www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA EMEZORTZIGARREN
ERAKUSALDIA

 

Meza entzuteko bide edo modu erraza.

 

        Zoaz Elizara mugonean, ta zertara zoazen gogora ekartzen dezula. Jarri zaite belauniko, eta Ebanjelioko denboran ez, beste guzian zaude onela, al dezunean, Meza errezatuetan bederik. Ebanjelioko denboran zaude txutik, adirazten dezula, prest arkitzen zerala, Jaunak Ebanjelioan aginzen dizkigun gauzak egiteko. Adora ezazu, Jauna, ta eskeñigiozu, enzutera zoazen, Meza, era onetan.

        Trinidade guziz Santa, Aita ta Semea ta Espiritu Santua, Jainko bat bakarra, eta hiru Persona zerana. Adoratzen zaitut umiltasun eta errespeto guziarekin. Eskeintzen dizut enzutera noan Meza hau, lenengo lekuan: Zuri gauza guzien Asiera eta iturburuari bezala, onrarik andiena emateko. Bigarrena, egin dizkidatzun ontarte eta mesede guzien esker zure diñakoak emateko. Hirugarrena, nere eta lagun urko bizien bekatuen barkazioa iristeko. Laugarrena, Purgatorioko animen alde. Azkenean eskintzen dizut Jesus maitearen ofrenda au, eman degidazun Zerurako bidean bear eta on izango dedan guzia, batez ere bekatutik aldegiteko eta bizitz onean irauteko doaia.

 

Mezaren asieratik Sagararaño oroi zaite ondo,
ostegun Santu arratsetik
Jesusek igaro zituan neke-oñazeaz,
eta nola bigaramonean eman zuan
gurutzean bere bizitza

        Irteten da Apaiza Mezaren Sakrifizio izugarria eskeintzera. Irten zan Jesus Jerusalendik Jetzemaniko baratzara gugatik Aita Eternoari Pasioko neke-oñazeak eta bizitza eskeintzera. Asitzen da bere Aitari erregutzen; ekusten ditu animako begien aurrean Munduaren bekatu guziak, eta oek gatik igaro bear dituan nekeak. Ekusten du, geienak ala ere utzi naiko ez duela bekatua, eta galduko dirala; eta oetatik bat izango dala Judas. Illuntzen eta tristuraz betetzen zaio barren guzia: izutzen due pasioko neke oñazeak, ta eskatzen dio Aitari, igaro dedilla Pasioko Kaliza berak edan gabe. Ala ere egin bedi, esaten dio, Zuk nai dezuna, eta Zuk nai dezun eran. Jartzen da odolezko izerditan eta hiltzeko zorian.

        Nere anima: Zure eskergabekeriak eta bekatuak onenbesteraño nekatzen due Jesus, eta zu etzera mugituko oen gañean negar egitera, eta bizitz on bat artzera?

        Jetzemaniko neke oen ondoren bereala asi ziran neke, oñaze eta naigabeen ujola berriak. Badator Judas Saltzallea eta adiskidearen idurian ipintzen du Jesus bere etsaien atzaparretan. Iges egiten due Apostoluak. Badarabilte Jesus Jerusalenen etxez etxe, Kalez Kale, emen zorotzat, an Munduan zan gizonik errebesena ta gaiztoena bezala. Zeatzen eta urratzen due azotez. Begira, nere anima, nola utzi duen zure bekatuak Jesus! Burutik asi, ta oñeteraño zauri bat egiña dago guzia: eta ala ere zuri onginaiez ontzat artzen ditu ainbeste neke ta oñaze. Eta Jaun hau ez dezu amatuko ta serbituko?

