratzen zen: eta hurbildu izan zaizkan bere diszipuluak tenpleko edifizioen hari erakustera.

        2 Eta Iesusek erran ziezen, Eztakuskizue gauza hauk guziak? egiaz erraiten drauzuet, ezta geldituren hemen harria harriaren gainean, desegin eztadin.

        3 Eta hura iarririk zegoela Olibatzetako mendi gainean, ethor zekizkion diszipuluak apart, zioitela, Erraguk, noiz gauza hauk izanen dirade? eta zer signo hire ethortearenik eta munduaren finarenik izanen da?

        4 Eta ihardesten zuela Iesusek erran ziezen, Begirauzue nehork seduzi etzaitzaten.

        5 Ezen anhitz ethorriren dirade ene izenean, erraiten dutela, Ni naiz Krist: eta anhitz seduzituren dute.

        6 Eta enzunen dituzue gerlak eta gerla hotsak: begirauzue trubla etzaitezten: ezen gauza hauk guziak egin behar dirade, baina ezta oraino izanen fina.

        7 Ezen altxaturen da nationea nationearen kontra, eta resuma resumaren kontra: eta izanen dirade izurriteak, eta goseteak, eta lur ikaratzeak lekutik lekura.

        8 Baina hauk guziak dolore hatseak dirade.

        9 Orduan liuraturen zaituzte afliktionetara, eta hilen zaituzte, eta jende guziez gaitz etsiak izanen zarete ene izenagatik.

        10 Eta orduan eskandalizaturen dirade anhitz, eta batak berzea tradituren du, eta batak berzea gaitzetsiren du.

        11 Eta anhitz profeta falsu altxaturen dirade eta seduzituren dute anhitz.

        12 Eta zeren multiplikaturen baita inikitatea, hozturen da anhitzen karitatea.

        13 Baina nork perseueraturen baitu finerano, hura salbaturen da.

        14 Eta resumako Ebanjelio haur predikaturen da mundu unibersoan, natione guziei testimoniajetan: eta orduan ethorriko da fina.

        15 Dakusazuenean bada desolationearen abominationea, Daniel profetaz erran izan dena, leku sainduan dagoela (irakutzen duenak adi beza)

        16 Orduan Iudean diratenek, ihes albeilegite mendietarat:

        17 Eta etxe gainean datena, ezalbeiledi iauts deusen bere etxetik eramaitera:

        18 Eta landan datena, ezalbeiledi gibelerat itzul bere abillamenduen hartzera.

        19 Dohain-gaitz emazte izorren eta eredoskiten dukeitenen egun hetan.

        20 Othoitz egizue bada zuen ihes egitea ezten neguan, ezeta Sabbath egunean.

        21 Ezen tribulatione handia orduan izanen da, nolakorik ezpaita izan munduaren hatsetik oraindrano, ez izanen.

        22 Eta baldin laburtu izan ezpalirade egun hek nehor salba ezlaite, baina elejituakgatik, egun hek laburturen dirade.

        23 Orduan baldin nehork badarrazue, Huna hemen Krist, edo han: ezalbeitzinezate sinhets.

        24 Ezen altxaturen dirade krist falsuak, eta profeta falsuak, eta eginen dute signo handi eta mirakulu: bai posible baliz, elegituen ere seduzigarri.

        25 Huna, aitzinetik erran drauzuet.

        26 Beraz baldin nehork erran badiezazue, Hara, desertuan da, etzaiteztela ilki, Hara, ganbratxoetan da: eztezazuela sinhets.

        27 Ezen hala nola xistmista ilkiten baita Orientetik, eta erakusten Okzidenterano: hala izanen da gizonaren Semearen ethortea ere.

        28 Ezen non ere izanen baita sarraskia, hara bilduren dirade arranoak ere.

        29 Eta bertan egun hetako tribulationearen ondoan, iguzkia ilhunduren da, eta eztu emanen ilhargiak bere ergia, eta izarrak eroriren dirade zerutik, eta zeruetako berthuteak ikaraturen dirade.

        30 Eta orduan agerturen da gizonaren Semearen signoa zeruan: eta orduan plaignituren dirade lurreko leinu guziak, eta ikusiren dute gizonaren Semea datorkela zeruko hodeietan bothere eta gloria handirekin.

        31 Eta igorriren ditu bere Aingeruak tronpeta soinu handirekin, eta bilduren dituzte haren elejituak laur haizetarik, zeruen bazter batetik haien berze bazterrererano.

        32 Bada fikotzetik ikas ezazue konparationea, ia haren adarra ninikatzen denean eta hostatzen, badakizue uda hurbil dela.

        33 Hala zuek ere dakuskizuenean gauza hauk guziak, albeitzinekite ezen borthan hurbil datela.

        34 Egiaz erraiten drauzuet, eztela iraganen mende haur, gauza hauk guziok egin daitezkeno.

        35 Zerua eta lurra iraganen dirade, baina ene hitzak eztirade iraganen.

        36 Baina egun harzaz eta orenaz den bezenbatean, nehork eztaki, ez zeruetako Aingeruek ere, ene Aitak berak baizen.

        37 Baina nola baitziraden Noeren egunak, hala izanen da gizonaren Semearen ethortea ere.

        38 Ezen hala nola dilubioaren aitzineko egunetan iaten baitzuten eta edaten, ezkonzen baitziraden eta ezkonzaz emaiten, Noe arkan sar zedin egunerano.

