www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzIesus Krist Gure Iaunaren Testamentu Berria
Joanes Leizarraga
1571

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio informatiko honen egilea: Josu Lavin; Urkiola, 1-1K 48990 - Getxo (Bizkaia)

 

aurrekoa hurrengoa

S. PAUL APOSTOLUAREN
KORINTHIANOETARATKO EPISTOLA LEHENA

 

 

KAP. I.

 

4 Gratia Kristez. 9 Iainkoaren bokationea. 10 Konkordia. Korinthianoen artean targoa. 14 Paulen ministerioa. 18 Krutzezko hitza. 21 Iainkoaren sapientia, eta munduarena. 23, 30 Krist eskandalo eta erhogoa, sapientia eta iustitia. 26 Bokationea. Elektionea.

 

        1 Paulek Iainkoaren borondatez Iesus Kristen Apostolu izatera deithuak, eta gure anaie Sosthenesek,

        2 Iainkoaren Eliza Korinthen denari, Iesus Kristez sanktifikatuei, saindu izatera deithuei, Iesus Krist gure Iaunaren izena leku orotan inbokatzen duten guziekin, zein baita, hanbat haien nola gure Iaun:

        3 Gratia dela zuekin eta bakea gure Iainko Aitaganik, eta Iesus Krist Iaunaganik.

        4 Eskerrak emaiten drauzkiot neure Iainkoari bethi zuezaz, Iesus Krist Iaunean zuei eman izan zaizuen Iainkoaren gratiagatik:

        5 Zeren gauza guzietan abrastu izan baitzarete hartan, elokentia eta ezagutze guzian:

        6 Iesus Kristen testimoniaje zuetan konfirmatu izan denaren araura:

        7 Hala non ezpaitzarete falta ezeinere dohainen, Iesus Krist gure Iaunaren rebelationearen begira zaudetela.

        8 Zeinek konfirmaturen ere baitzaituztez finerano irreprehensible izateko Iesus Krist gure Iaunaren egunekotzat.

        9 Fidel da Iainkoa zeinez deithu izan baitzarete Iesus Krist haren Seme gure Iaunaren komunionera.

        10 Bada othoitz egiten drauzuet anaieak, Iesus Krist gure Iaunaren izenaz, gauza ber bat erran dezazuen guziek, eta ezten zuen artean targoarik: baina zareten iunktatuak adimendu batetan eta gogo batetan.

        11 Ezen, ene anaieak, deklaratu draudate zuezaz Kloes baithakoek, ezen diskordiak diradela zuen artean.

        12 Bada haur diot, ezen zuetarik batbederak erraiten duela, Ni behinzat Paulen naiz, eta ni Apolloren, eta ni Zefasen, eta ni Kristen.

        13 Ala zathitua da Krist? Ala Paul kruzifikatu izan da zuengatik, edo Paulen izenean batheiatu izan zarete?

        14 Eskerrak emaiten drauzkiot Iainkoari zeren ezpaitut zuetarik nehor batheiatu, Krispo eta Gaio baizen:

        15 Nehork erran eztezan ezen neure izenean batheiatzen arizan naizela.

        16 Batheiatu ukan dut Estebenen familia ere: gainerakoz eztakit berzerik batre batheiatu ukan dudanez.

        17 Ezen eznau igorri Kristek batheiatzera, baina ebanjelizatzera: ez hitzezko zuhurtziatan, Kristen krutzea ezdeusetara eztadinzat.

        18 Ezen krutzezko hitza, galtzen diradenei behinzat, erhogoa zaie: baina guri salbatzen garenoi, Iainzoaren berthute da.

        19 Ezen eskribatua da, Galduren dut zuhurren zuhurtzia, eta adituen adimendua kenduren dut.

        20 Non da zuhurra? nonda Eskriba? non da sekula hunetako disputaria? eztu erho egin Iainkoak mundu hunetako sapientia?

        21 Ezen Iainkoaren sapientian munduak Iainkoa ezagutu eztuenaz geroz haren sapientiatik, Iainkoaren plazera izan da predikationearen erhogoaz sinhesten dutenen salbatzera.

        22 Ezen Iuduak ere signo eskez daude, eta Grekoek sapientia bilhatzen dute:

        23 Baina guzaz den bezenbatean predikatzen dugu Krist kruzifikatua, Iuduei behinzat eskandalo, eta Grekoei erhogoa zaiena.

        24 Baina deithu diradenei hanbat Iuduei nola Grekoei predikatzen drauegu Krist Iainkoaren berthutea eta Iainkoaren sapientia.

        25 Ezen Iainkoaren erhogoa gizonak baino zuhurrago da: eta Iainkoaren flakeza gizonak baino borthitzago da.

        26 Ezen badakusazue zuen bokationea, anaieak, ezen etzaretela zuhurrak anhitz haragiaren arauez, ez borthitzak anhitz, ez nobleak anhitz.

        27 Baina munduko gauza erho diradenak elejitu ukan ditu Iainkoak konfundi ditzanzat zuhurrak: eta munduko gauza flaku diradenak elejitu ukan ditu Iainkoak konfundi ditzanzat gauza borthitzak:

        28 Eta munduko gauza noble eztiradenak, eta menospreziatuak elejitu ukan ditu Iainkoak, eta gauza eztiradenak, diradenak desegin ditzanzat

        29 Glorifika eztadinzat haragirik batre haren aitzinean.

        30 Baina harenganik zuek zarete Iesus Kristean, zein egin izan baitzaiku Iainkoaz sapientia eta iustitia eta sanktifikatione eta redenptione:

        31 Eskribatua den bezala, Gloriatzen dena, Iaunean gloria dadinzat.

 

 

KAP. II.

 

1 Paul ez hitz goratako. 7. Iainkoaren sapientia predikatzean, 10. Paulen eta berze hura bezalakoen doktora, Iainkoaren Espiritua.

 

        1 Eta ni ethorri izan naizenean zuetara, anaieak, eznaiz ethorri elokentiazko edo sapientiazko exzellentiarekin, Iainkoaren testimoniajea denuntiatzen nerauzuela.

        2 Ezen eztut deliberatu ukan deus zuen artean iakitera, Iesus Krist baizen, hura ere kruzifikatua.

        3 Eta ni infirmitaterekin eta beldurrekin eta ikara halldirekin izan naiz zuek baithan.

        4 Eta ene minzatzea eta ene predikationea ezta izan sapientia humanoren hitz gogagarritan: baina espirituren eta berthuteren erakustetan.

        5 Zuen fedea eztenzat gizonen sapientiatan, baina Iainkoaren potentiatan.

        6 Eta sapientia denuntiatzen dugu perfektoen artean: eta sapientia diot ez mundu hunena, ezeta mundu hunetako prinze deseginen diradenena:

        7 Baina denuntiatzen dugu Iainkoaren sapientia misteriotan dena, diot estalia, Iainkoak ia denbora guzien aitzinetik gure gloriatan determinatu ukan zuena:

        8 Zein mundu hunetako prinzietarik batek ere ezpaitu ezagutu ukan: ezen baldin ezagutu ukan balute, gloriazko Iauna etzuketen kruzifikatu.

        9 Baina predikatzen ditugu, eskribatua den bezala, Begik ikusi eztituen, eta beharrik enzun eztituen gauzak, eta gizonen bihotzetara igan izan eztiradenak, zein Iainkoak hari on daritzotenei apaindu baitrauzte.

        10 Baina guri Iainkoak rebelatu ukan drauzkigu bere Espirituaz: ezen Espirituak gauza guziak penetratzen ditu, bai Iainkoaren gauza barnak ere.

        11 Ezen gizonetarik zeinek dakizki gizonaren gauzak, gizonaren espiritu hura baithan denak baizen? Halaber Iainkoaren gauzak ere eztitu nehork ezagutu ukan, Iainkoaren Espirituak baizen.

        12 Bada guk eztugu munduaren espiritua rezebitu ukan: baina Iainkoaganiko Espiritua: Iainkoaz guri eman izan kaizkigun gauzak ezagut ditzagunzat:

        13 Zein denuntiatzen ere baititugu, ez sapientia humanoak irakasten dituen hitzez, baina Espiritu sainduak irakasten dituenez, gauza espiritualak espiritualetara apropriatuz.

        14 Baina gizon naturalak eztitu konprehenditzen Iainkoaren Espirituaren gauzak: ezen erhogoa zaizkio, eta ezin adi ditzake, zeren espiritualki iujeatzen baitirade.

        15 Baina gizon espiritualak iujeatzen ditu gauza guziak, eta bera ezta nehorzaz iujeatzen.

        16 Ezen nork ezagutu du Iaunaren intentionea, hura instrui dezan? baina guk Kristen intentionea badugu.

 

 

KAP. III.

 

1 Espiritual. Karnal. 3 Kristen ministre karnalak. 9 Iainkoaren adifizioa. 11 Elizaren fundamenta. 16 Iainkoaren tenplea.

