www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzHerri literatura - astolasterrak

 

aurrekoa hurrengoa

PIERRIS ETA KATIXE

 

(M. Heguiaphalen eskuzkiribuetarik.)

 

        Pierris

 

Merkatzalia zinena,

zü ere aren, Katixa,

egin düzia hunto

aren merkhatia?

 

        Katixa

 

Zer nahi düzü, Pierris?

Banabilazü bethi

xangri handi bat

nahis idoki bihotsxa.

 

Alhargüntsatüs gerostik,

hanitz tristi nüzü,

mentz bat gaias et bethi

borogatzen beitüt.

 

        Pierris

 

Zer nahi düzü, Katixa!

Koraje har ezazü,

phena horik ahastera

ützi behar tüzü.

 

Ni ere, Katixa,

berhünaz hartürik nüzü.

Solaiatzen ahal bazütüt

zure zerbütxari nüzü.

 

        Katixa

 

Biba, Pierris! Hori

elhe huna düzü,

horen besten entzütiak

segür aspaldi dizü.

 

Bena khümitatzen zütüt

gaür aihaitera,

eta bai ere, plazer badüzü,

gaian eneki igaitera.

 

        Pierris

 

Gogo hunes, Katixa,

akeptatzen zütüt.

Mement bat goxorik

zureki igan behar düt.

 

                (Erxa besarka. Pierris eta Katixa)

 

        Katixa

 

Ah, Pierris, Pierris,

hanitz maite zütüt,

süfrimen handi batetarik

solajeatü benaizü.

 

        Pierris

 

Katixa, behar dizügü

jaun erretora mintzatü,

eia plazer gütünez

othoi, harek espusatü.

 

        Katixa

 

Bai, Pierris, behar dizügü

Jaun hua elhestatü,

barda egin bekhatia

ber denboran kofesatü.

 

Erranen diozogü

izan girela tentatürik,

bekhatiala erortera

garaski bortxatürik.

 

                Erretia. Jalki apheza.

 

        Pierris

 

Jinkuak egün hun düzüla,

Jaun erretora,

kuna gütüzü afea inportant

bates zue mintsatzera.

 

        Apheza

 

Bai, zier ere,

Pierris eta Katixa.

Zer plazer düzün

erradazüt berhala.

 

        Katixa

 

Jaun erretora, Pierris eta ni

gütüzü amorostürik,

eta plazer bagütüzü

othoi, espusatü.

       

        Apheza

 

Mila plazereki, Katixa,

hori eginen dizügü.

Besterik ere behar bada,

orai mintsatü behar düzü.

 

        Katixa

 

Jaun erretora, barda

izan gütüzü tentatürik,

bekhatü egitera

ezinago bortxatürik.

 

        Apheza

 

Zer nahi düzü, Katixa,

amorosak debriak tentatzen tü.

Bena hortan gañen Jinkua

hanitz miserikordius düzü.

 

Etzerona lehen müntian

Maria Maidalenari

kasü hori agitü, zeren

izan beitzen tentatürik.

 

Beno, Jesüs Xristek berak

irozün pharkatü,

sier ere, Katixa,

Jinkuak eginen düzü.

 

        Pierris

 

Erremestiatsen zütügü,

eta plazer badüzü,

bihar espusatsera

presentatüren gütüzü.

 

Bena baliz ere norbait,

tüt tüt tüt egitera dezidatürik,

algara gabe nahi güntükezü

izan espusatürik.

 

        Apheza

 

Bihar borts orenetan

sien serbütxüko nizate.

Thenue hortan ziek

jakileki ziauste.

 

        Erretira

 

                Jalki Pierris, Katixa, Andres

 

        Madalen.

 

        Apheza

 

Pierris eta Katixa,

hunat huillant zite,

sakramentü saintia

errezebitü behar düzie.

 

                Jar belhariko.

 

        Apheza

 

Pierra, hartsen düzia

zue espusatako,

Katixa, heben

present dena?

