www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXV. KAPITÜLIA

 

Gure bizitze ororen gaizkitik hunialat ützültziaz.

 

        1. Jinkuaren zerbütxian, guaitan beitzina bezala, eta arrankürareki. bizi zitze, zeitera jin ziren, eta zeren mündia kitatü düzün.

        Etzüniana hori egin, Jinkuareki bizitzeko, eta gizon ezpiritual bat gertha zintian amurekatik.

        Ükhen ezazü arren zure profeitiarentako sü handi bat, zeren thenpora llabürretan barnen, zure triballien phakia ükenen beitüzü; eta eztükezü haboro zure üngürünetan, ez lotsarik, ez dolorerik.

        Aphür bat orai triballatüren zira, eta edirenen düzü phausu handi bat, edo hobeki erraitera, alagrantzia bethi iañen dian bat.

        Leialki, eta süreki, zure eginbidiak egiten badütüzü, eztüzü düdarik, Jinkua leial, eta aberats izanen dela, zuri haien phakiaren emaiteko.

        Behar düzü esparantxa hun bat ükhen, heltüren zirela zelüko gloriala, bena eztüzü behar segürantzarik hartü; beldürrez herabezti, edo ürgüllütsü gertha zitian.

 

        2. Gizon bat behin lotsaren, eta esparantzaren artian, erreuski düda batez, zeri egon leitian ezin haitatüz, ardüra zaguelarik eskerniatürik, tristeziaz akabirik, aldi batez eliza batean, althare baten aitzinian belhaurikatürik, orazionetan jarri izan zen ziualarik bere beithan pensamentüz: o nik orai baneki, ene azkentziala drano, hunian irañ behar düdala: eta berhala Jinkuaren ihardestia bere bihotzian entzüten dü hulaxe: eta hori bazeneki zer egin nahi zünüke? egizü orai ordian egin nahi zünükiana, eta segürantza oso batetan izanen zira.

        Eta berhala konsolatürik, eta azkartürik Jinkuaren boronthate saintiaren pian jarri izan zen, eta haren düda, horrat hunat zarabilana, baratü izan zen.

        Etzian nahi ükhen kuriuski txerkatü, gero jin behar zeionaren jakitia; bena haboro arranküra ükhen zian jakiteko, zer zen Jinkuaren boronthate huna, eta hari plazer egiten zeiona, bere obra hun ororen hasteko eta akabatzeko.

 

        3. Jinkuatan ükhezü esparantxa, eta egizü hunki, diko profetak, zaude lürren gañen, eta hazi izanen zira haren aberastarzünetzaz.

        Gaiz batek hanitx jente bere profeitürik, eta khanbiamentü debot batetarik, hürrünterazitzen dütü, zuñ beita nekez baizik ezin egiten denaren lotsa, eta bere büriaren garhaitzeko hartü behar den phena.

        Eta egiazki, zuñ ere korajüskiago iseiatzen beitira, greu zaitzen, eta hek nahi bezala eztiren gaizen, garrhaitzera; hek bestez orok beno haboro profeitü berthüterik idkitzen die.

        Ezi zunbatenaz gizonak bere büria garhaitzenago, eta ezpiritüz hil erazitzenago beitü: hanbatenaz hobeki Jinkuaren bidian juaiten da, eta grazia handiago baten ükheitia merexitzen dü.

 

        4. Bena orok eztie bardin indar, bi gaiza horien egiteko.

        Haregatik orogatik, zelo egiazko batez hunkirik denak, nahi bada dian pasione haboro, hobeki berthütian profeitatüren dü, eziez obra hunetarat hotz denak, nahi bada dian izate untsa xedatü bat.

        Bi gaiza berheziki hun dira, huniala ützül erezitzeko; bere büriaren indarreki soltatzia, enjogidüra gaixtuak okher erazi nahi lükian gaizatik, eta zuñ ere huntarzünen ihurk haboro mengua beitü, hari sü handireki jarraikitia.

        Zer ere bestetan hanitxetan itxusi beitzatzü, hetarik hürrüntzera, eta zihauren korajüski begiratzera, iseia zite.

 

        5. Lekhü orotan zure profeitia ediren ezazü, gisa batez nun, exenplü hun zunbait ikhusten, edo entzüten düzünian, her jarraikiteko süz betha zitian.

        Zerbait gaixtorik ikhusten badüzü, gogua emazü hañbeste egin eztezazün, edo zunbait ordüz egin balin badüzü; lehen beno lehen hartarik xahatzera iseia zite.

        Besteren falter zük gogua emaiten düzün bezala, bestek ere zurer bere aldian gogua emaiten dizie.

        Ala beita ezti, eta maithagarri, fraide debot, eta süz bethen, bere xedia untsa begiratzen dienen ikhustia!

        Ala beitira triste eta greugarri, bide gaixtuan duatzanen ikhustia, zuñek ezpeitüte begiratzen, hen izatiari so daudian xediak!

