www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzJesu-Kristoren imitazionea
Mixel Xurio
1720

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Jesu-Christoren imitacionea, Michel Chourio (faksimilea). Hordago, 1978

 

 

aurrekoa hurrengoa

XLIX. KAPITULUA

 

Dohatsutasunaren gutiziaz, eta bertze munduko golardoez.

 

JESU-KRISTOK

        1. Ene semea, sentitzen duzunean ematen dudala zure baithan berotasun saindu bat eternitateko zorionarentzat; desiratzen duzunean zure gorputzeko presondegitik ilkhitzea ene argien kontenplatzeko; orduan zabal zazu zure bihotza, eta har zazu espirazione hori zure arimaren hedadura guziaz.

        Eskerrak bihur diotzotzu Jainkoaren miserikordiari, ziña haiñ eztiki heldu baita zureganat, zeiñak haiñ samurki atzartzen baizaitu; zeiñak haiñ sendoki sustengatzen baizaitu, beldurrez zure pisutasun propioak eroraraz zaitzan lurreko gauzen amudiorat.

        Ezta hori heldu zure gogoetetarik, eta ez zure ahaletarik: baiñan ene graziaren faboretik, eta ene miserikordiazko begitartetik berthutean aitziña zaitezen, humiltasunean bortitz zaitezentzat, ethorriko zaizkitzun gudutarat prepara zaitezentzat; zure bihotz guziaz niri lot zakizkidantzat, eta zure borondate guziaz zerbitza nazazuntzat.

 

        2. Ene semea, sua bixten da errexki; baiñan khe gabe ezta kharra altxatzen.

        Hala badire presuna batzuk zerukotz desira beroak dituztenak; ordean eztire osoki garbi afekzione humanoen zikhiñetik.

        Handik heldu da zenbat khar handirekiñ zeruko ontasunak galdetzen badarozkidate ere ezpaitituzte phuruki ene loria xoillagatik galdetzen.

        Halakoak dire maiz zure gutiziak, eta hargatik dire hanbat griñez nahastuak.

        Ezen intres, eta amudio propioz nothatua dena, eziñ daiteke ez xahua, ez perfeta.

 

        3. Galde diezadazu beraz ez zure nahiaren, eta aisiaren arabera dena, baiñan ene loriari daokana, eta ene gogara dena: ezen gauzez ungi iuiatzen baduzu behar duzu ene ordenuak zure gutizia baiño gehiago prezatu, eta zure nahia utzirik enea konplitu.

        Ezagutzen ditut zure nahiak, eta maiz entzunen ditut zure hasberapenak.

        Nahi zinduke orai danik gozatu Jainkoaren umeen libertateaz, eta loriaz; atsegiñekiñ darabillazu gogoan etxze eternal hura, eta herri bozkarioz bethe hura.

        Baiñan ezta oraiño zure orena ethorri: iguriki behar duzu zenbait denboraz, eta denbora hura gerlaren, nekhearen, eta frogantzen denbora da.

        Nahi duzu izan bethea ontasun soberanoaz; baiñan eziñ dukezu orai.

        Ni naiz ontasun guzien gaiñeko ontasun hura: zaude ene beira, dio Iaunak, Jainkoaren erresuma ethor dadiñ artheraiño.

        Asko atsekabe behar duzu lurraren gaiñean pairatu, eta haiñitz frogantzarik iragan.

        Konsoalzioneak ere izanen tutzu batzuetan: ordean eztuzu izanen bozkario perfeta.

        Eztuzun beraz beldurrik, eta prepara zaite animorekiñ egiterat, eta airatzerat naturaleza gehienik kontrestatzen duten gauza guziak.

        Gizon berriaz beztitu behar duzu, eta behar duzu bertze gizon batetarat kanbiatu.

        Maiz egiñ behar duzu nahi eztuzuna, eta utzi behar duzu nahi duzuna.

        Bertzeak helduko dire bere xede guzietan, eta zu ez batetan ere.

        Hek diotena adituko da, eta zuk diozuna arbuiatuko.

        Bertzeen othoitzak entzunen dire, zureez ezta kasurik egiñen.

 

        5. Bertzeak laudatuko dire, eta zu ahantziko.

        Bertzeei emanen zaizte karguak, eta zu etare deusetako gai idukiko.

        Orduan naturalezak pairatuko du, eta handia daikezu horlakoak ixillik, eta errenkura gabe pairatzen baitutzu.

        Manera hortan frogatzen da Jainkoaren zerbitzari leiala, ikhusteko nola dakien gauza guzietan bere buruari ukho egiten, eta bere pasioneen garaitzen.

        Nihoiz ere eztuzu beharrago zure buruari billa izatea, nola gutien nahi zinduken gauza ikhusi edo pairatu behar duzunean; eta guziz manatzen darozkitzutenean gaua batzuk arrazonik, eta progotxurik gabeko iduritzen zaizkitzunak.

        Eta nola buruzagi baten azpian baitzare, eta eziñ kontra egiñ baitiotzokezu haren podoreari, garratz iduritzen zaitzu zure nahi propioak utzirik haren ordenuen konplitzea.

 

        6. Baiñan, ene semea, konsidera zazu nolakoa izanen den nekhe haukien fruitua, ziñ guti iraunen duten, eta zeiñ sari handia darraioten: eta etzaituzte tristatuko, aitzitik borthiztuko dute zure pazienzia.

        Ezen zure nahiei zeren zerbait bortxa hemen egiñ diozuten zure nahi guziak konplituko dire zeruan.

        Han kausituko duzu plazer duzun guzia, eta desira ahal dezakezun guzia.

        Han ontasun guzien iabe izanen zare hekien galtzeko beldurrik gabe.

        Han zure borondatea enearekiñ bat izanen da, eta eztu berzerik deusere nitaz lekhora desiratuko.

        Han nihork eztarotzu kontrarik egiñen, nihor ezta zutaz errenkuratuko, nihork eztitu zure xedeak debekatuko, ez trabatuko; baiñan nola ontasun guziak aitziñean izanen baititutzu zure desira guziak konplituak izanen dire, eta betheko dute bihotzaren hedadura guzia.

        Orduan emanen darotzut loria fiñ gabeko bat pairatu duzun afruntu baten orde; bozkario guzien bilduma zenbait nigarren orde; eta zeren eman zaren bethi azkeneko herrunkan, iarriko zare bethikotz zeruko lorian.

        Han ageriko da nolakoa den obedienziaren fruitua, zer bozkario darraion penitenziari, eta zeiñ handia den humiltasunaren balioa.

 

        7. Orai beraz humilioa zaite, eman zaite guzien azpian, eta etzaitezela kontu hari noren ganik heldu den zuri eman zaitzun manua.

        Duzun artha solamente gogo onez hartzeko, eta pontualki konplitzeko zureganik galdetzen dutena; nahiz den galdetzaillea zure aitzindaria, nahiz den zure azpikoa edo zure kidea.

        Batak bilha bea hau, bertzeak hori; haiñak eman beza bere loria gauza batean, eta hark bertzean; izan beitez laudatuak ehun milla presunez.

        Zuk etzazula eman zure bozkarioa, edo ohorea gauzetan; baiñan zure mezprezatzean, ene loriaren bilhatzean, eta ene loriaren konplitzean.

        Zuk izan behar duzun gutizia bakharra da Jainkoa izan dadiñ bethiere loriafikatua nahiz zure biziaz, nahiz zure heriotzeaz.

 

aurrekoa hurrengoa