www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XLIX. GARREN KAPITULUA

Bizitze eternalaren desiraz,
eta zenbat ontasun prometatuak
diren gonbatitzailearentzat

 

IESU KRISTOK

        Ene semea edo ene allaba, noiz eta orduz dohatsutasun eternalaren desira zerutik jausten zaitzula sentitzen baituzu, eta duzun gorphutz hortarik ilkitzera desiratzen baituzu, ene argia xanjamenduaren itzalik gabe kontenplatzeko; zabal zazu zure bihotza, eta zure arimaren hedadura guziaz ene inspirazione saindua errezibi zazu.

        Ene miserikordia suberanoari, zeiñak manera xarmant hortaz tratatzen, horrenbertze dulzetasunekin bisitatzen, horlako mobimendu biziez iratzartzen, eta horlako esku puxantaz sustengatzen baitzaitu, grazia extraordinarioak errenda diozotzu; zeure buruz zeure pendura propioaz lurreko gauzen amudiorat eror etzaitezen amoreagatik.

        Ezen estuzu uste behar efektu on horiok zure pensamenduenak edo zure egiñ ahalarenak direla, baiñan bai ene grazia eta begiratze Jainkoarenak; bertutean abantza dezazuntzat, zure humilitatea borthitzago egiñ dadin amoreagatik, ethorkizuneko gonbatetarat prepara zaitezentzat, eta zure bihotzeko afekzione sustatuez enekien juntatzera eta ni zerbitzatzera trabailla zaitezentzat.

        Ene semea edo ene alaba maiz suak erretzen du, baiñan haren kharra esta kherik gabe altxatzen.

        Hargatik batzuen desirak zeruko gauzetarat altxatzen dire, eta guziarekiñ estire haragiaren tentazionerik gabe. Handik heldu da, niri zeruko ontasunak haiñbertze surekiñ galdegiten baitaroskidate? guziarekiñ mobimendu hori esta osoki garbia, ez eta ere xoilki ene gloriarentzat.

        Ezen amudio eta intres propioaz usaindua dena, esta sekulan ez garbi, ez eta ere perfekt.

        Galdegiñ diezadazu, ez zure inklinazione eta komoitatearen arabera dena, baiñan bai niri plazer eta ohoresko zaitana: ezen ungi jujatzen baduzu gauzez, ezagutuko duzu bethiere ene ordena zure plazerari aitziñean eman behar diozula, eta hobeki egiñ behar duzula nik nahi dudana, ezen ez zure nahia.

        Ezagutu ditut zure desirak, eta maiz aditu zure suspirak.

        Jadanik Jainkoaren umeen gloriaren libertatean nahi zinduke izan: orai berean egoitza eternal eta zerukoak zeruko alegrantziaz betheak plazer egiten darotzu.

        Baiñan oren hura esta oraiño ethorri: baiñan bada lehenago bertze denbora suerte bat, erran nahi da, gerlako denbora bat trabaillusko eta frogantzasko denbora bat.

        Ontasun suberanoaz bethea izatea desiratzen duzu, baiñan oraiño eziñ hura ardiets dezakezu.

        Ni neroni naiz ontasun hura, zaude ene beira, dio Jaunak, Jainkoaren erresuma ethor ahal deitekeen arteraiño.

        Oraiño lurrean exerzatu eta frogatua behar duzu izan.

        Batzuetan konsolazione emanen darotzut, baiñan etzare oraiño hartaz abondantki gozatuko.

        Borthitz zaite beras eta zaren kuraios naturaren kontra diren gauza guzien egiteko eta sofritzeko.

        Gizon berriaz bestitu behar duzu, eta bertze gizon batetara zeure burua xanjatu.

        Maiz egiñ behar duzu nahi estuzuna, eta abandonatu gehien desiratzen duzuna, bertzeei plazer zaiotena abantzatua izaren da, ez zuri plazer zaitzuna.

        Bertzeze erranen dutena aditua izaren da, eta zuk erranen duzuna mesprezatua.

