www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu Kristoren Imitazionea
Aranbillaga
1684

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Jesu Christoren Imitacionea. D'Arambillaga apheza. Fauvet, 1684.

 

 

aurrekoa hurrengoa

L. GARREN KAPITULUA

Nola arimak aflikzionetan
Iainkoaren eskuetarat bere buruaz
ofrenda bat egiñ behar duen

 

ARIMAK

        Jainko Iauna, Aita saindua, zaren orai eta bethiere benedikatua, zeren zuk nahi izatu duzun guzia egiñ izatu baita, eta zeren zuk egiten duzun guzia, gauza ona baita.

        Zure zerbitzaria, zure baithan alegera bedi; ez bere baithan, ez eta ere bertzetan, zeren zu xoilki baitzare egiazko boskarioa, hala nola ene esparantza, ene khoroa, ene dohatsutasuna eta ene gloria.

        Iauna, zer du zure zerbitzariak zureganik errezibitu duena baizen, eta oraiño hura merezi gabe?

        Eman eta egiñ ditutzun gauza guziak zureak dire.

        Pobre naiz eta ene gastetasunetik huneraiño trabaillutan langitzen hari naiz, eta ene arima tristatzen da batzuetan nigarrak isurtzeraiño, eta batzuetan nekhatzen duten pasioneak direla kausa bere baithan trublatzen da.

        Bakearen boskarioa desiratzen dut, zure umeen bakea, zeiñak zure konsolazioneen argian entretenitzen baikirutzu, su handirekiñ nahi dut.

        Baldiñ bakea ematen badarotazu, baldiñ zure bozkario saindua isurtzen badarotazu, zure zerbitzariaren arima alegrantziasko kantetan zaren da, eta zure laudoriotan erreko da.

        Baldiñ aphur bat erretiratzen bazare maiz, usatzen duzun bezala, eziñ zure manamenduen bidean kurri dabilke.

        Baiñan guzia flakatua bethi bere bulharren iotzen hariko da, ikhusten duela egun estela gehiago izaren, atzo eta lehenago zen bezala, noiz eta orduz zure argiak haren buruaren gaiñean distiatzen baitzuen, eta atakatzen zituen tentazionetarik zure hegalen itzalaren aspian guardatua baitzen.

        Aita justua eta bethiere laudatzea merezi duzuna, zure zerbitzariaren frogatzeko orena ethorri da.

        Aita bethiere ohoratzea merezi duzuna, huna eternitate guzitik ikhusi duzun orena zeiñetan zure zerbitzariak erori behar baitu kanporat denbora guti batetako, zurekiñ bethiere bizitze ispiritual eta barneko batez bizitzeko.

        Den beraz aphur bat mesprezatua, abaxatua gizonen estimuan galdua eta pasioneez langitua, zurekiñ berriz ere argi berriaren hastean eta parabisuko gloriaren posesionean den sarthua.

        Aita saindua, manera hortan ordenatu eta nahi izan duzu, eta deusik etzait arribatzen sofritzen dudan gauzetan non estarotazun zeronek manatu.

        Hori da zure adiskideei egiten diozuten grazia, bethi zuk permetitzen duzuño sofritzea, eta aflijitua izatea.

        Ezen deusik esta egiten lurrean non estuen zure baithan bere kausa, eta non esten zure probidentzia suberanoaren konseilluz erregelatua.

        Jauna ontasun handia zait, zutaz humiliatua izatea zuri obeditzerat ikhas, eta neure bihotzeko presunzione eta hantudura guziak itho detzadantzat.

        Progotxu da enetzat, ene Iainkoa! den ene bisaia ahalkatua, zure konsolazioneak gizonenak baiño hobeki bilha dezadantzat.

        Halaber hemendik ikhasi dut beldurtasun saindu batekiñ zure jujamendu eziñ penetra deiteskenen ohoratzen: zeiñen arabera justua gaistoarekien aflijitzen baitutzu: ordean zuzenaz eta justiziaz betherikako ordena eder batez.

        Graziak, Iauna, errendatzen daroskizut zeren estiozuten ene gaitzei barkhatu baiñan pena garratzez ene arima kastigatu duzun, barnean eta kanpoan doloreez penetratzen duzula.

        Estut zeruaren aspian nihor, o Ene Iainko Iauna, zu zerori baizen konsoka ahal nazakenik, o arimen miriku zerukoa, zeiñak kolpatzen eta sendatzen, thonbaraiño eta ifernuraiño eramaten eta handik libratzen baikaitutzu.

        Zure besoa hedatu duzu eneganaraiño, eta zure xigorrak berak instruituko nau.

        Huna ni zure eskuen artean, o Aita suberanoki maitagarria! zure korrekzionearen xigorraten aspian beheititzen naiz.

        Ene lephoa eta buru superbiosa zeha eta beheiti zatzu, zure saindutasunaren aspian ene borondate gaiski erregelatua eta ezin erabil dezakedana plegaraz dezadanzat.

        Egin nazazu zure diszipulu humil eta obedient, zure ispiritu sainduak egiten dakien bezala, zuri gauza guzietan obeditzen, eta zure segitzen baizen pensa estezadan amoreagatik.

        Osoki nerori eta ene baithan diren gauza guziak korriji nazazunzat zure eskuetarat abandonatzen ditut, mundu huntan, infinituki korrijitzea hobeago denaz geroz, ezen ez bertzean.

        Zuk gauza guziak jeneralak eta partikularrak perfeki ezagutzen ditutzu, eta deusere esta gure konszientzian zuri estaltzen zaitzunik.

        Ethorkizuna den baiño lehen badakizu, eta esta nezesario, lurrean zer iragaten den aberti zaitzaten.

        Badakizu ene abanzatmenduarentzat zer zaitan konbeni, eta zenbat, aflikzionea gure bizioen herdoiltasuna garbitzeko, progotxusko zaitan.

        Trata nazazu zure plazeraren arabera, eta ene arima bekhatorosaren langiadura, zeiña nihori ere baiño hobeki ezagutua baitzaitzu, etzazula mespreza.

        Indazu grazia ez jakiteko, jakin behar dena baizen, ez maitatzeko maitatu behar dena baizen, ez laudatzeko zuri plazer zaitzuna baizen, ez deusere handi estimatzeko zure aitziñean handi dena baizen, eta zure aitziñean mesprezatua dena, dezadan halaber nik ere mespreza.

        Etzazula permeti kanpoko bista batez gauzak juia detzadan, ez eta halaber eman dezadan sententziarik presuna inprudenten eta ariñen adituen arabera; baiñan indazu grazia gauza ageri direnez eta estirenez, argi egiasko batez juiatzeko, eta gauza guzien gaiñean zure plazeraren borondatea bethi bilhatzeko.

        Gizonek ordinarioski bere sensuaren araberat juiatzen dutela, trunpatzen dire.

        Munduaren maitatzailleak, halaber ontasun ageri direnak maitatzen ditustela trunpatzen dire.

        Zer du gehiago gizon batek bertze gizon baten ispirituan handiago izanaz?

        Trunpur bat da, bertze trunpur bat laudatzen duena, superbios bat, bertze superbios, bat laudatzen duena, itsu bat bertze itsu bat estimatzen duena, eri bat bertze eri bat lausengatzen duena, eta hala batak bertzea altxatzen duela, trunpatzen du, eta falsoki laudatzen duela, egiaski desohoratzen du.

        Ezen San Franzes humilak erran duen bezala, gizona esta bere baithan handiago, o ene Iainkoa! zure begien aitziñean den baiño.

 

aurrekoa hurrengoa