        39 Eta ezpaitzezaten ezagut dilubioa ethor zedino, eta guziak eraman zitzakeeno: hala izanen da gizonaren Semearen ethortea ere.

        40 Orduan biga izanen dirade landan: bata rezebituren da, eta berzea utziren.

        41 Bigek ehoren dute errotan: bata rezebituren da, eta berzea utziren.

        42 Beilla ezazue bada, ezen eztakizue zer orduz zuen Iauna ethorteko den.

        43 Eta hura iakizue, ezen baldin baleaki aitafamiliak zein goait aldiz ohoina ethor leiten, beilla liroela, eta ezliroela bere etxea zulhatzera utzi.

        44 Halakotz zuek ere zaudete prest: ezen uste eztuzuen orduan gizonaren Semea ethorriren da.

        45 Eta zein da zerbitzari leiala eta zuhurra, nabusiak muthillen konpainiaren gaineko ezarri duena, haei denboran bitanza deienzat?

        46 Dohatsu da zerbitzari hura bere nabusiak dathorrenean, hala egiten eridenen duena.

        47 Egiaz erraiten drauzuet, ezen bere on guzien gaineko hura ezarriren duela.

        48 Bada baldin erran badeza zerbitzari gaixto hark bere bihotzean, Luzatzen du ene nabusiak ethortera:

        49 Eta has badadi zerbitzari lagunen zehatzen, eta iaten eta edaten hordiekin:

        50 Zerbitzari haren nabusia ethorriren da hark uste eztuen egunean, eta eztakian orenean:

        51 Eta bereziren du hura, eta hipokriten kontuan ezarriren: han izanen da nigar eta hortz garraskots.

 

 

KAP. XXV.

 

1 Hamar birjinak. 13 Beillatzeko. 15 Zerbitzariei eman izan zaizten talentak. 18, 24 Zerbitzari gaixtoa, 31 Azken iudizioa. 34 Iainkoaren benedikatuak. 35 Miserikordiazko obrak. 41 Maradikatuak.

 

        1 Orduan konparaturen da zeruetako resuma hamar birjina bere lanpak harturik esposoaren aitzinera ilki diradenekin:

        2 Eta hetarik borzak ziraden zuhur, eta borzak erho.

        3 Erhoek, bere lanpen hartzean, etzezaten har oliorik berekin.

        4 Baina zuhurrek har zezaten olio bere unzietan bere lanpekin.

        5 Eta nola esposoak ethortera beranzen baitzuen, guziak logale zitezen, eta loak har zitzan.

        6 Eta gau-herditan oihu egin zedin, Huna, esposoa heldu da, ilki zaitezte haren aitzinera.

        7 Orduan iaiki zitezen birjina hek guziak, eta apain zitzaten bere lanpak.

        8 Eta erhoek zuhurrei erran ziezen, Iguzue zuen oliotik: ezen gure lanpak iraungiten dirade.

        9 Baina ihardets zezaten zuhurrek, zioitela, Ez, beldurrez asko eztugun gure eta zuen: baina aitzitik zoazte saltzen dutenetara, eta erosazue zeurondako.

        10 Eta hek erostera ioaiten ziradela, ethor zedin esposoa: eta prest ziradenak sar zitezen harekin ezteietara, eta erts zedin bortha.

        11 Gero bada ethorten dirade berze birjinak ere dioitela, Iauna, iauna, ireki iezaguk.

        12 Baina hark ihardesten duela, dio, Egiaz diotsuet, etzaituztet ezagutzen.

        13 Beilla ezazue bada: ezen eztakizue gizonaren Semea ethorriren den eguna ez orena.

        14 Ezen gauza haur gizon bat bezala da, zeinek lekorerat ioaitean dei baitzitzan bere zerbitzariak, eta bere onak eman baitzietzen.

        15 Eta batari eman zietzon borz talent, eta berzeari biga, eta berzeari bat: batbederari bere anziaren araura: eta ioan zedin lekorrerat bertan.

        16 Eta ioan zedin borz talentak rezebitu zituena, eta trafika zezan hezaz, eta egin zitzan berze borz talent.

        17 Halaber biga rezebitu zituenak ere, irabaz zitzan berze biga.

        18 Baina bat rezebitu zuenak ioanik aitzur zezan lurrean, eta gorde zezan bere nabusiaren dirua.

        19 Eta denbora handiaren buruan ethorten da zerbitzari haien nabusia, eta kontu egiten du hekin.

        20 Orduan ethorririk borz talentak rezebitu zituenak presenta zietzon berze borz talent, zioela, Nabusia, borz talent eman drauzkidak, huna, berze borz talent irabazi zitiat hezaz.

        21 Erran ziezon bere nabusiak, Ungi, zerbitzari ona eta leiala: gauza gutian izan aiz leial, anhitzaren gaineko ezarriren aut: sar adi eure nabusiaren alegranzan.

        22 Gero ethorririk bi talentak rezebitu zituenak ere diotsa, Nabusia, bi talent eman drauzkidak, huna, berze biga irabazi zitiat hezaz.

