www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XLVIII. KAPITÜLIA

 

Eternitateko egünaz, eta bizitze huntako hersidüretzaz.

 

        1. O zelüko ziotatiaren egoite ezinago dohatsia! O eternitateko egün ezinago argia! gaiek batek ere ülhüntzen eztiana, bena egia ezinago handiak argitzen diana; egün bethi maithagarri, bethi segür dena, eta khanbiorik batere kunrialat ükheiten eztiana!

        O Jinkuak baletsa, egün hura jin lizan, eta mündü huntako gaiza thenporalak oro akabi liren!

        Egia düzü, leñbürü bethi irañen dian batez dardeiatürik saintier argitzen diala; bena ez lürren gañen bidejant direner, hürrünetik, eta ülhünpez betherik den gisa batez baizik.

 

        2. Bazikizie zelüko ekhoiliarrek, zuñen alagrantziaz betherik den hura: hasperen egiten dizie Eüaren haur desterratiek, haur kharatstarzünez, eta debeiarzünez betherik delakoz.

        Oraiko thenporako egünak txipi eta gaitz, dolorez eta miseriaz betherik dira.

        Heben gizona hanitx bekhatüz theyütürik diagozü, hanitx pasineren lazuez hartürik, hanitx larderiaz tinkatürik, hanitx arranküraz betherik, hanitx berritzepenez bareiatürik, hanitx banitatez nahasirik, hanitx hütsez üngüratürik, hanitx triballüz flakatürik; tentazionek phezützen dizie, plazerek indar gabetzen, eta praubeziak eskerniatzen.

 

        3. O nuiz date gaitz hoien akabantza? nuiz biziuen esklabaje miserabletik libratü izanen niz? nuiz zü zihaurtzaz baizik eniz orhitüren, Jauna; nuiz zütan aseziareki alageratüren niz?

        Nuiz nizate threbükürik batere gabe, egiazko libertatian, ezpiritiaren ez khorpitzaren phezütarzünik ükhen gabe?

        Nuiz dateke bake hura, bake nahaspillarik batere gabe segür datekiana, bake barnetik eta kanpotik, bake althe orotarik fermo izanen dena?

        O ene Jesüs huna! nuiz nizateke zure ikhusten? nuiz so egitez gozatüren düt, zure erresomako gloria? nuiz ükhenen zütüt oro orotan.

        O nuiz nizateke zureki, eternitate oroz geroz, zure maiter adelatü düzün erresoman?

        Eitzia nüzü, praube, eta desterratü nizana, etsaiaren lürrian, nun egün oroz beitira gerla, eta desfortüna handiak.

 

        4. Konsola ezazü ene desterria, ezti ezazü ene doloria; zeren zureganat beituatza ene desirkünte ororen hasperenak.

        Ezi mündiak konsolazionetako emaiten deitztan gaizak oro, karga bat dütüzü enetako.

        Disiratzen dit, zure presentziaz hüllan beno hüllanago gozatzia, bena ezin atzamaiten dizüt.

        Nahi nüzü zelüko gaizer estekatü, bena mündü huntako gaizek, eta pasione hil erazi gabek, bereganat aphal erazitzen nizie.

        Ezpiritüz gaizak oro beno gorago izan nahi nüzü, bena aragiak bortxatzen nizü, nihauren nahiaren kuntre, hen pian izatera.

        Gisa hortan, desditxatü nizana, nihauren büriaren kuntre gerla egiten dizüt, eta nihauri greu gerthatü nüzü; ezpiritiaz gañen, aragiak pian izatia txerkhatzen dian thenporan.

 

        5. O zer eztüt ene barnian soferitzen, ezpiritüz zelüko gaizetan naguenian, eta ene othoitzetan, aragiaren phensamentü falso bat jiten zaitanian! ene Jinkua, etzitiala niganik hürrünt, eta zure koleran, etztiala zure zerbütxariaganik gibelt.

        Jalki erazizazü zure iñhazia, eta hen gal erazitzeko, igorratzü zure armak; eta etsaiaren itxusmentiak oro, ezdeusetara jinen dütüzü.

        Ene zentziak zureganat bil erazitzazü, ahatz erazitzadazü mündüko gaizak oro: emadazü biziuen üdüripen gaixtuen apartatzeko, eta mesperetxatzeko grazia.

        Sokhorri nazazü egia eternala, amurekatik banitatek batek ere enazan hunki.

        Hel zite zelüko eztitarzüna, eta bihuatz ihesi, zure aitzinetik, theiarzünak oro.

        Pharka ezadazü orano, eta heizü nitzaz miserikordia, ene othoitzetan zützaz kanpo, besterik zerbait goguan düdan ordü oroz.

        Ezi egiareki aithortzen dit, barreiarzün handi bateki hetan üsatü nizala izatera.

        Ezi hanitx aldiz, khorpitzez xüti, edo jarririk naguen lekhian enüzü; bena bai lehenago phensamentiek eramaiten naienian.

        Ene phensamentia den lekhian nüzü, eta ardüra ene phensamentia maite düdan gaizan diagozü.

        Natüralki edo kostümaz plazer egiten deitan gaiza, berhala ene goguala jiten düzü.

 

        6. Hartakoz zük, egia bera beitzira, agerriz erran ükhen düzü: Nun ere beita zure tresaura, han düzü zure bihotza.

        Zelia maite badüt, gogo hunez zelüko gaizetan ene phensamentia etxekiten dit.

        Mündia maite badüt, mündüko dohatsütarzünetzaz alageratzen nüzü, eta haren desfortünetzaz tristetzen.

        Aragia maite badüt, aragiari so daudianak zitit bürian.

        Ezpiritia maite badüt, plazer hartzen dit gaiza ezpiritualen goguan etxekitez.

        Ezi maite dütüdan gaiza orotzaz gogo hunez mintzatzen nüzü, eta her behatzen; eta halako gaizen imajinak nihaureki etxerat eramaiten zitit.

        Bena dohatsü düzü, Jauna, zure amurekatik kreatürak oro bere bihotzetik idokitzen dütian gizona, bere büriari bortxa egiten diana, aragiaren desirküntiak ezpiritiaren debozioniaz krüzifikatzen dütiana; amurekatik kontzentziaren untsa xahat unduan, oberenda dizazün orazione xahü bat; eta mündüko gaizen ororen barnetik, eta kanpotik akaza unduan, merexi dezan aingürien senbaladan izatia.

 

aurrekoa hurrengoa