www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXI. KAPITÜLIA

 

Bihotzeko dolümenaz.

 

        1. Nahi bazira debozionian aitzina juan, Jinkuaren lotsa bihotzian ükhen ezazü, eta ez zure büriari sobera libertate eman: bena brida itzazü zure zentziak oro, eta etzitiala enjogi izan erhokeriazko alagranzietara.

        Kostüma zite, bihotzeko dolümenaren maite ükheitera, eta edirenen düzü debozionia.

        Bihotzeko dolümenak ager erazitzen diküzü hanitx huntarzün, laxükeriak berhala gal erazitzen beitezkü.

        Estonagarri da, nula gizona seküla mündü huntan osoki alageratzen ahal den, untsa ezagützen badü bere desterriaren lekhia, eta zunbat danjerez üngüratürik daguen haren arima.

 

        2. Gure bihotzeko arhintarzünak, eta phetxen laxükeriaz unhetsiak, ezteizkü üzten senditzera arimaren doloriak: hartakoz ardüra banoki erri egiten dügü, nigar jüstoki egin behar günükian thenporan.

        Ezta, ez libertate egiazkorik, ez alagrantzia hunik, kontzentzia xahü Jinkuaren lotsa dianian baizik.

        Dohatsü da, bürreiarzünaren erakharliak apartatzen, eta bere bihotza dolümen saintü batez biribilkatzen ahal diana.

        Dohatsü da, bere kontzentzia theyützen, edo phezützen dien gaizak oro, bereganik hürrüntzen dütiana.

        Korajuski gerla egin ezazü, kostüma hun batez gaixto bat garhaitüren düzü.

 

        3. Balin badakizü gizonen eizten, hek zü eitziren zütie nahi düzünaren egitera.

        Besteren egitekuetzaz eztezazüla har ezagützerik, eta jente handienetzaz phürü eztüzüla arrankürarik.

        Zihaurtan gañen etxekazü bethi begia, eta beste persona maite dütüzünak oro beno lehen, orhit erazi ezazü zure büria bere eginbidiaz.

        Etzitiala triste, gizonen süstengiaren ükhen gabez: bena hasperen egin ezazü zeren etziren gobernatzen, Jinkuaren zerbütxari batek, eta fraide debot batek behar lükian bezañ beste argireki, eta huntarzüneki.

        Ardüran hobiago, eta segürago da, gizonaz eztian mündü huntan konsolazione hanitx, prinzipalki aragiari so daudianetarik.

        Gihaurk dügü falta, ezpadütügü zelükuak ükheiten, edo bekhanki borogatzen badütügü: zeren kanpotiko banuak ezpeitütügü osoki eizten, ez-etare bihotzeko dolümena txerkatzen.

 

        4. Ezagüt ezazü eztüzüla merexitzen zelüko konsolazionia; bena bai lehenago thürbürarzün hanitx.

        Nuiz ere gizona bihotzeko dolümenian osoki sarthü beita, ordian mündü haur oro greugarri, eta kharats zaio.

        Gizon pherestü batek dolümenian sartzeko, eta nigar egiteko aski beharrüne edireiten dü.

        Ezi ala dezan bere büria ikher, ala bere proximua ikhus, badaki heben ihur ezin bizitzen dela thürbürarzün zunbait gabe, eta zunbatenaz hersikiago bere büria ikhertzen beitü, hanbatenaz dolümena handiago düke.

        Gure bihotzeko dolümenaren, eta hasperen jüstuen beharrüniak dira, gure bekhatiak eta biziuak, zuñtzaz gisa batez üngüratürik beikaude, nun bekhanki pensamentian zelüko gaizak etxekiten ahal beitügü.

 

        5. Orhit bazinte ardürago hiltziaz, eziez biziaren lüzetarzünaz, düda gabe sü habororeki hunialat ützül zinteke.

        Bihotzian ere erabil bazintza ifernüko, edo pürgatorioko jin behar dien phenak; uste dit gogo hunez triballia, eta doloria süstenga zintiruala, eta garatztarzünen baten ere lotsarik etzünükiala.

        Bena zeren gaiza hoiek bihotzialat ezpeitira igaraiten, eta orano maite beitütügü eztitarzünak: hartakoz hotz eta osoki herabezti egoiten gira.

 

        6. Hanitxetan ezpiritiaren flakeziak, khorpitz miserable haur plañi erazitzen dü hañ arhinzki.

        Othoi ezazü arren ümilki Jinkua; eman dizazün bihotzeko dolümenaren ezpiritia, eta errazü profetareki. Haz nazazü, Jauna, negarren ogüraz, eta nigarrak bere doian edan erazi erakuzadatzü.

 

aurrekoa hurrengoa