www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA BEDERATZIGARREN
ERAKUSALDIA

 

Nola, goizetik asmoa artu dezun eran,
eguartean egin ditzakezun zure lan,
eta nekeak Jaunaren onra eta gloriarako.

 

        Nere anima, goizetik eskeñi diozkatzu Jaunari zure pensamentu, hitz eta obrak beraren onra eta gloriarako. Baña hau onela egiñ arren, ez dezu, gero egiten dituzun lan eta nekeakin Zerurako irabazirik egingo, goizeko eskeñi, eta asmo ederraz azturik, nekatzen bazera Munduaren losentxak eta alabanzak irabazteko, edo zure jenio eta seta serbitzeagatik, edo beste oen anzeko fiñen bategatik. Hau gerta ez dakizun, oitu zaite sarritan gogora ekartzera, nola leku guzietan zauden Jaunaren aurrean eta begietan, eta nola begira dagokizun. Gañera oitu zaite noizean beiñ beragana biotza jasotzera, goizeko asmo onak berritzera, eta bear dezun lagunza eskatzera; baña aldi bakoitzean ez denbora luzerik igaro. Ara nola egin ditekean hau.

 

Lanean asitzean

        Nere Jaun eta Jaungoikoa! Goizekoan bertan arkitzen naiz: izan bedi nere lan hau zure onra eta gloriarako.

 

Lana bukatzean

        Eskerrak Jauna, zeren lan hau egiten lagundu didazun. Ez nazazula utzi aurrera ere.

 

Orduak aditzean

        Abe Maria, eta Gloria esan oi dira, eta gero esaten da: Birjiña txit Santa, alaba ezazu beti-beti Jaungoikoa, eta ez arren guri utzi beraren kontra bekatu egiten.

 

Utsegiteren bat
gertatzen zatzunean

        Orra, nere Jaun ona, zeiñ txarra, eta ezereza naizan! Goizean eman dizkitzut ainbeste hitz bekaturik ez egiteko, eta eskeñi dizkitzut nere hitz, pensamentu eta obrak zure onra eta gloriarako: eta zuk ekusten dezu zeiñ laster zuzaz, eta emandako hitzaz aztu naizan. Damu det, Jauna, nere eskergabekeria onetaz eta guziaz! O ontasun guziz maitagarria! Gorde nazazu bekatutik.

 

Noizean beiñ

        Oroi zaite, begira-begira dagokizula Jauna, eta prest dagoala zuri betiko bizitza eta ondasunak, eta emen ere on izango zendukean guzia emateko. Esan zaiozu: O Ontasun neurririk, mugarik eta bazterrik ez dezuna! O edertasun beti anziñakoa, eta beti berria! Amatzen zaitut biotz guzitik.

 

Tentazioren bat datorrenean

        O nere Aita ona! Gorde nazazu etsaiaren lazoetatik; gorde nazazu, galdua naiz bestela. Bizi bedi Jesus, hill bedi bekatua.

 

Neke edo Kalteren bat
gertarzen danean

        Jauna, Zuk dakizu, zer ongi dagokan nere animari: egin bedi, egiñ bedi, Jauna, zure borondatea. Adoratzen eta bedeikatzen det zure izen Santua.

 

Lagun urkoagandik neke,
edo gurutzeren bat datorrenean

        Jauna, zure izenean izan bedi neke eta gurutze hau; barkatzen diot urliari eman didan naigabe, eta opa diot Zerua, eta arako bidean bear duan guzia.

 

Etsaiari berri gaisto edo
kalteren bat datorkionean

        Jauna, opa diot urliari on guzia, eta eman zaiozu arren oraingo bere nekea ongi igarotzeko, edo zure izenean ontzat artzeko lagunza.

 

Etsaiaren onak
enbidiaren gura zimurra
esnatzen duanean

        Jauna, Zugatik, eta zure izenean amatzen det nere lagun urko hau, opa diot Zerua, eta arako bidean on izango duan guzia, baita oraingo on hau ere zure serbitzeko, eta Zerua irabazteko.

 

Jateraroan edo afaritarakoan

        Jauna, gauza guzien, eta nere kontua daukazunak bezala prestatu dezu neretzat bizitzeko bear dedan guzia, eta janari ta edari hau. Zure izenean, eta zu serbitzeko artuko ditut. Aita gurea, Abe Maria, ta Gloria.

