www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA AMABIGARREN
ERAKUSALDIA

 

Illaren lendabiziko igande ta Birjiña txit Santaren
festetan Jesus maitagarriari Aldareko
Sakramentuan, eta beraren Ama guziz Santari
Errosarioko Aldarean agur umillak,
eta onginaiezko bisitak egiteko bide erraza.

 

        Aditu dezu, nola igande eta jaiak igaro bear dituzun: orain aditu bear dezu illaren lenbiziko igandeetan zer egin bear dezun. Gure errietan Ama Birjiñari jaiera dioenak sartzen dira, Errosarioro Kofradian, eta konfesatzen dira illaren lenbiziko igandeetan. Egun oetan, eta Birjiña txit Santaren festetan bisitatzen due Sakramentua, eta gero Errasorioko Aldarea, eta onela irabazi ditzakee asko barkazio edo induljenzia. Uste det, naiko dezula, zuk ere egin hau bera, eta onetarako emen ipiñiko zatzu modu erraza. (Elizara ezin bazatozke, gauz ona izango da etxean debozio hau egitea, Elizaronz jartzen zerala).

 

Jarri zaite Jesus Sakramentatuaren aurrean,
eta eskeñi giozkatzu
egitera zoazen bisitak

        Adoratzen zaitut, Jesus maitagarria; eskeintzen dizkizut orain egin uste ditudan bisitak eta erreguak zure onran. Izan bitez oek zure Fede eta Eliza Santa zabaldu eta ugaritu dedin. Prinzipe Katolikoak pakean bizi, eta herejia guziak desegin ditezen. Eta irabazi nai nituke, Jauna, gaurko bisita oekin irabazi ditzakedan barkazio guziak, Aita Santuak nai duan eran, eta fiñerako egiten ditudala. Ala biz, edo ala gerta dedilla.

 

Asi ezazu Jesusen bisita

        Nere anima, nor ote da ogiaren idurien azpian Aldareko Sakramentuan ezkutaturik dagoana? Hori da Trinidadeko bigarren Persona, Ait Eternoaren Semea eta Aitarekin Jainkotasunean eta Perfekzio guzietan berdiña. Hori da, Adanek beretzat eta guretzat galdu zuan, Zerurako grazia eta esku edo deretxa guri biurtzeko gizon egin zana, eta gurutzean bizitza eman zuana. Hori da guganako onginai eta amorioak gañez egiñik, gurekin, eta gure artean geratu nai izan zuana, eta geratzen dana Sakramentu guziz miragarri orreran. Etzaituet utziko ume zurtzak bezala esan zien Apostuluai; orra, zuekin nago, eta egongo ere naiz Mundua Mundu dan artean. Emen gutxi batean gogora ekartzu Jesusen guganako ontasun baztergabea eta gure eskergabekeria:::

        Hau guzia egin nigatik gure Salbatzalleak! Eta ni ala ere beragandik igesi! Ainbeste bider beraren kontra bekatu egin! Noiz artean, nere anima; noiz artean izan nai dezu aiñ eskergabea? O nere Jesus ona! Sinisten det, Sakramentu orretan arkitzen zerela gau ta egun gure zai bezala, eta guri zure ondasunak eman naiez. Adoratzen zaitut, eta damu det oraindañoko nere eskergabekeria guziaz. Gaurdanik artzen det asmo osoa zu sarritan bisitatzeko, adoratzeko, eta nere agur umillak egiteko. Emen hiru Aita gure, Abe maria, ta Gloria.

 

Egizu oraiñ
Errosarioko Aldarearen bisita

        Birjiña guziz Santa! Bekatarien Bitarteko eta Ama gozoa. Lotsaz (edo alkez) beterik agertzen naiz gaur zure aurrean, eta zu bisitatzera; ainbeste dira alabaña, zure kontra egin ditudan txarkeri ta bidegabeak. Baña denbora berean zure Urrikimentuak, eta ondu nai duen bekatarienzat agertzen dezun biotz biguin orrek nakar so onratzera. Nork eman legikedan niri zu alabatzeko diña lizakean mihi garbi eder bat! Ez naiz, Ama maitagarria; ez naiz ni onetarako ezezik, gutxiagorako ere gai eta nik egin dezakedana da baliatzea Aingeruaren eta Eliz Ama Santaren hitzaz, zu onratzeko eta nere erregu umillak egiteko.

        Agur Maria, esan zizun San Gabriel Aingeruak Zeruko mandatuarekin etorri zitzatzunean, eta hau bera diot nik ere berarekin. Zure izenak izutzen ditu etsai guziak, aienatzen ditu tentazioen bagak, arintzen eta gozatzen ditu gure nekeak, eta alaitzen ditu justuak eta bekatariak.

        Gratiaz betea. Hau da San Gabrielek eman zizun alabanza. Graziaz betea zure sortzean: graziaz betea, Aingeruak agur egin zizunean: eta graziaz betea bizitzan eta eriotzan. Zure animako graziak, kure birtute eta edertasunak garaitzen ditu Zeruko doatsu guziak. Jauna da zurekin! O Trinidade guziz Santaren jarleku ederra! Zure biotzean, egon da, eta dago Aita Eternoa bere alabagan bezala, Semea bere Amagan, eta Espiritu Santua bere Esposagan bezala.

        Bedeikatua zera andre guzien artean. Bedeikatua, esleitua eta autua Birjiña guzien artean. Bedeikatua Ama guzien artean. Bedeikatua, zeren bekatuaren mantxarik eta kutsurik ekusi etzenduan. Bedeikatua, zeren garbitasunaren kalte gabe sortu zenduan Jesus Espiritu Santuaren obraz eta graziaz. Bedeikatua, zeren zure bularretan azi zenduan gauza guzien Egille eta jabea bera.

        Eta bedeikatua da Zure Sabeleko frutua Jesus. Hau da, bedeikatua ezezik, bedeikazio guzien iturburua: hau bizitza egiazkoaren arbola, eta denbora berean betiko bizitza doatzua guretzat prestatu zuan zure fruta miragarria. Eta zu zera beraren Ama Santa, gure Bitarteko eta Laguntzalle andia. Norgana bide egingo degu, zugana baizik?

        Santa Maria, Jainkoaren Ama. Bai, Birjiña txit Santa: Jainkoaren Ama zera. Eta hau onela izanik, zer iritsi ez dezaket, zu Bitarteko zaitudala?

        Erregu ezazu gu beratariok gatik. Zuk zerorrek ongiena dakutsu, nolako perillen artean arkitzen geran. Zer izango lizake guzaz, zuk ez lagunzera? Erregu ezazu bada arren gugatik orain, baña batez ere eriotzako orduan; bai arren Maria Birjiña gozoa. = Emen hiru Abe Maria.

 

aurrekoa hurrengoa