 

        Pierris

 

Bai, Jauna.

 

        Apheza

 

Katixa, hartsen düzia

zue senharetako,

Pierris, heben

present dena?

 

        Katixa

 

Bai, Jauna.

 

        Apheza

 

Pierris eta Katixa,

Eliza saintan arabera,

senhar emazte zida.

 

Aitaren eta semiaren,

eta espitü saintaren izenian.

Ego et conjugo vos,

melez vos gigots.

 

                Jalki Pierris, Andres

 

        Andres

 

Huna hiza, Pierris?

Eta, nuat hua hola?

Aigü, gitian juan

pintuan edatera.

 

        Pierris

 

Andres, hoi

phensamentü huna dük.

Guazan berhala,

egariak hartürik nük.

 

                Triate sokuan mahain batetan

                edan eta khanta, beste sokuan

                Katixa sopan egiten.

 

        Jalk Madalen.

 

        Madalen

 

Adio, katixa,

huna nün hie ikhustira,

eta amiñibat hireki

berrikaxetara.

 

        Katixa

 

Hunki jin hizala,

Madalen maitia,

elhestatüren gütün

egiten düdalarik sopa.

 

                Madalena jar, Katixak promenatera

                xuit, berdenboran küküso atzaman

                eta mahañan gañen eho.

 

        Madalen

 

Ekhari diñat txorta bati,

Andresen ixilik.

Gük ere estiñagü habaris haiek

süntzürian minik.

 

        Katixa

 

Biba hi, Madalen!

Dügün, aren, edan!

Gero eran izadan

hor gaindi zer berri den.

 

        Madalen

 

Badakin, Katixa,

Peiriteniko alhaba

mündiak xun

isora dila?

 

        Katixa

 

Uste düna hala dela?

Ala hua debota süña

nur othe heltü saia

ala beren müthil sahara.

 

        Madalen

 

Estakiñat deuz ere.

Eztiñe eraiten.

Bena, ene fedia, jakiren diñat

denbora illabürütan barne.

 

        Katixa

 

Eztüzüia eraiten

Tantoxeneko etxekandejak

Jakon Liriki senharari

adarak egiten deitzola?

 

        Madalen

 

Eztiñat deuz entzün.

Hori nurk eran dizü?

Bena, hala bada ere,

enün estonatsen.

 

Nur da gütarik

hori egiten estienik?

Pierrisek ere batin

ederrak hik eginik.

 

Nik ere ja, ene fedia,

ükheiten düdanian pada,

phatsen nün ützirik

Andresen aragreta.

 

Bena orai Pierris

hantxe huna dün.

Orai banuan eta

bihar ara jinen nün.

 

                Pierris jin. Brion kathüs.

 

        Pierris

 

Baskaria prest düna?

Gosetürik huna nün

elhorin erauntsirik.

Orai goiza lüzi dün.

 

        Katixa

 

Pierra, estizadala erran

es eni gezürik,

ezi huna hiz

urdi bat bezala aserik.

 

        Pierris

 

Enün es, ni aserik.

Estün ikhustin hire büria?

Hi hiz aserik, bêna

ekharan hunat sopa.

 

                Eman sopa

 

        Pierris

 

Zer debrü sopa

suerte dün haü?

Gordinik dün eta

jan izak hiaük.

 

        Katixa

 

Ah, urdi asekaiz,

friant ejera!

Espahiz kontent,

abil hobe den lekhila.

 

        Pierris

 

Nula ixara? Behar nañ

beste gizas errespetatü,

izan bezalako karruña,

edo hü larrik phakatü.

 

        Katixa

 

Uste badük hik loxa hizala,

urdi adar handia,

korajeria balin badük,

aigü, aigü, ene hunkitsera.

 

        Pierris

 

No, hortxe dün,

urde (püta sara) (gm) ahardia.

Laria idokiko diñat,

mando müla eihara.