        23 Erran ziezon bere nabusiak, Ungi, zerbitzari ona eta leiala, gutiaren gainean izan aiz leial, anhitzaren gaineko ezarriren aut: sar adi eure nabusiaren alegranzan.

        24 Baina ethorririk talent bat rezebitu zuenak ere diotsa, Nabusia, ezagutzen nian ezen gizon gogorra inzela, erein eztuan lekuan biltzen duala, eta barreiatu eztuan lekuan elkarganatzen duala.

        25 Hunegatik beldurrez ioanik gorde diat hire talenta lurrean: huna, baduk eurea.

        26 Eta ihardesten zuela bere nabusiak erran ziezon, Zerbitzari gaixtoa eta laxoa, bahakian ezen biltzen dudala erein eztudan lekuan: eta elkarganatzen dudala barreiatu eztudan lekuan.

        27 Beraz behar erauen eman ene dirua kanbiadorei, eta ethorririk nik rezebitu bainukeen neurea lukururekin.

        28 Edeki ezozue bada huni talenta, eta emozue hamar talentak dituenari.

        29 Ezen duen guziari emanen zaio, eta hanbat gehiago ukanen du: baina deus eztuenari, duena ere edekiren zaio.

        30 Eta zerbitzari alferra egotzazue lekoreko ilhunbera: han izanen da nigar eta hortz garraskots.

        31 Bada gizonaren Semea dathorrenean bere glorian, eta Aingeru saindu guziak harekin, orduan iarriren da bere gloriaren thronoan.

        32 Eta bilduren dirade haren aitzinera natione guziak, eta bereziren ditu batak berzetarik, artzainak ardiak akerretarik beretzen dituen bezala.

        33 Eta ezarriren ditu ardiak bere eskuinean, eta akerrak bere ezkerrean.

        34 Orduan erranen draue Regek bere eskuinekoei Zatozte ene Aitaren benedikatuak, hereta ezazue munduaren fundationetik preparatu zaizuen resuma.

        35 Ezen gose izan naiz eta eman drautazue iatera: egarri izan naiz, eta eman drautazue edatera: arrotz ninzen, eta rezebitu nauzue,

        36 Billuzi, eta beztitu nauzue: eri, eta bisitatu nauzue: presoindegian ninzen, eta enegana ethorri izan zarete.

        37 Orduan ihardetsiren draukate iustoek, dioitela, Iauna, noiz ikusi augu goserik, eta bazkatu augu: edo egarririk eta edatera eman drauagu?

        38 Eta noiz ikusi augu arrotz, eta rezebitu augu? edo billuzi, eta beztitu augu?

        39 Edo noiz ikusi augu eri, edo presoindegian eta ethorri gara hiregana?

        40 Eta ihardesten duela Regek erranen draue, Egiaz diotsuet, ene anaie xipien hautarik bati egin draukazuen bezenbatean niri egin drautazue:

        41 Orduan erranen draue ezkerrekoi ere, Maradikatuak, parti zaitezte eneganik sekulako sura, deabruari eta haren aingeruei preparaturik dauenera.

        42 Ezen gose izan naiz, eta eztrautazue eman iatera: egarri izan naiz, eta eztrautazue eman edatera.

        43 Arrotz ninzen, eta eznauzue rezebitu: billuzi, eta eznauzue beztitu: eri eta presoindegian, eta eznauzue bisitatu.

        44 Orduan hek ere ihardetsiren draukate, erraiten dutela, Iauna, noiz ikusi augu gose edo egarri, edo arrotz, edo billuzi, edo eri, edo presoindegian, eta ezaugu zerbitzatu?

        45 Orduan ihardetsiren draue, erraiten duela, Egiaz diotsuet xipien hautarik bati egin eztraukazuen bezenbatean, niri ere eztrautazue egin.

        46 Eta ioanen dirade hauk tormenta eternalera: baina iustoak bizitze eternalera.

 

 

KAP. XXVI.

 

1 Iesusek aitzinetik erraiten nola hil bebar zuen. 3 Haren kontra konseillu edukeiten. 14 Iudasek hura saltzen. 17 Kristek Bazkoa iaten. 26 Zenaren institutionea. 30 Kantikoa ian ondoan. 31 Apostoluen eskandalizatzea. 34, 70 Pierrisen ukatzea. 37 Triste Krist. 40 Diszipuluak lo. 41 Beillatzeko eta othoitz egiteko. Espiritua eta haragia. 48 Iudasek Krist traditzen. 57 Krist Kaifasgana eraman izan. 59 Testimonio falsuak. 63 Iesusek Krist dela aithortzen. 67 Iesus thustatzen eta bufetatzen.

 

        1 Eta gertha zedin akabatu zituenean Iesusek propos hauk guziak, erran baitziezen bere diszipuluei.

        2 Badakizue ezen bi egunen buruan Bazko egiten dela, eta gizonaren Semea tradituren dela kruzifika dadinzat.

        3 Orduan bildu izan dirade Sakrifikadore prinzipalak eta Eskribak eta populuko Anzianoak Sakrifikadore prinzipal Kaifas deitzen denaren salara.

