www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesü-Kristen imitazionia
Martin Maister
1757

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Kristen imitacionia. Çuberouaco uscarala, herri beraurteco apheç batec itçulia, Martin Maister. Pau, 1757.

 

 

aurrekoa hurrengoa

LVI. KAPITÜLIA

 

Gihauren büriak eitzi behar dütügüla, eta Jesü-Krist, khürütxiaren kharreiatzian, imitatü.

 

        1. Ene semia, zunbat ere zihaurganik jalkiren ahal beitzira, hañbeste eneganat igarenen ahal zira.

        Hala nula kanpuan, ezdeus desiratziak, barneko bakia emaiten beitü; orobat barnetik bere büriaren eiztiaz, Jinkuareki jüntatzen dü.

        Nahi dit, zure büriaren konplitüki ene boronthatiala eizten ikhas dezazün, plañürik egin, eta arrerraitekorik ükhen gabe.

        Jarraiki zakitzat, ni nüzü bidia, egia, bizia.

        Biderik gabe eztüzü ihur juaiten, egiarik gabe eztizü ihurk ezagützen, bizirik gabe eztüzü ihur bizitzen. Ni nüzü zü jarraiki behar zitzaion bidia, sinhetsi behar düzün egia, eta esparantxa ükhen behar düzün bizitzia.

        Ni nüzü, gaxtotzen ezin den bidia erraiten ezin den egia, eta mügarik eztian bizitzia.

        Ni nüzü, bide ezinago xüxena, egia gehiena, bizitze egiazkua, bizitze dohatsia, bizitze kreatü izan eztena.

        Egoiten bazira ene bidian, ezagütüren düzü egia, eta egiak libratüren zütü, eta bizitze eternala jardietsiren düzü.

 

        2. Nahi bazira bizitzian sarthü, begira itzazü ene maniak.

        Nahi badüzü egia ezagütü, sinhets nazazü.

        Nahi bazira hunian konplitü izan, jal itzazü oro.

        Nahi bazira ene dizipülü izan, eitzazü zure büria.

        Nahi badüzü bizitze eternala gozatü, mesperetxa ezazü oraiko bizitzia.

        Nahi bazira zelian gora izan, aphal zite mündian.

        Nahi bazira eneki errege izan, kharreia ezazü eneki khürütxia.

        Ezi khürütxiaren zerbütxariek baizik, eztizie edireiten salbamentiaren, eta egiazko argiaren bidia.

 

        3. Jesüs jauna, zeren zure bidia hersi den, eta mündiaz mesperetxatü, emadazü grazia, haren berauren mesperetxiareki, zure imitatzekua.

        Ezi eztüzü zerbütxaria, bere Jauna beno gehiago, ez-etare dizipülia, bere bürzagiaren gañetiko.

        Phena bedi zure zerbütxaria, zure bizitziaren imitatzez; zeren hartan beitago ene salbamentia, eta egiazko saintütarzüna.

        Hartarik kanpo, irakurten, edo entzüten dütüdan gaizak batek ere, ezitazie ez plazer, ez kontentamentü oso bat emaiten.

 

        4. Ene semia, zeren horik beitakitzü, oro irakurtü beitütüzü: dohatsü izanen zira, egiten ere balin badütüzü.

        Nurk ere ene maniak beitakitza, eta hurak begiratzen beitütü, hura da, ni maite naiana, eta nik hura maite ükhenen düt, eta ene büria hari erakutsiren deiot, eta eneki jar erazitzen düt ene aitaren erresoman.

 

        5. Biz hala egin, Jesüs Jauna, nula zük erran, eta hitzeman beitüzü, eta Jinkuak datsala grazia hori merexi dezadan.

        Hartü dizüt, hartü zure eskütik khürütxia, egariren dizüt, bai egariren dizüt hil artio, zük nitan ezarri düzün bezala.

        Egiazki fraide hun baten bizitzia khürütxe bat düzü, bena bai pharadüsialat gidazalia ere.

        Behin hasiz geroz, gibelialat ützültzia ezta sori, ez-etare hasi izan denaren eiztia.

 

        6. Eia bada, ene anaie maitiak, guatzan alkharreki, Jesüs gureki dateke.

        Jesüsen amurekatik hartü dügü khürütxe haur, Jesüsen amurekatik irañ dezagün, khürütxian azkentziala drano.

        Gure ajütazale dateke, gure gida, eta aitzinetiko izan dena.

        Haur dela gure erregia, gure aitzinetik ebilten dena, zuñek guregatik gerla eginen beitü.

        Jarraiki gakitzon bihotztoiki, herratziaren ihurk eztiala lotsarik; prest gaudian korajuski gerlan hiltzera, eta eztezagün thonarik eretxeki gure gloriari, khürütxiari ihesi eginez.

 

aurrekoa hurrengoa