 

        1 Eta ni anaieak, ezin minzatu natzaizue zuei espiritualei anzo, baina karnalei anzo, diot, haurrei anzo Krist Iaunean.

        2 Ezne edatera emaitez hazi zaituztet, eta ez biandaz, zeren oraino ezin baitzinezaketen, baina orain ere oraino ezin dezakezue: zeren oraino karnal baitzarete.

        3 Ezen inbidia eta gudu eta targoa zuen artean denean, etzarete karnal, eta etzabiltzate gizonaren araura?

        4 Ezen erraiten duenean batak, Ni Paulen naiz: eta berzeak, Ni Apolloren, etzarete karnal?

        5 Nor da bada Paul, eta nor Apollo, zerbitzari baizen, zeinez sinthetsi ukan baituzue, eta batbederari Iaunak eman draukan bezala?

        6 Nik landatu ukan dut, Apollok arregatu: baina Iainkoak eman du handitzea.

        7 Halakotz beraz landatzen ari dena ezta deus, ezeta arregatzen ari dena: baina handitzea emaiten duen Iainkoa.

        8 Eta landatzen ari dena eta arregatzen ari dena, bat dirade: eta batbederak rezebituren du bere saria bere trabailluaren araura.

        9 Ezen gu Iainkoarekin langile gara, zuek Iainkoaren laboranza, Iainkoaren edifizio zarete.

        10 Iainkoaren gratia niri eman zaitadanaren araura, nabusi iakinsu batek bezala fundamenta ezarri ukan dut, eta berze batek gainean edifikatzen du: baina batbederak bekusa nola gainean edifikatzen duen.

        11 Ezen berze fundamentik nehork ezin ezar dezake ezarri denaz berzerik, zein baita Iesus Krist.

        12 Eta baldin nehork edifikatzen badu fundament hunen gainean urhe, zilhar, harri preziatu, egur, belhar, lasto:

        13 Batbederaren obra manifestaturen da: ezen egunak deklaraturen du: zeren suaz manifestaturen baita: eta batbederaren obra nolako daten, suak forogaturen du.

        14 Baldin zenbeit gainean edifikatu duenen obra badago, sari rezebituren du.

        15 Baldin zenbeiten obra erra badadi, galtze eginen du: baina bera salbaturen da, badarik ere suz bezala.

        16 Eztakizue ezen Iainkoaren tenple zaretela, eta Iainkoaren Espiritua habitatzen dela zuetan?

        17 Baldin norbeitek Iainkoaren tenplea desegin badeza, deseginen du hura Iainkoak: ezen Iainkoaren tenplea saindu da, zein baitzarete zuek.

        18 Eztezala nehork bere burua seduzi: baldin zenbeitek uste badu zuen artean zuhur dela mundu hunetan, erho egin bedi, zuhur dadinzat.

        19 Ezen mundu hunetako zuhurtzia, erhogoa da Iainkoaren aitzinean: ezen eskribatua da, Hatzamaiten ditu zuhurrak haien finezian.

        20 Eta berriz, Iaunak ezagutzen du ezen zuhurren pensamenduak bano diradela.

        21 Bada, eztadila nehor gloria gizonetan: ezen gauza guziak zuen dirade:

        22 Bada Paul, bada Apollo, bada Zefas, bada mundua, bada bizitzea, bada herioa, bada presenteko gauzarik, bada ethorthekorik, guziak dirade zuen: eta zuek Kristen, eta Krist Iainkoaren.

 

 

KAP. IIII.

 

1 Kristen ministre. 3 Iudikatzea. 8 Korinthianoak ingrat. 11 Paul bere eskuez trabaillatu. 14 Reprehenditzeko moiena. 15 Krist predikatzen dutenak. 16 Paulek bere imitatzera exhortatzen. 20 Hitza. Berthutea.

 

        1 Estima beza guzaz gizonak Kristen ministrez, eta Iainkoaren sekretuen dispensazalez bezala.

        2 Baina gainerakoaz, nezesario da dispensazaletan leial batbedera eriden dadin.

        3 Nizaz den bezenbatean, ansia guti dut zuezaz edo iujemendu humanoz iudikatu izatearen: are neure burua ere eztut iudikatzen.

        4 Ezen deusetan eztut neure burua hogendun senditzen: ordea hunezaz eznaiz iustifikatu: baina ni iudikatzen nauena, Iauna da.

        5 Halakotz, eztezazuela denbora baino lehen iudika, Iauna dathorreno, zeinek ilhunbeko gauza estaliak ere argituren baititu, eta bihotzetako konseilluak manifestaturen: eta orduan laudorio ukanen du batbederak Iainkoaganik.

        6 Bada anaiak, gauza hauk minzatzeko manera batez itzuli ukan ditut neure eta Apolloren gainera, zuen kausaz: gutan ikas dezazuenzat, eskribatua den baino gehiago ez presumitzera: bata berzearen kontra hant etzaiteztenzat berzeren kontra.

        7 Ezen nork hi reputationetan ezarten au? eta zer duk rezebitu ukan eztuanik? eta baldin rezebitu ukan baduk, zergatik gloriatzen aiz rezebitu ezpahu bezala?

        8 Ia ase zarete, ia abrastu zarete, gu gabe regetu zarete: eta aitzinezate regna, guk ere zuekin batean regna dezagunzat.

        9 Ezen badaritzat Iainkoak gu monstranza ezarri gaituela, baikara, azken Apostoluak, heriotara kondemnatuak bezala: ezen begietako miragarri egin izan gaitzaizte munduari eta Aingeruei eta gizonei.

        10 Gu erho Kristgatik, eta zuek zuhur Krist Iaunean, gu flaku, eta zuek sendo: zuek noble, eta gu bilaun. Ordu hunetarano eta gose gara eta egarri gara, eta billuzi gara, eta bufetatzen gara, eta leku batetik berzera errebelatuak gabiltza:

        11 Eta trabaillatzen gara, gure esku propriez lan eginez.

        12 Iniuriatzen gara, eta ungi erraiten dugu: persekutatzen gara, eta sufritzen dugu:

        13 Difamatzen gara, eta othoitz egiten dugu, munduko eskobakin bezala egin izan gara, eta guzien karrakakin bezala oraindrano.

        14 Eztrauzkizuet gauza hauk eskribatzen ahalke zaitzatedanzat, baina neure haur maite anzo abisatzen zaituztet.

        16 Ezen hamar milla pedagogo bazintuzte ere Kristean, ez ordea anhitz aita: ezen Iesus Kristean, Ebanjelioaz nik enjendratu ukan zaituztet.

        16 Othoitz egiten drauzuet bada, ene imitazale zareten.

        17 Halakotz igorri drauzuet Timotheo, zein baita ene seme maitea eta fidela gure Iaunean, hark orhoit eraziren drauzkizue zerik diraden ene bideak Kristean, leku guzietan Eliza orotan irakasten dudan bezala.

        18 Ni zuetara ethorteko ezpaninz bezala, batzu hantuak izan dirade.

        19 Baina ethorriren naiz sarri zuetara, baldin Iaunak nahi badu: eta ezaguturen dut, ez hantu izan diraden horien hitza, baina berthutea.

        20 Ezen Iainkoaren resuma ezta hitzean, baina berthute espiritualean.

        21 Zer nahi duzue? zihorrekin ethorriren naiz zuetara, ala karitaterekin eta emetasunezko espiriturekin?

 

 

KAP. V.

 

1 Korintheko paillarta. 3 Exkomunikationea. 6 Altxagarri zaharraren purgatzea. 7 Krist gure Bazkoa. 9 Zein diraden exkomunikatzeko.

 

        1 Guziz enzuten da zuen artean paillardiza badela, eta halako paillardiza zein Jentilen artean aipatzen ere ezpaita: ezen zenbeitek bere aitaren emaztea entretenitzen duela.

        2 Eta zuek hantuak zarete, eta eztuzue nigar lehen egin, ken ledinzat zuen artetik egitate haur egin duena.

        3 Nik behinzat gorputzez absent bezala, baina present espirituz, ia deliberatu dut present bezala, haur hala egin duenaren,

        4 (Zuek eta ene espiritua Iesus Krist gure Iaunaren izenean bildurrik, Iesus Krist gure Iaunaren botherearekin.)

        5 Halakoaren Satani liuratzera haragiaren destruktionetan, espiritua salbu denzat Iesus Iaunaren egunean.

        6 Zuen gloriatzea ezta ona: Eztakizue ezen altxagarri guti batek orhe guzia altxa eraziten duela?

        7 Purga ezazue bada altxagarri zaharra, orhe berri zaretenzat, altxagarri gabe zareten bezala: ezen gure Bazkoa guregatik sakrifikatu izan da, zein baita Krist.

        8 Bada egin dezagun besta, ez altxagarri zaharrez, ezeta malitiatako eta gaixtakeriatako altxagarriz, baina altxagarri gaberiko ogiz, diot puritatezkoz eta egiazkoz.

        9 Eskribatu drauzuet epistolan, nahasta etzaitezten paillartekin:

        10 Eta ez guziz mundu hunetako paillartekin, edo abaritiosoekin, edo harrapariekin, edo idolatrekin: ezpere segur behar zendukete mundutik ilki.

