www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XIII. KAPITÜLIA

 

Tentazionen apaisatziaz.

 

        1. Mündian bizi gireno, ezkiteke thürbürarzün, eta tentazione gabe izan ahal.

        Hartakoz Job saintiaren librian irakurten dügü, gizonaren lürren gañeko bizitzia tentazione bat dela.

        Hori dela kausa, bat bederak bere tentazionetan gañen, arrankürareki izan behar lüke, eta guaitan egon orazionetan beldürrez, debriak, zuñek ezpeitü seküla lorik egiten, eta üngürü üngürü beitabila, nur irets ahal diruan, ediren dezan inganatzeko artia.

        Ezta hañ debot, ez hañ saintü denik, zuñek eztütian zunbait ordüz bere tentazioniak, eta hetarik erras gabe ezin izaten gira.

        Tentazioniak hargatik gizonaren ezinago abantallus ardüran izaten dira: nahi bada greugarri zaitzon, eta phenagarri; zeren hetzaz ümiliatzen, xahatzen, eta jakintsützen beita.

        Saintiak oro thürbürarzün, eta tentazione hanitxetarik igaren izan dira, eta hetarik profeitü idoki ükhen die.

        Eta tentazioniak ezin süstengatü ahal ükhen dütienak, erori izan dira, eta galdü sekülakoz.

        Ezta komentü hañ saintürik, ez lekhü hañ bazterrik, nun tentazioniak, edo phenak eztiren edireiten.

 

        3. Gizona, bizi deno, ezta erras tentazionetarik solt izanen; zeren eta bekhatü orijinalaren khozian sorthü girenen gañen, gihaureki kharreiatzen beitügü tentazionen üthürbüria.

        Tentazione, edo thürbürarzün bataren juaitiareki, beste bat jiten da, eta bethi ükhenen dügü zerbait soferitzeko: ezi gure dohatsütarzünaren huntarzüna galdü dügü.

        Hanitxek tentazioner ihesi egitia txerkatzen die, eta hetara doloruskiago erorten dira.

        Iseiaz beraz ezin garhaitzen dütügü; bena pazenziaz, eta egiazko ümilitatiaz, etsaiak oro beno azkarrago gerthatzen gira.

 

        4. Axaletik baizik hürrüntzen eztenak herrua idoki gabe, aphür profeitatüren dü; tentazoniak berhala ützüliren zaitzo, eta lehen beno gaizkiago edirenen da.

        Hobekiago goithüren dütüzü (Jinkuaren sokhorriareki batian) emeki emeki pazenziareki, eta lüzaz egürükitiareki, eziez zihauren büriaren kuntre gogortzen eta bühürtzen zirelarik.

        Ardüra konseillü har ezazü, tentatü zirenian, eta eztezazüla gogorki trata, tentazioniaz atakatü dena: bena konsola ezazü, zihauri egin lizazien, nahi zünükian bezala.

 

        5. Tentazione gaixtuen ororen hatsarria da gure ezpiritiaren khanbiamentia, eta Jinkua beithan konfidantxa aphürren ükheitia.

        Zeren eta, hala nula itxas mareak untzi bat horrat hunat erabilten beitü, gobernari gabe denian, gisa berian, tentazioniak hanitx gisaz iharrausten dü, bere deseñ hauna eizten dian gizon bat.

        Süyak borogatzen dü bürdüña; eta tentazioniak gizon jüstua.

        Hanitxetan eztakigü zer dirogün; bena tentazioniak erakusten deizü zer giren.

        Horregatik gogua handi batetan egon behar da, orotan gainti tentazioniaren hatsarrian; zeren xikiago etsaia goithü izanen beita, ezpiritiaren borthan sartzera ihulere eizten ezpada, bena hela erran dian bezañ sarri, alharzetik kanpo jarri behar zaio.

        Hartakoz zahar batek erran ükhen dü hatsarriak bara itzak; berantegi erremediua adelatzen dük, nuiz ere lüzakeria handiez gaitzak zahartü beitirakete.

        Ezi lehenik ezpiritiala jiten da phensamentü sinple bat; gero imajinazione azkar bat, azkenekoz plazera; zotüzü gaixtua, eta baimentua.

        Eta manera hortan etsai gaixtua osoki sartzen da, hari hatsarrian müsik eman gabez.

        Eta zunbatenaz lüzazago hari müs emaitera ihur laxatzen beita hanbatenaz flakiago egün oroz bere beithan gerthatatzen da, eta etsaia haren kuntre photerusago.

 

        6. Batzek, konbertitzen hasten direnian, tentazionerik gaitzenak soferitzen dütie, bestek azkenian, beste zunbait aldiz bizi diren thenpora orotan hetzaz hunkiak dira.

        Aski arhinzki zunbait tentatü izaten dira, Jinkuaren zühürtarzünaz, eta jüstotarzünaz konpostatü dian bezala, zuñek gizonen heñak, eta merezimentiak phezatzen beitütü, eta gaizak oro aitzinetik xüxen ezartzen, bere haitatien salba eraziteko.

 

        7. Hartakoz esparantxa eztügü behar galdü, tentatü girenian: bena hanbatenaz sü habororeki Jinkua othoitü behar dügü, amurekatik plazer gütian gure tentazionian ürgaitzi, zuñek segürki, jondane phauleren erranaren araur, tentazionia garhait eraziren beiteikü, haren süstengatzeko indarrak emaiten deizkülarik.

        Ümilia ditzagün arren gure arimak, Jinkuaren eskü pian, tentazione eta thürbürarzün orotan; zeren eta ezpiritüz ümilak salbatüren eta goratüren beitütü.

 

        8. Tentazionetan, eta thürbürarzünetan zer den gizona ageri da; zunbat profeitatü dian, eta hetan mereximentia handiago da, eta berthütia hobeki agartzen da.

        Ezta miraküllü, gizona debot, eta süz betherik bada, gaitzik senditzen eztian thenporan: bena pazient bada gaitzian denian, profeitü handi baten esparantxa izanen da.

        Tentazione handietarik zunbaitek begiratzen dütie bere büriak, eta tentazione egün oroz heltzen diren txipietan ardüra eizten dütie garhaitzera: amurekatik ümiliatürik, behinere bere beithan konfidantxarik ezar eztezen tentazione handietan, hañ gaiza txipietan erorten direnen gañen.

 

aurrekoa hurrengoa