www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzBiblia (1)
Jose Antonio Uriarte
1858-1859, 2004

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: Bonaparte Ondareko Eskuizkribuak, (Rosa Miren Pagola eta taldearen edizioa). CD-ROMa, Bilduma osoaren edizio digitala. Deustuko Ubibertsitatea / Eusko Jaurlaritza, 2004

 

 

aurrekoa hurrengoa

PARALIPOMENOEN LENBIZIKO LIBURUA

 

LENBIZIKO KAPITULUA

        1. Adan, Seth, Enos,

        2. Kainan, Malaleel, Jared,

        3. Henok, Matusale, Lamek,

        4. Noe, Som, Kam, eta Jafet.

        5. Jafeten semeak: Gomer, eta Magog, eta Madai, eta Jaoan, Tubal, Mosoe, Thiras.

        6. Gomerren semeak: Aszenez, eta Rifat, eta Togorma.

        7. Jaoanen semeak: Elisa, eta Tharsis, Zethim, eta Dodanim.

        8. Kamen semeak: Kus, eta Mesraim, eta Fut, eta Kanaan.

        9. Kusen semeak: Saba eta Hebila; Sabatha eta Rejina; Saba eta Dadan.

        10. Kusgandik sortua izan ere zan Nemrod, zeñ asi zan izaten lurrean almentsua.

        11. Mesraimgandik izan ere ziran sortuak Ludim, eta Ananim, eta Laabim, eta Neftuim.

        12. Baitaere Fetrusim, eta Kasluim, zeñakgandik atera ziran Filistintarrak, eta Kaftorearrak.

        13. Kanaanek iduki zuen bere lenbizisortutzat Sidon, eta gero beragandik sortuak izan ziran Hetearra,

        14. Eta Jebusarra, eta Amorrearra, eta Jerjesearra.

        15. Eta Heoearra, eta Arazearra, eta Sinearra,

        16. Baitaere Aradiarra, eta Samarearra, eta Hamatearra.

        17. Semen Semeak: Elam, eta Asur, eta Arfaxad, eta Lud, eta Aram, eta Hus, eta Hul, eta Jeter, eta Mosok.

        18. Arfaxadgandik izan zan sortua Sale, zeñagandik izan zan gero sortua Heber.

        19. Heberri jaio zitzazkion bi seme. Bataren izena da Faleg, zeren bere denboran izan zan lurra berezitua, eta bere anaiaren izena zan Jektan.

        20. Jektangandik izan ziran sortuak Elmodad, eta Saled, eta Asarmot, eta Jare;

        21. Baita ere Adoram, eta Huzal, eta Dekla.

        22. Eta orobat Hebal, eta Abimael, eta Saba,

        23. Eta Ofir, eta Hebila, eta Jobab. Oiek guztiak izan ziran Jektanen semeak.

        24. Sem, Arfaxad, Sale,

        25. Heber, Faleg, Ragau,

        26. Serug, Nakor, Thare,

        27. Abram, Abraham hura bera.

        28. Abrahamen semeak: Isaak eta Ismael;

        29. Eta oiek dira beren ondokoak. Ismaelen lenbizisortua izan zan Nabaiot, gero Zedar, eta Adbeel, eta Mabsan,

        30. Eta Masma, eta Duma, Masa, Adad, eta Thema,

        31. Jetur, Nafis, eta Zedma. Oiek dira Ismaelen semeak.

        32. Zeturaen, Abrahamen emazte azpikoaren semeak, izan ziran: Zamran, Jeksan, Madan, Madian, Jesbok, eta Sue. Jeksanen semeak: Saba, eta Dadan. Dadanenak: Asurim, eta Latusim, eta Laomim.

        33. Madianen semeak izan ziran Efa, Efer, Henok, Abida, eta Heldaa. Oiek guztiak zetozten Zeturagandik.

        34. Berebat Abrahamgandik sortua izan zan Isaak, zeñaen semeak izan ziran Esau eta Israel.

        35. Esauren semeak: Elifaz, Rahuel, Jehuz, ihelom, eta Kore.

        36. Elifazen semeak, Theman, Omar, Sefi, Gathan, Zenez. Thamnagandik Amalek.

        37. Rahuelen semeak: Nahath, Zara, Samma, eta Meza.

        38. Seirren semeak: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.

        39. Lotanen semeak: Hori, Homam. Lotanen arreba izan zan Tamna.

        40. Sobalen semeak: Alian, eta Manahat, eta Hebal, Sefi, eta Onam. Sebeonen semeak: Aia, eta Ana. Anaren semea: Dison.

        41. Disonen semeak: Hamran, eta Eseban, eta Fethran, eta Karan.

        42. Eserren semeak: Balaan, eta Zaban, eta Jakan. Disanen semeak: Hus, eta Aran.

        43. Oiek dira Edomgo lurrean erreñatu zuten erregeak, Israelko semeak erregea iduki zuten baño lenago, Bale Beorren semea, eta bere erriaren izena Denaba.

        44. Eta Bale il zan, eta erreñatu zuen bere lekuan Jobab, zareren semeak, Bosrakoak.

        45. Eta Jobab ere il zanean, erreñatu zuen bere lekuan Husam, Themango errikoak.

        46. Eta berebat il zan Husam, eta erreñatu zuen bere lekuan Adad Badaden semeak, zeñak desegin zituen Madiantarrak Moabko lurrean, eta bere erriaren izena zan Abith.

        47. Adad ere il ezkero, erreñatu zuen bere lekuan semla Masrekakoak.

        48. Eta orobat semla il zan, eta erreñatu zuen bere lekuan Saul Rohobothkoak, zeñ dagoan ibaiaren aldean.

        49. Saul ere illik, erreñatu zuen bere lekuan Balanan Akoborren semeak.

        50. Eta au ere il zan, eta erreñatu zuen bere lekuan Adadek, zeñaen erria zan Fau, eta bere emazteari zeritzan Meetabel, Matreden alaba, zeñ zan Mezaaben alaba.

        51. Eta illik Adad, agintariak jarri ziran Idumean erregeen lekuan: Thamna agintaria, Alba agintaria, Jeteth agintaria,

        52. Oolibama agintaria, Ela agintaria, Finon agintaria.

        53. Zenez agintaria, Theman agintaria, Mabsar agintaria,

        54. Magdiel agintaria, Hiram agintaria. Oiek izan ziran Idumeako agintariak.

 

        Bigarren kapitulua

 

        1. Israelen semeak izan ziran, Simeon, Lebi, Juda, Isakar eta Zabulon,

        2. Dan, Jose, Benjamin, Neftali, Gad, eta Aser.

        3. Judaren semeak: Her, Onan, eta Sela. Oiek irurok jaio zitzaiozkan kanaantar sueren alabagandik. Baña Her Judaren lenbizi sortua izan zan gizon gaiztoa Jaunaren aurrean, eta Jaunak kendu zion bizia.

        4. Iduki zituen Judak Tamar bere errañagandik Fares, eta Zara. Ala Judaren guztiak ziran bost.

        5. Faresen semeak: Hesron, eta Hamur.

        6. Zararen semeak: Zamri, eta Ethan, eta Eman, Kalkal ere, eta Dara, guztitan bost.

        7. Kamrien semea: Akar, Israel genastu zuena, bekatu egin zuelako, Jaungoikoari konsagratutako gauzen lapurretan.

        8. Ethanen semea, Azarias.

        9. Hezroni jaio zitzaiozkan semeak izan ziran Jerameel, eta Ram, eta Kalubi.

        10. Ramgandik izan zan sortua Aminadab. Aminadabgandik izan zan sortua Naasson, Judaren semeen lenena.

        11. Naasongandik izan zan sortua Salma, zeñagandik etorri zan Booz.

        12. Boozgandik izan zan sortua Obed, zeñagandik izan zan sortua Isai.

        13. Eta Isaik iduki zuen lenbizisortutzat Eliab, bere bigarren semea izan zan Abinadab, irugarrena simmaa.

        14. Laugarrena Natanael, bosgarrena Raddai,

        15. Seigarrena Asom, zazpigarrena Dabid.

        16. Oien arrebak ziran Sarbia eta Abigail. Sarbiaren semeak iru: Abisai, Joab eta Asael.

        17. Abigail izan zan Amasaren ama, zeñaen aita izan zan Jether, Ismaeltarra.

        18. Kaleb Hesronen semea ezkondu zan Azubarekin, zeñagandik iduki zuen Jerioth, eta beraren semeak izan ziran Jaser eta Sobab, eta Ardon.

        19. Il zanean Azuba, ezkondu zan Kaleb Efratarekin, zeñagandik izan zuen Hur.

        20. Hur izan zan Urien aita, eta Uri izan zan Bezelzelena.

        21. Gero Hesron ezkondu zan, irurogei urte zituenean, Makirren galaaden aitaren alabarekin, zeñagandik izan zuen segub.

        22. Segub onegandik izan zan sortua Jair zeñ izan zan ogeita iru errien jabea Galaadko lurrean;

        23. Baña Jesur eta Aramek artu zituzten Jair eta Kanaten uriak, beren irurogei erriakin, zeñak guztiak ziran Makir Galaaden aitaren semearenak.

        24. Hesron il ezkero, ezkondu zan Kaleb Efratarekin. Hezronek iduki ere zuen emaztetzat Abia, zeñagandik izan zuen Asur, Tekua egin zuena.

