www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

10. IRAKURTZA

 

Jesusek Juanek baño diszipulu giago eukiteaz,
Fariseoak aserratuten dira; ta orregaiti itxirik Judea,
biurtuten da Galileara: ta Samariatik igarotean,
Samaritaneaz berbaz asten da.

 

San Juanek cap. 4. v. 1-26.

 

        Eta Jesusek ezaguturik, Fariseoak enzun ebela, berak diszipulu geiago egiten zituala, ta Juanek baño geiago bateatuten ebala,

        (Ez Jesusek, ezpada beronen diszipuluak bateatuten baeben bere):

        Larga Judea, ta beste bein Galileara joan zan.

        Baña barriz Samariatik igaro bear eban.

        Etorri zan bada Sikar eritxon Samariako Erri batera: Jakob-ek Jose bere semeari emon eutsan zelaiaren aurrean.

        Ta an egoan Jakoben iturria. Jesus bada bidezko ibilteaz neketurik egoan alan iturri ganean jarririk. Egerdi ordua legez zan.

        Samariako emakume bat etorri zan, ura ateratera. Jesusek esan eutsan: Ekartzu edaten.

        Bada bere diszipuluak Errira joan zirian, janarien billa. Eta ak emakume Samaritarrak esan eutsan: Zelan zuk

        Judegua izanik Samariatar oni edaten eskatuten deustazu? bada Judeguak traturik ez dabe Samaritarrakaz.

        Jesusek eranzun, ta esan eutsan: Bazenki Jangoikoaren doea, ta nor dan dirautsuna: Ekarzu edaten: zeuk berari egiaz eskatuko zeuskio, ta emongo leuskizu ur bizia.

        Eta emakumeak esan eutsan: Jauna, ez dozu zegaz atera, ta ur-zuloau sakona da: nondi bada dozu ur bizia?

        Menturaz zara zu gure aita Jakob baño andiago, zeñek puzu au emon euskun, ta bertan berak, ta bere semeak, ta abereak edan eben?

        Jesusek eranzun eutsan, zirautsala: Ur au edaten dabena, barriro egarri izango da: baña nik emongo deutsadan ura edaten dabenak, sekula egarririk izango eztau.

        Bada nik emongo deutsadan ura, egingo da beragan ur-iturri bat, betiko bizitzara giño saltauko dabena.

        Emakumeak esan eutsan: Jauna, ur ori indazu, egarririk izan eztaidan, ta ona ateratera etorri ez nadin.

        Jesusek esan eutsan: zoaz, zeure senarrari deitu egiozu, ta erdu ona.

        Emakumeak eranzun, ta esan eutsan: Senarrik ez dot. Jesusek esan eutsan: Ondo esan dozu, ez dot senarrik:

        Bada bost senar euki dozuz: ta orain daukazun au, ezta zure senarra: onetan egia esan dozu.

        Emakumeak esan eutsan: Jauna, dakust Profeta zareala. Gure Aita aurrenekoak mendi onetan adorau eben, ta zuek diñozue, Jerusalenen dagoala adorau bear dan lekua.

        Jesusek esan eutsan: Emakumea, sinistu eidazu, ordua datorrela, ez mendi onetan, ez Jerusalenen Aita adorauko eztozuena.

        Zuek adoretan dozue eztakizuena: guk adoretan dogu dakiguna, bada osasuna Judeguetarik dator.

        Baña ordua dator, ta orain da, non adoratzalle egiazkoak adorauko daben Aita espirituan, ta egian. Bada Aitak bere billatuten ditu alango adorauko dabenak.

        Jangoikoa espiritua da: ta bear da, adorauko dabenak, adorau dagien espirituan, ta egian.

        Emakumeak esan eutsan: Nik dakit, Mesias Kristo deituten dana datorrela. Eta datorrenean, berak gauza guztiak agertuko deuskuz.

        Jesusek esan eutsan: Neu zugaz berbaz nagoan au nas.

 

aurrekoa hurrengoa