www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

XXI. GARREN KAPITULUA

Nola Iainkoaren aitziñean
humiliatzen den arimak,
hura bereganat tiratzen duen
bere konsolazionearentzat

 

ARIMAK

        O ene arima gauza guzietan eta gauza guzien gaiñetik errepausa zaite zeure Iauna baithan, ezen saindu guzien errepausu eternala hura da.

        O Iesus infinituki dulzea, eta infinituki maitagarria, egizu arren zure baithan bake eta errepausu gehiago kausi dezadan konparazionerik gabe, ezen es kreatura guzietan, osasunean baiño, edertasunean baiño, gloria eta ohorean baiño; puxantza eta dignitatetan baiño, zienzia eta argietan baiño aberastasun eta argietan baiño, boskario eta dibertimendutan baiño, erreputazione eta laudorioan baiño, plazer eta atseginetan baiño, zuk niri eman ahal dietzakedatzuken esparantza eta promes guziak baiño guk ahal dituskegun merezimendu eta nahi saindu guziak baiño, grazia eta fagore gure arimek ahal ditusketenak baiño, zureganik errezibi ahal detzakegun dulzetasun eta konsolazione eziñ explika ahal deiteskenak baiño, gehiago estima zaitzadan, ene Iesus maitea.

        Nadin errepausa zure baithan xoilki, aiñgeruetan, arxanjeluetan eta zure tronu sakratua inguratzen duten ispiritu dohatsuetan baiño obeki; hitz bates gauza ageri, eta ageri estirenetan baiño, eta jeneralki diren guzietan baiño baldin zu zerori bera espadire, o ene bihotzeko Iainkoa.

        Ene Iainko Iauna zu xoilki guzies gorago zare zure ontasuna haiñ da infinitua, nola zure handitasun eta puxantza.

        Zeure baithan kausitzen duzu keure dohatsutasun eternalaren bethetasuna, eta eziñ huts deiteken ithurri sakratua.

        Boskario eta konsolazione guziak zureganik heldu dire. Zu zare edertasun bakharra eta xoilki maitagarria, zu zare majestate eta gloriaren itsasoa, zeiñetan bethiere izatu baitire ontasun guziak, eta halaber baitire eta izaren eternitatean bere, perfekzione suberanoan.

        Hargatik zuk zerorek ematen, deskubritzen, eta prometatzen daroskidatzun gauza guziak, zu zerori klarki niri agertu, eta zutas ni gogarazi gabe, estire kapable niri satisfakzione oso baten emateko, zeren ene biotza eziñ osoki kontenta baititeke, baldiñ zure kreatura donu guzies gorago, zure baithan xoilki errepausa dadintzat, altxatzen espaduzu.

        O Iesus garbiena eta arima xahuen espos maiteena, eta zeruko eta lurreko nausia! nork egiasko libro errendatuko nau, eta nork zu baitaraiño hedatzeko, han errepausa nadintzat, hegalak ematen daroskit.

        Helas! nois izaren nais hararaiño dohatsu, osoki neure burua okupatua ikhusiko baitut, konsideratzen dudala, zeiñ estia zaren bilhatzen zaitustenen alderat, o ene Iaun, eta ene Iainkoa.

        Nois zurekien berris perfeki juntatuko nais, zure amudioas poseditua naizela neure buruaren sentimendu eta gustu guziak gal detzadantzat manera sensu eta pensamendu guzies goragoko huntan, zeiña guziek ezagutzen baitute zu xoilki sentitzeko eta gustatzeko.

        Presentean neure bizia suspiretan daramat, eta ene miseriaren pisu nekhatzen nabena dolorerekiñ ekartzen dut, ezen nigarresko lekhu behera hunetan, mais badire nekhagarresko okhasioneak, zeiñek ene arimarat truble tristezia eta ilhuntasunak etxatzen baikituste.

        Manera huntan sensuen peites enbrazatua neure burua konsideratzen dudala, eziñ libertaterekiñ zureganat hurbil naiteke, ez eta ere goza zure kareza miragarries, zeiñetas ispiritu dohatsu zure aldean direnak ohoratzen baikitutzu.

        O ene Iainkoa, etzaren gor ene suspirentzat, eta zaren lurrean sofritzen ditudan gaitz guzies ukitua.

        O Iesus gloria eternalaren distiadura, arima desterrusko lekhu huntan aflijitua denaren konsolatzailea!

        Zure aitziñean ene arima adorazione mutu batean da, eta bere ixilik egoteas mintzo zaitzu.

        Nois arteraiño ene bisitatzerat ene Iaunak luzatuko du? ethor bedi ni bezalako pobre esteusaganat, eta nazan bere boskarioas allegera, dezan heda bere eskua, dohakabe bat dezan athera bere miseriatik.

        Zato, ene Iainkoa, zato, eziñ duket dohatsatasuneko oren bat, ez men men bat ere zu gabe, zeren zu zerori bakharrik baitzare ene boskario guzia, eta zuk zerorek behar bainauzu naurritu.

        Miserian langitzen hari nais, eta presondegi batean bezala, oiñetan burdinak ditudala kausitzen nais, zure presenziaren argias konsola nezakezukeiño, eta libertatea errendatu arteraiño, zure bisaia dultze eta maitagarria erakusten darotasula.

        Bertzeek bilha eta maita bezate zure plazan plazer dutena; nitas bezanbatean, etzait deusik agertzen, ez agertuko maitagarriagorik zu baiño o ene Iainkoa, ene esparantza eta dohatsutasun eternala.

        Bethi nigarres egoren nais, eta ez nais zesatuko zuri othoitz egitetik, zure grazia ene baiterat turna deitekeiño, eta ene bihotzari mintza zakiskon arteraiño.

 

JESU KRISTOK

        Huna non naizen, ene semea edo allaba zureganat heldu nais, zeren deithu baiñauzu.

        Zeure nigar eta zure arimako nahiek, zure bihotzeko humilitate eta kontrizioneak zerutik jautsarazi naute eta zureganat thirarazi.

 

ARIMAK

        Iauna, deithu zaitut, eta zutas gozatzerat desiratu dut, hauk guziak zuregatik mesprezatzerat erresolitu ditudanas geros.

        Zerorek iratzarri nauzu zu bilha zaitzadantzat.

        Zaren beras benedikatua, ene Iauna, zeren zure zerbitzariari zure miserikordiaren gaiñdidura hori zure ontasunas egiñ baitiozu.

        Zer gelditzen zaio zure esklaboari? zure aitziñean humilitate handirekiñ beheititzea baizen, behiñere bere hobenen eta esteustasunaren orhoitpapena galdu gabe, ezen esta deusik zure iduritakorik, o ene Iainkoa, zeru eta lurreko mirakuillu guzietan.

        Zure obrak onak diren bezala, zure juiamenduak justu eta egiaskoak dire, eta kreatura guziak zure probidenzia suberanoas gobernatuak.

        Zaren beras guzies laudatu era glorifikatua, o Jesus, aita eternalaren zuhurtzia.

        Ene mihiak eta kreatura guziek lauda zaitzaten eta eternitate guzian benedika.

 

aurrekoa hurrengoa