www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

LVII. KAPITÜLIA

 

Gizona eztadin izan sobera deskorajatü zunbait faltatara erorten denian.

 

        1. Ene semia, egitekuak gaizki duatzanian, pazentziak, eta ümilitatiak haboro plazer egiten ditazie, eziez, nahi bezala duatzanian, konsolazione, eta debozione hanitxak.

        Zure kuntre erran datekian gaiza txipi batek, zeren tristetzen zütü?

        Handiago izan baliz ere, eztünükian izan behar alteratü.

        Eitzazü arren igaraitera, eztüzü hori gaiza berri bat, ez zuri heltü zaizün lehena, ez izanen ere azkena, lüzaz bizitzen bazira.

        Aski bihoztoi zira, deus nahi eztüzünik heltzen etzaizüno.

        Konsellü hunik ere emaiten düzü, eta badakizü zure elhez besten korajatzen: bena uste gabezko thürbürarzün bat zure borthala jin den bezañ sarri, konsellia eta indarra mensten zaitzü.

        Gogua emazü, ardüra gaiza txipietan borogatzen düzün, zure flakezia handiari: orotrat ere horik eta beste holakorik zerbait heltzen denian, oro zure salbamentütako gerthatzen direla.

 

        2. Jar zite bihotzez hobekienik dakizün bezala, eta halarik ere hunki bazütü, etzitzala haregatik deskoraja, ez-etare lüzaz aranküraz betherik etxeki.

        Ezpadirozü boztarioreki, mendrenetik pazentziareki soferi ezazü.

        Nahi bada zure gogara ezten zerbait entzün, eta zihaur beithan khexakeria zunbait sendi dezazün; izan zite zure büriaren bürzagi, eta eztezazüla eitz zure ahotik txipiak eskandalisa litiruan, hitzik jalkitera.

        Bertan, zütan sorthü den khexaddüra, ematüren düzü; eta graziaren jitiareki barnetiko doloria eztitarzünetara khanbiatüren düzü.

        Orano bizi nüzü (ziozü Jaunak) prest zure ajütatzera, eta zuri kostümatü düdan beno konsolazione handiagorik emaitera, nitan fidatzen bazira, eta ni debotki izentatzen banaizü.

 

        3. Ükhezü koraje, eta indar, adela zite soferitze handiago batetara.

        Eztüzü oro galdü, nahi bada ardüra zure büria eskerniatürik, eta garratzki tentatürik ediren dezazün.

        Gizon zira, eta ez Jinko, aragi zira, eta ez Aingürü.

        Nula bethi egon ahal zinteke berthütiaren heñ berian, Aingüria zelian, eta lehen gizona lürreko pharadüsian egon eztirenen gañen?

        Nik doloretan direnak eraikiten zitit, sendotzen dütüdalarik, eta ene jinkotarzünaren ezagütziala goiti erazitzen, bere flakezia ezagützen dienak.

 

        4. Biz, Jauna, zure hitza benedikatü eztia beno enetako eztiago ena.

        Zer egin niro ene thürbürarzün, eta hersidüra hañ handi direnetan, zük, zure elhe saintietzaz, azkar ezpanentzazü?

        Salbamentiaren lekhü següriala hel nadin ber, zer axola düt, nik soferitü dütüdan gaizen hanitxtarzünaz eta handitarzünaz?

        Emadazü azkentze hun bat; emadazü mündü huntarik jalkite dohatsü bat.

        Orhit zite nitzaz, ene Jinkua, eta juan erazi nazazü bidexka xüxenaz zure erresomalat hala biz.

 

aurrekoa hurrengoa