www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

IX. GARREN KAPITULUA

Nola Sakrifizio Saindua ofrendatzean,
beretzat eta bertze guzientzat
othoitz egiñ behar den

 

ARIMAK

        Jauna! zeruan eta lurrean diren gauza guziak zureak dire.

        Borondatesko ofrenda batez zuri neure burua konsekratzerat, eta Zurekiñ eternitatean izaterat; hagitz desiratzen dut.

        Beraz ene Iainkoa! ene bihotzeko sinpletasunean egun ofrendatzen natzaitzu bethiere zure esklabo izateko, zuri obeditzeko eta laudorisko sakrifizio bat kontinualki zuri ofrendatzeko.

        Errezibi nazazu zure gorphutz preziatuaren ofrenda Sainduarekiñ, zeiña egun aingeru aldarearen aldean ageri estiren maneran, laguntzen hari direnen presenzian ofrendatzen baitarotzut, arren zutas ene salbamendu, eta zure poblu propioarentzat den errezibitua.

        Jauna! zure miserikordiaren aldarearen gaiñean ofrendatzen daroskitzut, zure aitziñean egiñ ditudan bekhatu eta falta guziak, zure ofensatzeko kapable izatu naizen egunetik oren huntaraiño.

        Hek guziak ene Jainkoa! zure Karitatearen suas erre zatzu, eta ene hobenen tatxa guziak urra zatzu, ene konszienzia bekhatu guzietarik garbi diezadazu, eta zure grazia bekhatu egiten hari naizela galdu dudana errenda diezadazu, eta zure ontasun infinituak, ene falta guzien barkhamendu osoa diezadan errenda, bere adiskidetasunean errezibitzen nabela, eta bakearen musua ematen darotala.

        Ene bekhatuentzat zer egiñ ahal dezaket hek humilki konfesatzea baizen, miserias nigar egitea baizen, eta bethiere arren miserikordia egiñ diezadazun, zu othoistea baizen?

        Othoisten zaitut beraz, o ene Iainkoa! zure aitziñean presentatzen naiz, arren adi nazazu.

        Ene bekhatu guziez askeneko dolorea dut, geiago ez hetarat erortzerat erresolitzen dut.

        Hetaz nigar egiten dut, eta ene bizitze guzian nigar egiñen dut, hetaz penitenzia egitera, eta hei satisfatzerat ene indarren arabera prest naizenaz geroz.

        Barkha diezadazu ene Iainkoa! barkha dietzakidatzu ene hobenak zure izen Sainduaren gloriaren ohoretan.

        Ene arima zure odol preziatuaz erosi duzuna salba zazu.

        O ene salbatzaillea! zure miserikordiari abandonatzen natzaio, osoki zure eskuetarat erremetitzen naiz, zure ontasunaren araberat trata nazazu, ez ene gaistakeriek merezi duten bezala.

        Halaber ene on guziak inperfektak izan arren, ofrendatzen daroskizut; o ene Iauna! zuk hek korriji ata sanktifika detzazuntzat, agradagarri ditutzun amoreagatik, eta ungitik hobeagorat thira detzatzuntzat; zure graziak, alfer eta neglijent izan arren sustengatzen nabela, fiñ saiñdu eta dohatsu bathetarat gida nazantzat.

        Halaber ofrendatzen daroskitzut, ene Iainkoa! arima Iainkotiarren desira Sainduak, ene ahaideen, ene adiskideen, ene anaien, ene arreben, maite ditudanen, zenbeit ontasun niri edo zure zerbitzariei, zure amoreagatik egiñ darokutenen nezesitateak.

        Halaber haiñen beharrak ofrendatzen daroskitzut, zeiñek desiratu, edo galdegiñ izan baitute ofrenda dietzadatzudan, hekientzat, edo hekientzat ene othoitzak, eta Sakrifizio Saindu hau, nahiz biziak, nahiz hillak direla.

        Galdegiten darotzut Iauna! presuna hek zure graziaren benedikzionea errezibi dezaten, ofrenda saindu huntaz dezaten froga, zure laguntzaz konsolatzen, perilletan goardatzen, eta aflikzione eta penetarik libratzen ditutzula; bere gaitz fuerte guzietarik libratuak direla, bere bihotzeko boskario, eta hedadura handirekiñ, grazien akzioneak errenda dietzazutentzat.

        Halaber Iauna! ene othoitzak, eta errekonziliazionearen Hostia Saindu bau, zenbeit gauzetan ofensatu, aflijitu eta blamatu nautenenzat ofrendatzen daroskitzut, hala nola zenbait induria, edo pena egiñ darotatenentzat.

        Oraiño errezibi zazu Hostia Saindu hura, hitzez, obraz, jakinez, edo iñorantziaz, tristatu, trublatu, eta eskandalizatu ditudan guzientzat; zure edo batak bertzearen kontra egiñ ditugun bekhatu guziak barkha dietzakigutzuntzat.

        Gure bihotzetarik xuspitza, kolera, eta disputa guziak khen zatzu Iauna! hala nola kharitatea kolpa, eta gure anaien amudioa flaka ahal dezaketen gauza guziak.

        Miserikordia galdegiten darotzutenei barkha diozozute, zure graziaren beharra dutenei, hura emozute: eta gu zure graziaz gozatzeko, eta bizitze eternalerat abanzatzeko digne edo kapable, egiñ gaitzatzu. Halabis.

 

aurrekoa hurrengoa