        11 Baina orain eskribatu drauzuet etzaitezten nahasta, baldin zenbeit anaie deitzen denik paillard bada, edo abaritioso, edo idolatre, edo gaitzerraile, edo hordi, edo harrapari: halakoarekin ian ere eztezazuen.

        12 Ezen zer iudikatzeko dut nik kanpoko diradenez ere? eztuzue barneko diradenez zuek iudikatzen ?

        13 Baina kanpokoak Iaunak iudikatzen ditu. Ken ezazue bada gaixto hori zeuron artetik.

 

 

KAP. VI.

 

1 Auziez. 11 Ikuzi, sanktifikatu, iustifikatu izatea. 13 Paillardizari ihes egiteko. 15 Kristen menbro. 19 Espiritu sainduaren tenple.

 

        1 Hauzu da zuetarik zenbeit, egitekorik duenean berze baten kontra, iujemendutara ioaitera iniustoen aitzinera, eta ez sainduen aitzinera?

        2 Eztakizue ezen sainduek mundua iujeaturen dutela? eta baldin zuezaz mundua iujeaturen bada, indigne zarete gauza xipienen iujeatzeko?

        3 Eztakizue ezen Aingeruak iujeaturen ditugula? zenbatez areago bizitze hunetako gauzak?

        4 Halakotz bada baldin bizitze hunetako gauzez gorteak badituzue, Elizan estima xipitakoen diradenak ezar itzazue iar-lekuan.

        5 Zuen ahalketan, haur erraiten drauzuet. Horrela da zuen artean zuhurrik ezten, ez are bat, bere anaien artean iujea ahal dezakenik?

        6 Baina anaieak anaiearen kontra auzi du, eta are infidelen aitzinean.

        7 Ia segur guziz falta da zuetan, zeren auzi baituzue zeuron artean: zeren eztuzue lehen iniuria sufritzen? zeren eztuzue lehen kalte rezebitzen?

        8 Baina zuek iniuria egiten duzue eta kalte: eta are anaiei.

        9 Ala eztakizue ezen iniustoek eztutela Iainkoaren resuma heretaturen?

        10 Etzaiteztela engana, ez paillartek, ez idolatrek, ez adulteroek, ez malguek, ez bugrek, ez ohoinek, ez abaritiosoek, ez hordiek, ez gaitzerrailek, ez harrapariek, eztute Iainkoaren resuma heretaturen.

        11 Eta halako gauza zineten batzu: baina ikuzi zarete, baina sanktifikatu zarete, baina iustifikatu zarete, Iesus Iaunaren izenean, eta gure Iainkoaren Espirituaz.

        12 Gauza guziak permetitzen zaizkit, baina guziak eztirade probetxutako: gauza guziak permetitzen zaizkit, baina ni eznaiz deusen botherearen suiektionerako.

        13 biandak sabelaren, eta sabela bianden: baina Iainkoak haur eta hek deseginen ditu: baina gorputza ezta paillardizatako, baina Iaunarendako, eta Iauna gorputzarendako.

        14 Eta Iainkoak gure Iauna ere resuszitatu du, eta gu ere resuszitaturen gaitu bere bothereaz.

        15 Eztakizue ezen zuen gorputzak Kristen menbro diradela? edekirik beraz Kristen menbroak paillarda baten menbro eginen ditut? Gertha eztadila.

        16 Ala eztakizue ezen paillarda bati iunktatzen zaiona, gorputz bat harekin egiten dela? Ezen eginen dirade, dio, biga haragi bat.

        17 Baina Iaunari iunktatzen zaiona, espiritu bat da.

        18 Ihes egiozue paillardizari: ezen gizonak dagian bekatu guzia gorputzetik kanpoan da, baina paillardiza egiten duenak, bere gorputz proprira bekatu egiten du.

        19 Ala eztakizue ezen zuen gorputza tenple dela zuetan den Espiritu sainduaren, zein baituzue Iainkoaganik, eta etzaretela zeuron buruen?

        20 Ezen erosiak zarete prezioz: glorifika ezazue bada Iainkoa zuen gorputzean, eta zuen espirituan, zein baitirade Iainkoarenak.

 

 

KAP. VII.

 

1 Ezkonduez. 8 Alhargunez. 12 Emazte infidelarekin ezkondua den fidelaz. 17 Bere bokationean batbedera ebilteko. 18 Zirkonzisionea. Preputioa. 21 Zerbitzariez. 25 Birjinez.

 

        1 Eta eskribatu drautazuen gauzez den bezenbatean, on da gizonaren emazterik ez hunkitzea.

        2 Baina paillardizari ihes egiteagatik, batbederak bere emaztea biu, eta batbederak bere senharra biu.

        3 Emazteari senharrak zor draukan onheriztea renda biezo: eta halaber emazteak ere senharrari.

        4 Emazteak bere gorputza eztu bere bothereko: baina senharrak: eta halaber senharrak ere bere gorputza eztu bere bothereko, baina emazteak.

        5 Eztezazuela defrauda batak berzea zenbeit denboratakotz konsentimendu batez ezpada, baruretan eta orationetan enplega zaiteztenzat: eta harzara elkargana itzul zaitezte, Satanek tenta etzaitzatenzat zuen inkontinentiagatik

        6 Baina haur erraiten dut permisionez, ez manamenduz.

        7 Ezen nahi nuke gizon guziak liraden ni bezala: baina batbederak bere dohain propria du Iainkoaganik, batak hunela eta berzeak hala.

        8 Bada erraiten drauet ezkondu-gabei eta alhargunei, on dela haienzat, baldin badaudez ni bezala.

        9 Baina baldin kontinent ezpadirade, ezkon bitez: ezen hobe da ezkonzea ezen ez erre izatea.

        10 Eta ezkonduei denuntiatzen drauet, ez nik baina Iaunak, Emaztea senharraganik eztadin parti.

        1l Eta baldin parti badadi bego ezkondu gabe, edo senharrari rekonzilia bekio: senharrak ere emaztea eztezala utzi.

        12 Baina berzei nik erraiten drauet, ez Iaunak, Baldin zenbeit anaiek emazte infidela badu, eta emazteak konsentitzen badu harekin habitatzera, eztezan hura utzi.

        13 Eta baldin zenbeit emaztek senhar infidela badu, eta senharrak konsentitzen badu harekin habitatzera, eztezan hura utzi.

        14 Ezen sanktifikatu da senhar infidela emazteaz, eta sanktifikatu da emazte infidela senharraz: berzela zuen haurrak satsu lirateke: baina orain saindu dirade.

        15 Eta baldin infidela partitzen bada, parti dadin ezen ezta suiet anaiea edo arreba halako gauzetan: baina bakera deithu gaithu Iainkoak.

        16 Ezen zer dakin emaztea, eia senharra salbaturen dunanez? edo zer dakik senharra, eia emaztea salbaturen duanez?

        17 Baina nola batbederari dohaina partitu baitrauka Iainkoak, nola batbedera deithu baitu Iaunak, hala ebil bedi: eta hunela Eliza guzietan ordenatzen dut.

        18 Zirkonziditurik norbeit deithu izan da? ezterakarran preputioa: preputioan norbeit deithu izan da? eztadila zirkonzidi.

        19 Zirkonzisionea ezta deus, eta preputioa ezta deus: baina Iainkoaren manamenduen begiratzea.

        20 Batbedera zer bokationetan deithu izan baita hartan bego.

        21 Esklabo deithu aiz? eztuala arrangurarik: baina baldin are libre egin ahal bahadi, harzaz lehen usat ezak.

        22 Ezen Iaunean deithu izan den esklaboa, Iaunaren libre da: eta halaber libre dethua, Kristen esklabo da.

        23 Prezioz erosiak zarete, etzaretela gizonen esklabo.

        24 Batbedera zertan deithu izan baita, anaieak, hartan bego Iainkoa baithan.

        25 Eta birjinez den bezenbatean Iaunaren manamendurik eztut: baina koseillu emaiten drauzuet, Iaunaganik fidel izatera miserikordia ukan dudanak bezala.

        26 Estimatzen dut bada haur on dela presenteko nezesitateagatik, ezen on dela gizonarendako hunela izatea.

        27 Emazterekin lothua aiz? eztezala bilha separationerik: emazteaganik laxatu aiz? eztezala bilha emazterik.

        28 Bada baldin ezkon bahadi ere, eztuk bekaturik egin: eta baldin ezkon badadi birjina, eztu bekaturik egin: baina halakoek tribulatione ukanen dute haragian: baina nik gupida zaituztet.