        25. Jerameel Hezronen lenbizisortuari, jaio zitzaiozkan seme oiek: Ram lenbizisortua, eta Buna, eta Aram eta Asom, eta Agia.

        26. Jerameelek izan zuen beste emazte bat ere, Atara zeritzana, zeñ izan zan Onamen ama.

        27. Jerameel Ramen lenbizisortuaren semeak izan ziran Moos, Jamin eta Akar.

        28. Onamen semeak izan ziran Semei eta Jada. Semeiren semeak: Nadab, eta Abisur.

        29. Abisurren emaztearen izena izan zan Abihail, zeñagandik izan zituen Ahobban, eta Molid.

        30. Nadaben semeak izan ziran Saled, eta Afaim. Saled il zan semerik gabe.

        31. Afaimek iduki zuen semetzat Jesi, zeñagandik sortua izan zan Sesan, eta Sesangandik Oholai.

        32. Jadaren, semeiren anaiaren semeak izan ziran Jeter eta Jonatan: Jeter berriz il zan semerik gabe.

        33. Jonatangandik berriz izan ziran sortuak Falet eta Ziza. Oien jatorrikoa izan zan Jeramael.

        34. Sesanek etzuen semerik iduki, baizik alabak, eta ijito mendeko bat, Jeraa zeritzana,

        35. Zeñi eman zion alaba bat emaztetzat, zeñagandik izan zuen Ethei.

        36. Etheigandik izan zan sortuta Nathan, eta Nathangandik Zabad.

        37. Zabadgandik izan zan sortua Oflal, eta Oflalgandik Obed.

        38. Obedgandik izan zan sortua Jehu, eta Jehugandik Azarias.

        39. Azariasgandik izan zan sotua Heles, eta Helesgandik Elasa.

        40. Elasagandik izan zan sortua Sisamoi, eta Sisamoigandik Selum.

        41. Selumgandik izan zan sortua Ikasmias, eta Ikasmiasgandik Elisama.

        42. Kaleben, Jerameelen anaiaren semeak: Mesa bere lenbizisortua, eta Zifen aita; eta jatorri onetakoa izan zan Maresa, Hebronen aita.

        43. Hebronen semeak: Kore, eta Zafua, eta Rezem, eta Samma.

        44. Sammagandik izan zan sortua Raham, Jerkaamen aita; eta Rezemgandik Sammai.

        45. Sammaien semea, Maon; eta Maon, Bethsurren aita.

        46. Efa, Kaleben emazte azpikoak izan zituen Haran, eta Mosa, eta Jezez. Harangandik izan zan sortua Jezez.

        47. Jadaddairen semeak: Regom, eta Joatan, eta Jesam, eta Falet, eta Efa, eta Saaf.

        48. Maaka, Kaleben emazte azpikoak, izan zituen Saber, eta Tharana.

        49. Saaf, Madmenako prinzipeagandik izan zan sortua Sue, zeñ izan zan Makbenako prinzipea, eta Gabaako prinzipea. Berebat Kaleben alaba izan zan Aksa.

        50. Kaleben, Ur Efrataren lenbizisortuaren semearen semeak, izan ziran oiek: Sobal, Kariathiarimgo prinzipea:

        51. Salma Bethlehengo prinzipea: Harif, Bethgaderko prinzipea.

        52. Eta Sobal Kariatiarimgo prinzipea, zeñ zan Atsedenaren tokiko erdiaren jabea, iduki ere zituen semeak.

        53. Eta bere familiatik Kariatiarimen datoz Jethearrak, eta Afuthearrak, eta Semathearrak, eta Maserearrak, zeñaetatik atera ziran Saraiarrak, eta Esthaoltarrak.

        54. Salmaren semeak: Bethlehem eta Nethofathi, Joaben etxeko buruak, eta Atsedeneko lurraren erdia izan zan Sarairen jatorriarena.

        55. Eta Eskribaen familiak, zeñak bizi ziran Jabesen, eta egon oi ziran etzauntzetan kantatzen eta jotzen. Oiek dira Sinearrak, Kalor Rekaben aitaren etxeko jatorrikoak.

 

IRUGARREN KAPITULUA

        1. Oiek dira Dabidek iduki zituen seme, Hebronen jaioak: Amon lenbizi sortua, Akinoam Jezraheltarragandik; bigarrena Daniel, Abigail Karmelokoarena.

        2. Irugarrena Absalon, Maakaren semea, zeñ zan Tolmai, Jesurko erregearen alaba. Laugarrena Adonias, Agjithen semea.

        3. Bosgarrena Safatia, Abitalen semea. Seigarrena Jetraham, bere emazte Eglagandik.

        4. Sei oiek jaio zitzazkion Hebronen, non erreñatu zuen zazpi urte, eta sei illabetean. Gero erreñatu zuen ogeita amairu urtean Jerusalenen.

        5. Jerusalenen jaio zitzazkion semeak dira Simmaa, eta Sobab, eta Natan, eta Salomon, lau oiek Bethsabee Amielen alabarenak.

        6. Gañera Jebaar, eta Elisama,

        7. Eta Elifalet, eta Noje, eta Nefeg, eta Jafia.

        8. Beste Elisama bat, eta Eliada, eta Elifelet, guztitan bederatzi.

        9. Oiek dirade Dabiden seme guztiak, kontatu gabe emazte azpikoen semeak, eta iduki zuten arreba bat, Tamar zeritzana.

        10. Salomonen semea izan zan Roboam, zeñaen seme Abiagandik izan zan sortua Asa. Onegandik ere jaio zan Josafat,

        11. Joramen aita; zeñagandik Joramgandik izan zan sortua Okozias, zeñagandik jaio zan Joas.

        12. Amasias onen semeagandik izan zan sortua Azarias. Azariasen semea izan zan Joatan,

        13. Akazen aita, zeñ izan zan Ezekiasena, zeñagandik jaio zan Manases.

        14. Manases izan zan Amonen aita, zeñ izan zan Josiasena.

        15. Josiasen semeak izan ziran Johanan lenbizisortua, bigarrena Joakin, irugarrena Sedezias, laugarrena Selum.

        16. Joakingandik jaio ziran Jekonias, eta Sedezias.

        17. Jekoniasen semeak izan ziran Asir, Salatiel,

        18. Melkiram, Jadaia, Senneser, eta Jezemias, Sama, eta Nadabias.

        19. Jadaiagandik jaio ziran Zorobabel, eta Semei. Zorobabel izan zan Mosolamen Hanaiasen, eta Salomit, oien arrebaren aita,

        20. Eta beste bostenak oiek dira: Hasaban, eta Ohol, eta Barakias, eta Hasadias, eta Josabhesed.

        21. Hananiasen semea izan zan Faltias, Jeseiasen aita, zeñaren semea izan zan Rafaias. Rafaias onen semea izan zan Arnan, zeñagandik jaio zan Obdia, zeñaen semea izan zan Sekenias.

        22. Sekeniasen semea izan zan Semeia, zeñagandik jaio ziran Hattus, eta Jegaal, Baria, Naaria, eta Safar, zeñak diran sei.

        23. Naariaren semeak izan ziran iru oiek: Elioenai, eta Ezekias, eta Ezrikan.

        24. Elioenaien semeak izan ziran zazpi oiek: Odbia, Eliasub, eta Feleia, eta Akub, eta Joanan, eta Dalaia eta Anani.

 

LAUGARREN KAPITULUA

        1. Judaren semeak: Fares, Hesron, eta Karmi, eta Hur, eta Sobal.

        2. Raias Sobalen semeagandik izan zan sortua Jahath, zeñagandik jaio ziran Ahumai, eta Laad. Oien jatorrikoak dira Saratearrak.

        3. Etamen jatorria ere au da: Jezrahel, eta Jesema, eta Jedebos, zeñak iduki zuten arreba bat Asalelfuni zeritzana.

        4. Eta Fanuel izan zan Fedorren aita, eta Ezer Hosaren aita. Oiek dirade Hur, Efrataren lenbizisortu, Bethlehemen aitaren semeak.

        5. Asur, Tekuaren aitak iduki zituen bi emazte Halaa, eta Naara.

        6. Eta Naarak egin ziozkan Oozam, Hefer, Themani, eta Ahasthari, oiek guztiok Nahararen semeak.

        7. Halaaren semeak: Sereth, Isaar, eta Ethnan.

        8. Kos izan zan Anoben, eta Soboharen aita, eta Aharehel, Arumen semearen familiarena.

        9. Baña Jabes izan zan bere anaia guztien artean argitsuena, zeñi bere amak jarri zion izentzat Jabes, esaten zuela: Oñazez egin nuelako.

        10. Jabes onek erregutu zion Israelko Jaungoikoari, esaten zuela: Oh, eta bedeikazioz beteko baninduzu! Zabalduko bazinduzke nere mugak, eta zure eskuak zaituko banindu, eta libratuko baninduzu gaitz guzitik! Eta eman zion Jaunak eskatu zuena.

        11. Kaleb Suaren anaiagandik izan zan sortua Mahir, zeñ izan zan Estonen aita.

        12. Estongandik izan ziran sortuak Betrafa, eta Fese, eta Tehinna, Naasen erriko aita. Oiek dirade Reka bizilariz bete zutenak.

