www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XIX. KAPITÜLIA

 

Goitzarrenen unhestiaz, eta nur egiaz pazient den borogatziaz.

 

        1. Zer da zük diozüna, ene semia, akaba bite zure plañiak, ene, eta beste saintien pasionia untsa ikhusi unduan.

        Etzira orano bortxakatü, zure odola ixur artio.

        Gaiza aphürra düzü, zük soferitzen düzüna, parrian ezarten balin badüzü, hañbeste soferitü dienekilan, zuñ hañ azkarki tentatü, hañ mingarki hiratü, hañbeste gisaz borogatü, eta eskerniatü izan beitira.

        Behar düzü arren, besten garratzaguak ezpiritiala erakharri, zihauren txipiñiak arhinzkiago soferi ditzazün amurekatik.

        Eta ezpazaitzü üdüri txipiñi direla, gogua emazü, zure pazentzia gabiak hala üdüri erazi eztitzazün.

        Bena ala diren txipi, ala diren handi, iseia zite ororen pazientki igurstera.

 

        2. Zunbatenaz hobeki hen igurstera adelatzen beitzira; hanbatenaz zühürkiago gobernatzen zira, eta haboro merexitzen düzü, arhinzkiago ere phenak egariren dütüzü, kostümatzen zirelarik hen korajuski hartzera.

        Eztezazüla erran: eztitzakezüt hoiek holako gizon bateganik unhets, eta holako gaizarik nik eztit behar soferitü, ezi damü handi bat egin ditazü, eta jagoiti phensamentiala jin etzaiztan gaizak müthürrian eman diztadazü: beste bateganik aldiz, gogo hunez, soferitzeko direla üdüri zaitzkedanak.

        Arrazu gabe da phensamentü hori, zuñek ezpeitü goguarik emaiten pazentziaren berthütiari, ez nurganik phakia ükhenen dian: bai aldiz, bere beithan lehenago ikhusten, zuñ diren goitzarren hartiak, eta egiliak.

 

        3. Soferitü nahi eztianak berauri üdüri zaion bezanbat, eta plazer dianaganik baizik, eztü egiazko pazentzia.

        Bena egiazki pazient denak, eztü goguarik emaiten, ala bere gehienak, ala bere bardiank, ala bera beno aphalaguak, ala gizon saintü batek, ala gaizkiala eman batek, soferi erazitzen deion.

        Bena bardinzki Jinkuaren eskütik esker handireki hartzen dü, zerbait gaitz heltzen zaionian, zunbat nahi beita handi den, nurganik nahi beita, eta zunbat nahi beita ardüra, jin dakion, eta oro uste dü irabazi handi bat dela harentako.

        Zeren eta deusere Jinkuaren eretzian, zunbat nahi beita txipi den, haren amurekatik ihurk soferitü dianian, mereximentü gabe ezin izaten beita.

 

        4. Izan zite arren zoñhü gabe güdükalako prest, bitoria nahi badüzü eraman.

        Debadio gabe ezin jardiesten düzü pazentziaren khorua.

        Nahi ezapadüzü soferitü, etzira nahi izan khoruatü.

        Khoruatü aldiz izatia desiratzen badüzü, gerla egizü bihotztoiki, soferi ezazü pazientki.

        Ezta ihur triballü gabe phausiala heltzen, ez-etare güdüka gabe bitoria ihurk jardiesten.

        Natüralki ezin egiten dela üdüritzen zaitan gaiza, gertha bekit, Jauna, ehi, zure graziaren moianez.

        Badakizü zük, aphür soferitzen ahal düdala, eta gaitz txipi baten jitiak, berhala korajia gal erazitzen deitadala.

        Gertha bekit maithagarri, eta desiragarri, zure amurekatik, zer nahi beita thürbürarzünen soferitzia, ezi soferitzia, eta zuregatik eskerniatü izatia, ezinago balius düzü, ene arimarentako.

 

aurrekoa hurrengoa