www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

VI. KAPITÜLIA

 

Egiazko maithazaliaren borogatziaz.

 

        1. Ene semia etzirade orano maithazale azkar, eta abisatü bat.

        Nulaz Jauna.

        Zeren eta zük nahi etzünükian gaiza txipi batek, hasi dütüzünak, eitz erazitzen beiteitzü, eta sobera süreki konsolazionia txerkha erazitzen.

        Maithazale azkar bat fermo dago tentazionetan, eta etsaiaren elhe inganiusetan eztü sinhesterik ezarten: hala nula bere gogara duazkon gaizetan plazer egiten beiteiot; orobat desplazerik ezteiot egiten, nahi eztian bezala juaiten zaitzuenetan.

 

        2. Maithazale abisatü batek eztü hañ so egiten maite dianaren emaitiari, nula emailiaren amuriuari.

        Haboro pheretxatzen dü amuriua, eziez profeitia, eta emaiten zaitzon gaizak oro beno preziatiago zaio bere maitia.

        Maithazale noble bat ezta gaiza emanian; bena bai nitan, eman ororen gañetik phausatzen.

        Eztükezü oro galdü, nitzaz, edo ene saintietzaz nahi zünükian bezañ sendimentü hunik ez ükhenik ere zunbait aldiz.

        Bihotzian zunbait ordüz senditzen düzün gozua, eta eztitarzüna, presenteko graziaren obra düzü, eta aitzinetiko zelüko plazeren txestallü bat, zuñtan ezpeita behar sobera bermatü, zeren juaiten, eta jiten beita.

        Bena berthüte, eta mereximentü handi baten señali da, ezpiritiaren zotüzü gaixto jiten direnean kuntre gerla egitia, eta debriaren gaizkiala eror erazitzeko egiten dütian iseien mesperetxatzia.

 

        3. Etzitzela arren nahas, eta deskoraja, zer nahi beita gaizatan gaiñen, jiten zaitzün üdüripen araur gabek.

        Begira ezazü fermotarzün azkar bat, eta Jinkuaganat intenzione xüxen bat.

        Eztükezü üdüripen bat, zure ezpiritia zunbait aldiz bat batetan zelialat igaiten balin bada, eta gero berhala ützültzen ohiko bihotzaren inoxenkerietara.

        Ezi hurak erakharten dütüzün beno lehen, bortxaz soferitzen dütüzü,; eta desplazer egiten deizieno, eta hen akazatzera iseiatzen zireno, eztükezü zuretako perdizione bat, bena bai mereximentü bat.

 

        4. Jakin ezazü ezi, etsai zaharrak egin ahala oro egiten diala, zuri zure hunialako desirküntiaren gal erazitzeko; eta debozione orotarik, erran nahi beita saintien uhuratzetik, ene pasione saintiaren gogotik ez üztetik, bekhatien orhitmentxa hunetik, zihauren bihotzaren begiratzetik, eta bertjütian aitzina juaiteko hartü düzün deseñ fermotik hürrünt erazitzeko.

        Saldua phensamentü gaixto erakharten deizü, debeia erazi, eta eta izi zitzan amurekatik, eta zure orazionetik, eta irakurte saintütik aparta erazi zitzan.

        Desplazent ziozü kofesione ümila, eta ahal baleza komüniatzetik ere bara erazi zintzake.

        Eztezazüla sinhets, ez-etare harez axolik ükhen, zunbat nahi beita ardüra hedatü deitzün inganiozko lazuak.

        Nuiz ere gaiza gaixtuak eta theiak ezpiritiala erakharten beiteitzü, igor itzazü beraurganat. Erran ezazü.

        Abilua ezpiritü theia, ahalke adi miserablia, abilua hi theyü iz, holako gaizak ene beharrietara erakharten dütianian.

        Aparta adi eneganik infanazale ezinago gaixtua, eztük ükhenen nitan pharterik: bena Jesüs dükek eneki, gerla egile azkarbat bezala, eta hi baratüren iz ahalkez betherik.

        Nahiago nük hil, eta phener orori ene büria pherestatü, eziez hiri behatü.

        Ixil adi, mütü adi, enitzaik haboro behatüren, zunbat ere hanitx estürlünkü emaiten beteitak.

        Jinkua da ene argia, eta ene salbamentia, nuren lotsa izanen niz?

        Lizan ordian armada bat ene kuntre prestatürik, ene bihotzak eztü lotsarik ükhenen: Jinkua da ene ajütazalia, eta ene salbazalia.

        Gerla egizü, soldado hun batek bezala: eta zure flakeziak zunbait aldiz eror erazitzen bazütü, har ezazü indar lehenekuak beno handiagorik: ene grazia handiago batetan fidatzen zirelarik, eta untsa begira zite banaloriatik eta süperbiatik.

        Hori dela kausa, hanitx jente egiatik herratzen dira, eta ütsümentü, kasi ezin sendotzen den batetara, zunbait ordüz erorten.

        Süperbius bere bürietan sobera konfidantxa erhoki hartzen dienen erorte haur, zerbütxa bekizü bethiere guaitan, eta ümilitatian zure bizi erazitzeko.

 

aurrekoa hurrengoa