 

                Katixak erhatsas eman

                eta mintsa.

 

Urdi ponitü mistü,

txankallit txara,

nahi diat erdiatü

erhatz huneki büria.

 

                Jo Pierris erhatzaeki.

                Pierrisek Katixa kanaeki.

                Katixa eskapa

                Pierrisek kana urthirik.

                Katixak gordañia borthatik m.

 

Pierris, banuak orai

berhala jendarmetara.

Igori nahi hait

Donaphaleun behera.

 

        Pierris

 

Ago, egion,

mando müla sikina!

Nik lagüntüren hait

juaiten jendarmeiala.

 

                Urthirik thipiña. Erretira.

                Katixa eta Notaria.

 

        Katixa

 

Egün hun, jaun notaria,

abis bat plazer badüzü

zue inploratsera

egün huna nüzü.

 

        Notaria

 

Bai zuri ere, Katixa,

zer plazer düzü?

zue zerbütxaria,

zui beha diagozü.

 

        Katixa

 

Jauna, Pierrisek nüzü

sinez olhatzen.

Divorzatü nahi nündüzün,

ahal balin bazen.

 

        Notaria

 

Divorzatseko, Katixa,

frais handiak dütüzü,

eta hortako avokat bat

elhestatü behar düzü.

 

        Katixa

 

Jaun notaria, esta

beste moienik

sosik igori gabe

separatsen ahal denik?

 

        Notaire

 

Estit ikusten deuz ere

moien hunik.

Suaza avokat batetara, eranen (...)

mentüras abis hoberik.

 

                Eretira.

                Abokatia eta Katixa.

 

        Katixa

 

Jaun abokatia, huna nüzü

zue elhestatsera,

ezi dezidatürik nüzü

divorza egitera.

 

Bena sosik estit

prozes baten jaukitseko,

plazer badeitazüt eman

abis hun bat hortako.

 

        Avokat

 

Katixa, divorza egiteko

prozedüra kario düzü,

bena badüzü moien bat

sinplekiago (egiteko, gm) dükezü.

 

Separatsen ahal zira

prozesik bate gabe,

Hortakos ene aitziniala

biek jin behar düzie.

 

Konvokatüren dit Pierris,

ortzialian hamaretako huna,

zü ere thenore hartako

jinen zia, Katixa.

 

                Eretia.

                Pierris, Katixa, abokatia.

 

        Avokat

 

Pierris, deithü zütüt

ene aitziniala jitea,

Katixa dezidatürik beita

zue ganik behestea.

 

Zue egin bideak diotzü

estüzüla behar bezala künplitsen,

eta bai aldiz hua

üsü üsia olhatsen.

 

Holako senhar bat

estela ahal süportatsen,

eta aferas horez

ni naiala kargatsen.

 

        Pierris

 

A, mando müla,

bugresa debria,

izan bezalako

es deus gezürtia!

 

Jauna, horen eraner

etsitiala, es, beha,

zeren eta hori beita

gezürti debria.

 

        Katixa

 

Hi hiz, hi, gezürtia,

bai eta asekaiz tristia.

Kanpun andrekan eta

etxea ondun deuz ez baha.

 

Ehait nahi ikhusi

deus ere gatik saihetsian,

adarak nahi deitsat egin

üxa bat lüze borontian.

 

                Pierris abia kanas

                emaitea, avokatiak bara.

 

        Avokat

 

Pierris, ükhü egon zite,

eta es jo emastia,

behala behar düzie sinatü

separationesko aktia.

 

Konditioniak nula dien,

beha site unxa,

gero etzitaien jin,

huna karamailla egitea.

 

        Acte

 

                Par devant moi, moussu Mustachu

                Chevalier de l'ordre des cocus,

                ont comparu Pierris et Caticha

                en residence a Loqa, eta il a eté

                convenu ce qui sont Pierris et Catiche

                s'engagent mutuellement, et d'un plein accord,

                de ne plus coucher sur le mème lit

                sans cas urgent, ils vivront separement

                libre de tout engagement. Cette convention

                qui prend effet a la date de ce jour

                pourra ètre annulé par accord des époux.