        4 Eta konseillu eduki zezaten fineziaz Iesusen hatzamaiteko eta hiltzeko.

        5 Baina erraiten zuten, Ez bestan, tumultorik eztenzat populuaren artean.

        6 Eta Iesus Bethanian Simon sorhaioaren etxean zela,

        7 Ethor zedin harengana emazte bat, boeita bat ungentu prezio handitakorik zuela, eta huts zezan, hura iarririk egon eta, haren buru gainera.

        8 Eta hori ikusirik, haren diszipuluei gaitzi zekien zioitela, Zertako da goastu haur?

        9 Ezen ungentu haur prezio handitan saldu ahal zatekeen, eta eman paubrei.

        10 Eta hori ezaguturik Iesusek dioste, Zergatik fatigatzen duzue emazte haur? ezen obra on bat enegana obratu du.

        11 Ezen bethiere paubreak ukanen dituzue zuekin: baina ni eznauzue bethi ukanen.

        12 Ezen hunek ungentu hunen ene korputz gainera hustea ene ohorztekotzat egin du.

        13 Egiaz erraiten drauzuet, non ere predikaturen baita Ebanjelio haur mundu guzian, hunek egin duena ere kontaturen da hunen memoriotan.

        14 Orduan ioan izan da hamabietarik bat Iudas Iskariot deitzen zena, Sakrifikadore prinzipaletara.

        15 Eta dioste, Zer eman nahi drautazue, eta nik hura zuei liuraturen baitrauzuet? Eta hek asigna zietzoten hogei eta hamar diru peza.

        16 Eta geroztik aizina bilha zabilan, hura tradi lezanzat.

        17 Eta altxagarri gaberiko ogien bestako lehen egunean ethor zitezen diszipuluak Iesusgana, ziotsatela, Non nahi duk apain diazagun iatera Bazkoa?

        18 Eta hark erran ziezen, Zoazte hirira edozeingana, eta errozue, Majistruak ziok, Ene denbora hurbil duk, hi baithan eginen diat Bazkoa neure diszipuluekin,

        19 Eta diszipuluek egin zezaten Iesusek ordenatu zerauen bezala, eta apain zezaten Bazkoa.

        20 Bada arrastu zenean, iar zedin mahainean hamabiekin.

        21 Eta hek alha ziradela, erran zezan, Egiaz erraiten drauzuet, ezen zuetarik batek tradituren nauela.

        22 Orduan triste zitezen hagitz, eta has zekion hetarik batbedera erraiten, Ala ni naiz, Iauna?

        23 Baina hark ihardesten zuela erran zezan, Nork ezarten baitu enekin eskua trenpatzeko platean, hark tradituren nau.

        24 Segur, gizonaren Semea badoa harzaz eskribatua den bezala: baina malediktione gizon haren gainean zeinez gizonaren Semea traditzen baita: on zukeen gizon hark baldin sorthu izan ezpaliz.

        25 Eta ihardesten zuela Iudasek, zeinek hura traditzen baitzuen, erran zezan, Majistrua, ni naiz? Diotsa, Hik erran duk.

        26 Eta hek alha ziradela har zezan Iesusek ogia, eta gratiak rendaturik, hauts zezan, eta eman ziezen bere diszipuluei, eta erran, Har ezazue, ian ezazue, haur da ene gorputza.

        27 Eta harturik kopa, eta gratiak rendaturik, eman ziezen, erraiten zuela, Edan ezazue hunetarik guziok.

        28 Ezen haur da ene odol Testamentu berrikoa anhitzengatik isurten dena bekatuen barkamendutan.

        29 Eta badiotsuet, ezen eztudala edanen hemendik harat aihen fruktu hunetarik, zuekin berririk neure Aitaren resuman hura edanen dudan egunerano.

        30 Eta kantikoa erranik ioan zitezen Olibatzetako mendirat.

        31 Orduan dioste Iesusek, Zuek guziok gau hunetan eskandalizaturen zarete nitan: ezen eskribatua da, Ioren dut artzaina, eta barreiaturen dirade arthaldeko ardiak.

        32 Baina resuszita nadin ondoan, zuen aitzinean ioanen naiz Galileara.

        33 Eta ihardesten duela Pierrisek diotsa, Guziak hitan eskandaliza baditez ere, ni iagoitik ezniaitek eskandaliza.

        34 Diotsa Iesusek, Egiaz erraiten drauat, ezen gau hunetan oillarrak io dezan baino lehen hiruretan ukaturen nauala.

        35 Diotsa Pierrisek, Are baldin hirekin hiltzera behar badakit ere, ez aut ukaturen. Halaber diszipulu guziek ere erran zezaten.

        36 Orduan ethor zedin Iesus hekin Jethsemane deitzen den leku batetara: eta dioste diszipuluei, Iar zaitezte hemen, haraxe ioanik othoitz daididano.

        37 Eta harturik Pierris eta Zebedeoren bi semeak, has zedin tristetzen eta guziz keixatzen.

        38 Orduan dioste Iesusek, Alde guzietarik triste da ene arima heriorano: zaudete hemen, eta beilla ezazue enekin.

        39 Eta aitzinaxiago ioanik, ahozpez iar zedin, othoitz egiten zuela, eta zioela, Ene Aita, baldin posible bada, iragan bedi eneganik kopa haur: guziagatik ere ez nola nik nahi baitut, baina nola hik.

