www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

36. IRAKURTZA

 

Jesus il ezkero ikusi zirian mirariak.

 

BATERA San Mateok cap. 27. v. 51-56.
San Markosek cap. 15. v. 38-41.
San Lukasek cap. 23. v. 45. 47-49. 46.
San Juanek cap. 19. v. 31-37.

 

        Eta aror non bertati urratu zan goitik bera zati bitan Tenpluko belo-estalgia. Ta lurra ikaratu zan, ta arriak zatitu zirian.

        Ta sepulturak idigi zirian; ta il zirian santu askoren gorputzak biztu zirian.

        Eta urtenik sepulturetatik bera biztu ezkero, etorri zirian Uri santura, ta agertu jakezan persona askori.

        Ta aurrez aur egoan Zenturionek ikusi ebanean jazo zana, alan il zala dedar bat emonik, alabatu eban Jangoikoa, esanik: Au gizonau egiaz zan Jangoikoaren Semea.

        Ta beragaz egozanak Jesus jagoten, ikusi ebenean lur-ikara, ta egiten zirian gauzak, bildur andia artu eben; ta ziñoen: Egiaz Jangoikoaren Semea zan au.

        Eta ekusen guztiak ikusgarri au, ta igaroten zana, biurtuten zirian kolpeka euren bularrak.

        Eta Jesusen ezagunak, ta Galileatik jarraitu eutsen emakumeak, ta bera serbietan etorriak urrinetik begira egozan gauzok.

        Euren artean egozan Maria Magdalena, ta Maria Santiago txikerraren ama, ta Joserena, ta Salome Zebedeoren semeen ama.

        Zeintzuk Galilean egon zanean jarraitu, ta serbiduten eutsen, ta beste asko beragaz batera etorri izan zirianak Jerusalenera.

 

San Juanek an.

 

        Eta Judeguak, Prestaera-eguna zalako, Jaian gelditu etzitezen gorputzak Krutzean, orduko Jaiaren eguna andia zalako, erregutu eutsen Pilatosi, bernak ausi ta kendu eizala andik.

        Etorri zirian bada Soldaduak: ta ausi eutsezan bernak lenengoari, ta beste beragaz krutzean josi zanari.

        Baña Jesusgana etorri zirianean, ikusirik illik egoala, ez eutsen bernarik ausi.

        Baña soldaduetarik batek lanza bategaz bularra idigi eutsan, ta bertati urten eben odolak, ta urak.

        Ta au ikusi ebanak, emon eban testimonioa, ta egiazkoa da bere testimonioa: ta berak daki, egia diñoala, zuek bere sinistu daizuen.

        Bada gauzok egin zirian bete zedin Eskriturea: Bere azurrik ausiko eztozue.

        Baitabere diño beste Eskritura batek: Ikusiko dabe igaro ebena.

 

aurrekoa hurrengoa