www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA BOSTGARREN
ERAKUSALDIA

 

Urteko denbora jakiñetan eta premia danean
egiñ oi diran erregu eta Letanien gañean.

 

        Gure Jaungoikoa guziz on eta ongillea da; baña nai du guk ezagutzea, bera dala on guziaren iturburua eta emallea, eta berari eskatzea, Zerurako bidean bear degun guzia: animakoak oso, ta oro, ta gorputzari dagozkanak, Zerurako bidean on izango diran neurrian. Hau ederki erakutsi zigun Jesu Kristok Aita gurearen orazio miragarrian, baita beste aldi askotan ere. Bidez dijuan adiskide bat sartzen bazaio zuetako beti, eta ezpadu zer eman; zer egingo du? Joango da auzora, edo beste adiskideren baten etxera, eta ateak joko ditu. Gerta diteke auzoak edo adiskideak oitik jaikitzeko gogo txarra idukitzea, baña beiñ ta berriz eta askotan jotzen badezu atea, onez eta adiskidetasunez ezpada ere, aserrez, eta zu at-ondotik bidaltzeagatik bederik, jaikiko da, eta emango dizu zere adiskideari ipintzeko bear dezuna. Gañera, zuk zere Aitari eskatzen badiozu ogia, Aitak ogiaren lekuan emango dizu arri koskorra? Eskatzen badiozu arraia, emango ote dizu sugea; eta eskatzen badiozu arraultza, emango ute dizu arrabioa? Ez egiaz. Eta izanik zuek, zeraten bezala, txarrak eta gaistoak, gauz onak umeai ematen badakizue, zenbatez obeto emango dizkitzue zuen Aita Zerukoak bear dituzuen ondasunak, batez ere animakoak? Hau guzia eta geiago gai onetan erakusten digu Jesu-Kristok, eta esaten digu, Eska ezazue, eta emango zatzue: Oles egizue Aita Zerukoaren ateetan, eta idikiko zaizkitzue.

        Hau ongi ziakianak bezala, S. Markos egunean eta Asenzioren aurreko egunetan egiten diozka Eliz Ama Santak Jaunari bere erreguak era eta modu anziñatik ipiñi zan batean, eta erregu oei esaten diegu: Letaniak. San Markos egunekoak ipiñi, edo beintzat zabaldu bide zituan S. Gregoriok eta Aszenzioren aurrekoak S. Mamertok. Erregu oek ipiñiak daude Jaunaren aserrea biguintzeko, eta artzen ditugu bitartekotzat Birjiña txit Santa, Zeruko Aingeru ta doatzu guziak. Eskatzen degu gure bekatuen barkazioa, eta gañera eskatzen ditugu, animarako eta gorputzerako bear ditugun gauza guziak. Erregutzen da Eliza guziagatik, Aita Santuagatik, baita gure lagun urko bizi ta hillak gatik ere. Letaniak, esan dan egunetan ezezik, beste askotan ere egiñ oi dira, batzuetan pakea, besteetan etsaiak garaitzea; batzuetan euria, besteetan ateria; batzuetan gaitz andiren baten aienatzea eskatzen dala. Ainziñako denboretan kristauak modestia andiarekin bildu oi ziran Elizan Letaniak egiteko; prestatzen ziran Jaunaren aserrea gozatzeko ta biguñzeko, eta austerrez bezala autsa artzen zuen buruan. Eta zer egiten due Letanien egunetan oraingo kristauak? Ez ditue ezertan artzen Elizaren usanza eder oek, eta banakaren batzuek ez, beste guziak ez dira agerzen Elizara. Eta datozenetatik batzuek zer egun oi due egun horietan? Batzuek deboziorik batere gabe ibilliko dira Letaniako denboran; besteak sartuko dira an edo emen, eta bear bada eguna igaroko due edanean eta iskanbillan. Hau da Jaunaren aserrea itzalzeko modua? Eta miretsiko gera, baldin uzta-abostu txarrak ekusten baditugu? Miretsiko gera gure gañera etortzeaz gerra, gaitz edo eritasun izugarriak, gosea eta beste neke-mota guziak? Miretsi gaitezen Jaunaren ontasun eta pazienziaz: miretsi gaitezen gure kontra ez etortzeaz errietara artzak, otsoak, katamotz edo tigreak, leoiak eta beste pistia guziak.

        Nere anima, zu izan zaite kontuzkoa Letanietara etortzeko, eta gertatzen bazatzu, etortzea eragozten dizun gauzaren bat, etxetik erregu giozu Jaunari, enzun ditzala Eliz Ama Santaren eskariak. Onetarako gauza ona izango da lenengo lekuan goizeko jaiera egitea, laugarren Parte onetan ogei ta bigarren Erakusaldian ipiñi dan bezala. Gero esan dezakezu, oraiñ ipiñiko dan ofrezimentu edo eskeñia.

        Nere Jaun eta Aita maitagarria, eskeintzen dizkitzut Eliz Ama Santarekin batean gaurko Letaniak. Aitortzen det, ez naizala oek zuk aditzeko diña, baña ala ere uste det, enzungo dezula zure Elizaren erregua, eta emango diguzula oraingo premia onetan bear degun laguntza, Zu obeto onratzeko ta serbitzeko. Jauna ixuri ezazu zure bendizioa erri onetan, eta Elizaren ume guzietan; gorde gaitzatzu bekatutik eta eriotza gaistotik. Amen.

 

aurrekoa hurrengoa