        40 Gero ethorten da diszipuluetara, eta erideiten ditu lo daunzala: eta diotsa Pierrisi, Horrela oren bat ezin beillatu duzue enekin?

        41 Beilla ezazue eta othoitz egizue, sar etzaitezten tentationetan: ezen espiritua pronpto da, baina haragia flaku.

        42 Berriz bigarren aldian ioan zedin, eta othoitz egin zezan, erraiten zuela, Ene Aita, baldin posible ezpada kopa haur iragan dadin eneganik, hura edaten dudala baizen: egin bedi hire borondatea.

        43 Gero itzulirik erideiten ditu berriz lo daunzala: ezen haien begiak sorthatuak ziraden.

        44 Eta utzirik hek, berriz ioan zedin, eta othoitz egin zezan heren aldian, hitz berak erraiten zituela.

        45 Orduan ethorten da bere diszipuluetara, eta dioste, Lo egizue gaurgero, eta reposa zaitezte: huna, hurbildu da orena, eta gizonaren Semea liuratzen da gaixtoen eskuetara.

        46 Iaiki zaitezte, goazen: huna, hurbildu da ni traditzen nauena.

        47 Eta hura oraino minzo zela, huna, Iudas hamabietarik bat, ethor zedin, eta harekin jendetze handia ezpatekin eta uhekin, Sakrifikadore prinzipalen eta populuko Anzianoen partez.

        48 Eta hura traditzen zuenak, eman zerauen seignale, zioela, Nori ere pot eginen baitraukat, hura da: zatxetzate hari.

        49 Eta bertan hurbildurik Iesusgana, erran zezan, Majistrua, Ungi hel dakiala. Eta pot egin ziezon.

        50 Orduan Iesusek erran ziezon Adiskidea, zertan aiz hemen? Orduan hurbildurik ezar zitzaten eskuak Iesusen gainean, eta lot zekizkion.

        51 Eta huna, Iesusekin ziradenetarik batek, abanzaturik eskua, idoki zezan bere ezpata, eta iorik Sakrifikadore prinzipalaren zerbitzaria, edeki ziezon beharria.

        52 Orduan diotsa Iesusek, Itzul ezak eure ezpata bere lekura: ezen ezpata harturen duten guziak, ezpataz hilen dituk.

        53 Uste duk ezin othoitz daidiodala orain neure Aitari, eta baitinguzket bertan hamabi lejione baino gehiago Aingeru?

        54 Nolatan beraz konpli litezke Eskripturak, diotenean, ezen hunela behar dela egin?

        55 Ordu hartan berean erran ziezen Iesusek jendetzei, Gaixtagin baten ondoan bezala ilki izan zarete ezpatekin eta uhekin, ene hatzamaitera: egun oroz zuen artean iarten ninzen, irakasten ari ninzela tenplean, eta eznauzue hatzaman.

        56 Baina haur guzia egin izan da, konpli litezenzat Profeten Eskripturak. Orduan diszipulu guziek, hura abandonaturik, ihes egin zezaten.

        57 Baina Iesus, hatzaman zutenek, eraman zezaten Kaifas Sakrifikadore subiranoagana, non Eskribak eta Anzianoak bilduak baitziraden.

        58 Eta Pierris iarreikiten zaion urrundanik Sakrifikadore subiranoaren salarano, eta barnera sarthurik, iar zedin zerbitzariekin, fina ikus lezanzat.

        59 Eta Sakrifikadore prinzipalak eta Anzianoak eta konseillu guzia testimoniaje falsu bilha zabiltzan Iesusen kontra, hil erazi lezatenzat:

        60 Eta etzezaten eriden: eta anhitz testimonio falsu ethorri bazen ere etzezaten eriden moldezkorik. Baina finean ethorririk bi testimonio falsuk erran zezaten,

        61 Hunek erran du, Desegin ahal dirot Iainkoaren tenplea, eta hirur egunez hura reedifika.

        62 Orduan iaikirik Sakrifikadore subiranoak erran ziezon, Eztuk deus ihardesten? zer da hauk hire kontra testifikatzen dutena?

        63 Eta Iesus ixilik zegoen. Orduan ihardesten duela Sakrifikadore subiranoak diotsa, Adiuratzen aut Iainko biziaren partez, erran diezaguan, eia hi aizenez Krist Iainkoaren Semea.

        64 Diotsa Iesusek, Hik erran duk: baina are diotsuet, Hemendik harat ikusiren duzue gizonaren Semea iarririk dagoela Iainkoaren botherearen eskuinean, eta zeruko hodeietan ethorten dela.

        65 Orduan Sakrifikadore subiranoak erdira zitzan bere abillamenduak, erraiten zuela, Blasfematu du, zer gehiago testimonio behar dugu? huna, orain enzun ukan duzue hunen blasfemioa.