 

Gosaria, bazkaria,
edo afaria bukatzean

        Gure Jaun eta Aita maitagarria, on guziaren emallea eta iturburua! Milla esker oraindaño egin dizkidatzun mesede guziak gatik, eta zeren artu ditudan janari eta edari hau neretzat prestatu dezun. Aita gurea, Abe Maria, Gloria, eta Salbea. Atzenean Purgategian edo Purgatorioan dauden animen alde Aita gure bat.

 

 

Eguanzean, egerdian eta illunzean,
Abe Mariak esateko ezgilla aditzean

 

Latinez

        Angelus Domini nuntiavit Mariae. Eranzuera: Et concepit de Spiritu Sancto. Abe Maria, graziaz betea, &c. Eranzuten da: Santa Maria, &c.

 

Ecce ancilla Domini

        Eranz. Fiat mihi secundum Verbum sum. Abe Maria, &c. Eranzuten da: Santa Maria, &c.

 

Et Verbum Caro factum est

        Eranzuera: Et habitavit in nobis. Abe Maria &c. Eranzuten da, Santa Maria, &c. Gloria Patri, &c.

 

Oremus

        Gratiam tuam, quaeesumus Domine mentibus nostris infunde ut qui Angelo nuntiante Christi Filij tui incarnatiônem cognovimus, per passionem ejus, & Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.

 

Euskeras

        Jaunaren Aingeruak ekarri zion Birjiña Mariari Zeruko mandatua.

        Eta Espiritu Santuaren obraz eta graziaz geratu zan aurdun. Abe Maria &c. Eranzuten da: Santa Maria, &c.

 

Ona ni jaunaren Serbitzaria

        Eranzuten da: Egin bedi nigan zuk diozuna, eta diozun eran. Abe Maria, &c. Eranzuten da: Santa Maria, &c.

        Eta Jainkoaren Hitz Andia edo Trinidadeko bigarren Persona aragiz janzi zan. Eranzuten da: Eta bizitu zan gizonen artean. Abe Maria &c. Eranzuten da: Santa Maria, &c. Gloria, &c.

 

Oremus

        Erregutzen dizugu, Jauna, ixuri dezazula gure animetan zure grazia, Aingeruak adirazirik sure Seme Jesusen gizon egitea ezagutu degunak beraren Pasio eta gurutzeko eriotzagatik betiko piztutze doatsuaren glorian sar gaitean: Jesu-Kristogatik beragatik. Ala biz.

 

        Erregu oek egiten dira belauniko; baña larunbat arratsetik igande arratseraño, eta Pazkoa-larunbat eguneko bezperetatik Trinidade eguneraño zutik. Bakoitzean irabazten dira eun egunetako barkazioak, eta illean bein barkazio edo induljenzia osoa konfesatzen eta komulgatzen danak, baña erregutu bear da Prinzipe Katolikoen arteko pakeagatik, herejia desegin, eta Eliz Ama Santaren onra eta gloria ugaritu dedin.

 

Sagarako ezkilla aditzean

        O nere Salbatzalle matagarria! Apaizak Konsagrazioko hitzak esan dituan unean bertan jarri zera zu Aldareko Sakramentuan gurekin, eta gure artean bizitzeko. Ala sinisten det, eta adoratzen zaitut nere Jaungoikoa, nere Erregea eta Salbatzallea bezala. Bedeika zaitzeela Zeruko Aingeru eta doatsu guziak. Bedeika zaitzeela lurreko anima onak eta gauza guziak.

 

Jesusen agoniako ezkilla
arratsaldeko hiruretan jotzen danean

        O jesus ona! Ordu onetan zu egon ziñan gurutzean hiltzeko zorian, eta hill ziñan nigatik. Zer egin, eta zer igaro bear ez nuke nik zure izenean? Izan bitez zure onran nere neke eta gurutze guziak. Aita gure bat, eta Abe Maria. Ostiraletan esaten dira belauniko bost Aita gure, eta bost Abe Maria, eta irabazten dira barkazio edo induljenziak.

 

Arratsean animen ezkilla
jotzen danean

        Badakizu, esazu: de Profundis asitzen dan Salmoa; ezpadakizu hau; esazu Aita gurea, Abe Maria, eta azkenean: Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Erregu hau beti egiten da belauniko; bakoitzean irabazten dira eun egunetako barkazioak, eta urtean bein barkazio osoa; baña onetarako konfesatu eta komulgatu bear da: eta erregutu ere bai Prinzipe Katolikoen artero pakeagatik, herejia bukatu, eta Eliz Ama Santaren onra eta gloria ugaritu dedin.

 

aurrekoa hurrengoa