www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

L. KAPITÜLIA

 

Zer gisaz gizon eskeriatiak Jinkuaren eskietan jarri behar dian.

 

        1. Ene Jinko Jauna, aita saintia, zirela orai eta bethiere benedikatü; zeren zük nahi bezala oro egin izan beitira, eta zük eginen dütüzünak, hun beitira.

        Alagera bedi zütan zure zerbütxaria, ez beraurtan, ez-etare beste zunbaitetan; zeren zü zihaur beitzira egiazko alagrantzia, zü ene esparantxa, eta khorua, zü Jauna ene boztariua eta uhuria.

        Zer dü zure zerbütxariak zureganik ükhen diana baizik, eta hura ere merexitü gabe.

        Zük eman eta egin dütüzünak oro, zuriak dütüzü.

        Praube nüzü, eta ene gaztezaruakz geroz bethi penetan: tristetzen düzü zunbait ordüz ene arima, nigar egitiala drano; zunbait aldiz ere bere beithan nahasten, pasione bertan atakatüren dienen direla kausa.

 

        2. Bakiaren boztariua desiratzen dit, zure haurren bakia galthatzen dit, zuñ konsolazioniaren argiaz hazten beitütüzü.

        Emaiten badüzü bakia, ixurten badüzü alagrantzia saintia, zure zerbütxariaren arima boztariozko khantatzez betherik izanen düzü, eta debota ere bai zure laidoriuan.

        Bena hareganik hürrüntzen bazira, ardüra kostümatü düzün bezala, eztüzü ebiliren ahal, zure manien bidian bena lehenago haren belhañak plegatzen dütüzü bere burrhararen zaflatzeko; zeren ezten atzo eta herenegün bezala, nuiz ere zure argiak bere leñhüriak hedatzen beitzütian haren bürün gaña, eta zure hegalen itzalaren pian, tentazione atakatzen zienetarik begiratia beitzen.

 

        3. Aita jüsto, saintü, eta bethi laidatü izan behar düzüna, zure zerbütxariaren borogatü izateko orena jin düzü.

        Aita maithatü izan behar düzüna, jüsto düzü zure zerbütxariak zerbait zuregatik soferi dezan oren huntan.

        Aita bethi uhuratü izan behar düzüna, zük, etrnitate oroz geroz, jinen zela zanakian orena jin düzü, zuñtan zure zerbütxariak, thenpora aphür batez aphalmentü ükhen behar beitü kanpotik, barnetik zü beithan bethi bizitzen delarik.

        Biz aphür bat mesperetxatü, eta ümiliatü, ezdeus bedi gizonen aitzinian, soferitzek, eta eritarzünek xeheka beze: amurekatik zureki arzara phitz dadin, argi berri baten arthorian, eta zelüko gaizetan, argiz bethia izan dadin.

        O aita saintia, zük hala eragin düzü, zük hala nahi ükhen düzü, eta zük manhatü ükhen düzüna egin izan düzü.

 

        4. Zure adixkidiari egiten düzün grazia bat düzü, mündü huntan zureganatko amuriuagatik soferitzia, eta thürbürarzünian izatia, zunbatetn nahi beita, eta nurtaz nahi beita, hori egin ledin nahi ükhen beitüzü.

        Deus lürren gaiñen egiten deia arrazu gabe, eta nun ezten zure konselliak eta probidentziaz phausatia?

        Hun dütüzü enetako, Jauna, zeren ümiliatü naizün, amurekatik ikhas ditzadan zure grazian izateko bidiak: eta aparta ditzadan bihotzeko goratarzünak, eta nihaurez dütüdan sinheste hunak.

        Profeitable düzü enetako, zern ahalkez esrtalirik begithartia ükhen düdan, amurekatik gizonak beno lehen, zü txerkha zitzadan ene konsolazionetako.

        Hortarik ere ikhasi dit, zure jüjamentü ezin ezagützen denaz ikhara jarten; zeren jüstua gaixtueki nahastekatzen beitüzü doloretan, bena ez hun arau, eta jüstoki baizik.

 

        5. Eskerrak emaiten deitzüt, zeren ene gaizki eginak gaztigü gabe eztütüzün eitzi; bena azote kolpü garratzez xehekatü naizün, doloriak emaiten, eta hersidürak igorten zeneiztalarik kanpotik eta barnetik.

        Eztüzü ni konsola niruanik zeliaren pian diren gaizetarik batere, zü baizik, ene Jinko Jauna, arimen zelüko medezia; zük zaurtzen gütüzü eta sendotzen zük iferniaren khantiala eramaiten gütüzü, eta hantik idokitzen ere bai. Biz zure gaztigia nitan gañen, eta zure zaharuak berak jakintsütüren nizü.

 

        6. Haur nüzüla ni, zure eskien artian, aita maithatia, zure azote kolpien gaztigiaren pian aphaltzen nüzü.

        Zaflezazü ene bizkarra, eta ene lephua, amurekatik ene okherreria plega erazi dezazün, zure boronthatiaren egitera.

        Egin nazazü zure diszipülü debot, eta ümil bat, untsa egitera kostümatü düzün bezala, amurekatik zure begi kheñürik mendrenian, obedi zitzadan.

        Nihauren büria, eta nik dütüdanak oro gomendatzen deitzüt gaztigatü izateko, hobe düzü heben gaztigatü izatia, eziez beste mündian.

        Zük oro bederakarka badakitzü, eta gizonaren kontzentzian deus estalirik eztüzü zuretako.

        Heltü behar dien gaizak, egin izan ziren beno lehen ezagütü züntian, eta eztüzü beharrik nurbaitek abisa zitzan, edo erakuts ditzazün lürren gañen igaraiten diren gaizak.

        Zük badakizü, zer den hun ene profeitiarentako, eta zuñen abantallus den gaitz ükheitia biziuen erdollaren garbitzeko.

        Egizü nitzaz, zihaurk plazer düzüna, eta eztezazüla belzuririk egin, ene bizitze bekhatüz estaliari, zuñ ihurk zük beno hobeki, eta klarkiago ezpeitü ezagützen.

 

        7. Jauna, emadazü grazia, jakin behar düdanaren jakiteko, maithatü behar düdanaren maithatzeko, zuri plazentenik zaizünaren laidatzeko, zuri pretiatü üdüri zaizünaren goguan etxekiteko, eta zure begien aitzinian itxusi denaren deslaidatzeko.

        Enazazüla eitz, ene begiek kanpuan ikhusten dienaren araur, ene jüjamentiaren emaitera, ez ene sendimentiaren erraitera gizon deus eztakienen entzütiaren araur: bena berhez erazitzadazü gaiza ezpiritualak ikhusten ahal direnetarik; eta txerkha erazizadazü bethi, gaiza ororen gañetik, zure plazer hunaren boronthatia.

 

        8. Gizonen zentziak ardüra inganatzen dira, bere jüjamentien emaitian, orobat mündü hunen maithazaliak inganatzen dira, ikhusten ahal diren gaizen baizik ükheitez.

        Nulaz da gizona hobe, beste gizon batek, bestiak beno handiago uste dialakoz.

        Inganazale batek inganazale bat, bano batek bano bat, ütsü batek ütsü bat, flakü batek flakü bat inganatzen dü, goratzen dian thenporan, eta egiaren erraitera, ahalkez lehenago bethatzen dü, banoki laidatzen dianian.

        Ezi san Franzes ümilak dioian bezala, Jinkuaren begien aitzinian handi den bezañbeste düzü bat bedera, eta ez haboro.

 

aurrekoa hurrengoa