        Ala beita damügarri, bere izatiari so daudian gaizen laxükeriaz uztia, eta arrankürarik ihurk üken behar elükianetarat, bere goguaren ezartia!

 

        6. Orhit zite, hartü düzün deseñ hunaz eta begien aitzinian ükhen ezazü Jesü krüzifikatü izan denaren imajina.

        Untsa ahalkez behatzen ahal zira, ikhusirik jesü Kristen bizitzia, zeren eztüzün orano haboro iseiü egin, haren gisa bizitzeko, zunbat ere thenpora lüzaz, Jinkuaren bidian izan beitzira.

        Relijius gogua, eta debozione handireki salbazaliaren bizitze, eta pasione ezinago saintian bere ezpiritia etxekiten dianak, han aseziareki edirenen dütü gaiza hun, eta behar dütianak oro, eta eztü behar, Jesüsez kanpo, deus hobiagorik txerkhatü.

        O Jesüs krüzifikatü izan dena, gure bihotziala jin baledi; ala beikintzake bertan ikhas, gaiza jakin behar dütügünak oro!

 

        7. Relijius hotz eta ezaxolatü batek thürbürarzüna thürbürarzünen gañen dü, eta kantü orotarik hersidüraz üngüratürik dago; zeren ezpitü barnetiko konsolazionia, eta ezpeitzaio sori kanpotikuaren txerkatzia.

        Relijius bere xedetik kanpo bizi dena, hanitx faltatara eror ahal daite.

        Laxükeriala, eta aisala ekharri dena, bethi hersidüretan izanen da; zeren batzek, edo bestek desplazer eginen beiteie.

 

        8. Nula egiten die hañ betse beste relijiusek, zuñ aski hersiki bizi beitira bere komentüko xediaren pian.

        Bekhanki jalkiten beitira, ihur ikhusi gabe bizitzen, oihal lodiz beztitzen, hanitx triballatzen, aphür mintzatzen, lüzaz beillatzen, goizik jaikiten, orazioniak emendatzen, ardüra irakurten, eta gaiza orotan xüxenki bere xedia begiratzen beitie.

        So egin ezazü kapuxi kordolies, eta beste komentü suertetako fraider, eta serorer, nula gai oroz jaikiten diren, Jinkuaren laidoriuen khantatzeko.

        Hartakoz itxusi lükezü, zü herabezti izan zintian, hañ obra saintü batetan; hañbeste relijius Jinkuaren laidoriuen khantatzen hasten direnian.

 

        9. O beste gaizarik egiteko ezpagünü, gure Jinkuaren aho eta bihotz oroz laidatzia baizik!

        O menguarik ezpazünü, ez jateko, ez edateko, ez lorik egiteko: bena ahal zenezan bethi Jinkua laida, eta debozionezko gaizetan baizik etzintian egon: ordian hanitxez dohatsiago zinante, eziez orai khorpitzari, zer nahi beita behar dela kausa, manien egiten zaudiano.

        Jinkuak baletsa, halako beharrik elizan, eta arimak behar lütian errekeitiak goguan ükhen gintzan, zuñ elas aski bekhanki gozatzen beitütügü!

 

        10. Gizona kreatürari bateri ere konsolazionerik ez galthatzeko phüntiala heltü denian; ordian lehenik Jinkuaren untsa gozatzen hasten da, zer nahi beita gisaz egitekuak egin ditian.

        Ordian eztü, ez gaiza handiak alageratüren, ez txipiak tristetüren; bena bere konfidantxa osua Jinkuatan ezarten dü, zuñ ezpeita deus galtzen, ez hiltzen, bere gaizak oro harentako bizitzen dira, eta haren maniala berhala obedient dira.

 

        11. Orhit zite bethi zure azkentziaz, eta thenpora galdia eztela berriz ützültzen.

        Eztütüzü seküla berthütiak jardietsiren, arranküra handirik ükhenez, eta untsa gogua emanez baizik.

        Laxatzen hasten bazira, berhala gaizki edirenen zira.

        Debozioniari aldiz emaiten bazira, edirenen düzü bake handi bat, eta zure phena arhinago senditüren düzü, Jinkuaren grazia, eta berthütiaren amuriua dela kausa.

        Gizon debot, eta arrahein bat gaiza ororen egitera prest da.

        Haboro phena dü, biziuen, eta pasionen kuntre indarkatziaz, eziez khorpitzaren lanetzaz, izert erazitziaz.

        Falta txipier ihesi egiten eztiana handietara emeki emeki eroriren da.

        Arratsen bethiere alagera izanen zira, baliuski egüna enplegatü badüzü.

        Zihauren egitatetan gañen gogua handi bat enmaiten düzülarik, bizi zite, zure büria kuraja, eta abisa ezazü, eta zer nahi beita den bestetzaz, etzitiala zihaurentako ezaxolatü izan.

        Zunbatenaz bortxa haboro zure büriari eginen beitüzü, hanbatenaz bizitze hunian profeitatürenago düzü. Hala biz.

 

LEHEN LIBRIAREN AKABANTZA

 

aurrekoa hurrengoa