www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXIII. KAPITÜLIA

 

Bake handi bat erakharten dien laur gaizak.

 

        1. Ene semia, orai erakutsiren deizüt, bakiaren, eta egiazko libertatiaren, bidia.

        Egizü, Jauna, erran düzün bezala, zeren horren entzütiak, plazer eginen beiteit.

        Iseia zite, ene semia, besteren lehenago, eziez zihauren boronthatiaren egitera.

        Haita ezazü bethi aphürrago, eziez haboruago ükheitia.

        Txerkha ezazü bethi, lekhürik aphalena, eta besten pian izatia.

        Desira, eta othoi egizü bethi, Jinkuaren boronthatia zütan osoki egin izan dadin.

        Hola datian gizona sarthüren da bakian, eta phausian.

 

        2. Jauna, zure elhesta llabür hunek badizü bere beithan untsatarzün hanitx.

        Erraiteko txipi düzü, enthelegüz aldiz handi, eta ekhoitzpenez aberats.

        Ezi leialki begira ahal balin baneza, nahaspillak elikezü behar nitan, hañ ehiki sorthü.

        Ezi ene büria bake gabe, edo phezütürik senditzen düdan ordü oroz, edireiten dizüt, zük erakutsi gaizetarik hürrüntü nizala.

        Bena zük photeriak oro beitütüzü, eta arimaren, profeitia bethi maite beitüzü, emenda ezazü nitan zure grazia; amurekatik zure erranak konpli, eta ene salbamentia egin ahal dezadan.

 

        3. Etzitiala, ene Jinko Jauna, niganik hürrünt, ene Jinkua, sokhorri emaiteko so bat egidazü, ene kuntre xütitü direnen gañen hanitx phensamentü suerte, eta ene arima dolorez bethatzen dien lotseri handiak.

        Nula hetarik igarenen niz, minik hartü gabe? nula akazatüren dütüt?

        Ni, dio Jaunak, zure aitzinetik juanen nüzü: nik aphaltüren zitit lürreko banitusak: nik idekiren zitit presuntegiko borthak, eta segretien gaiza estaliak erakutsiren deitzüt.

        Egizü, Jauna, erraiten düzün bezala; eta zure aitzinetik, ene phensamentü gaixtuak oro ihesi juan ditiala.

        Ene esparantxa eta konsolazione bakhoitza düzü, zuri ene thürbürarzün orotan hersatzia, zütan konfidantxa hartzia, zure bihotzaren erditik othotzia, eta zure konsolazioniaren pazentziareki egürükitia.

 

        4. Argi nazazü ene Jesüs huna, barnetiko argiaren leñhüriaz, eta idoki itzazü ene bihotzaren egoñütik ülhüntarzünak oro.

        Bara itzadazü ene barreiarzünak, nahi bada hanitx diren, eta ezdeusetara erakhar itzazü eni bortxa egin nahi deitaden tentazoniak.

        Batalla zite azkarki enegatik, eta bortxa itzazü abere gaixtuak, erran nahi dit, desirkünte plazeretara enjogi direnak, amurekatik zure photeriak bakia, eman diazadan, eta zure laidoriua largoki erantzün dezadan zure khorte saintian, erran nahi beita zontzentzia xahü batetan.

        Emazü zure mania aizer, eta erauntsier, errazü itxasuari, phausa adi, eta aize beltzari, eztezala aizerik egin, eta izanen düzü phausü handi bat.

 

        5. Igorrazü zure egiaren argia, amurekatik lürra argi dezan, zeren ezpeiniz lür hüts, deusen hun ezten bat baizik, zük argi nezazün artio.

        Jaits erazi ezazü gañetik zure grazia, zelüko ihitzaz busta ezazü ene bihotza, ixur itzazü debozioniaren hurak, lür gañearen trenpatzeko, eta hari frütü ezin hoberik erakharteko.

        Goiti ezadazü ezpiritü, bekhatien pheziak, aphal erazi deitadan haur, eta ene desira oro zelüko gaizetan egon erazi zadazü; amurekatik zelüko izatiaren eztitarzüna gozatüz geroz, ahalke nadin lürreko gaizetzaz phensamentürik ükheitiaz.

        Altxa nazazü, eta solta kreatüra ororen ezin irañen dian konsolazionetik: zeren ezpeita gaiza kreatü izan denik batere, ene arima osoki phausa erazi, eta konsola diruanik.

        Jünta nazazü zuri, amuriuaren ezin soltatzen den oropiluaz: zü zihaur aski zirenen gañen, maite zütianaren, eta zü gabe, beste gaizek orok deusere balio eztienian.

 

aurrekoa hurrengoa