www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

27. IRAKURTZA

 

Judasek mosu falsoaz entregetan dau Jesus:
artuten dabe preso: biurtuten deutso Malkori
San Pedrok kendu eutsan belarria.

 

BATERA San Mateok cap. 26. v. 47-56.
San Markosek cap. 14. v. 43-52.
San Lukasek cap. 22. v. 47-53.
San Juanek cap. 18. v. 3-11.

 

        Eta oraindiño berbok azkendu etzituan, non aror Judas Isakariotes, amabietarik bat.

        Artu ezkero soldadu-tropa bat, ta Sazerdote nagusien, ta Fariseoen Alguazilak, etorri zan ara, ta beragaz jente pilo bat ezpatakaz, ta makillakaz; farolakaz, ta suziakaz, ta armakaz,

        Zeintzuk biraldu zituezan Sazerdote Nagusiak, ta Eskribak, ta erriko Zaarrak.

        Ta traidoreak onei emon eutsen señale bat, esanik: Nik mosu emoten deutsadana, ori berori da: estu eizue, ta kontuz eroan eizue.

        Eta eldu zanean, etorren euren aurreti;

        Eta urreratu zan bertati Jesusi laztan-mosu emoteko ta esan eban: Maixua, Jangoikoak gorde zaizala: ta mun egin eutsan.

        Ta Jesusek esan eutsan: Adiskidea, zetara zatoz?

        Judas, laztan-mosuaz entregetan dozu gizonaren Semea?

        Baña Jesusek jakinik beragan etorriko zirian gauza guztiak, aurreratu zan, ta esan eutsen: Noren billa zatoze?

        Eranzun eutsen: Jesus Nazarenoaren billa. Jesusek esan eutsen: Neu nas. Ta Judas bera entregetan ebana bere an zan eurakaz.

        Esan eutsenean bada: Nau nas: atzera biurtu zirian ta lurrean jausi zirian.

        Baña bestebein itandu eutsen: Noren billa zatoze? Ta eurak esan eben: Jesus Nazarenoren billa.

        Jesusek eranzun eban: Esan deutsuet, neu nasala: ta nire billa bazatoze, larga eiezue onei joaten.

        Bete zedin esan eban berbea: Emon zeunstenetarik iñor galdu eztot.

        Onetan eldu zirian, ta Jesusi eskua ezarri eutsen, ta estu-lotu eben.

        Eta beragaz egozanak ikusirik zer jazotera joian, esan eutsen: Jauna, ezpataz erituko dogu?

        Eta Simon Pedro Jesusegaz egozanetarik batek, eskua luzeturik atera eban bere ezpatea,

        Ta joten ebala Sazerdote Nagusiaren serbitzaria, ebagi eutsan eskoako belarria. Ta serbitzari oni eritxon Malko.

        Baña Jesusek berbea arturik, esan eban: larga egizue oraindiño. Ta ukutu eutsan belarrian, ta osatu eban.

        Jesusek orduan Pedrori esan eutsan: Sartu egizu zeure ezpatea bere tokian, zerren ezpatea artuten dabenak, ezpateaz ilgo dirian. Aitak emon eustan kaliza nik edango eztot?

        Menturaz uste dozu, erregutu ezin neiola nire Aitari, ta biralduko deustazala berpetati amabi Angeruen ejerzitu baño geiago?

        Zelan bada beteko dira Eskriturak, alan konbeni dala egitea?

        Ordu atan Jesusek esan eutsen Sazerdoteen Nagusiai, ta Tenpluko Agintariai, ta Zarrai ara etorri zirianai: Lapur bategana legez urten dozue ezpatakaz, ta makilakaz ni preso egitera.

        Egunean egunean zuekaz egon ezkero Tenpluan, eskurik luzetu etzenduen nire kontra.

        Baña au da zuen ordua, ta iluntasunetako eskubidea.

        Baña au guztiau egin zan, Profeten Eskriturak bete zitezen.

        Orduan bere dizipuluak bera largarik, zirianak iges egin eben.

        Eta bere jarraian joian gizon gazte bat, izara bategaz estaldurik gorputz utsen ganean: ta oratu eutsen.

        Baña berak largarik izarea, iges egin eutsen soñeko baga.

 

aurrekoa hurrengoa