www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

III. KAPITÜLIA

 

Egiaren jakitiaz.

 

        1. Doatsü da egiak berak, ez figüra eta hitz igaraiten diren eli batez, bena bere beithan den bezala argitzen diana.

        Gure ustekeriak, eta gure zentziak aphür ikhusten dü, eta ardüra inganatzen gütü.

        Zer profeitü da gaiza estaliez, eta ezagütü eztirenez mintzatzia, eztügünen gañen behar, azken jüdiziozko egünian, hen jakin gabez laidorik ükhen.

        Erhokeria handi bat da gaiza abantallus, eta behar direnetzaz kasürik egin gabe, bolontarkoki gaiza berritzepen ekharten eta damü baizik egiten ezteikiener esteka gitian. Begiak dütügülarik eztügü ikhusten.

 

        2. Zer axola dügü filosofuek jenero eta espeza deitzen dütien hitzetzaz.

        Nuri ere berbo eternala mintzatzen beita, hura hanitx ustekeriatarik eskantzützen da.

        Gaizak oro berbo harez beraz egin izan dira, eta orok lenguaje bera etxekiten die, eta hatsarre hura da guri mintzo zaizüna.

        Ihurk ere hura gabe eztiro, ez enthelega ez jüja untsa.

        Zuñentako orano gaizak oro bat beitira, eta bat hartara oro erakharten, eta oro hartan, ikhusten beitütü, hura bihotz fermo bateki izaten, eta Jinkuaren bakian egoiten ahal da.

        O Jinko egia zirena, egin nazazü bat zureki karitate bethi irañen dianian.

        Debeiatzen nüzü ardüra gaiza hanitxen entzütez, eta irakurtez: zütan düzü nik ahi düdan, eta desiratzen düdan gaiza oro.

        Ixil bite dotorak oro, mütü bite kreatürak oro, zure aitzinian: zü baizik eztakidala ihur mintza.

 

        3. Zunbatenaz nurbait bere beithan sartzenago beita, eta bere bihotzian sinpletzenago: hanbatenaz gaiza haboro, eta handiagorik enthelegatzen dü phena gabe: zeren eta zelütik enthelegiaren argia ükheiten beitü.

        Eziritü xahü, sinple, eta fermo bat ezta hanitx lanetan barreiatzen: zeren eta oro Jinkuaren uhuretan egiyten beitütü, eta iseiatzen beita, berauri so daudian gaizetarik libratürik, phausian jartera.

        Zerk haboro destorbatzen, eta khexa erazitzen zütü, eziez zure bihotzeko erortokidüraren aski hil erazi gabiak.

        Gizon pherestü, eta debot bat batek kanpolan egin behar dütianak, aitzinetik bere beithan ikhusten eta alkharren unduan egiteko berhezten dütü.

        Eta hek eztie inklinazione biziusaren nahiküntetara erakharten; bena berak plega erazitzen dütü hurak, arrazu xüxenaren maniala.

        Nurk dü borroka azkarrago bat, eziez bere büriaren goitzera iseiatzen denak?

        Gure egitekorik handienak izan behar lüke, gure bürien goitzia, eta egün oroz giren beno indartsiago gerthatzia, eta hunian profeitü zunbaiten egitia.

 

        4. Mündü huntako gaiza konplitienek orok badie zunbait ezkastarzün bereki nahastekatürik, eta gure ezpiritiazko ikustek orok, badie zunbait ülhüntarzün.

        Zihauren ezagütze ümila, Jinkua ganatko bide segürago bat düzü, eziez barna beno barbnago jakiten txerkatzia.

        Ezta ogenik eman behar jakitiari, edo zer nahi beita gaizaren ezagütze sinpliari, zuñ beraurtan daguelarik hun beita, eta Jinkuaren maniaz ezarria: bena kontzentzia hun bat, eta bizitze berthütus bat bethiere hobiago dira.

        Bena nula haboro beitira jakitiari, eziez bizitze hunari estekatzen direnak; hartakoz ardüra inganatzen dira, eta kasi profeitürik batere, edo aphür baizik eztie jardiesten.

 

        5. O balie hañbeste arranküra biziuen zañetarik idokitzeko, eta berthütiaren hen plazan ezartzeko: nula beitie galto berririk egiteko; eleite popülian hañbeste gaixtokeria eta eskandal izan; ez-etare komentietan hañbeste laxükeria.

        Gaiza següra da azken jüdiziozko egünian etzaiküla galthatü izanen, zer irakurtü dügün; bena bai zer egin dügün; ez zuñen untsa mintzatü giren, bena bai zuñen debotki bizi izan giren.

        Erradazü, nun dira orai, bürzagi eta jaun bizi zireno untsa ezagütü züntian hurak oro, eta fama handi bat bere jakitiaz jardietsi zienak?

        Bestek orai zitizie hen kargiak, eta etzikit hen orhitmentxarik badienez. Bizi zireno üdüri züzün zerbait zirela, eta orai hitzik eztizü ihurk hetzaz erraiten.

 

        6. Ala beita laster igaraiten mündüko gloria! Jinkuak baletsa hen bizitzia, jakitiaren izan zan! ordian zikezien untsa irakurtü eta ikhasi.

        Zunbat dira mündian jakite bano batez galtzen direnak, zuñek Jinkuaren zerbütxiak axolik ezpeitie.

        Eta ümil beno lehenago handi izatia haitatzen beiteie: hartakoz bere phensamentien khe bat bezala ezdeustüren dira.

        Nurk ere karitate handi bat beitü hura da egiazki handi.

        Nur ere bere beithan txipi beita, eta uhuriaren goratarzüna ezdeusentako etxekitzen beitü, hura da egiazki handi.

        Nurk ere lürreko gaizak oro gorotza bezala etxekitzen beitütü, Jesü Krist irabaz dezan amurekatik, hura da egiazki zühür.

        Eta untsa da egiazki jakitus, nurk ere bere boronthatia ützirik, Jinkuarena egiten beitü.

 

aurrekoa hurrengoa