        Jesusen borrero ta etsaiak etziran ala ere aspertu eta ase beraren odolez. Aditu zuen, Juduen eta Isreeltarren Errege egin nai izan zuala bere burua eta aitzakia onekin ekin zioen bidegaberik andienak berriro asmatzeari. Kentzen diozkee bere soñekoak oñaze andiakin, eta utzitzen due lotsa andian. Janzitzen dioe soñeko gorri bat. Erregeren idurian ipintzeko. Sartzen dioe buruan aranzazko Koroa bat, nortaki zenbat oñazerekin. Ipintzen dioe Erregeren zetro edo bastoitzat kañabera bat; eta asitzen zaizka isekaz, Erregeri bezala agurrak egiten. Zer geiago? Loitu zioen aurpegi eder hura beren karkaixa eta txistu zikiñakin. Begira Errege guzien Errege eta guzien Egilleari pauso onetan! Ai! Eta hau nigatik? Adora ezazu, nere anima, adora ezazu zure Jaungoikoa, zure Erregea eta Salbatzallea.

        Etziran oraindik juduak Jesus nekatzez aspertu. Kuturtu zuen Pilatos, Jesusi gurutzean bizitza kentzeko, Sentenzia ematera. Ipintzen dioe soñean bere gurutzea. Asitzen da Kalbariorako bidean; baña, igaro zituan arratsa ta goiza igaro ondoan, nola joan al zitekean Jesus Kalbarioko mendira? Erorka noaski, eta borreroak eztenka ta ostikoka eraikitzen zuela! Eta bidean geldi zekien beldurrez, gurutzea eramateko eman zioen laguntzat Simon zeritzan Zireneko gizon bat. Onenbesteraño nekatu eta aunatu zuan Jesus nere bekatuen kargak!

        Noiz bait iritsi zan Jesus Kalbarioko mendira. Josten due gurutzean iltze sendoakin. Agertzen da Munduaren Salbatzallea gurutzean josia, ta lapur biren erdian. Miragarriak dira denbora onetan gertatu ziran gauzak. Janzi zan Zerua beltzez, ukatzen ziozkala eguzkiak bere argi ederrak lurrari. Erregutu zion Jesusek Aita Eternoari bere etsaien alde. Lapur onduari agindu zion Paradisoa. Hitzegin zion bere Ama maite penaz eta naigabez beteari. Aditzera eman zion Aita Eternoari len, ta gero zeraman neke izugarria. Agertu zuan egarri andi bat, eta eman zioen ozpiña. Esan zuan orduan: Bukata da; bukatu dira, Eskritura Santak eta Profetak nere pasioaren gañean anziñatik adirazi zituen gauzak, eta egin det nik nere gaiñ artu nuan egiteko andia. Egin zuan ots andi bat esaten zuala: Aita, zure eskuetan uzten det nere espiritua. Hil zan Jesus munduaren Salbatzallea.

        Ekusten dezu, nere anima, zer neke oñazeak gure amorioz igaro zituan Jesusek? Ekusten dezu nola gurutzean eman zuan bere bizitza? eta eztakizu Meza Santua dala Jesusen neke-oñazeen, eta gurutzeko eriotzaren Anza, iduria ta Oroipena! Ala aditzera eman zigun San Paulo Apostoluak. Emen gogoan ongi erabilli ezazu nolako onginai eta amorioa zor diozun Jesus onari.

 

Sagarako denboran

        Denbora onetan zaude ixillik, Konsagrazioko hitzakin egiten diran gauza miragarriak gogora ekarriaz. Jauna altxatzen duanean Apaizak, egin giozkatzu Jesusi zure agurrak, eta ongi-etorriak. Esaiozu.

        Nere Salbatzalle guziz maitagarria! Ongi etorria izan zaitezela. Adoratzen zaitut nere Jaungoikoa, Errege guzien Erregea eta Munduaren Salbatzallea. Bedeika zaitzeela Zeruko Aingeruak eta doatsu guziak; bedeika zaitzeela anima on guziak, eta kanta dezela Eliza guziarekin: Bedeikatua Jaunaren izenean etorri zakuna.