        29 Baina haur erraiten drauzuet, anaieak, ezen denbora labur dela hemendik harat, emaztedunak ere, emazterik ezpalute bezala diraden:

        30 Eta nigarrez daudenak, nigarrez ezpalaude bezala: eta alegera diradenak, alegera ezpalirade bezala: eta erosten dutenak, poseditzen ezpalute bezala:

        31 Eta mundu hunez usatzen dutenak, usatzen ezpalute bezala: ezen mundu hunen figura iragan doa.

        32 Eta nahi nuke zuek arrangura gabe zineten. Emazte gabe denak, artha du Iaunaren gauzez, nolatan Iaunaren gogarako daten:

        33 Baina emaztedunak, artha du munduko gauzez, nolatan emaztearen gogarako daten.

        34 Dibers dirade emazte ezkondua eta birjina: emazte ezkondu gabeak, artha du Iaunaren diraden gauzez, gorputzez eta espirituz sainda denzat: baina emazte ezkonduak, artha du munduko gauzez, nolatan senharraren gogarako daten.

        35 Eta haur zuen probetxutan erraiten dut, ez lazoa ezar diezazuedenzat: baina karazki eta moldez Iaunari iunkta zakizkiotenzat enpatxurik batre gabe.

        36 Baina baldin edozeinek uste badu ezen desohore duela haren birjinak bere adin florea iragan dezan, eta hala egin behar dela: nahi duena begi, eztu bekaturik egiten: ezkon bitez.

        37 Baina bere bihotzean fermu dagoenak, nezesitaterik eztuela, baina du bere borondate propriaren gainean puisanza, eta haur deliberatu bere bihotzean, bere birjinaren begiratzera, ungi egiten du.

        38 Bada, bere birjina ezkonzen duenak, ungi egiten du: baina ezkonzen eztuenak, hobeki egiten du.

        39 Emaztea lothua da legeaz haren senharra bizi den denbora guzian: baina haren senharra hil badadi, libre da norekin nahi den ezkonzeko, solament gure Iaunean.

        40 Baina dohatsuago da baldin hala badago, ene konseilluaren araura: eta estimatzen dut nik ere Iainkoaren Espiritua badudala.

 

 

KAP. VIII.

 

1 Idolei sakrifikatu izan diraden gauzez. Karitateaz. 4 Iainko bat bera. 6 Iaun bat. 8, 10 biandezko eskandaloaz.

 

        1 Eta idolei sakrifikatzen diraden gauzez den bezenbatean, badakigu ezen guziek ezagutze badugula: ezagutzeak hanzen du, baina karitateak edifikatzen.

        2 Eta baldin edozeinek uste badu zerbait badakiala, eztu oraino ezagutu deus ezagutu behar den bezala.

        3 Baina baldin zenbeitek Iainkoari on badaritza, hura harzaz irakatsi izan da.

        4 Bada idolei sakrifikatzen diraden gauzen iateaz den bezenbatean, badakigu ezen deus eztela idola munduan, eta eztela berze Iainkorik bat baizen.

        5 Ezen iainko deitzen diradenak badirade ere, bada zeruan bada lurrean (nola anhitz iainko baita, eta anhitz iaun )

        6 Baina guk Iainko Aita bat dugu, zeinaganik baitirade gauza guziak, eta gu hartan: eta Iaun bat, Iesus Krist, zeinez baitirade gauza guziak, eta gu harzaz.

        7 Baina ezta guzietan ezagutzea, ezen batzuk idolaren konszientiarekin oraindrano, idolei sakrifikatutik bezala iaten dute: eta haien konszientia nola ezpaita fermu, satsutzen da.

        8 Bada biandak ezgaitu Iainkoaren gogarakotzenago: ezen ian badezagu ere, ezgara ukansuago: eta ian ezpadezagu ere, eztugu gutiago.

        9 Baina begirauzue zuen puisanza hori infirmo diradenei nolazpait eskandalotan ezten.

        10 Ezen baldin norbeitek ikus baheza hi ezagutze duanor, iarririk agoela idolen tenpleko mahainean, infirmo denaren konszientia ezta instruituren idolari sakrifikatu diraden gauzetarik iatera?

        11 Eta hire ezagutze horrezaz galduren da anaie infirmo dena, zeinagatik Krist hil izan baita?

        12 Bada hunela anaien kontra bekatu egiten duzuenean, eta haien konszientia infirmoa zaurtzen duzuenean, Kristen kontra bekatu egiten duzue.

        13 Halakotz, baldin biandak ene anaiea eskandalizatzen badu, eztut ianen haragirik sekulan, neure anaiea eskandaliza eztezadanzat.

 

 

KAP. IX.

 

1 Korinthianoak Paulen lana. 4 Ebanjelioa predikatzen dutenen entretenimenduaz. 12 Sari gabe zergatik Paulek predikatu duen. 19. Zergatik guzien suiet egin izan den. 24. Lasterreko prezioa.

 

        1 Eznaiz Apostolu? eznaiz libre? eztut Iesus Krist gure Iauna ikusi? etzarete zuek ene lana gure Iaunean?

        2 Baldin berzen Apostolu ezpanaiz, zuen berere banaiz: ezen ene Apostolutasunaren zigulua zuek zarete gure Iaunean.

        3 Ene defensa examinatzen nautenak baithara, haur da:

        4 Ala extugu bothere iateko eta edateko?

        5 Ala eztugu bothere emazte arreba baten guzietan erabilteko, berze Apostoluek, eta Iaunaren anaiek, eta Zefasek bezala?

        6 Edo, nik neurorrek eta Barnabasek eztugu bothere lanik ez egiteko?

        7 Nork gerlarik egiten du bere despendioz behinere? nork landatzen du mahasti, eta haren fruktutik eztu iaten? edo nork bazkatzen du arthaldea, eta arthaldearen eznetik eztu edaten ?

        8 Ala gizonaren arauez gauza hauk erraiten ditut? ala Legeak ere eztitu gauza hauk erraiten?

        9 Ezen Moisesen Legean eskribatua da, Eztraukak ahoa lothuren idi bihitzen ari denari. Ala artha du idiez Iainkoak?

        10 Ala haur guziz guregatik erraiten du? segur haur guregatik eskribatua da: ezen esperanzatan behar du laboratzen duenak, laboratu: eta bihitzen duenak partizipant izateko esperanzatan.

        11 Baldin guk zuei gauza espiritualak erein badrauzkizuegu, gauza handia da zuen karnalak biltzen baditugu?

        12 Baldin berzeak bothere hunetan zuen artean partizipant badirade, zeren ez zinezago gu? baina eztugu bothere hunez usatu ukan: aitzitik gauza guziak sufritzen ditugu, Kristen Ebanjelioari enpatxurik batre eztemogunzat.

        13 Eztakizue ezen sakrifizioak egiten dituztenek, gauza sakrifikatuetarik iaten dutela? eta aldarean enplegatzen diradenek, aldarearekin pertizipatzen dutela?

        14 Hala gure Iaunak ere ordenatu ukan draue Ebanjelioa predikatzen dutenei, Ebanjeliotik bizi diraden.

        15 Badarik ere nik gauza hautarik batez ere eztut usatu ukan. Eta gauza hauk eztitut eskribatu, hala niri egin dakidanzat: ezen hobe nuke hil nendin ezen ez nehork ene glorifikamendua ezdeusetara dezan.

        16 Ezen Ebanjelizatzen badut ere, eztut zeren gloria nadin: ezen nezesitateak eragiten draut: eta malediktione niri-baldin ebanjeliza ezpadezat.

        17 Ezen baldin gogotik haur egiten badut, sari dut: baina baldin gogoz garaitik egiten badut, dispensationea eman izan zait.

        18 Zer sari dut beraz? Ebanjelioa predikatzen dudanean, Kristen Ebanjelioa deus hartu gabe predika dezadan, eztezadan gaizki usat neure bothereaz Ebanjelioan.

        19 Ezen guzietarik libre banaiz ere, guzien suiektioneko neure burua egin ukan dut, jende gehiago irabaz dezadanzat.

        20 Eta egin izan natzaie Iuduei Iudu bezala, Iuduak irabaz ditzadanzat: Legearen azpiko diradenei, Legearen azpiko baninz bezala, Legearen azpian diradenak irabaz ditzadanzat.

        21 Lege gabei Lege gabe baninz bezala, (Lege gabe ezpanaiz ere Iainkoagana, baina Kristen Legearen azpiko) Lege gabeak irabaz ditzadanzat.

        22 Egin izan natzaie infirmoei infirmo bezala, infirmoak irabaz ditzadanzat: guziei egin izan natzaie gauza guzia, guziz batzu salba ditzadanzat.

        23 Eta haur egiten dut Ebanjelioagatik, zuekin batean partizipant hartan egin nadinzat.

        24 Eztakizue ezen estadioan laster egiten dutenek, guziek laster egiten badutela, baina batek prezioa hartzen duela? hala laster egizue non har baitezakezue.

        25 Eta konbatitzen den guzia, rejimenduz gauza guzietan bizi da: eta hek egiten dute koroa korrunpituren den baten ukaiteagatik: baina guk korrunpituren eztenagatik.

        26 Nik bada hala laster egiten dut, ez eztakidala nola: hala bataillatzen naiz, ez aireari baneraunsa bezala.

        27 Baina gaztigatzen dut neure gorputza, eta suiektionetara erekarten: ezeinere maneraz berzei, predikatu ondoan, neuror reprobatu eriden eznadinzat.

