www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

25. IRAKURTZA

 

Gizon bateganik atera zituan
deabruai agindu eutsen Jesusek,
lauñeko batzuetara sartu zitezela.

 

BATERA San Mateok cap. 8. v. 28-34.
San Markosek cap. 5. v. 1-20.
San Lukasek cap. 8. v. 26-39.

 

        Eta itxasoz igaro zirian Galilearen aurrez aur egoan Jerasenos-en erri beste aldekora.

        Eta Jesus barkutik urten, ta leorrera eldu, ta bertati, sepulturetatik urten eben deabrutu biotz gogor bik, zeintzuk egozanen bidetik iñor igaro ezin zan, etorri zirian beragana.

        Eta aror espiritu loiaz beterik egoan gizon bat, deabrua luzero eukana, ta soñekorik janziten ez ebana, ta etxean bere bizi etzana.

        Zeñek bere bizilekua sepulturetan eukan, ta kateakaz bere ezin lotu eben:

        Bada sarri katea, ta grilluakaz estu eben, ta kateak ausi, ta grilluak puskatu zituan, ta ezin ezi eben.

        Eta gau ta egun egoan beti sepultura, ta mendietan, dedarrez, ta arriakaz bere burua astinduten.

        Eta ikusi ebanean Jesus urrinetik, beragana arin joan zan, etxun zan bere aurrean, ta adorau eban.

        Eta dedar andi bat emonik, esan eban: Zuk Jangoikoaren Semea, zer dozu zer egin nigaz? Ona etorri zara, len bait len gu neketutera? Jangoikoaren aldetik konjuretan zaitut, ez nagizula nekaldu.

        Bada Espiritu loi-zikiñari aginduten eutsan, gizonaganik urten egiala: zerren tenpora luzea zan goiberatuten ebala; ta eukia gaiti bere itxirik, ta loturik kateakaz, ta grilluakaz, austen zituan dirianok, ta deabruak esetsirik ermuetara iges egiten eban.

        Eta Jesusek itandu, ta esan eutsan: ze izen da zurea? ta berak eranzun eutsan: Lagunkida da nire izena; zergaiti ze asko gara; zerren beragan deabru asko sartu zirian.

        Eta asko erregututen eutsen, erri atatik bota ez egiezala; agindu ez egiela Lezera ondatutea.

        Eta ez urrin eurakganik ebillan mendiaren inguruan lauñeko talde andi bat.

        Eta Espirituak erregututen eutsen, euretan sartutea itxi egiela:

        Esanik: emendik ateretan bagozuz, biraldu gaizuz laguñeko taldera, euretan sartu gaitezen.

        Eta Jesusek bertati baimena emon eutsen.

        Eta esan eutsen: zoaze. Ta Espiritu zikiñak urtenik, lauoñekoetan sartu zirian; ta talde guztia atx batik bera arinka itxasora jausi zan; zirian birmilla legez; ta itxasoko uretan ito, ta ondatu zirian.

        Lauoñekoen arzainak au ikusirik, iges egin eben: ta eldu zirianean Urira, ta kanpoetara, ta errietara, esan eben jazo zan guztia, ta deabrutuen gertaldia.

        Eta urten eben ikustera zer egin zan, ta Jesusgana etorri zirian; ta idoro eben jarririk a gizona, zeñeganik deabruak urten eben.

        Eta ikusi eben janzirik, ta bere zenzunean bere oñetan, ta bildur andia artu eben.

        Eta ikusi ebenak adierazo eutsen, deabrutuari jazo jakon guztia, zelan librau zan Lagunkidatik; ta laguñekoakaz jazo zana.

        Eta erri guztiak urten eban Jesusen billa, ta ikusi ebenean, Jerasenos-tarrak erregutu eutsen, euren erri mugatik erbestetu zedilla, zerren bildur andia eukeen. Eta berak barkura igo, ta biurtu zan.

        Eta Jesus barkuan sartu zanean, deabruturik egon zana asi jakon erregututen, itxi egiola bere laguntzan joaten.

        Baña Jesusek gura ez eban, ta esan eutsan: zoaz zeure etxera zeuretara, ta esan egiezu, ze mesede andia Jaunak egin deutsun, ta zugaz euki daben miserikordia.

        Bera barriz joan zan Erri guztitik, ta Dekapolisen asi zan adierazoten, zeinbat esker-mesede Jesusek egin eutsan: ta dirianak mirarituten zirian.

 

aurrekoa hurrengoa