        13. Zenezen semeak: Othoniel, eta Saraia. Othonielen semeak Hathat, eta Maonathi.

        14. Maonatigandik izan zan sortua Ofra; eta Saraiagandik izan zan sortua Joab, Langilleen ibarreko prinzipeak; zeren an bizi ziraden langilleak.

        15. Kaleben, Jefoneren semearen semeak izan ziran: Hir, eta Ela, eta Naham. Elaren semea, Zenez.

        16. Berebat Jaleleelen semeak: Zif, eta Zifa, Thiria eta Asrael.

        17. Ezraen semeak, Jeter, eta Mered, eta Efer, eta Jalon. Beragandik sortu ere ziran Maria, eta Sammai, eta Jesba, Estamon bizi diranen aita.

        18. Izan zan ere bere emaztea Judaia, zeñak egin zituen Jared Jedorren aita, eta Heber Sokoren aita, eta Ikutiel Zanoeren aita. Oiek dirade Bethia, Faraonen alabaren semeak, zeñarekin ezkondu zan Mered.

        19. Odaia Nahamen arrebaren, Zeilaren aitaren semeak izan ziran: Garmi, eta Esthamo, zeñ izan zan Makathiena.

        20. Simonen semeak, Ammon, eta Rinna Hananen semea, eta Thilon. Jesiren semeak: Zoheth, eta Benzoheth.

        21. Sela, Judaren semearen semeak: Her, Lekaren aita, eta Laada, Maresaren aita, eta juramentuko etxean liño fiñ gillan ari diradenen etxeko aideak.

        22. Eta eguzkiari gelditu erazi ziona, eta Gezurraren gizonak, eta Beldurgabea, eta Irazekaria, zeñak izan ziran Prinzipeak Moaben, eta gero itzuli ziran Lahemera. Oiek anziñako gauzak dirade.

        23. Oiek dira lurrezko ontziak egiten zituztenak, Mintegietan, eta Esituetan bizitu oi ziranak, Erregeen etxeetan, beren lanetarako, eta an egon ziran.

        24. Simeonen semeak izan ziran Namuel, eta Jamin, Jarib, Zara, eta Saul.

        25. Onen semea zan Selum, zeñagandik izan zan sortua Mapsan, zeñagandik jaio zan Masma.

        26. Masmaren semea izan zan Hamuel, onen semea Zakur; eta Zakurren semea, Semei.

        27. Semeik iduki zituen amasei seme, eta sei alaba, baña bere anaiak etzuten seme askorik izan, eta bere jatorri guztiak ezin izan zuen berdindu, Judaren ondoreen zenbata.

        28. Bere bizilekua izan zan Bersabeen, eta Moladan, eta Hasarsualen,

        29. Eta Balan, eta Asonen, eta Tholaden,

        30. Eta Bathuelen, eta Horman, eta Sizelejen,

        31. Eta Bethmarkabothen, eta Hasarsusimen, eta Bethberaien, eta Saarimen. Oiek izan ziran beren erriak Dabidek erreñatu zuen arteraño.

        32. Beren erriak izan ere ziran Etam, eta Aen, Remmon, eta Thoken, eta Asan, bost erri.

        33. Eta beren erritxar guztiak, uri oien inguruan Baaleraño. Au da beren bizilekua, eta beren egotaldien egiera.

        34. Berdin Mosobab, eta Jemletx, eta Josa Amasiasen semea,

        35. Eta Joel, eta Jehu, Josabiasen, Saraiaren semearen semea, zeñ izan zan Asielena;

        36. Eta Elioenai, eta Jakoba, eta Isuhaia, eta Asaia, eta Adiel, eta Ismiel, eta Banaia.

        37. Gañera Ziza, Sefeiren, Alonen semearen semea, zeñ izan zan Idaiaren, Semrien semearen, Samaiaren semearena.

        38. Oiek dira beren aideen artean Prinzipe ospatsuak, zeñak txit ugaritu ziran beren aideen etxeetan.

        39. Eta atera ziran sartzeko Gadorren, ibarraren sortaldeko aldameneraño, eta beren abereentzat larreten billan.

        40. Eta arkitu zituzten larrete ugariak, eta txit onak, toki txit zabal, paketsu, eta oparo bat, non len bizi izan ziran Kamen jatorrikoak.

        41. Goian beren izenakin siñalatu ditugun oiek bada, etorri ziran erreñatzen zuela Ezekias Judako erregeak, eta desegin zituzten beren etzauntzak, eta an bizi zirala arkitu zituztenak, eta iñor gabe gelditu ziran toki aiek gaurko eguneraño. Eta bizi izan ziran beren lekuan, zeren an arkitu zituzten larrete txit ugariak.

        42. Berebat Simeonen semeetatik bost eun gizon ere, irago ziran Seirko mendira, zeramazkitela gidaritzat Falthias, eta Naarias, eta Rafaias, eta Oziel, Jesiren semeak.

        43. Eta desegin zituzten Amalektarren kutsu, iges egin al izan zutenak, eta bizitu izan ziran an beren lekuan gaurko eguneraño.

 

BOSGARREN KAPITULUA

        1. Ona emen Rubenen, Israelen lenbizisortuaren semeak. (Egiaz au izan zan lenbizisortua; baña bere aitaren eztaioea kutsutu zuelako, Jose Israelen semari eman zitzaiozkan lenbizisortutzaren zuzen ta eskubideak, eta hura etzan izan idukia lenbizisortutzat.

        2. Judagandik, zeñ zan bere anaia guztien artean aldunena, iduki zuten jatorria Prinzipeak; baña lenbizisortutza izan zitzaion beretua Joseri).

        3. Rubenen, Israelen lenbizisortuaren semeak bada izan ziran Enok, eta Falu, Esron, eta Karmi.

        4. Joelen semea izan zan Samia. Samiaren semea, Gog. Gogen semea, Semei.

        5. Semeiren semea, Mika. Mikaren semea izan zan Reia. Reiarena, Baal.

        6. Onen semea izan zan Beera, Rubenen tribuko prinzipeetatik bat, eta zeñ katibu eraman zuen Thelgathfalnasar Asiriarren erregeak.

        7. Bere anaiak, eta aideera guztiak, zenbatuak izan ziranean beren familiak, zeuzkaten prinzipetzat Jehiel, eta Zakarias.

        8. Bala, Azazen seme, Sammaren seme, Joelen semearen gañean, au bizi izan zan Aroerren, luzetzen zala Nebo eta Beelmeonraño.

        9. Bizitu ere zan sortalderontz Eremuaren sarreraraño, eta Eufrates ibairaño; ziradelako abere txit askoren jabeak Galaadko lurrean.

        10. Eta Saulen denboran gudatu ziran agarenoen kontra, ezpataz irago zituzten, eta bizi izan ziran beren lekuan beren etzauntzetan, Galaaden sortaldera begiratzen duen alderri guztian.

        11. Baña Gaden semeak bizi izan ziran beren aurkez Basango lurrean Selkaraño;

        12. Joel lenbizia, eta Safan bigarrena, Janai gero, eta Safat Basanen.

        13. Eta beren anaiak, beren aideeren etxeen araura, Mikael, eta Mosolam, eta Sebe, eta Jorai, eta Jakan, eta Zie, eta Heber, zazpi.

        14. Oiek dira Abihailen, Hurien semearen, Jaraen semearen, Galaaden semearen, Mikaelen semearen, Jesesien semearen, Jeddoen semearen, Buzen semearen semeak.

        15. Orobat beren anaiak Abdielen, Gunien semearen semeak, izan ziran beren familia, eta aideetako buruak.

        16. Zeñak bizi izan ziran Galaaden, eta Basanen, eta beren erritxoetan, eta Sarongo uriaurre guztietan atzen batetik beste atzenera.

        17. Oiek guztiak izan ziran kontatuak, Joatan Judako erregearen egunetan, eta Jeroboam Israelko erregearen egunetan.

        18. Rubenen, eta Gaden, eta Manasesen tribuaren erdiaren semeak, izan ziran gizon gerrariak, ezkutuak eta ezpatak zerabiltzatenak, uztai elean sendoak, eta gudetarako trebetuak, ziran berrogeita lau milla eta zazpireun eta irurogei, zeñak ateratzen ziran gerrara.

        19. Iduki zuten gerra Agarearrakin, baña Iturearrak, eta Nafistarrak, eta Nodabtarrak

        20. Etorri ziran oiei laguntzera. Eta Agarearrak, eta berakin izan ziran guztiak, izan ziran jarriak beren eskuetan, Jaungoikoari ots egin ziotelako, gudan ari ziradenean, eta aditu zituen, beragan sinistu zutelako.

        21. Eta artu zieten zeukaten guztia: berrogeita amar milla gamelu, berreun eta berrogeita amar milla ardi, bi milla asto, eun milla katiburekin.

        22. Eta zaurituak izan ziranetatik asko il ziran, zeren Jaunaren gerra izan zan. Eta bizi izan ziran beren lekuan errialdaeraraño.

        23. Berebat Manasesen tribu erdiko semeak jarri ziran Basanen mugetatik Baal-Hermon, eta Sanir, eta Hermongo mendiraño dagoan lurrean, zeren txit asko ziran.

        24. Eta beren aideen etxeetako Prinzipeak izan ziran oiek: Efer, eta Jesi, eta Eliel, eta Ezriel, eta Jeremias, eta Odoias, eta Jediel, gizon txit bulardetsu eta aldunak, eta Gidari ospatsuak beren familietan.