        66 Zer irudi zaizue? Eta hek ihardesten zutela, erran zezaten. Hil merezi du.

        67 Orduan thu egin ziezoten begithartera, eta bufeta zezaten, eta berzek zihorrez ukaldi eman ziezoten,

        68 Zioitela, Krist, profetiza iezaguk, nor den io auena.

        69 Eta Pierris iarririk zegoen lekorean salan: eta ethor zekion neskato bat, zioela, Hi ere Iesus Galileanoarekin inzen.

        70 Baina hark uka zezan guzien aitzinean, zioela, Etzeakinat zer dionan.

        71 Eta hura korralerat ilkiten zela ikus zezan berze neskato batek: eta erran ziezen han ziradenei, Haur ere Iesus Nazarenorekin zen.

        72 Eta berriz uka zezan iuramendurekin, zioela, Eztezagut gizona.

        73 Eta apur baten buruan ethor zitezen present izan ziradenak, eta erran ziezoten Pierrisi, Egiazki hi ere hetarik aiz: ezen eure minzatzeak ere deklaratzen au.

        74 Orduan has zedin maradikatzen eta arnegatzen, zioela, Eztezagut gizona. Eta bertan oillarrak io zezan.

        75 Orduan orhoit zedin Pierris Iesusek erran zeraukan hitzaz, zeinek erran baitzeraukan, Oillarrak io dezan baino lehen, hiruretan ukaturen nauk. Eta kanporat ilkirik nigar egin zezan mingi.

 

 

KAP. XXVII.

 

2 Krist Pilatgana eraman izan. 5 Iudasek bere burua urkatu. 16 21 Barabbas. 26 Krist azotatu eta kruzifikatzeko liuratu. 29 Elhorriz koroatu. 30 Thustatu eta eskarniatu. 34, 48 Binagrez eta behazunez eradan. 38 Bi gaixtaginekin kruzifikatu. 45 Herri guzia ilhundu. 46 Kristek krutzean othoitz egin. 50 Espiritua rendatu. 51 Haren herioko mirakuluak. 54 Zentenera. 60 Iosefek Krist ohortze. 64 Sepulkreko goardak.

 

        1 Gero goiza ethorri zenean, konseillu eduki zezaten Sakrifikadore prinzipal eta populuko Anziano guziek Iesusen kontra, hura heriotara eman lezatenzat.

        2 Eta estekaturik eraman zezaten, eta liura ziezoten Pontio Pilate gobernadoreari.

        3 Orduan Iudasek, hura traditu zuenak, zakusanean hura kondemnatu zela urrikiturik, itzul zietzen hogei eta hamar diruak Sakrifikadore prinzipalei eta Anzianoei.

        4 Zioela, Bekatu egin dut, odol inozentaren traditzeaz. Baina hek erran zezaten, Zer dohaku guri? hik dakusala.

        5 Eta diruak iraitzirik tenplean, retira zedin, eta ioanik, urka zezan bere burua.

        6 Orduan Sakrifikadore prinzipalek diruak harturik erran zezaten, Ezta sori hauk thesaurean ezar ditezen, ezen odol prezioa da.

        7 Eta konseillu harturik, eros zezaten hezaz topinagile baten landa estranjeren ohortz leku.

        8 Halakotz deithu izan da landa hura, odol-landa, egungo egunerano.

        9 Orduan konpli zedin Hieremias profetaz erran izan zena, zioela, Eta hartu ukan dituzte hogei eta hamar diruak, estimatu izan denaren prezioa, zein estimatu izan baita Israeleko haurrez:

        10 Eta eman dituzte hek tupinagile baten landaren erosteko, Iaunak niri ordenatu zerautan bezala.

        11 Eta Iesus eraman zedin Gobernadorearen aitzinera, eta interroga zezan Gobernadoreak, zioela, Hi aiz Iuduen Regea? Iesusek erran ziezon, Hik diok.

        12 Eta akusatu izanik Sakrifikadore prinzipalez eta Anzianoez, deus etzezan ihardets.

        13 Orduan diotsa Pilatek, Eztanzuk zenbat gauza hire kontra testifikatzen duten?

        14 Eta etziezon ihardets hitz batetara ere: hala non miresten baitzuen Gobernadoreak hagitz.

        15 Bada bestan kostumatu zuen Gobernadoreak populuari berek nahi zuten presoner baten largatzera.

        16 Eta orduan bazuten presoner notable bat, Barabbas deitzen zenik.

        17 Bildu ziradenean bada hek, erran ziezen Pilatek, Zein nahi duzue larga diezazuedan? Barabbas, ala Iesus, deitzen dena Krist?

        18 Ezen bazeakian inbidiaz hura liuratu zutela.

        19 Eta hura alki iudizialean iarririk zegoela, igor ziezon bere emazteak, zioela, Eztuala hik deus iusto horrekin, ezen anhitz iragan diat egun ametsetarik horrengatik.

        20 Orduan Sakrifikadore prinzipalek eta Anzianoek burutan eman ziezoten populuari Barabbasen eska litezen, eta Iesus hil erazi lezaten.

        21 Eta ihardesten zuela Gobernadoreak erran ziezen, Biotarik zein nahi duzue larga diezazuedan? Eta hek erran ziezoten, Barabbas.