                        Sinas Pierris et Caticha

 

        Katixa

 

Bena erazü, jauna,

estit unxa konprenitü,

arauz Pierresen sunbat aldiz

besaraldi estiket defendü.

 

        Avokat

 

Ez, Katixa, es.

hori estizü legiak defendatsen.

Pierriseki ahal dükezü

inbea badüzü mement bat gozatsen.

 

                Erretia.

                Pierris, Katixa, apheza.

 

        Apheza

 

Pierris eta Katixa,

Ene devoirak nai mahatsen,

eskandal horez

mintsatsera obligatsen.

 

Eliza saintaren

legian arabera,

bazuaste xüxen-xüxen

ifernü solala.

 

        Katixa

 

Zer nahi düzü, Jauna?

Pierrisek dizü ogena,

kanpuan ase eta

ohian lo seria bezala.

 

Ühit düzia, jauna,

bestordüs pharkatü bekatia?

Etsirozü orai üsü

heltsen kasü hua?

 

Estit nik senhar beharik,

ohian lo egoiteko.

Nolako gizon bat

hobe lükezü küsoki esarteko.

 

        Pierris

 

Jauna, ahal niena

bethi egin ükhen dit.

Hortan estit hunhartsen

Katixan arraproxürik.

 

Sük bezala jan baneza

kostilla eta ollaskoki,

eta edan Bordeleko

ardu hun hetarik,

 

enikezü antsia

Katixan sastifatsias,

baliz ere sordeiago

haren pretentsionia.

 

Bena, ükheiten dit

nik gordinik sopa,

eta desertatako

mihiki saltsa.

 

        Apheza

 

Abis bat hunik

nahi düzüt eman, Katixa.

Etxekandere hunak

unxa haz dezala ollara.

 

Pierris, behar düzü Katixa

satisfatsera iseiatü,

eta haren haboro olhatsetik

hebentik aitsina begiratü.

 

        Apheza

 

Zük, aldiz, Katixa,

unxa iakin sue senhara,

nahi badüzü izan dadin

nahi düzünian askara.

 

        Katixa

 

Bai, Jauna.

 

        Apheza

 

Aria esteielako,

bestato bat egin ezazü,

eta orai phartitseko

algar besarka ezazü.

 

                Besarka.

 

        Apheza

 

Katixa jinen zitsait

berien ekhartera,

eta gaür Pierris nula

konportatü din eraitera.

 

        Katixa

 

Bai, Jauna.

 

                Erretia. Jalk. Pierris, Katixa.

 

        Katixa

 

Pierris, behar dizügü

besta bat plantatü,

Andres eta Madalen

baskaitara khümitatzen.

 

Behar düzü juan

Jean Pierra gana,

ehün libra phestatsen

ahal düzünaez galthatzen.

 

Oillo pari bat ere

saltseko balin badü,

eos etzotzü. Geo

phakatüren dizügü.

 

        Pierris

 

Katixa, banuazü.

Hori eginen dit,

Jean Pierrak estizü deus

eni errefüsatsekorik.

 

                Eretia.

 

        Pierris

 

Jean Pierra Katixareki

ara akordatü gütüzü,

eta okasione hortan

besta bat egin nahi ginikezü.

 

Bena badizügü hartako

ehün liberaren beharra.

Phestatsen ahal badeitazüt

eginen düzü ere affera.

 

Ollo pari bat ere

Katixak exi,

eia plazer düzünez

othoi, enplegi.

 

        Jean Pierra

 

Pierris, phestatsen diat

ehün liberakua,

bai eta ekharten

Katixan oillo paria.

 

Bena, estikala ahaz

phakatsera jitia,

nahi badük begiratü

geroko kredita.

