www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

III. KAPITÜLIA

 

Ümilitatereki behar direla Jinkuaren hitzak entzün, eta hanitxek eztütiela aski phezatzen.

 

        1. Beha zite, ene semia, ene hitzer, hitz ezinago eztiak beitira, eta mündü huntako filosofo, eta zühür ororen jakitiaren gañetik.

        Ene hitzak bizitze, eta ezpiritü dira, eta eztie behar gizonen zentziaz phezatü izan.

        Eztütüzü behar zure plazer banuala erakharri, bena ixilik entzün, eta begiratü ümilitate, eta bihotzeko desir oso bateki.

        Dohatsü da, Jauna, zük jakintsützen düzüna, eta zure legia erakusten deiozüna, amurekatik zure eztitarzüna txesta erazi diazozün bere tristezietan, eta lürren gañen eskerniatia eztadin izan.

 

        2. Nik jakintsütü dütüt, dio Jaunak, profetak, hatsarretik gora, eta orai ere orano orori mintzatzen niz, thaik gabe: bena hanitx ene botzari gogor dira, eta gor.

        Haboro dira mündü huni gogo hobez behatzen direnak, eziez Jinkuari: ehiñerago jarraikiten dira bere aragiaren nahiküntiari, eziez Jinkuaren plazer hunari.

        Mündü hunek eztü gaiza txipi, eta iraipus eztirenik baizik hitzemaiten, eta haregatik lehia handireki hura zerbütxatü izaten da: nik aldiz hitzemaiten deitziet gaiza ezinago handiak, eta eternalak, eta gizonen bihotzak herabian sarthürik daude.

        Nur da ene zerbütxian, eta obedientzian gaiza orotan hañbeste arrankürareki daguena; nula mündiaren, eta mündüko handienian beitago? ahalkez hurt zite Sion, dio itxasuak, eta zeren arrazua galthatzen badüzü, hayr düzüla, beha zite.

        Badütüzü, bide lüzian untsa laixter egiten dienak, elizako benefizio txipi baten ükheiteko; eta hanitxek huña bortxa behin lürretik goititzen dizie, bizitze eternalaren jardiesteko.

        Baduatzü, irabazi xar baten unduan, nuntik hura ükhenen dien; luis bategatik, zunbait ordüz, ahalkeizüngarriki prozeskatzen dütügü, gaiza ezdeus bategatik, eta promes txipi bategatik, gaiaz eta egünaz eñhetziaren lotsarik eztitie.

 

        3. Bena elas! huntarzün ezin khanbiatzen den batentako, irabazi ezin preziotan ezarten den batentako, uhure ezin handiago den batentako, eta gloria ezin mügarik, ez ürhentzerik ükheiten ahal dian batentako, eñhe aphür baten hartziaz, ihur herabeztitzen dü.

        Ahalke zite arren zerbütxari herabeztia, eta plañütsia, zeren hurak bere perdizioniala prestago diren, eziez zü bizitze eternaliala.

        Hurak haboro alageratzen dütüzü banitatiagatik, eziez zü egiagatik.

        Egiazki bere esparantxak zunbait aldiz inganatzen zitizü; bena, ene promesak eztitü ihur inganatzen, ez-etare nitan fida dena, hütsik eizten juaitera.

        Ene hitza etxekiren düt, erran düdana konplitüren düt, azken ürhentziala drano, ene amuriuan fidelki egonen denari.

        Ni niz jente pherestier orori phakü emailia, eta deboten ororen azkarki borogazalia.

 

        4. Ezkiriba itzazü bihotzian ene hitzak, eta ardüra hetan etxeki ezazü zure gogua; ezi hen mengua handi bat ükhenen düzü, tentatü ziratekian thenporan.

        Bisitaren egünian ezagütüren düzü, irakurtian ezin enthelegatzen düzüna.

        Bi gisaz kostümatü dit ene haitatien bisitatzera, erran nahi beita, tentazioniaz; eta konsolazioniaz.

        Eta bi lekzione egün oroz irakurten diriet, bata, hen biziuen kuntre, khoxatzen nizalarik; bestia, berthüten emendatzera korajatzen dütüdalarik.

        Nurk ere ne hitzak dakitzalarik mesperetxatzen beitütü, harek ükhenen dü azken egünian jüje garratz bat.

 

        5. O ene Jinko Jauna, zü zira ene huntarzüna oro! eta nur niz ni, zureki bentüra nadin mintzatzera. Ni nüzü, zure zerbütxari txipi ezinago praube bat, har mesperatxatü bat, hanitxez praubiago, eta mesperetxatiago, eziez beitakit, eta bentüra beineinte erraitera.

        Orhit zite hargatik, Jauna, ezdeus nizala, deus eztüdala, eta deus eztirodala.

        Eztüzü zü baizik hunik, jüstorik, eta saintürik, zük dütüzü photeriak oro; zük emaiten, eta bethatzen dütüzü gaizak oro, hütsik eizten eztüzülarik bekhatoria baizik.

        Orhit zite zure pietate ükheitetzaz, eta betha ezazü ene bihotza zure graziaz; eztüzünen gañen nahi, zure obrak hütsik bara ditian.

 

        6. Nula nihauren büria soferitzen ahal düt miseriazko bizitze huntan zure miserikordiak, eta graziak azkartzen ezpanaie?

        Eztezazüla ützül zure begithartia eneganik, eztezazüla lüza zure bisita; eeztizadazüla idoki zure konsolazionia; beldürrez ene arima lür hur gabez sekatü bat bezala gertha dadin.

        Jauna, erakuts ezadazü, zure boronthatiaren egiten; erakuts ezadazü, zure aintzinian ümilki, eta behar den bezala bizitzen: zeren zü beitzira ene zühürtarzüna, zük ezagützen beinaizü, nizan bezalakorik, eta mündü haur egin beno lehen, eta nihaur mündiala sorthü gabe, ezagütü beinündüzün.

 

aurrekoa hurrengoa