 

Egitzu Fede, Esperanza, Karidade,
ta Kontriziozko afektoak

        Jesus ona! Nere animaren bizitza eta doatasuna! Zu zera Trinidadeko bigarren Persona. Zu, guretzat Zerurako grazia eta esku edo deretxa irabazteko, gizon egiñ ziñana, ta ainbeste neqe-oñaze, ta azkenik gurutzeko eriotza igaro zinduana; hirugarren egunean piztu, eta gero Zerura igo ziñana. Zu, Zeruan dezun jarlekua utzi gabe, Meza Santuan gugana etorri Zerana. Zertara ote? Gugatik igaro zenduan gurutzeko eriotzaren oroipena guri berritzera. Zertara geiago? Gurekin eta gure artean bizitzera, guri ematera zure gorputza, anima, odola eta zeran guzia. O Ontasun miragarria! Sinisten ditut Misterio hoek guziak, zeren Zuk agertu diozkatzun Eliz Ama Santari, eta onek ala erakusten dizkidan. Esperatzen det, Jauna, zugan nere bekatuen barkazioa eta betiko bizitza, zure lagunzarekin bekatutik aldegiten, eta bizitz onean irauten dedala. O Edertasun paregabea! Zeiñ berandu ezagutu zaitudan! Zeiñ berandu amatu! Amatzen zaitut biotz guzitik; eta zure izenean amatzen ditut nere lagun urko guziak. Ai! Eta utzi nik Zu ainbeste bider! Izan ni noizbait zure etsai andietatik bat! O pena! Ojala lenago milla bider hil baninz! Damu det Jauna, eta damu det zure ontasun baztergabeari begiraturik: arzen det asmo osoa ez geiago bekaturik egiteko.

 

Agertu giozu Jesusi bera zure biotzean
artzeko gose ta egarri andi bat,
eta hau da gogozko Komunioa

        Zeiñ andiak eta ugariak diran, Jesus maitagarria, zure serbitzarienzat Sakramentu orretan gorde dituzun ondasunak! Zori onekoak Sakramentu hori ongi artzeko eran prestatuak dauden animak! Zori onekoak, zeren zurekin bat egingo diran. Zori onekoak, zeren betiko bizitzaren emallea bera eta doatasun guziaren Iturburua berengan idukiko duen. Zori onekoak, zeren zure gozotasun miragarriak progatuko dituen. Zori onekoak atzenean, zeren etsai guziak garaitzeko indarrez beteko dituzun. Nai nuke, Jauna, nik ere Zu nere Ongille andia, nere biotzean idukitzea, baña aitortzen det; ez naiz ni Zu nere etxean sartzeko diña. Ala ere fedeak erakusten dit, Zuk egin ditzakezula Sakramentua artu gabe ere, Sakramentuarekin egiten dituzun mesedeak. Asko da Zuk nai izatea: asko da Zuk hitz bat esatea, guzia egiña geratzeko. Esazu bada, nere Jesus ona, hitz bat, eta nere anima sendatuko da, eta artuko ditu, guretzat ekarri dituzun ondasunetatik Zuk nai dituzunak, eta nai dezun neurrian. Amen. Hau egiten da Apaiza Komulgatu artero denboran, ez lasterka, baizik soseguz.

 

Jaunari eskerrak,
Komunio ondoko orazioak
Apaizak esaten dituan bitartean

        Esker milla, Jauna, zeren gugana etorri nai izan dezun, eta gure onerako eskeñi diozun Aita Eternoari, gurutzean eskeñi zenion Sakrifizioa bera.

 

Apaizak bendizioa ematean

        Trinidade guziz Santa, Aita ta Semea ta Espiritu Santua! Meza eman duan Apaizak orain dion eran, indazu Zure bendizioa, egun hau, eta beste guziak igarotzeko Zu adoratzen, serbitzen eta amatzen.

 

Mezaren bukaeran

        Jauna, Zure baimenarekin banoa orain nere lan eta egin bideai erantutera. Lagun zaikizkit oek zure onran eta gloriarako egiten. Ala biz.

 

aurrekoa hurrengoa