 

        Pierris

 

Jean Pierra, trankil

egoiten ahal zira,

onxa plazatürik dükezü

zue ehün liberakua.

 

                Eretia. Katixa Pierris.

                Andres-Madalen

 

        Madalen

 

Biba, biba, Pierris eta Katixa,

eta biba zien kümitia!

Egün izanen dügü

egünto bat goxua.

 

        Katixa

 

Tziauste antsina,

sar zite. Berhala

baskaria prest düt.

Guazan jatera.

 

                Jan, edan, khanta,

                dantsa, eretia biok.

                Pierris eta Pierra.

 

        J. Pierra

 

Pierris, elheto bat

behar nia erran.

Phestatü sos haen

orai behara banian.

 

        Pierris

 

Zer diok, Jean Pierra?

Uste düka sosa prest düdala?

Ahalke izan behar hüke

galthatsera jitea.

 

        J. Pierra

 

Pierris, espanü ükhen

sos haren beharünia,

enündia jinen

hire inportünatsea.

 

Bena, debruilla adi,

eta phaka eni sora,

bestelan eslükek

enñheri jaun jüjia.

 

        Pierris

 

Hire ehün liberakua

estük es galdüren,

sakola xilo ükhenagatik

ni nitzaik bermatsen.

 

Menazatsen naik deitsez

jüjiaren aitsinila.

Junen gütük, junen,

plazer dian bezala.

 

Emastia borokatü dütadala

nitzok plañitüren,

eta ehün libeakua saritzat

begiratsen düdala eranen.

 

                Eretia.

                Jüjia, Pieris eta Jean Pierra.

 

        Jüjia

 

Pierris, zer galthatzen düzü

errozü Jeanpierrari,

akordatsen ahal bazinde eta

bestelan jüjiamentia emanen dit sati.

 

        Pierris

 

Eskandal bates jauna

nahi nitzaizü plañhi,

zeren haren kausa oro

Jean Pierra düzü.

 

Katixe guriareki

kokü egiten nizü,

hori estit sofritüren

muza largaten espada.

 

        Jüjia

 

Jean Pierra, zer diozü

aküsatione hortsas?

Kupable zia

holako egitehs?

 

        Jean Pierra

 

Jaun jüjia, Pierrisek

inola dikadala,

haren emastiareki

arrolatsen nizala.

 

        Pierris

 

Jaun jüjia, estit

hori ahal probatsen,

phensatsen ahal düzü

gordeska direla ajitsen.

 

        Jüjia

 

Pierris, behar düzü juan

Katixan txerkhara.

Ene aitsiniala ekhar

bertan interrogatsera.

 

                Pierris juan Katixan

                txerka. Jüjia jurnala

                irakur. Pierris eta Katixa.

 

        Jüjia

 

Katixa, aküsatürik sia

Pierrisi infidel izates,

eta Jean Pierrareki

erelatione hartsez.

 

Behar deitazüt erran

hortan egia bera,

eia fondatürik denez

aküsatione hua.

 

        Katixa

 

Jauna, Pierris düzü

gezürti handi bat.

Enüzü sekülan eta segür

hunki Jean Pierrek.

 

Bena hala baliz ere

enirozü eran egia,

zeren desuhure benio

emaste leñhüria.

 

Orhit zite, jauna, emastik

badüla berthütia,

kestione horez mintso

begiratsen diela segretia.

 

        Pierris

 

A, karuña müla,

bugresa debria,

ehüna eraiten ahal

gaiza hala zela?

 

Mintzatü bahiz ni bezala

irabastin giniña ehün libea,

bena pharkatüren tün hori

juatsen diñat, ene fedia.

 

        Jüjia

 

Pierris, estüzünas gañen

proba hoberik,

eretia zite hebentik,

espazia nahi izan kondenatürik.

 

                Eretia.

                Pierris eta Katixa.