 

 

KAP. X.

 

1 Aiten Baptismoa. 4. Krist harri espiritual. 6. Guthizia. 7. Idolatria. 8. Paillardika. 9. Kristen tentatzea. 10. Murmuratzea. 13. Tentationea. 14 Idolatriari ihes egiteko. 25. bianden usajea. 32. Eskandalizatzetik begiratzeko.

 

        1 Nahi dut bada dakizuen anaieak, ezen gure Aitak oro hodei azpian izan diradela, eta guziak itsasoaz iragan izan diradela:

        2 Eta guziak Moisestan batheiatu izan diradela hodeiean eta itsasoan.

        3 Eta guziek bianda espiritual ber batetarik ian dutela.

        4 Eta guziek edari espiritual-ber batetarik edan dutela: ezen edaten zuten iarreikiten zaien Harri espiritualetik: eta Harria zen Krist.

        5 Baina hetarik anhitzen gainean eztu plazer hartu ukan Iainkoak: ezen desegin izan dirade desertuan.

        6 Eta gauza hauk gure exenplutan izan dirade, guthizia eztitzagunzat gauza gaixtoak, nola hek guthiziatu baitituzte.

        7 Eta etzareten idolatre, hetarik batzu legez, eskribatua den bezala, Iarri izan da populua iatera eta edatera, eta iaiki izan dirade dostetara.

        8 Eta eztezagun paillarda, hetarik batzuk paillardatu ukan duten bezala, eta hil izan baitirade egun batez hogei eta hirur milla.

        9 Eta eztezagun tenta Krist, hetarik batzuk tentatu ukan duten bezala, eta sugez desegin izan baitirade.

        10 Eta eztezazuen murmura, hetarik batzuk murmuratu ukan duten bezala, eta desegin izan baitirade desegileaz.

        11 Eta gauza hauk guziok exenplutan heltzen zaizten haeir: eta eskribatu izan dirade gure admonitionetan, zeinetara denboren finak heldu izan baitirade.

        12 Hunegatik bada zutik dagoela uste duenak, begira biu error eztadin.

        13 Tentationek etzaituztez hartu humanok baizen: eta fidal da Iainkoa, zeinek ezpaitu permetituren tenta zaitezten egar ahal dezake zuen baino gehiagoz: baina emanen du tentationearekin batean ilkitbidea ere sustenga ahal dezazuenzat.

        14 Hunegatik, ene maiteak, ihes egizue idolatriatik.

        15 Adituei bezala minzo natzaizue: zeurok iujea ezazue erraiten dudanaz.

        16 Benediktionezko kopa benedikatzen duguna, ezta Kristen odolaren komunionea? eta hausten dugun ogia ezta Kristen gorputzaren komunionea?

        17 Ezen gu baikara anhitz, ogi bat gara eta gorputz bat: zeren guziak ogi batetan partizipant baikara.

        18 Ikusazue Israel haragiaren arauez dena: sakrifizioak iaten dituztenak, eztirade aldarean partizipant?

        19 Zer erraiten dut beraz? idola zerbait dela? edo idolari sakrifikatu zaiona, zerbait dela? ez.

        20 Aitzitik diot, ezen Jentilek sakrifikatzen ditutzen gauzak, deabruei sakrifikatzen drauztela, eta ez Iainkoari: eztut bada nahi zuek partizipant zareten deabruen.

        21 Ezin Iaunaren kopa edan dezakezue, eta deabruaren kopa: ezin Iaunaren mahainean partizipant zaratezte: eta deabruen mahainean.

        22 Ala nahi dugu aserre erazi Iauna? ala hura baino borthitzago gara?

        23 Gauza guziak permetitzen zaizkit, baina guziak eztirade probetxutako: gauza guziak permetitzen zaizkit, baina gauza guziek eztute edifikatzen.

        24 Nehork eztezala bere propria bilha, baina batbederak berzerena.

        25 Harakinzan saltzen den orotarik, ianagazue: deus galdegin gabe konszientiagatik.

        26 Ezen Iaunarena da lurra eta hartango konplimendua.

        27 Eta baldin infideletarik zenbeitek gomitatzen bazaituztez, eta ioan nahi bazarete: aitzinera ezarten zaizuen orotarik ianagazue, deus galdegin gabe konszientiagatik.

        28 Baina baldin zenbeitek erran badiezazue, Haur idolei sakrifikatua da, eztezazuela ian, abertitu zaituztenagatik, eta konszientiagatik: ezen Iaunarena da lurra eta hartango konplimendua.

        29 Baina konszientia erraiten diat, ez hirea, baina berzearena: ezen zergatik ene libertatea iudikatzen da berzeren konszientiaz?

        30 Eta baldin nik gratiaz biandan partizipatzen badut, zergatik gaixto iudikatzen naiz nik eskerrak emaiten ditudan gauzagatik?

        31 Bada, edo iaten baduzue, edo edaten baduzue. edo zerbait berzerik egiten baduzue, guzia Iainkoaren gloriatan egizue.

        32 Zareten eskandalo gabe eta Iuduetara eta Grekoetara eta Iainkoaren Elizagana.

        33 Ni ere gauza guzietan guzien gogarako naizen bezala, bilhatzen eztudala neure probetxu propria: baina anhitzena, salba ditezenzat.

 

 

KAP. XI.

 

1 Krist eta Apostoluak imitatzeko. 4. Nola nehor Elizan perportatzeko. 17. Nola biltzeko. 20 Iaunaren Zenaz, eta nola Korinthianoek abusatzen zuten harzaz. 31. Nork bere burua iujeatzeko. 32. Iaunaz iujeatu izatea.

 

        1 Zareten ene imitazale, ni ere Kristen bezala.

        2 Bada laudatzen zaituztet, anaieak, zeren ene gauza guziez orhoit baitzarete, eta zeren eman drauzkizuedan bezala, ordenanzak edukiten baitituzue.

        3 Baina nahi dut dakizuen, ezen gizon guziaren burua Krist dela: eta emaztearen burua, gizona: eta Kristen burua, Iainkoa.

        4 Gizon burua estalirik othoitz egiten, edo profetizatzen duen guziak, desohoratzen du bere burua.

        5 Baina emazte burua estali gaberik othoitz egiten edo profetizatzen duen guziak, desohoratzen du bere burua: ezen hanbat da nola arradatua baliz.

        6 Ezen baldin estaltzen ezpada emaztea, motz ere bedi: eta baldin deshonest bada emaztearen moztu edo arradatu izatea, estal bedi.

        7 Ezen gizonak eztu estali behar burua, Iainkoaren imajina eta gloria denaz geroz: baina emaztea, gizonaren gloria da.

        8 Ezen gizona ezta emaztetik, baina emaztea gizonetik.

        9 Ezen are ezta gizona kreatu izan emazteagatik, baina emaztea gizonagatik.

        10 Hunegatik ukaiteko du emazteak buruan seignalea suiektionetan dela, Aingeruakgatik.

        11 Guziagatik ere ez gizona emaztea gabe, ezeta emaztea gizona gabe, gure Iaunean.

        12 Ezen nola emaztea gizonetik, baita, hala gizona ere emazteaz: baina gauza guziak Iainkoaganik.

        13 Zeurok baithan iujea ezazue, Honest da emazteak estali gaberik Iainkoari othoitz dagion?

        14 Ala naturak berak ere etzaituztez irakasten ezen gizonak adatsdun izatea desohore duela?

        15 Baina emazteari adatsdun izatea gloria zaiola? zeren adatsa estalgitzat eman izan baitzaio.

        16 Eta baldin zenbeitek ihardukizale dela irudi badu, guk halako kostumarik eztugu, ez Iainkoaren Elizek ere.

        17 Bada haur hala deklaratzen drauzuet non ezpaitzaituztet, laudatzen, zeren ezpaitzarete emendiotan biltzen, baina desemendiotan.

        18 Ezen lehenik, biltzen zaretenean Elizan, enzuten dut dibisione dela zuen artean: eta parte sinhesten dut.

        19 Ezen behar da heresiak ere zuen artean diraden, forogatuak manifest egin ditezenzat zuen artean.

        20 Bada elkargana biltzen zaretenean, ezta hori Iaunaren Zenaren iatea.

        21 Ezen batbedera abanzatzen da bere afariaren hartzera iaterakoan: eta bata da gose, eta berzea da hordi.

        22 Ala eztituzue etxeak hetan iateko eta edateko? ala Iainkoaren Eliza menospreziatzen duzue, eta ahalketzen dituzue eztutenak? Zer erranen drauzuet? Laudaturen zaituztet hunetan? etzaituztet laudatzen.

        23 Ezen nik rezebitu ukan dut Iaunaganik eman ere drauzuedana: nola Iesus Iaunak, traditu izan zen gauean, hartu zuen ogia:

        24 Eta gratiak rendaturik, hauts zezan, eta erran zezan, Har ezazue, ian ezazue: haur da ene gorputza zuengatik hausten dena: haur egizue ene memoriotan.