        25. Baña utzi zuten beren gurasoen Jaungoikoa, eta adoratu zituzten idoloak, zijoazela arako erreñuetako jainkoen ondoren, zeñak Jaungoikoak berak kendu zituen beren aurretik.

        26. Eta Israelko Jaungoikoak esnatu zuen Ful Asiriako erregearen espiritua, eta Thelgathfalnasar Asurko erregearen espiritua, eta errialdairatu zituen Ruben eta Gad, eta Manasesen tribuaren erdia, eta eraman zituen Lahelara, eta Haborrera, eta Arara, eta Gozan ibaiaren erriberetara, non dauden gaurko eguneraño.

 

SEIGARREN KAPITULUA

        1. Lebien semeak: Jerson, Kaath eta Merari.

        2. Kaathen semeak: Amran, Isaar, Hebron, eta Oziel.

        3. Amramen semeak: Aaron, Moises, eta Maria. Aaronen semeak: Nadab, eta Abiu, Eleazar, eta Ithamar.

        4. Eleazargandik izan zan sortua Finees; eta Fineesgandik Abisue.

        5. Abisuegandik izan zan sortua Bokzi, eta Bokzigandik Ozi.

        6. Ozigandik izan zan sortua Zaraia, eta Zaraiagandik Meraioth.

        7. Meraiothgandik izan zan sortua Amarias, eta Amariasgandik Akitob.

        8. Akitobgandik izan zan sortua Sadok, eta Sadokgandik Akimaas.

        9. Akimaasgandik izan zan sortua Azarias, eta Azariasgandik Johanan.

        10. Johanangandik izan zan sortua Azarias. Au da apaiz lanetan ari zana, Salomonek Jerusalenen egin zuen elizan.

        11. Azariasgandik izan zan sortua Amarias, eta Amariasgandik Akitob.

        12. Akitobgandik izan zan sortua Sadok, eta Sadokgandik Selum.

        13. Selumgandik izan zan sortua Helzias, eta Helziasgandik Azarias.

        14. Azariasgandik izan zan sortua Saraias, eta Saraiasgandik Josedek.

        15. Josedekek utzi zuen bere erria, Jaunak aldatu zituenean Judako eta Jerusalengo erriak Nabukodonosorren bitartez.

        16. Lebiren semeak bada izan ziran: Jerson, Kaath, eta Merari.

        17. Eta Jersonen semeen izenak dira oiek: Lobni, eta Semei.

        18. Kaathen semeak: Amram, eta Isaar, eta Hebron, eta Oziel.

        19. Merarien semeak: Moholi eta Musi. Oiek dira Lebiren aideak, beren familien araura.

        20. Jersonen semea izan zan Lobni. Jahath izan zan onena Jahatena izan zan Zamma. Zammaren semea izan zan Joah.

        21. Joahen semea izan zan Addo: Addoena, Zara; eta Zaraena Jetrai.

        22. Kaathen semeak: Aminadab bere semea. Kore izan zan Aminadabena. Asir, Korerena.

        23. Asirren semea izan zan Elkana. Elkanarena, Abiasaf. Abiasafena izan zan Asir.

        24. Asirrena Thahath. Thahath izan zan Orielen semea. Onena Ozias. Oziasena izan zan Saul.

        25. Elkanaren semeak: Amasai eta Akimoth.

        26. Eta Elkana. Elkanaren semea izan zan Sofai. Onena, Nahath,

        27. Eta Nahathena, Eliab. Onena Jeroham, eta Jerohamena, Elkana.

        28. Samuelen semeak: Baseni bere lenbizisortua, eta Abia.

        29. Merarien semeak: Moholi, zeñaen semea izan zan Lobni. Onena, Semei. Semeirena, Oza.

        30. Ozarena izan zan Sammaa, Sammaarena, Hagjia, eta Hagjiarena, Asaia.

        31. Oiek dira jarri zituenak Dabidek kantarien gidaritzat Jaunaren elizan, kutxa ipiñia izan zan ezkero.

        32. Eta ari oi ziran beren lanean, kantatzen zutela Testimonioko Tabernakuloaren aurrean, Salomonek egin zuen artean Jaunaren Eliza Jerusalenen, eta egin oi zituzten beren lanak beren familien txanden araura.

        33. Ona emen, beren semeakin batean serbitzen zutenen izenak: Kahathen semeetatik Hemam zan kantaria, Johelen semea, Samuelen semea.

        34. Elkanaren semea, Jerohamen semea, Elielen semea, Thohuen semea.

        35. Sufen semea, Elkanaren semea, Mahathen semea, Amasaien semea.

        36. Elkanaren semea, Johelen semea, Azariasen semea, Sofoniasen semea.

        37. Thahathen semea, Asirren semea, Abiasafen semea, Koreren semea.

        38. Isaarren semea, Kaathen semea, Lebiren semea, Israelen semea.

        39. Gañera Asaf, anaia, bere eskuitik zegoana. Zan Asaf Barakiasen semea, Samaaren semea.

        40. Mikaelen semea, Basaiaren semea, Melkiaren semea,

        41. Athanairen semea, Zararen semea, Adaiaren semea.

        42. Ethanen semea, Zammaren semea, Semeiren semea.

        43. Jethen semea, Jersonen semea, Lebiren semea.

        44. Eta bere anaia, Merarien semeak, zeuden ezkerretara, Ethan, Kusiren semea, Abdiren semea, Maloken semea.

        45. Hasabiasen semea, Amasiasen semea, Elziasen semea.

        46. Amasairen semea, Boniren semea, Somerren semea.

        47. Moholiren semea, Musiren semea, Merarien semea, Lebiren semea.

        48. Beste Lebita oien anaiak, izan ziran jarriak Jaunaren etxeko Tabernakuloko gañerako lan guztietan.

        49. Baña Aaron, eta bere semeak jartzen zituzten erretzen abere illak holokaustoen aldarearen gañean, eta inzensoa lurriñen aldarearen gañean, ari ziradela Santuen Santuari zegokion guztian, eta otoiz egiten Israelgatik, Moises Jaungoikoaren serbitzariak agindutako guztiaren araura.

        50. Eta Aaronen semeak dira oiek: Eleazar bere semea, Finees bere semea, Abisue bere semea.

        51. Bokzi, Abisuena; Ozi, Bokziren semea; Zaraia, Ozirena.

        52. Meraioth, Zaraiaren semea; Amaria Meraiothena; Akitob, Amariarena.

        53. Sadok, Akitobena; Akimaas, Sadokena.

        54. Eta ona emen Aaronen seme oiek bizi izan ziran tokiak, au da, suertez tokatu zitzaiozkaten leku eta alderriak, Kaathen familietatik asita.

        55. Izentatu zitzaiozkaten bada oiei Judako lurrean Hebron, eta bere inguruak.

        56. Baña uriko kanpoak, eta erriak izan ziran Kaleb, Jefoneren semearenak.

        57. Eman ziozkaten bada Aaronen semeai erri oiek: Hebron (igestokiko erria), eta Lobna, eta beren inguruak.

        58. Eta berebat Jether, eta Esthemo beren inguruakin, baitaere Helon eta Dabir bereakin.

        59. Orobat Asan, eta Bethsabee, eta beren inguruak.

        60. Benjaminen tributik eman ziezten Gabee eta bere inguruak, eta Almath bere inguruakin, eta Anatoth bere inguruakin. Guztitan amairu erri, beren familien artean partituak.

        61. Eta Kaathen seme, bere familiatik gelditu ziranai, eman ziozkaten amar erri, Manasesen tribu erdikoak.

        62. Berebat Jersonen seme, beren familietatik berezituai, eman ziezten amairu erri Isakarren, eta Aserren, eta Neftaliren, eta Manasesen tributik, Basango lurrean.

        63. Berdin Merarien seme, beren familietan berezituai eman ziezten suertean amabi erri Rubenen tributik, eta Gaden tributik, eta Zabulonen tributik.

        64. Eman ere ziozkaten Israelko semeak lebitai erri batzuek beren inguruakin.

        65. Eman ziezten suertean erri oiek Judaren semeen tributik, Simeonen semeen tributik, eta Benjaminen semeen tributik, zeñai jarri ziozkaten bakoitzaren beren izenak.

        66. Eta berebat Kaaten semeen aideen artekoak ziranai, eta iduki zituzten beren mugapetan Efraimen tribuko erriak.

        67. Eman ziozkaten bada erriak gordelekutzat, Sikemgoa bere inguruakin Efraimgo mendian, eta Gazer bere inguruakin.

        68. Eta Jekmaan bere inguruakin, eta orobat Bethoron,

        69. Baita Helon ere bere inguruakin, eta berdin Jethremmon.

        70. Eta Manasesen tribu erditik Aner bere inguruakin, eta Baalam, eta bere inguruak, au da, Kaathen semeen aideen artetik gelditu ziranai.

        71. Eta Jersonen semeai, Manasesen familiaren tribuaren erditik, Gaulon Basanen bere inguruakin, eta Astharoth bere inguruakin.

        72. Isakarren tributik, Zedes, eta bere inguruak, eta Dabereth bereakin.

        73. Orobat Ramoth bere inguruakin, eta Anem bereakin.

        74. Aserren tribuan: Masal bere inguruakin, eta Abdon bereakin.

        75. Baita Hukak bere inguruakin, eta Rohob bereakin.

        76. Neftaliren tribuan: Zedes Galilean bere inguruakin, eta Amon bereakin eta Kariathaim bereakin.

        77. Eta Merarien jatorriko gañerakoai eman ziezten Zabulonen tribuan, Remmono bere inguruakin, eta Thabor bereakin.

        78. Eta Jordango beste aldean, Jerikoren aurkez, Jordanen sortalderontz, Rubenen tribuan, Bosor eremuan bere inguruakin, eta Jasa bereakin.

