www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XIII. KAPITÜLIA

 

Jesü Kristen exenpliala, zerbütxari ümil batek ükhen behar dian obedientziaz.

 

        1. Ene semia, nur ere obedienziatik jalkitera iseiaitzen beita, harek bere büria graziatik jalki erazitzen dizü, eta nurk ere hun berhezi bat ükhen nahi beitü, hark galtzen dütü komünak.

        Bere gehienaren pian bolontarioki, eta gogo hunez, jarten eztenak, erakusten dü, eztela orano osoki aragiaren bürzagitü, bena ardüra ostikatak emaiten deitzola, eta murmuzeiatzen zaiola.

        Ikhas ezazü arren, zure gehienaren pian bertarik jarten, zük nahi düzüniala plega erazi nahi badüzü zihauren aragia.

        Ezi bertanago ihurk garhaitzen dizü kanpotiko etsaia, barnetiko debozionia eskerniatü ezpada.

        Eztüzü etsai greugarriagorik, ez gaixtuagorik zure arimaren, eziez zihaur beitzira ezpiritiarki bakian etzireno.

        Behar düzü, zure büriaren egiazko mesperetxü oso bat hartü, aragia, eta odola beno azkarrago izan nahi balin bazira.

        Sobera zure büria, behar ezten bezala, maite düzülakoz orano, hartakoz ikharatzen zira besteren boronthatiaren osoki egitiaz.

 

        2. Bena gaiza handia deia, zü erhaüts, eta ezdeus baizik etzirenen gañen, Jinkuaren amurekatik, beste gizon baten eskü pian jarten bazira? ni nizalarik photere oro diana, eta goren gorenik dena, gaizak oro ezdeusetarik egin dütüdana, zure amurekatik, gizonaren pian ümilki jarri nizanian?

        Bestiak oro beno ümilago, eta aphalago jarri nüzü, amurekatik, zük zure süperbia, ene ümilitatiaz, garhait zenezan.

        Ikhas ezazü erhauts zirena obeditzen. Ikhas ezazü ümilitatiaren, lür eta lohi zirena, eta besten ororen, huñ petan izaten.

        Ikhas ezazü, zihauren boronthatiaren ez egiten, eta nuren nahi beita manü pian jarten.

 

        3. Khexa zite, zihauren kuntre, eta eztezazüla ütz ürgülliaren hankürotxa zütan bizitzera: bena hañ txipi, eta ororen petiko erakutsazü zure büria, nun oro zure gañetik ebil ahal ditian, eta kharriketako lohia bezala, huñ petan erabil zitzen. Zer dükezü plañitzeko, o gizon ürgüllütsia?

        Zer düzü bekhatore theia, zuri meatsü egilen kuntre erraiteko düzüna, hañbestetan Jinkua ofensatü, eta ifernia merexitü düzüna?

        Bena pharkatü deizü ene begiak, zeren zure arima ene aitzinian prezius izan beita; amurekatik ezagüt zenezan ene amuriua, eta ene hunki eginer kharreia zenezan bethi zure ezagützia.

        Eta amurekatik besten pian, eta ümilitatian thaik gabe jar zintian, eta pazentziareki zuri eginen zeitzien mesperetxiak soferi zintzan.

 

aurrekoa hurrengoa