www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXII. KAPITÜLIA

 

Gizonaren miserien ezagütziaz.

 

        1. Nun nahi beita ziren, nurat nahi beita juan zitian, miseriaz betherik zira, Jinkua ganat ezpazira ützültzen.

        Zeren nahasten zira, egitekuak zure gogara juaiten ezpadira? nur da gaiza oro berak nahi dütian bezala dütiana? ez zü, ez ni, ez-etare lürren gañen gizonik batere.

        Ezta mündü huntan gizonik, phena, edo thürbürarzün gabe denik, lizan ordian errege, edo aita saintü.

        Zuñ da hobekien dena? düda gabe Jinkuagatik zerbait soferi ahal diruana.

 

        2. Hanitx flakük dioie, soizie zuñen bizitze huna kharreiatzen dian gizon harek; zuñen aberats, zuñen handi, zuñen photerus eta gora den.

        Bena goiti ezazü zure gogua zelüko huntarzünetarat, eta ikhusiren düzü, hun thenporal hoiek eztirela deusere, ezin iraiten diela, eta plazer beno haboro phena emaiten diela; zeren ezin seküla arranküra, eta lotsa gabe gozatü izaten beitira.

        Ezta gizonaren dohatsütarzüna, hun thenporalen mükürri gaintika ükheitia, bena aski dü bere doiaz.

        Egiazko miseria bat da, lürren gañen bizitzia.

        Zunbatenaz gizona bizitze ezpiritualari estekatiago nahi beita; hanbatenaz mündü huntako bizitzia kharatsago gerthatüren zaio; zeren hobeki senditüren beitütü, eta klarkiago ikhusiren bere bihotz gastatiaren phetxak.

        Ezi jatia, edatia, bellatzia, lotzia, phausatzia, triballatzia eta gañerako natüraren beharrünen pian izaria, egiazki miseria bat da, eta tristezia bat persona debot baten, zuñ gogotik solt nahi beilizate izan bekhatü orotarik.

 

        3. Eta egiazki, mündü huntan, khorpitzaren beharrüniak phezü handi bat dira, gizon saintüki bizi nahi denarentako.

        Hartakoz profetak Jinkua othoitzen dü, plazer dian hetarik soltatü, erraiten deiolarik. Libra nazazü Jauna ene beharrünetarik.

        Bena desditxatü dira, bere miseria ezagützen eztienak, eta desditxatiago orano, bizitze miserable, eta gastatü haur maite dienak.

        Ezi hañ beste zunbaitek hura besarkatzen die (zunbat ere nekez bizitzeko behar dütien gaizak tribellatzez, edo amuina galthatzez ükheiten beitüzie), nun heben bethi bizi ahal balite, ezpeitükeie Jinkuaren erresomaz axolik batere.

 

        4. O arima infidel, eta zentzü gabiak, zuñ lürreko gaizetan hañ barna beitaude, nun ezpeitie gozorik hartzen, aragiaren gogarako diren gaizetan baizik.

        Bena miserabliak orano bere azkentzian senditüren die garratzki, zuñen xar eta ezdeus den, hek maite ükhen dien gaiza.

        Saintiek, eta Jesü-Kristen adixkide debotek orok aldiz, eztie goguarik eman aragiari plazer egiten zien gaizer, ez-etare mündü huntan fama handi ziener, bena hen intenzionia, eta esparantxa oro, benoz beno benozago eternitateko huntarzünetarat hedatzen zen.

        Hen desira oro goiti igaiten zen, gaiza ezin ikhus, eta bethi irañ behar dienetarat: beldürrez mündü huntako gaizen amuriuak pe huntarat thira litzan.

 

        5. Eztüzüla nahi berthütian aitzinatzeko esparantxa galdü, ene anaie maitia, orano badüzü thenpora, eta thenoria hun düzü.

        Zeren nahi düzü biharümeniala igorri zure deseñ huna. Jaiki zite, eta instantian has zite; eta errazü, orai düzü zerbaiten egiteko, orai düzü gerla egiteko thenpora, orai düzü hunialat ützültzeko oren huna.

        Nuiz ere phenetan, eta thürbürarzünetan beitzira, ordian düzü, zerbaiten merexitzeko thenpora.

        Behar düzü sütik, eta huretik igaren arrafreskua ükhen beno lehen.

        Zihauri bortxa egiten ezpadüzü, eztüzü biziua garhaitüren.

        Khorpitz erorkor haur kharreiatzen dügüno, eztiteke izan bekhatürik gabe, ez-etare bizi debeiarzün, eta dolore, gabe.

        Gogo hunez har giniro, miseria orotarik phausia: bena bekhatiaz galdü geroz inozenzia, lürrian ezin ükheiten dügü egiazko dohatsütarzüna.

        Hartakoz pazentzia ükhen behar dügü, eta egürüki Jinkuaren meserikordia, inikitate haur iaren dadin artio, eta biziak hiltzia irets dezan artio.

 

        6. Ala beita gizonen flakezia handi, eta bethi biziuetarat erortoki!

        Egün kofesatzen dütüzü zure bekhatiak, eta bihar arzara egiten dütüzü bekhatü berak.

        Orai hartzen düzü gogua emaiteko deseñ huna, eta oren baten bürian ari zira, deseñik batere hartü ezpeitzünü bezala.

        Arrazureki arren gihaur ümiliatzen ahal gira, seküla banitaterik hartü gabe, hañ erorkor, eta lerrakor girenen gañen.

        Laxükeriak ere gal erazitzen ahal deikü, graziaren moianez, nekez triballü handireki, jardietsi günian gaiza.

 

        7. Zer izanen da gützaz azkenian, hatsarrerik gora hañ ephel girenian.

        Ala beikira desditxatü, hula phausialat nahi bagira arrimatü, bakia eta segürantza beikünü bezala! Zunbat ere, gure bizitze orotan, saintütarzünaren herexarik batere ezpeita ageri.

        Untsa beharra günüke, orano berriz erakuts lizagien bizitze huna, komentietan sarthü berrier bezala: jakiteko balizatianez, gure hunialat khanbia erazitzeko zerbait esparantxa, edo guri berthütian zunbait profeitü handiagoren eragiteko.

 

aurrekoa hurrengoa