        79. Orobat Kademoth, eta bere inguruak, eta Mefaat bereakin.

        80. Eta onezaz gañera Gaden tribuan, Ramoth Galaaden bere inguruakin, eta Manaim bereakin.

        81. Baita Hesebon ere bere inguruakin, eta Jezer bere inguruakin.

 

ZAZPIGARREN KAPITULUA

        1. Isakarren semeak, lau: Thola eta Fua, Jasub, eta Simeron.

        2. Tholaren semeak: Ozi, eta Rafaia, eta Jeriel, eta Jemai, eta Jebsen, eta Samuel, aide eta familia batzuen buruak. Tholaren jatorritik kontatu ziran Dabiden denboran ogeita bi milla, eta zazpireun gizon txit sendoak.

        3. Oziren semea: izraia; zeñgandik jaio ziran Mikael, eta Abadia, eta Johel, eta Jesia, bost oiek Prinzipeak.

        4. Eta berakin zeuden beren errama eta familietan ogeita amalau milla gizon txit bulardetsuak, eta gudarako trebeak, zeren iduki zituzten emazte eta seme asko.

        5. Eta beren anaiak Isakarren aideera guztian gudari txit sendoak, izan ziran kontatuak larogeita zazpi milla.

        6. Benjaminen semeak iru: Bela, Bekor, eta Jadiel.

        7. Belaen semeak: Esbon, eta Ozi, eta Oziel, eta Jerimoth, eta Urai; familien bost Prinzipe, eta txit sendoak gudarako, eta zeñaen zenbata izan zan ogeita bi milla eta ogeita amalau.

        8. Bekorren semeak: Zamira, eta Joas, Eliezer, eta Elioenai, eta Amri, eta Jerimoth, eta Abia, eta Anathoth, eta Almath: guztiak Bekorren semeak.

        9. Eta izan ziran kontatuak beren familietan; zeñak ziran beren aideeren ondoak, ogei milla eta berreun gizon, txit sendoak gerrarako.

        10. Jadielen semea izan zan Balan. Balanen semeak: Jehus, eta Benjamin, eta Aod, eta Kanana, eta Zethan, eta Tharsis, eta Ahisahar.

        11. Oiek guztiak izan ziran Jadihelen jatorrikoak, beren familien buruak, zeñaetan kontatu ziran amazazpi milla eta berreun gizon, gudari errutsuak.

        12. Eta Sefam, eta Hafam Hisen semeak, eta Hasim Aherren semea.

        13. Neftaliren semeak izan ziran Jasiel, eta Guni, eta Jeser, eta Selum, Balaren semeak.

        14. Manasesen semea izan zan, Esriel, eta Sirako. Emazte azpiko batgandik izan zuen Makir, Galaaden aita.

        15. Eta Makirrek artu zituen emazteak bere semeentzat Hafim, eta Safan, eta iduki zuen arreba bat Maaka zeritzana, eta bigarrenaren izena izan zan Salfaad, eta alabak jaio zitzazkion Salfaadi.

        16. Eta Maaka Makirren emazteak egin zuen seme bat, zeñi deitu zion, Fares, eta bere anaiaren izena, Sares, eta onen semeak, Ulam, eta Rezen.

        17. Eta Ulamen semea, Badan. Oiek dira Galaad, Makirren semearen, Manasesen semearen semeak.

        18. Eta bere arreba Rejinak egin zuen Gizon ederra, eta Abiezer, eta Mohola.

        19. Semidaren semeak ziran Ahin, eta Sekem, eta Lezi, eta Aniam.

        20. Efraimen semeak, Suthala, Bared bere semea, Thahath bere semea, Elada bere semea, Thahath bere semea, Zabad bere semea,

        21. Eta Sutala onen semea, zeñaen semeak izan ziran Ezer, eta Elad; baña Jethen errian bizi ziranak il zituzten, jetxi ziralako beren lurretan sartzera.

        22. Argatik Efraim beren aitak negar egin zuen berak gatik denbora andian, eta etorri ziran beren anaiak bera gozatzera.

        23. Eta alderatu zan bere emazteagana, zeñ jarri zan aurra egiteko, eta egin zuen seme bat, eta jarri zion bere izena Beria, bere etxeko naigabeen artean jaio zalako.

        24. Bere alaba izan zan Sara, zeñak egin zituen Bethoron beekoa, eta goikoa, eta Ozensara.

        25. Izan ere ziran bere semeak Rafa, eta Resef, eta Thale, zeñagandik jaio zan Tahan;

        26. Zeñagandik izan zan sortua Laadan, zeñaen semea izan zan Ammiud, zeñ izan zan Elizamaren aita,

        27. Zeñagandik jaio zan Nun, zeñak iduki zuen semetzat Josue.

        28. Berak jabe izan ziran toki eta bizilekua izan zan Betel bere erritxoakin, eta Noram sortalderontz, eta sartalderontz Gazer bere erritxoakin, eta orobat Sikem bereakin, Azako erriraño bereakin.

        29. Eta Manasesen semeen tribuaren aldean iduki zuten Betsan bere erritxoakin, eta Thanak bereakin, Majeddo bereakin, Dor bereakin. Toki oietan bizi izan ziran Jose Israelen semearen semeak.

        30. Aserren semeak: Jemma, eta Jesua, eta Jesui, eta Baria, eta Sara oien arreba.

        31. Eta Bariaren semeak: Heber, eta Melkiel. Au da Barsaithen aita.

        32. Eta Hebergandik izan ziran sortuak Jeflat, eta Somer, eta Hotam, eta Suaa oien arreba.

        33. Jeflaten semeak Fosek, Kamaal, eta Asoth. Oiek dirade Jeflaten semeak.

        34. Eta Somerren semeak: Ahi, eta Roaga, eta Haba, eta Aram.

        35. Eta bere anaia Helemen semeak: Sufa, eta Jemna, eta Seles, eta Amal.

        36. Sufaen semeak: Suk, Harnafer, eta Sual, eta Beri, eta Jemra,

        37. Bosor, eta Hod, eta Samma, eta Salusa, eta Jetran, eta Bera.

        38. Jeterren semeak: Jefone, eta Fasfa, eta Ara.

        39. Olaren semeak: Aree, eta Haniel, eta Resia.

        40. Seme guzti oiek dira Aserrenak, familien buruak, lenbiziko gidariak, autuak, eta txit sendoak, eta armetarako edade egokian zeudenen zenbata, ogeita sei milla.

 

ZORTZIGARREN KAPITULUA

        1. Benjamingandik izan zan sortua bere lenbizisortu Bale, bigarrena Asbel, irugarrena Ahara,

        2. Laugarrena Nohaa, eta bosgarrena Rafa.

        3. Eta Baleren semeak izan ziran: Addar, eta Jera, eta Abiud,

        4. Abisue ere, Naaman, eta Ahoe,

        5. Eta gañera Jera, eta Sefufan, eta Huram.

        6. Oiek dira Ahoden semeak, Gabaan bizi diraden familien buruak, eramanak izan ziradenak Manahathera,

        7. Au da, Naaman, eta Akia, eta Jera, eraman zituena hura bera; eta zeñagandik izan ziran sortuak Oza eta Ahiud.

        8. Eta Saharaimek iduki zituen semeak Moabko lurrean, utzi ezkero Husim eta Bara, bere emazteak.

        9. Eta bere emazte Hodesgandik iduki zituen Jobab, eta Sebia, eta Mosa, eta Molkom;

        10. Eta berebat Jehus, eta Sekia, eta Marma. Oiek dirade bere semeak, beren familien buruak.

        11. Mehusimgandik izan ziran sortuak Abitob, eta Elfaal.

        12. Elfaalen semeak: Heber, eta Misaam, eta Samad. Onek egin zituen Ono, eta Lod, eta beren erritxoak.

        13. Baria eta Sama izan ziran Aialonen bizi ziradenen familien buruak. Oiek bota zituzten Jethen bizi ziradenak.

        14. Ahio, eta Sesak, eta Jerimoth,

        15. Eta Zabadia, eta Arod, eta Heder,

        16. Baitaere Mikael, eta Jesfa eta Joha, Bariaren semeak;

        17. Eta Zabadia, eta Mosolam, eta Hezezi, eta Heber,

        18. Eta Jesamari, eta Jezlia, eta Jobab, Elfaalen semeak,

        19. Jazim, eta Zekri, eta Zabdi,

        20. Eta Elioenai, eta Selethai, eta Eliel.

        21. Eta Adaia, eta Baraia, eta Samarath, Semeiren semeak.

        22. Eta Jesfam, eta Heber, eta Eliel,

        23. Eta Abdon, eta Zekri, eta Hanan,

        24. Eta Anania, eta Elam, eta Anathothia,

        25. Eta Jefdaia, eta Fanuel, Sesaken semeak.

        26. Eta Samsari, eta Sohoria, eta Otholia,

        27. Eta Jersia, eta Elia, eta Zekri, Jerohamen semeak.

        28. Oiek dira, Jerusalenen bizi ziraden familien patriarka eta prinzipeak.

        29. Gabaonen bizi izan ziran Abigabaon (zeñaen emaztearen izena izan zan Maaka),

        30. Eta Abdon bere seme lenbizisortua, eta Sur, eta Zis, eta Baal, eta Nadab;

        31. Baitaere Jedor, eta Ahio, eta Zaker, eta Mazeloth.

        32. Mazelothgandik izan zan sortua Samaa, eta oiek bizi izan ziran beren anaiakin Jerusalenen, beste beren anaien aurkez.

