www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

22. IRAKURTZA

 

Apostoluak euren artean diardue,
zein andiago izango dan: Jesusek dirautse:
egin daitezela an egoan sein baten antzekoak.
Berba egiten dau gatx-bide, edo eskandaloaren ganean.

 

BATERA San Mateok cap. 18. v. 1-9.
San Markosek cap. 9. v. 32-49.
San Lukasek cap. 9. v. 46-50.

 

        Baita bere etorri jaken gogora, nor euretarik izango zan andiena.

        Baña Jesusek ikusirik euren biotzeko asmoak,

        Eta etxean egozala, itandu eutsen: Zer esaten ziñoezan bidean?

        Baña eurak ixilik egozan, zerren diardu eben bidean euren artean, nor izango zan euretarik andiena.

        Eta jarririk deitu eutsen amabiai:

        Ordu atan dizipuluak eldu zirian Jesusgana, ta esan eben: Nor uste dozu dala andiena Zeruetako Erreinuan?

        Eta berak esan eutsen: Baldin iñok lenengoa izan gura badau, izango da guztien azkerengoa, ta guztien serbitzaria.

        Eta Jesusek sein bati deiturik, ta arturik ifini eban bere ondoan euren erdian.

        Eta laztandu ezkero esan eutsen eurai:

        Egiaz dirautsuet, biurtu, ta egiten ezpazare seintxo txikiak legez, etzaree sartuko Zeruetako Erreinuan.

        Seiñau legez bada humilduten dana, au da andiena Zeruetako Erreinuan.

        Eta nire izenean onelako sein bat errezibietan dabenak neu artuten nau.

        Eta artuten nabenak, ez nau ni artuten, ezpada artuten dau ni biraldu ninduana.

        Bada zuen guztien artean txikerragoa dana, auxe da andiena.

        Eta Juanek eranzun eutsan, zirautsala: Maixua, ikusi doguz zure izenean deabruak botaten zituen batzuk, guri jarraituten ezteuskuenak, ta eragotzi deutsegue, gugaz eztarraizuelako.

        Eta Jesusek esan eutsan: Ez eiozue eragotzi: bada ezta nire izenean miraria egiten dabenik, ta laster nigaiti deungero esan leienik.

        Bada zuen kontra eztagoana, zuen alde da.

        Eta basu bete ur edateko emoten deutsuenak nire izenean Kristorenak zareelako: egiaz dirautsuet, bere saria galduko eztabela.

        Eta nigan sinisten daben txikitxoai bekatu-bidea emoten deutsanari; obe leuke,

        Errota-arri bat bere idunera estu, ta itxas-ondarrera botatea.

        Ai munduaz bere eskandaloak gaiti! Bearra da gatx-bideak etortea: baña ai gizonaz zeñegaiti bekatu-bidea datorren!

        Eta zeure eskuak bekatu-bidea emoten badeutsu; ebagi egizu: esku-bakotxaz bizitzara sartzea obe dozu, esku biakaz sekula amatauko eztan infernuko sutegira joatea baño:

        Non aen arra iños ilten eztan, ta sua beinbere amatatuko eztan.

        Eta zeure oñak bekaturako bidea baldin emoten badeutsu, ebagi egizu: bada obe da erren bizitzan sartutea, oin bi euki, ta iñosbere amatauko eztan infernuko sutegira ondatutea baño.

        Eta zure begiak gatx-bidea emoten badeutsu, atera, ta bota egizu zeuganik; bada, obeago dozu begibakotxa bizitzan sartutea, begi bi eukirik, infernuko su ta garrera bota zagiezan baño:

        Non aen arra ilten eztan, ta sua amatauko eztan iñosko alditan.

        Bada dirianak gatzituko dira suaz, ta sakrifizio-gei guztia gatzaz gatzituko da.

        Gatza ona da: baña gatza gatzbagetuten bada, zegaz gatzituko da? Euki egizue gatza zeuroetan, ta euki egizue bakea zeuroen artean.

 

aurrekoa hurrengoa