www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XI. GARREN KAPITULUA

Nola Iesu Kristoren gorphutza,
eta eskritura saindua, arima fidelari
hagitz nezesario zaiskon

 

ARIMAK

        O Iesus! miserikordiaren Iainkoa, nolakoa eta zeiñ handia da arima jainkotiar, zure banket sakratutik jateko ohorea duen baten boskarioa, zeiñetan espaitu bertze biandarik zu zerori, haren adiskide maitea baizen, zeiñaren poseditzea, gehiago infinituki nahi baitu, ezen ez mundu huntan desira ahal detzaken gauza guziak.

        Nitaz bezanbatean hagitz gauza estia litzaiket, ene Jainkoa, ene bihotzaren barrenetik ene nigarrak zure presentzian isurtzea, eta Magdalena dohatsuarekien nigar hetaz, zure oiñ Sakratuak ihinstatzea.

        Baiñan non haiñ debozione bizia, eta nigar sainduen isurdura abundanta, kausi ahal deiteke?

        Egiaz, ene bihotzak, zure eta zure aingeru sainduen aitziñean guzia sustatua behar luke izan, eta gero boskarioz nigarretan urthua.

        Ezen zure sakramenduan egiaski present zaitut; bertze iduri baten azpian zu eztalia izan arren:

        Ezen ene begiek eziñ sofrituko zintuskete, baldiñ zure argi Iainkoskoez inguratua agertzen baziñe, eta zure Majestate sainduaren gloriaren aitziñean eziñ hagoan legoke.

        Grazia handia beraz egiten darotazu naizen flakezan, zeren zure Sakramenduan barna estaltzen zaren.

        Aingeruek zeruan adoratzen dutena, hemen egiaski poseditzen eta adoratzen dut, baiñan estut fedearen medioz eta itsalen azpian baizen egiten, hek klarki eta ilhuntasunik gabe, egiten duten bezala.

        Gustiarekiñ egiasko fedeaz kontentatu, eta haren argian ibilli behar dut, argitasun sekulakoaren egunak argi dezaken, eta figuren itsalak iragan deitesken arteraiño.

        Estatu perfekt hori ethortzen denean, Sakramendu hau esta izaren, zeren dohatsuek Iainkosko Sakramendu hunen beharrik espaitute, zeruko gloriaz osoki betheak direnaz geroz.

        Eternitate guzikotz, Iainkoaren presentzian boskarioz gaindi egiten dute, haren gloria bekhoz bekho kontenplatzen dutela, eta argitik, Iainkotasuneko argirat iragaten direla Iainkoaren hitza, ez haragi egiñ den bezala, baiñan munduaren hastetik izatu, eta sekulan izaren den bezala, gustatzen dute.

        Mirakuillu hauk ene ispirituan iragaten ditudanean, konsolazione suerte guziek, baita ispiritualek ere, unhatzen naute, zeren ene Jauna bere glorian ikhusten estudaiño, munduan ikhusten eta aditzen ditudan gauza guziak, ezteuskeria bat bezala iragaten zaiskit.

        Lekhuko zare ene Jainkoa, deusetan ere eziñ konsola naitekela, eta kreatura batetan ere eziñ errepausurik ediren dezakedala, baiñan bai zu baithan, ene Jainkoa.

        Ene bihotz guziez, eternitatean zure gloria, ikhusterat desiratzen dudala.

        Baiñan hori eziñ deiteke bizitze mortal hunek dirabeiño, eta hala pazientzia handi batean eman behar naiz, eta neure burua zeureganat ene nahi guzietan behar dut abandonatu.

        Manera huntan zure erresuman, ene Iainkoa! orai zutaz gozatzen dire zure sainduak, mundu huntan zireiño zure gloriaren begira zaudezen fede eta pazienzia handirekiñ.

        Hek sinhetsi dutena sinhesten dut, hek bezala esparantzetan naiz, eta konfidentzia handi bat dut hek joan diren lekhu bererat, arribatuko naizela.

        Biskitartean saindu handi hekien exenpluaz borthistua naizela, bethiere fedean ibilliko naiz.

