www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzKonfesioko eta komunioko sakramentuen gaņean erakusaldiak
Juan Bautista Agirre
1803, 1823

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Confesioco, eta comunioco sacramentuen gañean eracusaldiac, Juan Bautista Aguirre. La Lama, 1823.

 

 

aurrekoa hurrengoa

OGEI TA BOSTGARREN
ERAKUSALDIA

 

Obra onen edo Zerurako irabazien gordairu
ugari-aberatsak daude emengo neke,
eta gurutzeak pazienziaz,
eta Jaunaren izenean eramatean.
Ukitzen da birtute hau, eta ipintzen dira
bera iristeko zenbait pensamentu.

 

        Azkeneko Erakusaldian ekusi dezu, nola prest egon bear dezun Jaunaren borondatea gauza guzietan egiteko. Ekusi dezu gañera, era berean prest egon bear dezula emengo neke eta gurutzeak Pazienziaz eramateko. Oraiñ begiratu bear dezu, nola neke ta gurutzeak era onetan eramatean dauden obra onen, eta Zerurako irabazien gordairu ugari eta aberatsak.

        Ozta agertzen da gizona lurraren gañean, inguratzen due alde guzietatik nekeak, penak eta gurutzeak, eta jarraitzen dioe beti, noranai dijoala. Neke eta gurutzeak arkitzen ditu etxean, kanpoan, bakardadean eta lagun artean: neke eta guratzeak etsaietatik, adiskideetatik, aideetatik eta arrotzetatik: eta azkenean erortzen da eriotzaren atzaparretan. Gerra utsa da, zion Job Santuak, gizonaren lurrero bizitza. Hau guzia dator gure lenbiziko gurasoen bekatutik. Baña aiñ miragarria, eta ona da Jauna gauza guzietan, non neke eta pena oetan beretan prestatu dituan guretzat ondasun txit andiak edo obra on, eta Zerurako irabazien gordairu ugari-aberatsak. Nola ote? Eramaten dirala pazienziaz, eta Jaunaren izenean. Arma hau gabe galdua zera, nere anima, emengo nekeen, ekaitzen eta bagen artean; onekin, aingura batekin bezala, gorde dezakezu zure animaren onzia, eta gorde ez nolanai, baizik ugaritzen dituzula animako grazia eta Satuntasuna, eta Zerurako irabaziak. Argatik esaten digu San Paulok: gauza bearra dala guretzat pazienzia, Jaunak agindurik dauzkan ondasunak iristeko. Pazienzia da birtute bat laguntzen diona animari neke, naigabe eta gurutzeak eramaten ongi, eta Jaunaren izenean, eta ditu hiru malla. Lenengoa da, alegiñean iges egin nai izatea neke ta gurutzeetatik; baña ala ere datozenean, irozotzea gorrotoari edo beste bekaturi lekurik eman gabe, zeren ala agintzen duan Jaunak. Hau da pazienziaren beeneko malla. Bigarren malla da, neke eta gurutzeen igesi ibilli gabe, datozenean borondate prest batekin artzea; zeren hau dan Jaunaren borondatea. Hirugarren malla da, atsegiñ eta kontentuarekin artzea eta igarotzea guratze, neke eta bidegabeak, zeren hau dan Jaunaren gogoko gauza, edo Jaunari agradatzen zaiona. Ala poz andia artu zuen Apostoluak, S. Lukasek dionez, Juduen batzarreak azotatu zituanean Jesu-Kristogatik. S Paulok bere neke andien artean zion: gañez egiten dit pozak. S. Andres, ekusirik beretzat prestaturik zegoan gurutzea, asi zan oska esaten: O gurutze santa! aspaldi deseatua, ansiaz amatua ta billatua: ar nazazu gizonen artetik, eta eraman nazazu nere Maisuagana. Ekusten dezu zer dan pazienzia? Ekusten dituzu birtute onen mallak? Nork esan, norañoko irabaziak egingo dituzun Zerurako bidean, arma onez baliatzen bazera, egun oro etorriko zaizkitzun neke eta gurutzeetan? Entzun itzatzu orain, birtute hau iristen lagunduko dizuen zenbait pensamentu.

        Lenengo pensamentua: edo ongi edo gaizki neke, naigabe eta gurutzeak igaro bearra zera lurraren gañean bizi zeran artean. Gaizki igarotzen badituzu, ugaritzen dira nekeak, galtzen dezu bear bada bekaturen batekin zere burua eta betiko bizitza. Zergatik bada pazienziara etzera saiatuko?

        Bigarren pensamentua: ongi badaramazkitzu emengo nekeak, begira dagokizun Aita Zerukoak emango dizkitzu bere lagunza eta grazia ugariak, eta oekin arinduko eta gozatuko dira: eta egingo dituzu Zerurako irabazi andiak. Esan gidazu bada, nekea arindu badezakezu, ez nolanai, baizik irabazi andiakin, zergatik ugaritu nai dezu zere nekea eta barrengo samintasuna?

        Hirugarrena: Nondiknai datozela zure neke eta gurutzeak, beti egia izango da, zure Jaun eta Aita onak zure onerako bidaltzen dizkizula. Gaizki egingo du bear bada zu naigabetzen zaituan lagun urkoak, baña Jaunak utzitzen dio gaitz hori egiten, zuk zure ezereza ezagutu dezazun, eta leialkiago Jaun bera serbi dezazun. Eta zure onagatik Jaunak bidaitzen dizun nekea, ez dezu ontzat artu bear?

        Laugarren pensarnentua: Jaunaren adiskide guziak; Birjiña txit Santa eta Jesu-Kristo bera neke eta gurutzeen bidetik igaro dira. Eta zuk ez diezu jarraituko onelako giariai?

        Nere anima, arrezazu asmo osoa gaurdanik ontzat artzeko datozkitzun neke, naigabe eta gurutzeak, Jaunaren naia eta borondatea egiteagatik. Etzaitezela oitu neke eta estutasunen bat etortzean, etsaiari otsegitera, birauak botatzera, eta lagun urkoaren kontra edozein gauza esatera, baizik eskeñi giozu Jaunari guzia beraren izenean: esan zaiozu: Egin bedi, egin bedi zure borondatea nola Zeruan ala lurrean.

 

aurrekoa hurrengoa