        22 Erran ziezen Pilatek, Zer eginen dut beraz Iesusez Krist deitzen denaz? Diotsate guziek, Kruzifika bedi.

        23 Eta Gobernadoreak dioste, Baina zer gaizki egin du? Orduan hek ohiu gehiago egiten zuten, erraiten zutela, Kruzifika bedi.

        24 Eta ikusirik Pilatek ezen etzuela deus probetxatzen, baina tumultoa handitzenago zela, ur harturik ikuz zitzan eskuak populuaren aitzinean, zioela, Inozent naiz ni iusto hunen odoletik: zuek ikusazue.

        25 Eta ihardesten zuela populu guziak erran zezan, Horren odola dela gure gainean eta gure haurren gainean.

        26 Orduan larga ziezen Barabbas: eta Iesus azotaturik liura ziezen kruzifika ledinzat.

        27 Orduan gobernadorearen jendarmesek eramanik Iesus pretoriora, bil zezaten haren aitzinera banda guzia.

        28 Eta billuzi zutenean eman ziezoten soinera eskarlatazko manto bat.

        29 Eta elhorrizko koroa bat plegaturik ezar zezaten haren buru gainean, eta kanabera bat haren eskuinean: eta haren aitzinean belhaurikatuz trufatzen ziraden harzaz erraiten zutela, Ungi hel dakiala, Iuduen Regea.

        30 Eta thu eginik haren kontra, har zezaten kanabera hura, eta haren buruari zeraunsaten.

        31 Gero harzaz trufatu ziradenean, eraunz ziezoten mantoa, eta bezti zezaten bere abillamenduez: eta eraman zezaten kruzifikatzera.

        32 Eta ilki ziradenean eriden zezaten gizon Zireniano Simon deitzen zenbat: haur bortxa zezaten haren krutzearen eramaitera.

        33 Eta ethorri ziradenean Golgotha deitzen den lekura (zein erran nahi baita hanbat nola bur-hezur lekua)

        34 Eman ziezoten binagre edatera behazunarekin nahastekaturik: eta dastatu zuenean etzuen edan nahi ukan.

        35 Eta kruzifikatu zutenean parti zitzaten haren abillamenduak, zorthe egotzirik: konpli ledinzat Profetaz erran zena, Partitu ukan dituzte ene abillamenduak, eta ene arroparen gainean zorthe egotzi ukan dute.

        36 Eta iarririk zeudela begiratzen zuten hura han.

        37 Eta ezar zezaten haren buru garaian haren kausa eskribaturik, HAUR DA IESUS IUDUEN REGEA.

        38 Orduan kruzifikatu izan dirade harekin bi gaixtagin bata eskuinetik eta berzea ezkerretik.

        39 Eta iragaiten ziradenek iniuriatzen zuten hura, bere buruak higitzen zituztela,

        40 Eta zioitela, Hik tenplea desegiten duanorrek, eta hirur egunez edifikatzen, enpara ezak eure burua: baldin Iainkoaren Semea bahaiz, iauts adi krutzetik.

        41 Halaber Sakrifikadore prinzipalek ere trufatzen ziradela Eskribekin eta Anzianoekin, erraiten zuten.

        42 Berzeak enparatu ditu, bere burua ezin enpara diro: baldin Israeleko Rege bada, iauts bedi orain krutzetik, eta sinhetsiren dugu hori.

        43 Fida da Iainkoa baithan, enpara beza orain, baldin haren gogarako bada: ezen erran du, Iainkoaren Semea naiz.

        44 Hura bera, harekin kruzifikatu ziraden gaixtaginek ere reprotxatzen zeraukaten.

        45 Baina sei orenetarik bedratzi orenetarano lur guziaren gainean ilhunbe egin zedin.

        46 Eta bedratzi orenen inguruan oihuz iar zedin Iesus ozengi, zioela, Eli, Eli, lama sabaxthani? erran nahi baita, Ene Iainkoa, Ene Iainkoa, zeren abandonatu nauk?

        47 Eta han present ziradenetarik batzuk hori enzunik, zioiten, Elias deitzen du hunek.

        48 Eta bertan laster eginik hetarik batek, eta esponjia bat harturik binagrez betherik, eta ezarririk kanabera baten inguruan, edatera eman ziezon.

        49 Eta berzek erraiten zuten, Utzak, dakusagun, eia ethorriren denez Elias horren enparatzera.

        50 Eta orduan Iesusek berriz ozengi oihu eginik, espiritua renda zezan.

        51 Eta huna, tenpleko bela erdira zedin bi zathitara, garaitik behererano, eta lurra ikara zedin, eta harriak, erdira zitezen.

        52 Eta monumentak ireki zitezen, eta anhitz Saindu lo zeunzanen gorputzak iaiki zitezen.

        53 Eta monumentetarik ilkirik haren resurrektione ondoan, sar zitezen zibitate saindura, eta ager zekizkien anhitzi.

        54 Eta Zentenera, eta harekin Iesusen begirale zeudenak, lur ikaratzea eta egin izan ziraden gauzak ikusirik, izi zitezen hagitz, erraiten zutela, Egiazki Iainkoaren Semea zen haur.

        55 Han ziraden halaber anhitz emazte urrundanik beha zeudela, zein iarreiki izan baitzaizkan Iesusi Galileatik, hura zerbitzatzen zutela.