        33. Nergandik izan zan sortua Zis, eta Zisgandik Saul, eta Saulgandik izan ziran sortuak Jonatas, eta Melkisua, eta Abinadab, eta Esbaal.

        34. Jonatasen semea izan zan Meribbaal, zeñaena izan zan Mika.

        35. Mikaen semeak izan ziran Fiton, eta Melek, eta Taraa, eta Ahaz.

        36. Eta Ahazgandik izan zan sortua Joada, eta Joadagandik izan ziran sortuak Alamat, eta Azmot, eta Zamri; eta Zamrigandik izan zan sortua Mosa.

        37. Mosagandik izan zan sotua Banaa, zeñaen semea izan zan Rafa, zeñagandik jaio zan Elasa, zeñagandik izan zan sortua Asel.

        38. Aselek izan zituen sei seme, zeñaen izenak diran: Ezrikan, Bokru, Ismahel, Saria, Obdia, eta Hanan, oiek guztiak Aselen semeak.

        39. Esek bere anaiaren semeak izan ziran: Ulam lenbizisortua, Jehus bigarrena, Elifalet irugarrena.

        40. Eta Ulamen semeak izan ziran gizon txit sendoak eta indar andikoak, eta fletxari trebeak, seme eta illoba asko iduki zituztenak, eun eta berrogeita amarreraño. Oiek guztiak izan ziran Benjaminen semeak.

 

BEDERATZIGARREN KAPITULUA

        1. Israel guztia bada izan zan kontatua. Zenbat izan ziran berak, eskribatua dago Israel eta Judako erregeen liburuan, eta Israeltarrak izan ziran Babiloniara eramanak beren bekatuak gatik.

        2. Gero lenbiziak bizi izaten beren lurretan, eta beren errietan, izan ziran: Israeltarrak, Apaizak, Lebitak, eta Nathinearrak.

        3. Jarri ziran Jerusalenen Judaren seme batzuek, eta Benjaminenak, baita Efraim, eta Manasesen semeak ere.

        4. Otei Ammiuden semea, Amrien semea, Omraien semea, Bonnien semea, Fares Judako semeen semeetatik.

        5. Eta Silonirenak: Asia lenbizisortua, eta bere semeak.

        6. Eta Zaraen semeetatik: Jehuel, eta oien anaiak, seireun eta larogeita amar.

        7. Eta Benjaminen semeetatik: Salo Mosolamen semea, Odbiaren semea, Asanaren semea,

        8. Eta Jobania, Jerohamen semea, eta Ela, Oziren semea, Mokorien semea, eta Mosolam Safatiasen semea, Rahuelen semea, Jebaniasen semea,

        9. Eta oien anaiak beren familietatik, bederatzireun eta berrogeita amasei. Oiek guztiak ziran beren jatorriko familia batzuen buruak.

        10. Apaizetatik berriz izan ziran Jedaia, Joiarib, eta Jakin,

        11. Berebat Azarias, Helziasen semea, Mosolamen semea, Sadoken semea, Maraioten semea, Akitob Jaungoikoaren etxeko apaiznagusiaren semea.

        12. Gañera Adaias Jerohamen semea, Fasurren semea, Melkiasen semea, eta Mahasai, Adielen semea, Jezraen semea, Mosolamen semea, Mosolamiten semea, Emerren semea.

        13. Beren familien prinzipe oien aideakin batean, zeñak ziran milla zazpireun, eta irurogi, (sic) gizon sendo, eta bulardetsuak iragotzeko Jaungoikoaren etxeko lanen nekeak.

        14. Lebitetatik izan ziran Semeia, Asuben semea, Ezrikamen semea, Hasebiaren, Merarien semeetatik bataren semea;

        15. Eta Bakbakar arotza, eta Galal, eta Matanias Mikaen semea, Zekrien semea, Asafen semea;

        16. Eta Obdias Semeiaren semea, Galalen semea, iditunen semea, eta Barakia Asaren semea, Elkana, Netofatiko erritxoetan bizitu izan zanaren semea.

        17. Eta Atezaiak: Selum, eta Akub, eta Telmon, eta Ahimam: eta Selum beren anaia zan nagusiena.

        18. Denbora onetaraño Lebiten parte batek bere txandaka bella egin oi zuen, sortalderontz dagoan elizako ate, erregearena deitzen zitzaionean.

        19. Selum Koreren semea, Abiasafen semea, Kore zarraren semea, egoten zan an bere anaiarekin eta bere aitaren familiarekin; au da Koritak, zeñak dauden lantegiko obren gañean, eta gordetzen dituzten tabernakuloko atariak, eta beren familiak, zeñak beren txandaka, bella egiten duten Jaunaren etzauntzeko sarreran.

        20. Eta Finees Eleazarren semea zan bere Gidaria Jaunaren aurrean.

        21. Eta Zakarias Mosolamiaren semea zan, Testimonioko Tabernakuloko ateko atezaia.

        22. Oiek guztiak autuak ateak zaitzeko, ziran berreun eta amabi, eta zeuden eskribatuak beren erritxoetan, zeñak jarri zituzten Dabidek eta Samuel Ikusleak, beren leialtasunagatik,

        23. Ala berak, nola beren semeak, zaitzeko beren txandetan Jaunaren etxeko ateak, eta Tabernakulokoak.

        24. Zeuden atezaiak lau aizetara, au da, sortaldera, eta sartaldera, eta ifarrera, eta egoera.

        25. Baña beren anaiak bizi ziran erritxoetan, eta etorri oi ziran beren larunbatetan denborarik denborara.

        26. Lau Lebita oien mendean zeuden atezai guztiak, eta begiratzen zuten bizilekuak gatik, eta Jaunaren elizako gauzakgatik.

        27. Bakoitzak zeukan bere bizilekua Jaunaren elizaren inguruan, eta idikitzen zituzten goizean bere denboran ateak.

        28. Oien jatorrikoak ere ziran, elizlanetako ontzien ardura zeukatenak, zeren beren kontura sartu eta ateratzen ziran ontziak.

        29. Oietatikoak ere ziran, elizako gauza usubearrak beren kontura zeuzkatenak, eta iduki oi zuten iriñloraren, eta ardoaren, eta olioaren, eta inzensoaren, eta aromaen kontua.

        30. Apaizen semeak ordea ziran egiten zituztenak okenduak aromakin.

        31. Eta Matatias Lebita, Selumen lenbizisortu, Koritak, zeukan, zartagiñean frijitzen ziran gauzen kontua.

        32. Kaaten seme, oien anaietatiko batzuen kontura zeuden proposizioko ogiak, prestatzeko beti eginberriak larunbat bakoitzean.

        33. Oiek dira, Lebiten familietako kantarien arteko nagusienak, zeñak bizitu oi ziran elizari itsatsiak zeuden tokietan, aritzeko beti gau ta egun beren lanean.

        34. Lebiten agintari, beren familietan prinzipeak, zeuden Jerusalenen.

        35. Eta Gabaonen bizi izan zan Jehiel, Gabaonen berriztatzallea, eta bere emaztearen izena zan Maaka,

        36. Abdon bere seme lenbizisortua, eta Sur, eta Zis, eta Baal, eta Ner, eta Nadab,

        37. Baitaere Jedor, Ahio, eta Zakarias, eta Mazelot.

        38. Eta Mazelotgandik izan zan sortua Samaan. Oiek bizi izan ziran beren anaiakin Jerusalenen, beren anaien aurkez.

        39. Eta Nergandik izan zan sortua Zis, eta Zisgandik izan zan sortua Saul, eta Saulgandik izan ziran sortuak Jonatas, eta Melkisua, eta Abinadab, eta Esbaal.

        40. Jonatasen semea izan zan Meribbaal. Meribbaalena izan zan Mika.

        41. Mikaen semeak izan ziran Fiton, eta Melek, eta Taraa, eta Ahaz.

        42. Ahazgandik izan zan sortua Jara, eta Jaragandik izan ziran sortuak Alamat, eta Azmot, eta Zamri. Zamrigandik izan zan sortua Mosa.

        43. Mosagandik izan zan sortua Banaa, zeñaen seme Rafaiagandik izan zan sortua Elasa, zeñagandik jaio zan Asel.

        44. Aselek iduki zituen sei seme, zeñaen izenak izan ziran: Ezrikan, Bokru, Ismahel, Saria, Obdia, Hanan: oiek dirade Aselen semeak.

 

AMARGARREN KAPITULUA

        1. Eta Filistintarrak gudatu ziran Israelen kontra, eta Israeltarrak iges egin zuten Palestinakoakgandik, eta erori ziran zaurituak, Jelboeko mendian.

        2. Eta zijoazela aurrera Filistintarrak, Saul eta bere semeen ondoren, il zituzten Jonatas, eta Abinadab, eta Melkisua, Saulen semeak.