        Ene konsolazionea eta ene bizitzearen mirailla liburu Sainduak izaren dire, eta guzien gaiñetik zure gorphutz saindua izaren da ene ihez lekhu, eta ene erremedio suberanoa.

        Ezen bizitze huntan, bi gauza hagitz nezesario zaiskit, zeiñak gabe miserable hura, eziñ sofri bainezake.

        Nola gorphutzaren presondegian zarratua bainaiz, aithortzen dut bi gauzen beharra dudala, neurrimenduaren eta argiaren.

        Hargatik ene arimaren eta gorphutzaren janharitzat, zure haragi sakratua eman dorotazu; eta ene urratsen argitzat, zure hitz Jainkoskoa oraiño eman darotazu.

        Bi gauza horiok gabe eziñ bizi neiteke, zeren Iainkoaren hitza ene arima argitzen duen argia den bezala, zure Sakramendua bizitzea ematen duena baita, bi present horiok, zuk eliza Sainduan eman ditutzun bi mahaiñ deit ahal deiteske.

        Bata Aldare sakratuko mahaiña da zeiñetan baita ogi Saindua, erran nahi da Iesusen gorphutz adoragarria.

        Bertzea da Iainkosko legearena, Doktrina Saindua, Iainkoaren fedeaz instruitzen gaituena, bere baithan duena, eta segurki sanktuarioraiño zeiñetan baita Sainduen Saindua, gidatzen gaituena.

        Graziak errendatzen daroskitzut, o Iesus ene Iainkoa, argi eternalaren distiadura, zure Doktrina sakratuaren mahaiñaz, zure zerbitzari fidelez, Profetez, Apostoluez, eta Doktor Sainduez preparatu baitarokuzuna.

        Graziak errendatzen daroskitzut, o gizon guzien kreatzaille eta erreskatatzaillea, zeren zure amudioa mundu guziari erakuisteagatik, banket handi bat preparatu duzun, zeiñetan ez bildoits bat, figura xoilki zena, baiñan zure gorphutz eta odol Sakratua.

        Manera huntaz zure fidelek boskarioz gaindi egiten dute, eta zure khalizeko arnoaz banket sakratu huntan horditzen ditutzu, zeiñetan Parabisuko plazer guziak kausitzen baitire, eta zeiñetan aingeruek gerekien jaten baitute, baiñan manera dohatsuago eta ispiritualago bates.

        Ala Aphezen ofizioa handi eta ohoreskoa baita, hei eman zaiotenaz geroz majestatearen Jainkoa bere hitz sakratuez konsekratzeko, espainez benedikatzeko, bere eskuetan idukitzeko, bere aho propios errezibitzeko, eta bertze fidelei haren emateko, podorea.

        Ala Aphezen eskuek, ahoak era gorphutz guziak garbi behar baitute izan, eta halaber saindu haren bihotzak, haiñ maiz bere ariman, garbitasun guziaren Iainkoa errezibitze duenaz geroz.

        Aphezaren ahotik esta ilki behar hitz batere, non esten saindua, honesta, progotxuskoa, salbatzaillearen haragi sakratua haiñ maiz han sartzen denas geroz.

        Haren begiek sinple eta garbi behar dute izan, Iesu Kristoren gorphutzari begiratzerat kostumatuak direnas geroz.

        Haren eskuek garbi eta zerurat altxatuak behar dute izan, zeru eta lurra kreatu dituena maiz ukitu duenaz geroz.

        Partikularki Aphezei erraten zaiote Iainkoaren legean, zareten saindu, zeren zuen Iaun eta Iainkoa baiñaiz.

        Iainko puxantzaz bethea, zure graziaz lagun gaitzatzu, arren Aphestasuneko kargurat nola deithuak baitzare, digneki eta debotki garbitasunean eta konszienzia onean zerbitza zaitzaguntzat.

        Eta gure bizitzea behar luken bezaiñ garbi eta inozent espada posible errendatzea; bederen egiguzu grazia gure hobenez dezagun digneki nigar egiñ ethorkizunean, ispiritu humil eta borondate konstant batean, berotasun gehiagorekien zerbitza zaitzaguntzat.

 

aurrekoa hurrengoa