        25 Halaber kopa ere har zezan afaldu zenean, zioela, Kopa haur da Testamentu berria ene odolean: haur egizue, noiz ere edanen baituzue, ene memoriotan.

        26 Ezen noiz ere ianen baituzue ogi haur, eta kopa haur edanen, Iaunaren herioa denuntiaturen duzue, dathorreno.

        27 Halakotz, nork ere ianen baitu ogi haur, edo edanen Iaunaren kopa indignoki, hogendun izanen da Iaunaren gorputzaren eta odolaren

        28 Foroga beza bada batbederak bere burua, eta hunela ogi hartarik ian beza, eta kopa hartarik edan.

        29 Ezen iaten eta edaten duenak indignoki, bere kondemnationea iaten eta edaten du, diszernitzen eztuelarik Iaunaren gorputza.

        30 Halakotz da zuen artean anhitz infirmorik, eta eririk, eta lo daunza anhitz.

        31 Ezen segur baldin gure buruak iujea baginza, ezgintezke puni.

        32 Baina punitzen garenean, Iaunaz instruitzen gara: munduarekin kondemna ezgaitezenzat.

        33 Bada, ene anaieak, biltzen zaretenean iatera batak berzea iguriki ezazue.

        34 Eta baldin nehor gose bada, etxean ian beza: kondemnationetan bil etzaiteztenzat. Eta garaitiko gauzez, nathorrenean ordonaturen duket.

 

 

KAP. XII.

 

1 Dohain espiritualez. 12 Anhitz menbro gorputz batetan. 27 Eliza, Kristen gorputz.

 

        1 Dohain espiritualez den bezenbatean, anaieak, eztut nahi ignora dezazuen.

        2 Badakizue ezen Jentil izan zaretela, eta idola mutuen onduan gidatzen zineten bezala lasterka zinabiltzatela.

        3 Halakotz iakin eraziten drauzuet, ezen Iainkoaren Espirituaz minzo denek batek ere, eztuela erraiten Iesus malediktione dela: eta nehork ezin derrakeela Iesus dela Iaun, Espiritu sainduaz baizen.

        4 Eta dohainen diferentiak badirade, baina Espiritu ber bat da:

        5 Administrationen diferentiak ere badirade: baina Iaun ber bat:

        6 Operationen diferentiak ere badirade: baina Iainko ber bat da, zeinek egiten baitu guzia guzietan.

        7 Baina batbederari emaiten zaio espirituaren manifestationea probetxatzeko.

        8 Ezen batari espirituaz emaiten zaio sapientiatako hitza, eta berzeari ezagutzetako hitza, espiritu beraren arauez:

        9 Eta berzeari fedea, Espiritu harzaz beraz: eta berzeari sendatzeko dohainak Espiritu harzaz beraz.

        10 Eta berzeari, berthuten operationeak: eta berzeari profetia: eta berzeari, espirituen diskretioneak: eta berzeari, lengoajen dibersitateak: eta berzeari, lengoajen interpretationea.

        11 Baina gauza hauk guziak egiten ditu, Espiritu bat hark eta berak, distribuituz hek partikularki batbederari, nahi duen bezala.

        12 Ezen gorputza bat den bezala, eta baitu anhitz menbro, baina gorputz batetako menbro guziak, anhitz diradelarik, gorputz bat dirade: hala da Krist ere.

        13 Ezen Espiritu batez gu guziok batheiatu izan gara gorputz bat izateko, bada Iudurik, bada Grekorik, bada esklaborik, bada librerik: eta guziak edaran izan gara Espiritu ber batez.

        14 Ezen gorputza ere ezta menbro bat, baina anhitz.

        15 Baldin erran badeza oinak, Eznaiz eskua, eznaiz gorputzeko: ezta halakotz gorputzeko?

        16 Eta baldin erran badeza beharriak, Eznaiz begia, eznaiz gorputzeko: ezta halakotz gorputzeko?

        17 Baldin gorputz guzia begia bada, non izanen da enzutea? baldin guzia enzutea bada, non izanen da senditzea?

        18 Baina orain ezarri ukan du Iainkoak menbroetarik batbedera gorputzean, nahi ukan duen bezala.

        19 Ezen baldin guziak menbro bat balirade non lizateke gorputza?

        20 Baina orain anhitz dirade menbroak, badarik ere gorputz bat.

        21 Eta ezin begiak derrakeo eskuari, Hire beharrik eztiat: edo berriz buruak oinei, Zuen beharrik eztut.

        22 Baina are gehiago dena gorputzeko menbro infirmoen irudi dutenak, nezesarioenak dirade.

        23 Eta gorputzeko menbro deshonesten diradela uste dugunak, ohoratukienik estaltzen ditugu: eta gure menbro deshonestenek, ornamendu gehienik dute.

        24 Eta gutan honest diraden partek ornamendu beharrik eztute: baina Iainkoak moderatu ukan du gorputza batean, falta zuenari ohore gehienik emanez:

        25 Gorputzean dibisionerik eztenzat, baina menbroek batak berzeagatik ansia ber bat duten.

        26 Eta den menbro batek zerbait sufritzen duen, menbro guziek harekin sufritzen dute: edo den menbro bat ohoratzen den, menbro guziak alegeratzen dirade elkarrekin.

        27 Bada zuek zarete Kristen gorputz, eta menbro partez.

        28 Eta batzu ezarri ukan ditu Iainkoak Elizan, lehenik Apostoluak, gero Profetak, herenean Doktorak: eta gero berthuteak: gero sendatzeko dohainak, aiutak, gobernamenduak, lengoajen dibersitateak.

        29 Ala guziak dirade Apostolu? ala guziak Profeta? ala guziak doktor? ala guziak berthutedun?

        30 Ala guziek badute sendatzeko dohaina? ala guziak lengoaje dibersez minzo dirade? ala guziek interpretatzen dute?

        31 Baina zareten dohain exzellentenen guthizioso: eta oraino bide exzellentago bat erakutsiren drauzuet.

 

 

KAP. XIII.

 

1 Karitatea gabe deus probetxurik ez. 4 Karitatearen fruktuak eta eginbidea. 11 Gizonaren eta haurraren iujemendua. 12 Ikustea mirailean, eta begithartez begitharte.

 

        1 Baldin gizonen eta Aingeruen lengoajez minza banadi, eta karitaterik eztudan, egin naiz kobre soinu egiten duenaren, edo zinbala dindatzen duenaren pare.

        2 Eta baldin banu profetiazko dohaina, eta nakizkian misterio guziak eta eszientia guzia: eta nuen fede guzia, hanbat non mendiak transporta nitzan, eta karitaterik eztudan, deus eznaiz.

        3 Eta baldin distribui baditzat neure on guziak paubren hatzeko, eta baldin eman badezat neure gorputza erre izateko, eta karitaterik eztudan, etzait deus probetxatzen.

        4 Karitatea patient da, benigno da, karitatea ezta inbidioso: karitateak eztu insolentiarik, eta ezta hanzen:

        5 Eztu deshonestaterik egiten, eztabila bere probetxuen ondoan, ezta despitatzen: eztu gaitzik pensatzen:

        6 Ezta bidegabeaz alegeratzen, baina alegeratzen da egiaz.

        7 Gauza guziak pairatzen ditu, gauza guziak sinhesten ditu, gauza guziak esperatzen ditu, gauza guziak sufritzen ditu.

        8 Karitatea nehoiz ere ezta erorten: baina are profetiak abolituren dirade, eta lengoajek fin harturen dute, eta eszientia abolituren da.

        9 Ezen partez ezagutzen dugu eta partez profetizatzen.

        10 Eta perfektionea ethorri datenean, orduan partez dena abolituren date.

        11 Haurra ninzenean, haur anzo minzo ninzen, haur anzo iujeatzen nuen, haur anzo pensatzen nuen: baina gizon egin naizenean, abolitu ukan ditut haurtasuneko manerak.

        12 Ezen orain mirail batez ikusten dugu ilhunki: baina orduan begithartez begitharte ikusiren dugu: orain ezagutzen dut partez, baina orduan ezaguturen dut ezagutu ere naizen bezala.

        13 Bada orain badaude hirur gauza hauk, fedea, esperanza, karitatea: baina hautariko handiena karitatea da.

 

 

KAP. XIIII.

 

1 Profetizatzea edifikationetako. 6 Rebelationea. Eszientia. Profetia. Doktrina. 12 Dohainez Elizaren edifikationetan usatzeko. 15 Espirituzko eta adimenduzko othoitza. 26 Elizan guzia edifikationetan egiteko. 34 Emazteak Elizan ixilik egoiteko. 40 Honestatea eta ordenanza.

 

        1 Zarreitzate karitateari, eta zareten dohain espiritual guthizioso, baina gehienik profetiza dezazuen.

        2 Ezen lengoaje arrotzez minzo dena etzaie gizonei minzo, baina Iainkoari: ezen nehork eztu enzuten, eta espirituz misterioak erraiten ditu.