        3. Eta agizturik guda Saulen inguruan, arkitu zuten fletxariak, eta zauritu zuten beren fletxakin.

        4. Eta esan zion Saulek bere ezkutariari: Atera ezak ire ezpata zorrotik, eta il nazak, etorri ez ditezten zirkunzidatu gabeko oriek, eta iseka egin ez dizadaten. Baña bere ezkutariak beldurrez ikaraturik, etzuen nai egin au. Orduan Saulek atera zuen bere ezpata, eta etzin zan bere gañean.

        5. Ikusirik au bere ezkutariak, au da, illa zala Saul, etzin zan bera ere bere ezpataren gañean, eta il zan.

        6. Il zan bada Saul, eta bere iru semeak, eta orobat bere etxe guztia ere galdu zan.

        7. Ikusi zutenean au Israelko seme, kanpoetan bizi ziranak, iges egin zuten, eta illik onezkero Saul, eta bere semeak, utzi zituzten beren erriak, eta barreiatu ziran batera eta bestera, eta etorri ziran Filistintarrak, eta bizi izan ziran beretan.

        8. Biaramonean bada, zebiltzala Filistintarrak, illak zeuzkaten gauzak arrapatzen, arkitu zituzten Saul, eta bere semeak zetzatela Jelboeko mendian.

        9. Eta arturik berak zeukana, eta ebakirik lepoa, eta kendurik armak, eraman zuten beren errira erabilteko alde guztietatik, eta izateko erakutsia jende guztiari idoloen elizetan.

        10. Eta bere armak konsagratu ziozkaten beren jainkoen elizari, eta bere burua iltzatuta jarri zuten Dagonen elizan.

        11. Aditu zutenean Jabes Galaadko gizon batzuek, Filistintarrak Saulen gorputzarekin egin zuten guztia,

        12. Joan ziran batean beretatik bulardetsuenak, eta atzitu zituzten Saul eta bere semeen gorputz illak, eta ekarri zituzten Jabesera, eta obiratu zituzten beren ezurrak, Jabesen zegoan arte baten azpian; eta zazpi egunean barau egin zuten.

        13. Il zan bada Saul bere bekatuen kastiguan, autsi zuelako Jaunak emondako agintea, eta gorde etzuelako, eta gañera pitonisarekin itundu zalako,

        14. Eta Jaunagan itxedon etzuelako. Argatik kendu zion bizia, eta irago zuen bere erreñua Dabid Isairen semeagana.

 

AMAIKAGARREN KAPITULUA

        1. Bildu zan bada Israel guztia Dabidgana Hebronen, esaten zuela: Zure aragia eta ezurra gera.

        2. Len ere, oraindikan Saul bizi zala, zu ziñan ateratzen zenduena Israel gudatzera, eta itzulierazitzen ziñiona etxera; zeren zuri esan zizun zure Jainkoak: Zu izango zera nere erriaren artzaia, eta zu izango zera bere prinzipea.

        3. Etorri ziran bada Israelko zar guztiak erregeagana Hebronen, eta Dabidek egin zuen berakin elkartasuna, Jaunaren aurrean; eta igortzi zuten Israelko erregetzat, Samuelen bitartez Jaunak esandako itzaren araura.

        4. Eta joan zan Dabid Israel guztiarekin Jerusalenera, au da Jebus, non zeuden Jebustar, lurrean bizi ziranak.

        5. Eta Jebusen bizi ziranak esan zioten Dabidi: Ez aiz emen sartuko. Baña Dabidek artu zuen Siongo gaztelua, zeñi gero deitu zitzaion Dabiden erria.

        6. Esan zuen lenago: Lenbizia dana Jebustarrak garaitzen, izango da prinzipe eta agintari nagusi egiña. Lenbizia bada erasotzean izan zan Joab, Sarbiaren semea, eta gelditu zan prinzipe eginik.

        7. Eta Dabid bizi izan zan gazteluan, eta argatik izan zan deitua Dabiden erria.

        8. Eta egin zuen erria inguruan, Melotik beste alderaño, eta erriaren gañerakoa berritu zuen Joabek.

        9. Dabid zijoan egiñaz aurrerapenak, eta indarra artuaz, eta ejerzituen Jauna zegoan berarekin.

        10. Oiek dira, Dabiden sendoen artean nagusienak, zeñak lagundu zioten, ezagutua izan zedin Israel guztiko erregetzat, Jaunaren itz, Israeli adirazia izan zitzaionaren araura.

        11. Eta au da Dabiden sendoen zenbata: Jesbaam Hekamoniren semea, ogeita amarren gidaria, onek jaso zuen bere lanza irureunen gañean, zeñak zauritu zituen guda bakar batean.

        12. Onen ondoan Eleazar Ahohitarra, aitaren aldeko bere osabaren semea, zeñ zan iru sendoenetatik bat.

        13. Au arkitu zan Dabidekin Fesdomimen, Filistintarrak bildu ziranean gudatzera toki artan, eta erri artako kanpoak zeuden garagarrez beteak, eta erriak iges egin zuen Filistintarren aurretik.

        14. Oiek sendo gelditu ziran kanpoaren erdian, eta zaitu zuten, eta deseginik Filistintarrak, Jaunak egin zion mesede andi bat erriari.

        15. Iru oiek, ogeita amar gidarien artean, izan ziran jetxi ziranak Dabid zegoan aitzera Odolamgo kobaren aldean, Filistintarrak jarri zituztenean etzauntzak Rafaimgo ibarrean.

        16. Dabid bada zegoan toki sendatu batean, eta Filistintarren talde bat Belenen.

        17. Etorri zitzaion orduan Dabidi gurari bat, eta esan zuen: O nork eman lezakedan, Belengo atearen aldean dagoan putzuko ura!

        18. Orduan iru oiek irago ziran Filistintarren kanpoaren erditik, eta aterarik ura, Belengo atean dagoan putzutik, eraman zioten Dabidi, edan zezan; zeñak etzuen nai izan, baizik eskeñi zion doañean Jaunari,

        19. Esaten zuela: Ez dezala utzi Jaungoikoak, nik au egitea bere aurrean, eta edatea gizon oien odola, zeren beren bizien irriskuarekin, ekarri didate ura. Eta argatik etzuen edan nai izan. Au egin zuten iru gizon txit sendo aiek.

        20. Berebat Abisai Joaben anaia zan iruen Prinzipea, eta berak altxatu zuen bere lanza irureunen kontra, zeñak zauritu zituen; eta bera zan iruen artean izenik ospatsuenekoa,

        21. Bigarren irurpillako iruen artean argitsuena eta beren Prinzipea; baña etzituen berdindu lenbiziko iruak.

        22. Banaias Joiadaren, gizon txit sendo, egitate andiak egin zituenaren semea, zan Kabseelgoa. Berak il zituen Moabko bi arielak, eta hura bera da sartu zana urpetegi baten barrenen, eta beraren erdian il zuen leoi bat, elurtza batean.

        23. Il ere zuen ark berak ijito bat, zeñaen luzeera zan bost besokoa, eta zeukana lanza bat, eutegi baten zur, irazkibiltzallearen irudikoa. Esetsi zion bada berari makilla batekin, eta kendu zion bere eskuan zeukan lanza, eta lanza onekin beronekin il zuen.

        24. Oiek egin zituen Banaias Joiadaren semeak, zeñ zan iru bulardetsuen artean izenik otspatsuenekoa;

        25. Ogeita amarren artean lenbizia, baña etzituen berdindu iruak, eta Dabidek egin zuen bere konsejari kutun.

        26. Ejerzituan sendoenak ziran Asahel Joaben anaia, eta Elkanan, zeñ zan Belengoa, aitaren aldeko bere osabaren semea,

        27. Sammot Aroriena, Heles Falonena.

        28. Ira Tekuakoa Akzesen semea, Abiezer Anatotena,

        29. Sobbokai Husatena, ilai Ahotena,

        30. Maharai Netofatena, Helet Netofatkoa, Baanaren semea.

        31. Etai Ribaien semea Gabaatkoa Benjaminen semeetatikoa, Banaia Faratoniarra.

        32. Hurai Gaas errekakoa, Abiel Arbatiarra, Azmot Bauramiarra, Eliaba Salaboniarra.

        33. Asem Jezoniarraren semeak, Jonatan Arariar, Sajeren semea.

        34. Ahiam Sakar Arariarraren semea,

        35. Elifal Urren semea,

        36. Hefer Mokeratiarra, Ahia Feloniarra,

        37. Hesro Karmeloarra, Naarai Asbairen semea,

        38. Joel Natanen anaia, Mibahar Agaraien semea.

        39. Selek Amoniarra, Naarai Berotiarra, Joab Sarbiaren semearen ezkutaria.

        40. Ira Jetrearra, Gareb Jetrearra.

        41. Urias Hetearra, Zabad Oholiren semea,

        42. Adina Sisaren semea Rubeniarra, Rubeniarren Prinzipea, eta berarekin ogeita amar.

        43. Hanan Maakaren semea, eta Josafat Mataniarra,

        44. Ozia Astoritarra, Samma, eta Jehiel Hotam Aroritarraren semeak,

        45. Jedihel Samrien semea, eta Joha bere anaia Tosaitarra,

        46. Eliel Mahumitarra, eta Jeribai eta Josaia Elnaemen semeak, eta Jetma Moabtarra, Eliel eta Obed, eta Jasiel Masobiakoak.