 

        Pierris

 

Ale, kanalla figüra,

orai behar dün phakatü,

Jean Pierra düñalakos

jüjian salhatü.

 

                Eman sarta bat

 

        Katixa

 

Urde txarra, hi,

phakatüren deistak

lüzerik eginen deitsa,

segürtatsen hait adarrak,

 

                Pierrisek jo.

                Jalki jendarmak.

 

        Pandore

 

Au nom de la loi,

Pierris arrasta cité,

devant le juge,

vous serez cité.

 

        Pierris

 

Jauna, Katixak

nizü menazatsen

adarak deistadala

lüzerik eginen.

 

Ta ra ta ta,

ez guri egin ereflexionerik.

Jüjian aitsinian

emanen tüzü esplikationik.

 

                Egin berhala. Eretia.

                Pierris, Katixa, Jüjia.

 

        Jüjia

 

Pierris eta Katixa,

üsüto heben zide.

Bethi zien hebe ikhustez

debeiazirik naizie.

 

        Pierris

 

Jaun jüjia, espalis

mündian jente okherik,

elükezü ordian

es jüje beharik.

 

Gü bezalako jentek

zütü oro hasten,

gue astokeriez

beitzirade prebalitsen.

 

        Jüjia

 

Pierris, etzitiala

jüstizias futi hola.

Sigürtatzen zütüt

besarkatüren zütü bihotzeti.

 

        Madalen

 

Sohirütik izan behar din,

segür izan adi.

Emaste behara badin

harek ere deja düla aspaldi.

 

(Bena aigü gurekila,

gü gütün bermi jarten,

errezibitüren haiala

phunpa handirekin.)

 

Gü gütün berme jarten,

errezibitüren haila,

hartürik, ai, segür nün.

Aigü gurekila.

 

        Katixa

 

Guazen, aren

Jintian pharti berhala.

Nahi nüke atentiboki

igaran hareki gaia.

 

                Eretia.

                Andres, Madalen.

                Katixa et Pierris.

 

        Madalen

 

Pierris, huna gütük,

ekharten deagü emastia.

Phentsatsen diat gaür

ohiltüren düziela logalia.

 

Errezibizak unxa,

eta egin hie egin bidia.

Vakantsa hortarik landa,

segür nük badüziela behara.

 

        Pierris

 

A, Katixa maitia,

ene bihotseko lilia!

Tzauri bertan

ene besarkatzera.

 

        Katixa

 

Oh, Pierris, Pierris,

gaür deus ere badakizia?

Inposible zitazüt

hola habo egoitia.

 

        Pierris

 

Nik ere, Katixa,

nüzü zü bezala, bezala.

Inpazient nüzü

nahis igaran mement bat zurekila.

 

        Madalen

 

Horik oro gaiza ederrak,

espagiña gü egari.

Ekharzü edatera,

eretia gitian ahal bezain sari.

 

Gero probatüren düzü

alkhari zien amodiua.

Andresek eta nik ere

eginen dügü etxea ondun bergisa.

 

                Eman edatia,

                artekitaik Pierrisek eta Katixak

                alkhar besarka, pot eman.

 

        Andres

 

Alo, orai, Madalen,

behar diñagü erretiatü,

ezi Pierris eta Katixa

inpazient ditiñagü.

 

Pierris, bagutzak orai.

Liberti zite unxa,

bihar jinen nük

barikotan txerkara.

 

                Eretia. J. Andres. Pete.

 

        Andres

 

Pete, behar diat

gaur Pierrisen etxea,

barrikot bat

arduen txerkara.

 

Hitz eman sitadan

Katixa banon ekharten,

barrikot bat ardu

seitadala emanen.

 

Phezü beitate

nihauk biskarrin ekhartseko,

plazer düka jin

eni lagüntzeko?

 

        Pete

 

Gogo hunes, Andres,

nik hait lagüntüren.

Intartan okasione hartan

txorta bat diat edanen.

