www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA AMAIRUGARREN
ERAKUSALDIA

 

Illaren hirugarren igandeetan Aldareko
Sakramentua bizitatzeko modu erraza.

 

        Birjiña txit Santaren jaieran bizi diran, Euskaldunak egiñ oi ditue illaren lenbiziko igandeetan, aditu dituzun obra onak. Era berean Jesus Sakramentatuari, edo gure amorioz Sakramentuan dagoanari zerbait debozio dioenak, egiten ditue illaren hirugarren igandeetan Jesus onratzeko zenbait gauz on. Hirugarren igandeetan egiten da gure errietan Jesusen Biotzaren debozioa, edo Minerba. Konfesatzen dira asko; agerturik ipintzen da Sakramentua; erregutzen zaio denbora onetan, eta eskatzen zaio gure premiak estaltzeko bear dana; egiten da Sakramentuarekin prozesioa, eta atzenean beste egunetan baño bisita geiago egiñ oi zaizka Sakramentuari; eta gauz oekin irabazi ditezke asko barkazio edo induljenzia. Bisit oek ongi egitea da jaiera txik andi ta ederra, ta zuk ikasi bear zendukeana. Ara onetarako modu erraza.

 

Jarri zaite Aldareko
Sakramentuaren aurrrean;
adora ezazu, eta eskiñi zaiozu,
egitera zoazen bisita

        Sakramentu orretan gure amorioz zauden Jesus maitagarria: adoratzen zaitut nere Jaungoikoa bezala, ta nere animaren Errege ta Salbatzallea bezala. Eskeintzen dizut Bisit hau zure onran eta zure guganako amorioari nolerebait eranzuteko; eta denbora berean Prinzipe Katolikoen arteko pakeagatik, herejia guziak desegin, eta zure Elizaren onra eta gloria ugaritu ditezen. Irabazi nai nituke, bisita onekin irabazi ditzakedan barkazio guziak, eta onetarako egin nai det hau, Aita Santuak siñalaturik daukan fiñerako.

 

Ekartzu gogora norañoko onginai,
eta amorioa agertu digun
Jesusek Aldareko Sakramentua ipintzean,
eta Sakramentuan bertan

        Nere anima, nai dezu ezagutu norañoko onginai eta amorioa agertu digun Jesusek Aldarero Sakramentuan ipintzean, eta Sakramentuan bertan? Begira bada lenengo lekuan, zer egin zuan ostegun Santu arratsean. Arkitzen zan Jesus gugatik bere bizitza emateko bezperan, eta Mundu onetatik bere Aitagana laster joan bearrean. Ekusten zuan etsai askoren artean geratu bear genduala. Gañez egin zion guganako onginai eta amorikak, eta asmatu zuan gure artean beti bizitzeko bide guziz miragarri bat, edo Aldareko Sakramentuan jarzea eta egotea eta denbora berean Zeruan. Begira gañera zeiñ gauza miragarriak egiten dituan Sakramentu orretan. Ozta Apaizak esaten ditu Konsagrazioko hitzak, une eta puntu artan bertan jartzen da Jesus Sakramentuan, izan dedilla Apaiza naiz ona, naiz gaistoa; eta jartzen da Apaizak nai duan lekuan eta nai duan denboran. Zertako ote? Gurekin bizitzeko, gure biotzetara etortzeko, eta guri emateko bere gorputza, bere odola, eta bera dan guzia: eta bere atsegin-kontentuak ditu gurekin egotean. Esadazu orain nere anima; hau guzia egiñ badu gure amorioz Jesusek, norañokoa izango da beraren guganako onginai eta amorioa? Emen gutxi batean gogoan erabiltzu onginai eta amorio hau.

        Jesus maitagarria! Hau onela, eta ni ala ere zuretzat izan naiz aiñ eskergabea? Zer egin al dezaket nik zure onginai eta amorio baztergabe horri eranzuteko? Zer, ezpada oraindañoko utsegiteaz negar egitea, eta aurrera zu amatze eta serbitzea? Zer, ezpada zugana sarritan etortzea eta adoratzea? O Ontasun paregabea! Zugan sinisten eta esperatzen det, eta amatzen zaitut biotz guzitik. Lagun zaikizkit, Jauna, Zu amatzen eta serbitzen. Oroi zaite, Jauna, Eliz Ama Santaz, gure Aita Santuaz eta Obispoaz: Oroi zaite gure Jaun Erregeaz, nere aide, ongille eta lagun urko guziaz.

        Jesusen anima, birtutez, bete nazazu. Jesusen biotza, zure amorioz erre nazazu. Jesusen gorputza, salba nazazu. Jesusen odola, Zeruko amorioz zora nazazu. Jesusen biotzeko ura, garbi nazazu. Jesusen izerdia, graziaren bizitzaz bete nazazu. Jesusen Pasioa indartsu egin nazazu.

O Jesus ona, adi nazazu. Zure llagen eta biotzaren erdian gorde nazazu. Zugandik aldegiten ez arren utzi. Etsai galgarriagandik gorde nazazu. Nere eriotzako orduan dei nazazu. Zeregana eraman nazazu. Zere aldean ipiñi nazazu: Zure Santu ta Aingeruakin alaba zaitzadan sekula guzietan. Amen.— Emen hiru Aita gure, hiru Abe Maria, eta Gloria.

 

aurrekoa hurrengoa