        Bertzeak galdegiñen dutena izaren dute, eta zuk galdegiñen duzuna errefusatua izaren zaitzu.

        Bertzeak gizonen estimuan handi izaren dire, eta zu ahantzia egoren zare bertzeek enpleguak izaren dituste, eta zu hekientzat etzaituste kapable estimatuko.

        Horlako okasionetan natura tristatzeko da, eta gauza handia izaren da, baldiñ ixilik sofritzen baduzu.

        Horlako fazoiñes Jainkoak bere zerbitzariaren fidelitatea frogatzen du, ikhusteko ea nola ixasten duen bere buruari ukho egiteko, eta bere borondatea gauza guzietan hautsteko.

        Estuzu deusetan ere haiñ behar zeure buruarentzat hilla izatea, nola zure borondate propioarentzat kontrario dena ikhustea eta sofritzea obligatua zarenean, eta partikularki gauza guti arrazoinesko eta progotxusko iduritzen zaiskitzunak manatzen daroskitzutenean.

        Eta nola zutas goragoko puxantza bati, zeiñaren aspian baitzare, eziñ resistenzia egiñ baitiozokezuke, gogor iduritzen zaitzu zeure burua haren plazeraren arabera gidatzea eta zeure sentimendu propioaz biluzia izatea.

        Baiñan konsidera zazu ene semea edo ene alaba trabaillu haukien fruktua, laster izaren den fiña, sariaren handitasuna, eta ez solament estuzu penarik hetan sofrituko, baiñan zure pazienzia berak han kausituko du indar eta konsolazione miragarri bat.

        Ezen orai egiñen duzun egiñ ahal guti batentzat, bihotz onez zure borondatearen satisfakzionearen kitatzeko, ikhusiko duzu osoki eta dohatsuki sekulatzotzat zeruetan satisfatua.

        Han kausituko duzu nahi duzun guzia, eta zure desira guziak han konplituko dire.

        Han ontasuna guziez gozatuko zare, hekien galtzeko beldurtasunik gabe, hau zure borondateak enearekiñ juntatua dela, estu deusere kanpokorik edo partikularrik desiratuko.

        Han estarotzu nihork resistenziarik egiñen, nihork estu pleintarik zutaz egiñen, nihork eskitu zure deseiñuak gibelatuko, baiñan zuk desira ahal dezaketzuken ontasun guziak present direla, hek guziak elkharrekiñ zure bihotzesko desira eta hedadura guzia betheko dute.

        Han gloria suberano batez, errezibitu ditutzun induriak, bozkario abondant batez isuri ditutzun nigarrak, eta tronu eder eta sekulako batez zure humilitatea, errekonpensatuko ditut.

        Han klarki ikhusiko da obedientziaren fruktu eta prezioa, han alegeratuko da penitentziaren trabaillua, han fiñean arima humillen dependenzia ohorez eta gloriaz khoratua izaren da.

        Hargatik halako dohatsutasunaren esparantzan, humilia zaite guziez beherago, eta etzaitezela penetan eman, nork ordenatu zaitzun gauza errañ edo manatu duen.

        Baiñan duzun artha, disposizione hartan izatekotz nahiz zure superiorak, edo zure igoalak, edo zutaz beheragokoak zureganik zerbeit desiratu edo galdegiñ arren, hartzatzu guziak bihotz onez eta entsaia zaite borondate egiasko batez konplitzera.

        Batzuek bilha bezate gauza bat, bertzeek bertze bat, batzuek glorifika beitez abantail batez, bertzeak bertze batez, eta kausi bezate nahi badute milla presuna hek estimatzen eta laudatzen ditustenak.

        Zutaz bezanbatean etzazula eman munduko gauza batetan ere zure boskario eta ohorea, baiñan zure buruaren mesprezioan, ene glorian eta ene borondate xoillaren plazerean.

        Estuku deusik mundu huntan desiratu behar Iaundoni Paulek egiten zuena baizen, zeiña baita Jainkoa dela bethiere zure baithan glorifikatua, nahiz zure bizitzeaz nahiz zure heriotzeaz.

 

aurrekoa hurrengoa