        56 Hetarik zen, Maria Magdalena, eta Maria Iakesen eta Iosesen ama, eta Zebedeoren semen ama.

        57 Eta arrastu zenean, ethor zedin gizon abrats bat Arimathiatik, Iosef deitzen zenik, hura ere Iesusen diszipulu izan zen.

        58 Haur ethor zedin Pilatgana, eta eska zekion Iesusen gorputzaren: orduan mana zezan Pilatek renda ledin gorputza.

        59 Eta gorputza harturik Iosefek mihise xuri batetan barna ezar zezan.

        60 Eta ezar zezan bere monument berri arroka batetan ebakia zuenean: eta harri handi bat monument borthara itzulirik, ioan zedin.

        61 Eta Maria Magdalena eta Maria berzea ziraden han iarriak sepulkre aurkan.

        62 Eta biharamunean, zein baita Sabbathoaren preparatione ondoan, bil zitezen Sakrifikadore prinzipalak, eta Fariseuak Pilatgana.

        63 Erraiten zutela, Iauna, orhoitu gaituk nola abusari hark bizi zela erran zezan, Ondoko heren egunean resuszitaturen naiz.

        64 Mana ezak bada begira dadin sepulkrea heren egunerano, haren diszipuluek gauaz ethorririk, hura ebats eztezaten, eta populuari derroten, Resuszitatu da hiletarik: eta halaz baitate azken errorea lehena baino gaixtoago.

        65 Eta erran ziezen Pilatek, Badituzue goardak: zoazte, segura zaitezte dakizuen bezala.

        66 Hek bada ioanik segura zezaten sepulkrea, harria zigilaturik, goardekin.

 

 

KAP. XXVIII.

 

1 Emazteak sepulkrera ethorri. 2 Lurra ikaratu, eta Aingerua zerutik iautsi. 6 Krist resuszitatu. 9 Emaztei bidera ilki. 17 Diszipuluei agertu, eta hezaz adoratu. 19 Bere Apostoluak predikatzen eta batheiatzen artzera igorri.

 

        1 Eta Sabbath azkenzean asteko lehen argitu behar zen egunean, Maria Magdalena eta Maria berzea ethor zitezen sepulkrearen ikustera.

        2 Eta huna, lur ikaratze handi bat egin zedin: ezen Iaunaren Aingerua iauts zedin zerutik, eta ethorririk aldara zezan harria borthatik, eta iarririk zegoen haren gainean.

        3 Eta zen haren ikartzea xistmista bezala, eta haren abillamendua xuri elhurra bezala.

        4 Eta haren beldurrez, izi zitezen goardak, eta hilak bezalaka zitezen.

        5 Baina ihardesten zuela Aingeruak erran ziezen emaztei, Zuek eztuzuela beldurrik: ezen badakit Iesus kruzifikatu izan denaren bilha zabiltzatela:

        6 Ezta hemen: ezen resuszitatu izan da, erran zuen bezala: zatozte ikusazue Iauna ezarri izan zen lekua.

        7 Eta bertan ioanik errezue haren diszipuluei, ezen resuszitatu dela: eta huna, zuen aitzinean doa Galileara: han hura ikusiren duzue. Huna, erran drauzuet.

        8 Eta bertan partiturik monumentetik iziapen eta bozkario handirekin, laster egin zezaten haren diszipuluei deklaratzera.

        9 Baina hek haren diszipuluei deklaratzera zioazela, huna, Iesus aitzinera ethor zekien, zioela, Ungi hel dakizuela. Eta hek hurbildurik lot zekizten haren oinei, eta adora zezaten hura.

        10 Orduan dioste Iesusek, Eztuzuela beldurrik: zoazte, deklara iezezue ene anaiei, doazen Galileara: eta han ikusiren naute.

        11 Hek partitu eta, huna, goardetarik batzu ethor zitezen hirira, eta deklara zietzen Sakrifikadore prinzipalei egin izan ziraden gauza guziak.

        12 Orduan bildurik Anzianoekin, eta konseillu harturik, diru soma ona eman ziezen jendarmesei:

        13 Zioitela, Errazue, Haren diszipuluek gauaz ethorririk, hura ebatsi ukan dute gu lo gaunzala.

        14 Eta baldin hori gobernadoreak enzun badeza, guk sinhets eraziren draukagu, eta egitekotarik idokiren zaituztegu.

        15 Eta hek dirua harturik egin zezaten irakatsi izan ziraden bezala: eta publikatu izan da propos haur Iuduen artean egungo egunerano.

        16 Baina hameka diszipuluak ioan zitezen Galilearat, mendira, non ordenatu baitzarauen Iesusek.

        17 Eta hura ikusirik adora zezaten: eta batzuk duda zezaten.

        18 Eta hurbildurik Iesus minza zekien, zioela, Eman izan zait niri bothere guzia zeruan eta lurrean.

        19 Zoazte bada eta irakats itzazue jende guziak: batheiatzen dituzuela Aitaren eta Semearen eta Espiritu sainduaren izenean:

        20 Irakasten dituzuela nik manatu drauzuedan guziaren begiratzen: eta huna, ni zuekin naiz bethiere munduaren finerano. Amen.

 

aurrekoa hurrengoa