www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

31. IRAKURTZA

 

Daroe Jesus Pilatosgana, onek biralduten dau
Herodesgana, ta onek zorotzat biurtuten deutso Pilatosi.

 

BATERA San Mateok cap. 27. v. 11-14.
San Markosek cap. 15. v. 1-5.
San Lukasek cap. 23. v. 1-12.
San Juanek cap. 18. v. 28-38.

 

        Eta jagirik a jente pilo guztia, ta estu eragin ezkero Jesus, eroan, ta entregatu eutsen Pilatosi.

        Eroan eben bada Jesus Kaifasen etxetik Gobernariaren Jauregira. Ta goxean zan: ta eurak etzirian sartu Jauregiko Tribunalean, ez loitute arren, ta Pazkoa jan al egiteko.

        Pilatosek bada kanpora urten eban eurakgana, ta esan eban: Ze saladura dakartzue gizon onen kontra?

        Eranzun, ta esan eutsen: Au erruduna ezpaliz, ekarriko ez geuntsun.

        Orduan Pilatosek esan eutsen: Zeurok artu, ta juzgau egizue zeuroen legearen erara. Ta judeguak esan eutsen: Guri laketuten ez jaku iñor iltea.

        Bete zedin Jesusek esan eban berbea, adirazorik zelango eriotzeaz ilgo zan.

        Eta salatuten asi zirian, esanik: Au aurkitu dogu gure Jenteari adibide txarrak emoten, eragozten dabela Erregeari errege-dirua pagetea, ta diñoala, bera dala Kristo Erregea.

        Barriro bada Pilatos sartu zan Jauregian, ta Jesusi deitu eutsan...

        Eta Jesus eroan eben Agintariaren aurrera; ta Agintariak itandu, ta esan eutsan: Zara zu Judeguen Erregea?

        Jesusek eranzun eban: Ori zuk zeuganik diñozu, edo bestek ori nigaiti esan deutsu?

        Pilatosek eranzun eban: Menturaz nas ni Judegua? Zeure Jenteak, ta Sazerdote Nagusiak nire eskuetan ifini zaitue: Zer egin dozu?

        Jesusek eranzun eban: Nire Erreinua ezta mundu onetakoa: baldin nire Erreinua mundu onetakoa balitz, nire agindupekoak peleauko leuke duda baga, ni Judeguai emona izan ez nendintzat: baña orain nire Erreinua ezta emengoa.

        Pilatosek orduan esan eutsan: Orrela zu Errege zara? Jesusek eranzun eban: Zeuk diñozu,

        Ni Errege nasala. Ni onetarako jaio nintzan, ta onetarako mundura etorri nintzan, egiaren egiatasuna emotera: egiarena danak, dantzu nire boza.

        Pilatosek dirautso: Zer da egia? Ta au esanik, urten eban bestebein Judeguetara, Sazerdoteen Buruetara, ta jenteagana,

        Eta esan eutsen: Eztot beragan idoroten gauza txarrik.

        Eta Sazerdoten Buruak, ta Zarrak salatuten ebenean gauza askoren ganean, ez eban ezerbere eranzun.

        Ta Pilatosek osterabere itandu, ta esan eutsan:

        Eztanzuzuz zeinbat testimonio diñoezan zure kontra? Eztozu ezer eranzuten? ara zeinbat gauzeetan salatuten zaituezan.

        Baña Jesusek ez eutsan areanbere eranzun bere berbaren bati; alangoz eze Pilatos Agintaria entero asko miraritu zan.

        Baña esetsiten eben, ziñoela: Bakebageturik dauko jentea, Judea guztian zabalduten daben dotrinaz, Galileatik asi, ta onagiño.

        Pilatosek Galilea enzunik, itandu eban Galilearra zanez.

        Eta ezagutu ebanean Herodesen agintaritza azpikoa zala, biraldu eutsan Herodesi, zein denpora atan idoroten zan Jerusalenen.

        Ta Herodesek Jesus ikusi ebanean, asko poztu zan: zerren atxinatik ikusi gura izan eban, gauza asko bera gaiti enzunik zitualako, ta itxadoten eban ikusiko ebala mirariaren bat egiten.

        Itaune asko bada egin eutsazan. Baña berak ezer bere eranzuten ez eutsan.

        Eta Sazerdoteen Buru, ta Eskribak egozan salatuten irme.

        Eta Herodesek bere soldaduakaz despreziatu eban: ta janzierazo eban barregarriz soñeko zuri bategaz, ta biraldu eban atzera Pilatosgana.

        Ta egun atan gelditu zirian adiskideturik Herodes ta Pilatos: euren artean lenago arerioturik egon ezkero.

 

aurrekoa hurrengoa