www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXIV. KAPITÜLIA

 

Azken jüjamentiaz eta bekhatoren phenetzaz.

 

        1. So egizü, gaiza orotan, zure azkenziari, eta zer gisaz, egonen ziren jüje garratz haren aitzinian, zuñentako ezpeita deus estalirik, zuñ presentez, ezpeita apaisatzen, eta zuñek ezpeitü, gaxotzen direnez, kasürik egiten; bena jüsto dena jüjatüren beitü.

        O bekhatore erho, eta ezinago miserable izana! zer ihardetsiren dük, Jinko hire bekhatiak oro dakitzanari; ikhara aguenen gañen gizon khexü den baten aitzinian?

        Zeren eztük aitzinetik ikhusten, eztela ihur azken jüdiziozko egünian besteren, ez gaxotziaz, ez süstengatziaz baliatüren, bena bat bedera aski karga handia datekiala beraurentako.

        Orai, hire triballia balius dük, hire nigarra Jinkuak hunetako hartüren dik, hire hasperenari behatüren dük, eta hire doloriak arima sendotüren, eta garbitüren deik.

 

        2. Egiazki pazient den gizon batek, heben Pürgatorio handi, eta balius bat igaraiten dü; nuiz ere, laiduen unhestiareki, haboro dolore beitü, besteren gaixtokeriaz, eziez bere laido hartziaz, zuñek, berauri gaizki egilen, Jinkua gogotik othoitzen beitü, eta bihotzetik faltak pharkatzen, zuñek pharkamentü esketzeko, berankeriarik ezpeitü egiten, zuñ ekharriago beita, bester dolü egitera, eziez bere büriaren khexa erazitzera, zuñ bere büriari bortxa egiten dialarik, iseiatzen beita, ezpiritiaren nahiküntetara, aragiaren osoki erakhartera.

        Hobe da orai, bekhatien xahatzia, eta biziuen trenkatzia, eziez gero xahatzeko eiztia.

        Egiazki gure büriak inganatzen dütügü, aragiaren dügün amurio gaixtuaz.

 

        3. Zer besterik sü harek iretsiren dü, zure bekhatiak baizik.

        Zunbatenaz hobeki orai, zure büriari maniak egiten beitütüzü, aragiaren nahikünter jarraikiten zirelarik; hanbatenaz lüzazago phenetan izanen zira, eta erre izateko sügei habororen biltzen ari zira.

        Zertan ere gizonak bekhatü egin beitüke, hartan berian garratzkiago gaztigatü izanen da. Han herabeztiak süzko akhüllü eli batez akhüllatü izanen dira, eta gormantak gose eta egarri handi batez eskerniatü.

        Han lüxüriusak, eta plazeren maithazaliak phike hurtüz, eta sofre ürrintzüz flanbatü izanen dira, eta hor errabiatü eli batez bezala, doloriaren handiz, txanpa eginen die inbidiusek.

 

        4. Biziorik eztate batere, bere phena suertia eztükianik.

        Han ürgüllütsiak ahalkez hurtüren dira, eta abariziusak praubezia ezinago miserable batek tinkatürik etxekiren dütü.

        Han oren bakhoitz baten pean phena mingarrago date, eziez heben ehün urtheren penitenzia ezinago garratza.

        Han damnatiek eztie ükhenen, ez phausurik, ez konsolazionerik batere: heben aments ütsarte zunbait ihurk zunbait ordüz ükheiten dü, eta adixkiden konsolazionetzaz gozatzen da.

        Orai arranküra, eta dolümen zure bekhatietzaz ükhen ezazü; amurekatik, azken jüdiziozko egünian, zelialat juan behar dieneki, segürantzan izan zitian.

        Ezi, ordian jüstuak koraje handi bateki agertüren dira, dolore, eta phena soferi erazi deienen kuntre.

        Orai ümilki besteren jüjamentien pian daguena, ordian agertüren da besten jüjatzeko.

        Ordian praubiak, eta ümilak konfidantxa handi bat badüke, eta ürgüllütsia kantu orotarik ikharatüren da.

 

        5. Ordian ageri izanen da, Jesü Kristen amurekatik erho, eta mesperetxatü izan dena, zela, egiazko mündü huntako zühürra.

        Ordian thürbürarzün pazenziareki soferitiak plazer eginen dü, eta inikitatiak eztü ahua idekiren.

        Ordian jente debotak alageratüren dira, eta gaixtuak tristetüren.

        Ordian alageratürenago da ihur, aragiaren penitenziaz heziz, eziez bethi boxi hunez hazi ükhen balin balü.

        Ordian beztimenta xarrak eder dirateke, eta ederrak ülhün.

        Ordian laidatürenago düzü xoxa txipi xar bat, eziez gaztelü ürrhestatü bat.

        Ordian pazentzia fermo batek haboro plazer eginen dü, eziez mündüko photere orok.

        Ordian goratürenago da obedienzia sinple bat, eziez mündü huntako finaziak oro.

 

        6. Ordian alageratürenago dü kontzentzia xahü, eta hun batek, eziez filosofiaren jakite barnak.

        Ordian haboro phezatüren dü aberatstarzünen mesperetxiak, eziez mündü huntako jenten ororen tresaurak.

        Ordian haboro konsolazione dükezü, Jinkuaren untsa othoitüz, eziez zure khorpitzaren boxi hunez haziz.

        Ordian haboro plazer dükezü, ixilik egonez, eziez elhe hanitx erranez.

        Ordian haboro balia dikezie obra saintiek, eziez hitz ederki erranek.

        Ordian bizitze hersia, eta penitenzia garratza maithagarriago dükezü, eziez lürreko plazerak oro.

        Ikhas ezazü orai min txipien soferitzen, ordian handiaguetarik libratü izan ahal zitian.

        Heben lehenik boroga ezazü, zer soferi dirozün gero. Ezin badirozü hañ min txipirik süstenga, nula soferitüren ahal dütüzü thormentü eternalak.

        Hañ soferitze txipiak orai erreus erazitzen bazütü, zer eginen die ordian ifernüko phenek?

        Ezin egiazki bi alagrantzia ükheiten ahal düzü, mündü huntan plazer hartzia, eta gero Jesü Kristeki errege izatia.

 

        7. Egün huntara drano bethi uhuretan, eta plazeretan bizi izan balin bazina; zer profeitü hetarik idoki ziniro, instant huntan hiltzia hel balekizü.

        Oro dira arren banitate, Jinkuaren maite ükheitia, eta haren zerbütxatzia salbü.

        Ezi, zuñek ere Jinkua bere bihotz oroz maite beitü, harek eztü lotsarik ez phenen, ez azken jüjamentiaren, ez iferniaren: zeren amurio konplitiak Jinkuaganat segürantzareki hüllant erazitzen beikütü.

        Bena ezta miragarri hiltziaren, eta Jinkuaren jüjamentiaren lotsa badü, bekhatian orano laket denak.

        Hun düzü hargatik, amuriuak ezin orano gaizkitik hürrünt erazitzen bazütü, aments, ifernüko lotsak bara erazi zitzan.

        Bena Jinkuaren lotsaz kasürik egiten eztiana, ezta thenpora lüzaz hunian egonen ahal; bena debriaren lazuetara llabürski eroriren da.

 

aurrekoa hurrengoa