        3 Baina profetizatzen duena, gizonei minzo zaie edifikationetan, eta exhortationetan, eta konsolationetan.

        4 Lengoaje arrotzez minzo denak, bere burua edifikatzen du: baina profetizatzen duenak, Eliza edifikatzen du.

        5 Nahi dut bada zuek guziok lengoaje dibersez minza zaitezten, baina nahiago profetiza dezazuen ezen handiago da profetizatzen duena ezen ez lengoaje dibersez minzo dena, baldin interpretatzen ezpadu, Elizak edifikatione har dezanzat.

        6 Bada orain, anaieak, baldin banathor zuetara lengoaje arrotzez minzo naizela, zer probetxu eginen drauzuet: baldin minza ezpanakizue edo rebelationez, edo eszientiaz, edo profetiaz, edo doktrinaz?

        7 Eta gauza arima gabe soinu emaiten dutenek ere edo den xirula, edo harpa, baldin zerbait diferentia tonuz ezpademate, nolatan ezaguturen da xirulaz edo harpaz ioiten dena?

        8 Ezen baldin soinu iakin bat eman ezpadeza tronpetak, nor preparaturen da bataillara?

        9 Hala zuek ere baldin adi daitekeen hitza mihiaz pronuntia ezpadezazue, nolatan adituren da erraiten dena? ezen airera minzazale izanen zarete.

        10 Hanbat (heltzen ohi den bezala) soinu mota da munduan, eta batre ezta muturik.

        11 Beraz baldin ezpadakit bozaren berthutea, izanen natzaio minzo denari barbaro: eta minzo zaitadana barbaro izanen zait.

        12 Hala zuek ere dohain espiritual guthizioso zaretenaz geroz, zarreitzate hetan abundoso izateari Elizaren edifikationetan.

        13 Halakotz lengoaje arrotzez minzo denak othoitz begi interpreta ahal dezanzat.

        14 Ezen baldin lengoaje arrotzez othoitz egiten badut, ene espirituak othoitz egiten du: baina ene adimendua fruktu gabe da.

        15 Zer bada? othoitz eginen dut espirituz, baina othoitz eginen dut adimenduz ere: kantaturen dut espirituz, baina kantaturen dut adimenduz ere.

        16 Berzela, baldin benedika badezak espirituz, ignorantaren lekua dadukanak nolatan erranen du Amen hire remerziamenduaren gainera? ezen hik zer erraiten duan etzeakik.

        17 Ezen hik bai eskerrak emaiten dituk, baina berzea eztatek edifikatzen.

        18 Eskerrak emaiten drauzkiot neure Iainkoari, zeren zuek guziok baino gehiago lengoajez minzo bainaiz.

        19 Baina Elizan nahiago naiz borz hitz neure adimenduz minzatu, berzeak ere instrui ditzadanzat, ezen ez hamar milla hitz lengoaje arrotzez.

        20 Anaieak, etzaretela adimenduz haur: baina zareten malitiaz haur, eta adimenduz zareten gizon eginak.

        21 Legean eskribatua da, Halakotz berze lengoajetako jendez, eta ezpain arrotzez minzaturen natzaio populu huni: eta are halatan eznaute enzunen, dio launak.

        22 Bada lengoaje arrotzak dirade seignaletan, ez sinhesten dutenei, baina infidelei: baina profetia, ez infidelei, baina sinhesten dutenei.

        23 Bada baldin Eliza guzia bil badadi batetara, eta guziak lengoaje arrotzez minza ditezen, eta ignorantak, edo infidelak sar ditezen: eztute erranen, ezen erhotzen zaretela?

        24 Baina baldin guziek profetizatzen badute, eta sar dadin zenbeit infidel edo ignorant, benzutzen da guziez, eta iujeatzen da guziez.

        25 Eta halatan haren bihotzeko sekretuak manifestatzen dirade: eta hala ahoz beheraturik adoraturen du Iainkoa, deklaratzen duela ezen Iainkoa egiazki zuetan dela.

        26 Zer da bada anaieak? biltzen zareten oroz, zuetarik batbederak psalmu du, doktrina du, rebelatione du, lengoaje du, interpretatione du, gauza guziak edifikationetan egin bitez.

        27 Ezpa lengoaje arrotzez edozein minzo bada, bigez edo gorena hirurez egin bedi, eta aldizka: eta batek interpreta beza.

        28 Eta baldin interpretazalerik ezpada, ixil bedi Elizan lengoaje arrotzez minzo dena, eta bere buruari minza bekio eta Iainkoari.

        29 Eta biga edo hirur Profeta minza bitez, eta berzek iujea bezate.

        30 Eta baldin zerbait berze iarririk dagoen bati rebelatu izan bazaio, lehena ixil bedi.

        31 Ezen guziek bata berzearen ondoan profetiza ahal dezakezue, guziek ikas dezatenzat, eta guziak konsola ditezenzat.

        32 Eta Profeten espirituak Profeten suiet dirade.

        33 Ezen Iainkoa ezta konfusionezko Iainko, baina bakezko, sainduen Eliza guzietan ageri den bezala.

        34 Zuen emazteak Elizetan ixilik beude: ezen etzaie permetitzen minzatzera: baina bire suiet, Legeak ere erraiten duen bezala.

        35 Eta baldin zerbait ikasi nahi badute, etxean bere senharrak interroga bitzate: ezen deshonest da emazten Elizan minzatzea.

        36 Ala zuetarik Iainkoaren hitza ilki izan da? ala zuetara beretara heldu izan da?

        37 Baldin zenbeitek uste badu Profeta dela, edo espiritual, ezagut beza ezen eskribatzen drauzkizuedan gauzak Iainkoaren manamendu diradela.

        38 Eta ignorant dena, ignorant biz.

        39 Halakotz, anaieak, zareten profetizatzera guthizioso, eta lengoaje arrotzez minzatzea eztezazuela enpatxa.

        40 Baina gauza guziak bidezki eta ordenanzaz egin bitez.

 

 

KAP. XV.

 

1 Paulek zer Ebanjelio predikatu. 3 Kristen herioa eta resurrektionea. 9 Paul persekutazale eta Apostolu. 22 Resurrektionea Kristez. 45 Adam lehena eta gerokoa. 56 Herioaz eztena. 57 Biktoria. 58 Fermetatea eta perseberanza.

 

        1 Bada abisatzen zaituztet, anaieak, deklaratu drauzuedan Ebanjelioaz, zein rezebitu baituzue, zeinetan egoiten ere baitzarete.

        2 Zeinez salbatzen ere baitzarete, baldin orhoit bazarete zer maneraz hura denuntiatu drauzuedan: baldin alfer sinhetsi ukan ezpaduzue.

        3 Ezen eman drauzuet rezebitu ere ukan nuena: nola Krist hil izan den gure bekatuakgatik, Eskripturen araura:

        4 Eta nola ohortze eta resuszitatu izan den hereneko egunean, Eskripturen araura:

        5 Eta nola ikusi izan den Zefasez, eta gero hamabiez.

        6 Geroztik ikusi izan da borz ehun anaiez baina gehiagoz aldi batez: zeinetarik anhitz bizi baitirade oraindrano, eta batzu lokartu ere izan dirade:

        7 Geroztik ikusi izan da Iakesez: eta gero Apostolu guziez.

        8 Eta guzietako azkenenik, aburtoin anzokoaz ikusi izan da nizaz ere.

        9 Ezen ni naiz Apostoluetako xipiena, Apostolu deithu izateko digne eznaizenor, zeren persekutatu ukan baitut Iainkoaren Eliza.

        10 Baina Iainkoaren gratiaz naiz naizena: eta haren ni baitharako gratia, ezta bano izan, aitzitik hek guziak baino gehiago trabaillatu izan naiz: badarik ere ez ni, baina Iainkoaren gratia enekin dena.

        11 Beraz, bada nik, bada hek, hunela predikatzen dugu, eta hunela sinhetsi ukan duzue.

        12 Eta baldin Krist predikatzen bada ezen hiletarik resuszitatu izan dela, nola erraiten dute batzuk zuen artean, ezen hilen resurrektionerik eztela?

        13 Ezen baldin hilen resurrektionerik ezpada, Krist ere ezta resuszitatu izan.

        14 Eta baldin Krist resuszitatu izan ezpada, beraz bano da gure predikationea, eta zuen fedea ere bano da.

        15 Eta erideiten ere bagara Iainkoaren testimonio falsu: ezen testifikatu ukan dugu Iainkoaz, nola resuszitatu ukan duen Krist, zein ezpaitu resuszitatu, baldin hilak resuszitatzen ezpadirade.

        16 Ezen baldin hilak resuszitatzen ezpadirade, Krist ere ezta resuszitatu izan.

        17 Eta baldin Krist resuszitatu izan ezpada, bano da zuen fedea: oraino zuen bekatuetan zarete.

        18 Beraz Kristan lokartu diradenak ere, galdu izan dirade.

        19 Baldin bizitze hunetan solament Krist baithan esperanza badugu, gizon guzietako miserablenak gu gara.

        20 Baina orain, Krist resuszitatu izan da hiletarik: eta lokartu izan diradenen primitia egin izan da.

        21 Ezen herioa gizon batez denaz geroz, hilen resurrektionea ere gizon batez da.

        22 Ezen nola guziak Adamtan hiltzen baitirade, hala Kristan ere bibifikaturen dirade guziak.

        23 Baina batbedera bere ordenanzan: primitia Krist, gero Kristen diradenak, haren adbenimenduan.

        24 Gero izanen da fina, eman draukeonean resuma Iainko Aitari: abolitu dukeenean prinzipaltasun guzia, eta puisanza eta bothere guzia.

