www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XV. KAPITÜLIA

 

Nula egon, eta mintzatü behar den, gaiza desiratzen ahal diren orotan.

 

        1. Ene semia hulaxe mintza zite, gaiza orotan; Jauna, zure plazera balin bada, egin bedi hori hola.

        Jauna, zure uhuria hala bada, egin bedi hori zure izenetan.

        Jauna, ikhusten badüzü eni konbeni dela, eta hun dela enetako, unhesten badüzü, ordian emadüzü grazia, hartzaz zure uhuretan zerbütxa ahal nadin.

        Bena ezagützen badüzü, enetako gaixto datekiala, eta arimaren salbamentiaren eztatekiala hun: halako desirküntiak idoki itzazü eneganik.

        Ezi desirküntiak oro eztütüzü espiritü saintiaganik, zunbat ere gizonari xüxen eta hun üdüritzen beitzaitzo.

        Eztüzü ehi egiaren klarki ezagützia, ala ezpiritü hunak, ala gaixtuak gaiza baten, edo betse baten desiratzera bulkatzen zütian: ala orano zihauren ezpiritiak hartara erakharten zütian.

        Hanitx jente azken ürhentzian trunpatü izan dira, zuñ hatsarrian üdüri beitzen, ezpiritü hunaz bulkatiak zirela.

 

        2. Hartakoz zer ere ezpiritiala desiragarririk jiten ahal beita, harek behar dü desiratü, eta galthatü izan Jinkuaren lotsareki, eta bihotzeko ümilitatiareki: eta orotan gainti, zihaurek boronthaterik ükhen gabe, eni oro eitzi behar düzü erraiten düzülarik.

        Jauna, zük badakizü nula den hobekienik: haur, edo hura egin bedi, zük plazer düzün bezala.

        Emazü plazer düzüna, plazer düzün bezanbat, eta plazer düzünian.

        Egizü eneki, dakizün bezala, eta zihauri plazentenik, eta zure uhuriaren hobekienik den bezala.

        Ezar nazazü plazer düzün lekhian, eta nitzaz egizü, plazer düzüna, libertate oso bateki.

        Zure eskietan nüzü, ützül nazazü, horrat hunat üngürian.

        Haur nüzüla zure zerbütxaria, orotara prest nizana, nihauren bizitzerik zuretako baizik, eztüdanen gañen desiratzen; bena hura untsa, eta zük metexi düzün bezala, enplega dezadan zihaurk ürgaitz nazazü.

 

        3. O Jesüs, ezinago hun eta ezti zirena, emadazü zure grazia, amurekatik eneki den, eneki triballa dadin, eta eneki, azken ürhentziala drano, irañ dezan.

        Desira erazi, eta nahi ükhen erazi ezadazü bethiere zuri maithagarrienik, eta plazentenik zaizün gaiza.

        Zure boronthatia enia den, eta enia bethi zuriari jarraiki dadin, eta bake ezianago hun batetan, hareki izan dadin.

        Zük nahi düzüna, düdan nahi, zük ez nahitüzüna, eztüdan nahi, eta eztüdan photererik nahi, edo ez nahi ükheiteko, zük nahi, edo nahi eztüzüna baizik.

 

        4. Mündian diren gaizer orori hiltzeko grazia galthatzen deizüt, eta gizonen artian ez ezagütü, eta bai mesperetxatü iztia, zure amurekatik maitha dezadan.

        Phausa nadin zütaz gaiza desiratzen dütüdan ororen gañetik, eta ene bihotza zütan bakian izan dadin.

        Zü zira egiazko bihotzeko bakia, eta phausü bakhoitza: zütarik kanpo, oro neke, eta greugarri dütüzü. Lotüren, eta phausatüren nüzü bake hartan berian, erran nahi beita, zütan, zuñ baitzira huntarzün eternala, eta ezinago handi dena, hala biz.

 

aurrekoa hurrengoa