www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

24. IRAKURTZA

 

Jesusek oartuten deutsez bere ikasleai
bere izena gaiti igaroko dituezan neke-penak:
ta konsoletan ditu bere despedidan.

 

San Juanek cap. 16. v. 1-33.

 

        Au esan deutsuet, gatx-biderik artu eztagizuen.

        Batzarretatik botako zaituez: baña dator ordua, zeñetan zuek ilten zaituanak, usteko dau mesede egiten deutsala Jangoikoari.

        Eta au egingo deutsue, ezagutu ez ebelako ez Aita, ez ni.

        Baña au esan deutsuet: ordua datorrenean gomuta zaitezen, nik au esan neutsuela.

        Lenengoan gauzok esan ez neutsuezan, zuekaz nengoalako. Baña orain noa biraldu ninduanagana; ta zuetarik iñok itanduten ezteust: nora zoaz?

        Bañabada gauzok esan deutsuedazalako, tristurak bete dau zuen biotza.

        Baña nik egia dirautsuet: konbeni jatzuela ni joatea: bada ni ezpanoa, etorriko ezta zuetara Konsolatzallea: baña joaten banas, biralduko deutsuet au.

        Eta bera datorrenean, argudituko deutso munduari bekatuaz ta justiziaz, ta juizioaz:

        Bekatuaz, egiaz, nigan sinistu eztabelako:

        Ta justiziaz, Aitagana noialako, ta ikusiko ez nozue: Ta juizioaz, munduko Agintaria juzgatua dalako.

        Oraindiño gauza asko daukat zer esan zuei: baña ezin eroan ziñeiez orain.

        Baña egiaren Espiritua datorrenean, egia guztia irakasiko deutsue: bada eztau berba egingo berak berez, ezpada esango dau enzun daben guztia, ta agertuko deutsuez gauza etorkizunak.

        Berak andizkatuko nau: zerren niretik artuko daben, ta zuei agertuko deutsue.

        Aitak dituan guztiak dira nireak. Onegaiti esan neutsuen nireaganik artuko dabela: ta zuei agertuko deutsuela.

        Piska bat, ta ia ikusiko enozue: ta beste piska bat ta ikusiko nozue: zerren Aitagana noian.

        Onetan bere dizipuluetarik alkar esan eben: Zer da dirauskun au: Piska bat, ta ez nozue ikusiko, ta beste puska bat, ta ikusiko nozue, Aitagana noialako?

        Eta ziñoen: Zer da dirauskun au: Piska bat? Eztakigu zer diñoan.

        Eta Jesusek ezagutu eban, itandu gura eutsela, ta esan eutsen: Itaunka zagoze zuen artean esan dodanaz: Piska bat, ta ikusiko ez nozue; ta beste piska bat, ta ikusiko nozue.

        Egiaz, ta benetan dirautsuet: Zuek negar egingo dozuela, ta zizpuruak emongo dozuezala, mundua barriz poztuko da: ta zuek triste egongo zaree, baña zuen tristetasuna biurtuko da gozotasunean.

        Seiña egiteko dagoan andrea triste dago, bere ordua datorrelako; baña semea egin dabenean, bere esturaren gomutik ez dau, gizon bat jaio dalako pozkariaz.

        Zuek bere orain triste zagoze egiaz, baña beste bein ikusiko zaituedaz, ta zuen biotza poztuko da: ta zuen gozo-poza iñok kenduko ezteutsue.

        Eta egun atan ezerbere itanduko ezteustazue. Benebenetan dirautsuet: Aitak emongo deutsuela nire izenean eskatuten deutsazuen guztia.

        Oraindiño ezer eskatu eztozue nire izenean. Eskatu eizue, ta artuko dozue, zuen poza betea izan dedin.

        Gauzok antz-irudinetan esan deutsuedaz. Ordua dator zeñetan irudintzetan berba egingo ezteutsuedan: zerren argiro berba egingo deutsuet neure Aitaren ganean.

        Egun atan nire izenean eskatuko dozue; ta eztirautsuet nik zuek gaiti Aitari erregutuko deutsadala.

        Bada nire Aitak maite zaitue, zuek maite izan nozuelako, ta sinistu dozuelako Jangoikoaganik urten nebala.

        Aitaganik urten neban, ta mundura etorri nintzan: bestebein itxiten dot mundua, ta Aitagana noa.

        Bere dizipuluak dirautse: Aramen non argiro orain berba egiten dozun, ta eztiñozu antz-irudinik.

        Orain dazaugu gauza guztiak dakizuzala, ta eztala zuri iñok itandu bearrik: onetan sinisten dogu Jangoikoaganik urten zenduala.

        Jesusek eranzun eutsen: orain sinisetan dozue?

        Aror non datorren ordua, ta ia etorri da, zeñetan bakotxa bere aldetik deslai zabalduko zareen, ta bakarrik largako nozue: baña ez nago bakarrik, zerren Aita nigaz dagoan.

        Au esan deutsuet, bakea nigan euki daizuen: Munduan estura eukiko dozue: baña konfiatu egizue; bada nik goiartu dot mundua.

 

aurrekoa hurrengoa