www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren lau ebanjelioak batera alkarturik
Pedro Antonio Aņibarro
c. 1804-1821, 1991

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu Christoren lau evangelioac batera alcarturic, Pedro Antonio Añibarro (M. Pilar Ciarrustaren edizioa). Labayru / BBK, 1991.

 

 

aurrekoa hurrengoa

13. IRAKURTZA

 

Jesusek dirautse bere ikasleai Jerusalengo Tenplua
banatua izango dala: eurak persegituak
izango diriala: ta geroko denporetan
Profeta guzurtiak jagiko diriala.

 

BATERA San Mateok cap. 24. v. 1-14.
San Markosek cap. 13. v. 1-13.
San Lukasek cap. 21. v. 5-19.

 

        Eta urten ezkero Jesus Tenplutik, aldegiten zan. Ta bere dizipuluak beragana eldu zirian, Tenpluko ikusgarriak erakusteko.

        Eta batzuk ziñoela, Tenplua egoala arri preziatuaz, ta doez apaindurik:

        Bere dizipuluetarik batek esan eutsan: Maixua, begira ze arriak, ta ze apaindurak.

        Eta Jesusek eranzun eutsen, esanik: Bakusue au guzti au? obra andi miragarriok?

        Egiaz dirautsuet: Etorriko diriala egunak, zeñetan emen geldituko eztan arririk arriaren ganean, banatuko eztanik.

        Eta Olibeteko mendian arpegiz Tenplura egoala jarririk, etorri zirian beragana bere dizipuluak ixilka,

        Ta Pedro, ta Santiago, ta Juanek, ta Andresek ixilean itandu eutsen, zirautsela: Maixua;

        Esan eiguzu: nos izango dira gauzok? ta ze señale izango da gauzok beteten asten dirianean?

        Eta ze señale agertuko da zure etorreran, ta munduaren akaberan?

        Eta Jesusek eranzun, ta esan eutsen: Begira, iñok engañau etzaizen.

        Bada asko etorriko dira nire izenean, esango dabenak: Ni nas Kristo: ta denporea ur dago, ta asko engañauko ditue: Kontu bada ez joatean, euren atzean.

        Eta danzuzuezanean gerrak, ta gerren barriak, ta alborotoak, begira ikaratu etzaiteezan: bada konbeni da au egin dedin; baña ezta izango bereala azkena.

        Orduan zirautsen eurai: Eregiko da jentea jentearen kontra, ta Erreinua Erreinuaren kontra.

        Eta errietan izango dira lur-ikara andiak, ta gaixotasunak, ta goseak, ta izango dira Zerutik gauza arrigarriak, ta señale andiak.

        Eta gauza guztiok min andien asierak dira.

        Baña guzti au baño lenago, preso artuko zaitue, ta persegitu, emoten zaituezala Batzarretara, ta presondegietara.

        Baña gorde egizuez zeuroen buruak. Bada entregauko zaitue Batzarkuntzetara, ta azotauko zaituez Batzarretan, ta agertu bearko dozue nire izena gaiti Agintari, ta Erregen aurrera.

        Ta au jazoko jatzue egiatasuna gaiti.

        Euki egizue bada gogoan entregetara zaroezanean, ez asmetea lenago, zelan eranzungo dozuen.

        Baña esazue emoten jatzuena ordu atan.

        Baña nik emongo deutsuet aoa, ta jakituria, zeñi ezin jaurterazo, ta kontraesango deutsen zuen arerioak.

        Zerren zuek etzaree berba egiten dozuenak, ezpada Espiritu Santuak.

        Eta anajeak anajea emongo dau eriotzara, ta aitak semea: ta semeak jagiko dira euren gurasoen kontra, ta il eragingo ditue.

        Eta zeuroen gurasoak, ta anajeak, ta senideak, ta adiskidak entregauko zaitue naigabera, ta il erazoko ditue zuetarik batzuk.

        Eta guztiak gorroto izango zaitue nire izena gaiti.

        Baña zuen buruko ulle bat bere galduko ezta.

        Eta askok orduan bekatu-bidea artuko dabe, ta alkar entregauko dira, ta euren artean ezin ikusi izango dira batak bestea.

        Eta eregiko dira Profeta guzurti asko, ta asko engañauko ditue.

        Eta zerren askotuko dan gaistakeria, otzituko da askoen karidadea.

        Baña dirauanak, ta sufrietan dabenak azkeneraño, au salbauko da.

        Zeuroen pazienziaz jabetuko zaree zeuroen arimaz.

        Eta Erreinuko Ebanjelio au mundu guztian predikauko jake jente guztiai: ta orduan etorriko da azkena.

 

aurrekoa hurrengoa