        25 Ezen behar du hark regnatu, etsai guziak bere oinen azpian ezarri ditukeeno.

        26 Eta azken etsai deseginen dena herioa da.

        27 Ezen gauza guziak suiet egin ukan ditu haren oinen azpiko (baina erraiten duenean, ezen gauza guziak haren suiet egin izan diradela, ageria da ezen gauza guziak haren suiet egin dituena reserbatua dela.)

        28 Eta gauza guziak hari suiet egin zaizkeonean, orduan Semea bera ere suiet eginen zaio gauza guziak hari suiet egin drauzkionari, Iainkoa denzat guzia guzietan.

        29 Berzela zer eginen dute hiltzat batheiatzen diradenek, baldin guziz hilak resuszitatzen ezpadirade? eta zergatik batheiatzen dirade hiltzat?

        30 Eta zergatik gu periletan gara ordu oroz? 31 Egunetik egunera hiltzen naiz, gure gloria Iesus Krist gure Iaunean dudanaz.

        32 Baldin gizonaren arauez bestien kontra bataillatu izan banaiz Efesen, zer probetxu dut, baldin hilak resuszitatzen ezpadirade? Ian dezagun eta edan dezagun: ezen bihar hilen gara.

        33 Etzaiteztela seduzi. Propos gaixtoek korrunpitzen dituzte konditione onak.

        34 Iratzar zaiteztez iustoki bizitzera, eta bekaturik eztagizuela: ezen batzuk Iainkoaren ezagutzea eztute: zuen ahalketan erraiten drauzuet.

        35 Baina erranen du zenbeitek, Nola resuszitatzen dirade hilak? eta nolako gorputzetan ethorriren dirade?

        36 Erhoa, hik ereiten duana, eztuk bibifikatzen, baldin hil ezpadadi.

        37 Eta ereiten duana, eztuk gorputz sorthuren dena ereiten, baina bihi hutsa, nola heltzen baita, ogiarena, edo zenbeit berze bihirena.

        38 Baina Iainkoak emaiten diraukak gorputza nahi duen bezala, eta hazietarik batbederari zeini bere gorputz propria.

        39 Haragi guzia ezta haragi ber bat: baina berze da gizonen haragia, eta berze, abren haragia: eta berze arrainena: eta berze xoriena.

        40 Eta badirade gorputz zerukoak, eta badirade gorputz lurrekoak: baina berze da zerukoen gloria, eta berze lurrekoena.

        41 Berze da iguzkiaren gloria, eta berze ilhargiaren gloria, eta berze izarren gloria: ezen izarra izarraganik diferent da gloriatan.

        42 Halaizanen da hilen resurrektionea ere: gorputza ereiten da korruptionetan, resuszitatzen da inkorruptionetan.

        43 Ereiten da desohorezko, resuszitatzen da glorioso: ereiten da infirmo, resuszitatzen da botheretsu.

        44 Ereiten da gorputz sensual, resuszitatzen da gorputz espiritual: bada gorputz sensuala, eta bada gorputz espirituala.

        45 Eskribatua ere den bezala, Egin izan da Adam lehen gizona arima bizitan: Adam gerokoa espiritu bibifikazaletan.

        46 Baina espiritual dena ezta lehen, baina sensual dena: gero espiritual dena.

        47 Lehen gizona lurretik, lurreko: eta bigarren gizona, zein baita Iauna, zerutik.

        48 Lurrekoa nolako, halako lurreko diradenak ere: eta zerukoa nolako, halako zerukoak ere.

        49 Eta lurrekoaren imajina ekarri ukan dugun bezala, ekarriren dugu zerukoaren imajina ere.

        50 Huna zer diodan, anaieak, ezen haragiak eta odolak Iainkoaren resuma hereta ezin dezaketela: eta korruptioneak eztuela inkorruptionea heretatzen.

        51 Huna, misterio bat erraiten drauzuet, Guziak behinzat lokarturen ez gara, baina guziak bai muthaturen:

        52 Moment batez eta begi keinu batez, azken tronpetan (ezen ioren du tronpetak) eta hilak resuszitaturen dirade inkorruptible, eta gu muthaturen gara.

        53 Ezen behar da korruptible haur bezti dadin inkorruptionez, eta mortal haur bezti dadin inmortalitatez.

        54 Bada korruptible haur beztitu datenean inkorruptionez, eta mortal haur beztitu datenean inmortalitatez, orduan eginen da eskribatu dena, Iretsi izan da herioa biktoriatara.

        55 O herioa, non da hire biktoria? o sepulkrea, non da hire eztena?

        56 Bada herioaren eztena, bekatua da: eta bekatuaren botherea, Legea.

        57 Baina esker Iainkoari, zeinek biktoria eman baitrauku Iesus Krist gure Iaunaz.

        58 Halakotz, ene anaie maiteak, zareten fermu, konstant, abundoso Iaunaren obran bethiere, dakizuelarik ezen zuen trabaillua eztela bano gure Iaunean.

 

 

KAP. XVI.

 

1 Paubren kollektez. 5 Mazedonia. 8 Mendekoste. 10 Timotheo. 12 Apollo. 13 Beillatzeko. Fedean egoiteko. 14 Karitatea. 19 Asiako Elizak.

 

        1 Sainduendako egiten diraden kollektez den bezenbatean, nola Galatiako Elizei ordenatu baitrauet, hala zuek ere egizue.

        2 Asteko lehen egun oroz zuetarik batbederak bere baithan ezar dezan apart, Iainkoaren benignitatez ahal dezana gordatzen duela: nathorren orduan kollektak egin eztitezenzat.

        3 Eta gero arriba nadinean, nor ere zuek letraz aprobaturen baitituzue, hek igorriren ditut zuen liberalitatearen eramaitera Ierusalemera.

        4 Eta baldin premiarik bada neuror ere ioan nadin, enekin ioanen dirateke.

        5 Ethorriren naiz bada zuetara, Mazedonia iragan dukedanean (ezen Mazedonian iraganen naiz.)

        6 Eta zuek baithan agian egonen naiz, edo negua iraganen ere: zuek gida nezazuenzat norat ere ioanen bainaiz.

        7 Ezen etzaituztet orain iragaitez ikusi nahi: baina esperanza dut zerbait denbora egonen naizela zuek baithan, baldin Iaunak permeti badeza.

        8 Baina egonen naiz Efesen Mendekoste arteno.

        9 Ezen bortha handi bat eta efikaziotako bat ireki izan zait, baina etsai anhitz.

        10 Eta baldin ethor badadi Timotheo, gogoauzue segur den zuek baithan: ezen Iaunaren obra obratzen du nik ere bezala.

        11 Bada nehork eztezala hura menosprezia, baina gida ezazue bakerekin, dathorrenzat enegana, ezen haren begira nago anaiekin.

        12 Eta anaie Apolloz den bezenbatean, anhitz othoitz egin draukat ioan ledin zuetara anaiekin: baina neholetan ere eztu ukan borondaterik orain ioaiteko: baina ethorriren da oportunitatea duenean.

        13 Beilla ezazue, zaudete fedean fermu, Balentki perporta zaitezte, fortifika zaitezte.

        14 Zuen egiteko guziak karitaterekin egin bitez.

        15 Eta othoitz egiten drauzuet, anaieak, badakizue Estebenen familia Akaiako primitien artean dela, eta sainduen zerbitzura bere buruak eman dituztela:

        16 Zuek ere zareten suiet halakoen, eta gurekin langiten eta trabaillatzen ari den guziaren.

        17 Boz naiz bada Estebenen eta fortunaten eta Akaikoren ethorteaz, zeren zuen absentia hek suplitu ukan baitute.

        18 Ezen rekreatu ukan dituzte ene espiritua eta zuena. Ezagut itzazue bada halako diradenak.

        19 Salutatzen zaituztez Asiako Elizek. Salutatzen zaituztez gure Iaunean anhitz, Akilak eta Priszillak, bere etxeko Elizarekin.

        20 Salutatzen zaituztez anaie guziek. Saluta ezazue elkar pot saindu batez.

        21 Ene Paulen eskuazko salutationea.

        22 Baldin zenbeit bada Iesus Krist Iaunari on eztaritzanik, biz anathema, maran-atha.

        23 Iesus Krist gure Iaunaren gratia dela zuekin.

        24 Ene karitatea zuekin guziokin Iesus Krist Iaunean, Amen.

 

Korinthianoetaratko lehena eskribatu

izan da Filipestik Estebenekin

eta Fortunatekin eta

Akaikorekin eta

Timotheorekin.

 

aurrekoa hurrengoa