 

        Andres

 

Pierrisen etxia

guazan, aren, Pete.

Horek ikhusi gabe,

hik behar dükek gorde.

 

Ni sarthüren nük

eta barikota hartüren,

eta gero biak gütük

alagerarik erretiatüen.

 

                Pete gorda, jalki Pierris.

 

        Andres

 

Gai hun, Pierris.

Huna nük barikotan txerka,

eta barda gaia nula izan düzün

berien jakitera.

 

        Pierris

 

Andres, bardako gaia

ezinago goxo sia,

bena hor beita Katixa

harek emanen deik bere inpresionia.

 

Elhestatüren zide

eta nik barikota betheren,

eta gero diagü

hiruek algareki dringatüen.

 

        Katixa

 

Heben zia, Andres,

jin zia aren arduaen txerkha?

Unxa merexitü düzie,

egiaski, ene fedia.

 

Barda izan dit

gai bat hun ezinago,

Pierris estüzü izan sekülan

orai beno amorosago.

 

Ni, aldiz, ene fedia,

enündüzün entrabalian.

Orai bezain amorosa

enüzü izan sekülan.

 

Bakanza lüze hortarik landan,

estakizü zunbat den esker.

Libertitü gütüzü unxa,

eskerak emaiteko tizügü zier.

 

                Eretia. Jalki bi jendarma.

 

        Piti

 

Oh, hun Pete,

deskanpatü behar diagü.

Sankuak biskarin ezar eta

laster egin behar diagü.

 

Bestelan beldür nük

gaxki juan dadin afera,

jaunto horik egin dezen

arautserik hautsi gabe muleta.

 

                Pete eskapa.

                Jalki Andres barikota biskarin

                Andresek hüstü egin eta m.

 

Nun his, Pete?

Guazan orai, berhala.

Eretia gitian bertan

orai gue etxea.

 

        Jendarma

 

Halte la, arasta adi,

au nom de la loi,

Pete, il est escapatu

salhuxko, par ma foi.

 

                Jendarma batek elki barikota

                eta pharti hua biskarin.

                Bestiak izena galtha.

 

        Jendarma

 

Kontrebanda egites

aküsatürik sira.

Behar deitazüt eman

mementian zue izena.

 

                Lanpe eletrika Andresek etxek.

                Jendarmak eskiba.

 

        Andres

 

Jauna, deitsen nüzü

Andres Ardunoi,

bena othoitsen zütüt

pharka dizadazüe delit xipi hoi.

 

        Jendarma

 

Esteizüt pharkatsen ahal

legian arabera,

jaraiki zite eni

juan gitian jendarmeiala.

 

                Andres jendarman ondotik.

 

        Jendarma

 

Andres Ardunoi,

jendarmeia hürün beita

autorisatsen zütüt

zihauren etxeat sartsera.

 

Pharkatsen dereizüt

oraiko aldian,

bena jinkuak begira zitiala

hatsaman sitsadan beris kontrebandan.

 

                Andres eretia lasterka artetan

                gibel so egiten.

 

        Jendarma

 

Uf, esta sariegi

izan nadin hortaz deskargürik.

Permis da, othian, Jinkuak

ezar dezan mündian holako estorik.

 

                Eretia.

                Jalki jendarmak eta gasteria.

                Toto triatian eta edan barikotitik.

                Khanta, dantsa.

                Jalki Pierris, Katixa, Andres, Madalen.

 

        Andres

 

Pierris, entsün diat

berrito bat ejera.

Hirian egiten deitsü,

egün asto lasterak.

 

        Katixa

 

Asto lasterak zer dien

estakiñat nik ja,

bena hen uhuretan

eginen diñagü gük ere besta.

 

                Edan, khanta.

                Eman buhame dantsa.

 

Bertsio honen iturria: Patri Urkizu, Zuberoako irri-teatroa. 1998.

 

aurrekoa hurrengoa