 

AMABIGARREN KAPITULUA

        1. Oiek ere etorri ziran Dabidgana Sizelejera, oraindikan Saul Zisen semearen igesi zebillala, zeñak ziran txit sendoak, eta gerrari galantak,

        2. Uztai aurtikitzalle trebeak, esku biakin botatzen zituztenak arriak aballakin, eta zuzendu fletxak, Saulen aideak, Benjaminen tribukoak.

        3. Nagusiena zan Ahiezer, eta gero Joas, biak Sammaa Gabaatkoaren semeak, eta Jaziel eta Falet Azmoten semeak, eta Baraka eta Jehu Anatoteoak.

        4. Berebat Samaias Gabaongoa, ogeita amarretatik errutsuena, eta ogeita amarren burua, Jeremias, eta Jeheziel, eta Johanan, eta Jezabad Gaderotkoak,

        5. Eluzai, eta Jerimut, eta Baalia, eta Samaria, eta Safatia Arufkoak.

        6. Elkana, eta Jesia, eta Azareel, eta Joezer, eta Jesbaam Karehimgoak.

        7. Joela, eta Zabadia, Jerohamen semeak Jedorkoak.

        8. Baita Gadditik ere irago ziran Dabidgana, mortuan ezkutatua zegoanean gizon txit sendo, eta soldadu guztiz onak, ezkutu eta lanzakin, beren arpegiak leoien arpegiak bezelakoak, eta ariñak mendietan basauntzak bezela.

        9. Ezer lenbizikoa, Obdias bigarrena, Eliab irugarrena,

        10. Masmana laugarrena, Jeremias bosgarrena,

        11. Eti seigarrena, Eliel zazpigarrena,

        12. Johanan zortzigarrena, Elzebab bederatzigarrena,

        13. Jeremias amargarrena, Makbanai amaikagarrena,

        14. Gaden semeetatik oiek ziran ejerzituko agintariak, txikienak agintzen zien eun soldaduri, eta andienak millari.

        15. Oiek dira Jordana irago zutenak lenbiziko illean, goaitik irtetzen danean, eta urez betetzen dituenean erriberak, eta iges erazi zieten, bizi ziran guztiai ibarretan sortaldean eta sartaldean.

        16. Eta berebat etorri ziran Benjamindik eta Judatik, Dabid egon oi zan gaztelura.

        17. Eta Dabid atera zitzaioten bidera, eta esan zuen: Baldin etorri bazerate nigana pakez, niri laguntzeko gogoarekin, nere biotza batuko da zuekin, baña baldin jartzen badizkidazute zelatadaren batzuek, nere etsaien alde, ez dagoan ezkero gaiztakeriarik nere eskuetan, ikusi eta juzgatu beza gure gurasoen Jaungoikoak.

        18. Orduan Amasai, ogeita amarren gidariak, espirituak mugitua izanik, esan zuen: Zureak gera, o Dabid, eta zurekin gaude, o Isairen semea, pakea, pakea zuri, eta pakea zuri laguntzen dizuten guztiai, bada zuri laguntzen dizu zure Jaun Jainkoak. Artu zituen bada Dabidek eta egin zituen bere ejerzituko agintari.

        19. Manasesen tributik ere irago ziran Dabidgana, zijoanean au Filisteoakin gudatzera Saulen kontra gudatu ez bazan ere berakin, zeren Filisteoen prinzipeak idukirik batzarrea, itzulierazi zioten, esaten zutela: Gure biziaren irriskuarekin itzuliko da bere jaun Saulgana.

        20. Biurtu zanean bada Sizelegtik, irago ziran beragana Manasesenetik, Ednas, eta Jozabad, eta Jedihel, eta Mikael, eta Ednas, eta Jozadab, eta Eliu, eta Salati, zeñak agintzen zieten milla gizon Manasesenai.

        21. Oiek lagundu zioten Dabidi lapurtxoen kontra, zeren ziran gizon txit sendoak, eta izan ziran egiñak ejerzituko agintari.

        22. Eta onela egun bakoitzean zetozten Dabidgana berari laguntzera, aliketa txit asko bildu ziran artean, Jaungoikoaren ejerzitu bat bezela.

        23. Au da ere, Dabidgana etorri ziran ejerzituko Prinzipeen zenbata, Hebronen zegoanean, iragotzeko beragana Saulen erreñua, Jaunaren itzaren araura.

        24. Judaren semeetatik, ezkutu eta lanzaz armatuak eta gudarako gertuak, sei milla eta zortzireun.

        25. Simeonen semeetatik, gizon txit sendoak gerrarako, zazpi milla, eta eun.

        26. Lebien semeetatik, laumilla eta zazpireun.

        27. Berebat Joiada, Aaronen jatorriko Prinzipea, eta berarekin iru milla, eta zazpireun.

        28. Etorri ere zan Sadok, ekarrai txit oneko gaztea, ogeita bi familietako buru, bere aitaren etxeko jatorrikoakin.

        29. Eta Benjamingo seme, Saulen anaietatik, iru milla, zeren oietatiko zati andi batek oraindikan jarraitzen zion Saulen etxeari.

        30. Eta Efraimen semeetatik ogei milla, eta zortzireun, gizon txit sendo, eta otspatsuak beren aideen artean.

        31. Eta Manasesen tribuaren erditik, emezortzi milla, guztiak beren izenak eskribatuta etorri ziran Dabid errege egitera.

        32. Eta Isakarren semeetatik, berreun nagusietatikoak, gizon adituak, zeukatenak denbora bakoitzaren ezagera, adirazteko zer egin bear zuen Israelek, eta tribuko gañerako guztiak jarraitzen zieten beren iritziari.

        33. Orobat Zabulondik etorri ziran berari laguntzera, biotz tolesgabeakin berrogeita amar milla, gudara irtetzeko gertuak, eta armaz ongi ornituak.

        34. Eta Neftalitik milla nagusietatiko, eta berakin ogeita amazazpi milla gizon; ezkutu eta lanzaz armatuak.

        35. Berebat Dandik gudarako gertuak, ogeita zortzi milla eta seireun.

        36. Eta Asertik, gerrarako unean, eta esesteko gertuak, berrogei milla.

        37. Atzenean Ruben eta Gaden tribuetatik, eta Manasesen tribuaren erditik, Jordango beste aldetik, eun eta ogei milla ongi armatuak.

        38. Gerra gizon guzti oiek, gudarako gertuak, biotz men batekin etorri ziran Hebronera, jartzera Dabid Israel guztiko erregetzat, eta Israelen gañerako guztiak ere nai zuen, Dabid errege egitea.

        39. Eta egon ziran an Dabidekin iru egunean jaten eta edaten: zeren beren anaiak egin ziozkaten orniak.

        40. Eta gañera auzoetako erriak, Isakar, Zabulon eta Neftalirañokoak, ekartzen ziozkaten ogiak astoetan, eta Gameluetan, eta mandoetan, eta idiakin, berak jan zitzaten, iriña, piku ogiak, maspasak, ardoa, olioa, idiak, ariak txit ugari, zeren Israel poz zan.

 

AMAIRUGARREN KAPITULUA

        1. Dabidek bada iduki zuen batzarrea tribunoakin, eta zenturionakin, eta nagusi guztiakin,

        2. Eta esan zion Israelko batzarre guztiari: Ongi baderitzazute, eta badatoz gure Jaun Jainkoagandik esaten ditudan itzak: bialdu ditzagun ots egitera, Israelko probinzia guztietan gelditu diran gure anaiai, eta erri inguruetan bizi diran apaiz, eta lebitai, bildu ditezen gurekin,

        3. Eta ekarri dezagun gugana gure Jaungoikoaren kutxa, zeren ez degu billatu Saulen egunetan.

        4. Eta erantzun zuen talde guztiak, ala egin zedilla, zeren erri guztiari ongi iritzi zitzaion esan zuena.

        5. Bildu zuen bada Dabidek Israel guztia Ejiptoko Sihortik Ematen sarreraraño, eramateko Jaungoikoaren kutxa Kariatiarimdik.

        6. Eta igo ziran Dabid, eta Israelko gizon guztiak Kariatiarimgo muñatzera, zeñ dagoan Judan, eramateko andik Jaun Jainkoaren kutxa, zeñ dagoan eseria Kerubinen gañean, non ots egiten zaion bere izenari.

        7. Eta jarri zuten Jaungoikoaren kutxa gurdi berri baten gañean, Abinadaben etxetik, eta Oza eta bere anaiak zuzentzen zuten gurdia.

        8. Eta Dabid eta Israel guztiak ematen zituzten pozaren siñaleak Jaungoikoaren aurrean beren indar guztiakin, kantakin, eta zitarakin, eta salterioakin, eta panderoakin, eta zinbaloakin, eta tronpetakin.

        9. Allegatu ziradenean berriz Kidonen larrañara, luzatu zuen Ozak bere eskua, kutxa irozotzeko, zeren idi batek pozez saltoka ari zala, piska bat zeartu zuen.

        10. Argatik Jauna aserretu zan Ozaren kontra, ukitu ziolako kutxari, eta il zan an Jaunaren aurrean.

        11. Eta tristetu zan Dabid, Jaunak berezitu zuelako Oza, eta deitu zion toki ari, Ozaren berezituera, gaurko eguneraño irautzen duen izena.

        12. Eta Jaungoikoaren beldur izan zan denbora artan, esaten zuela: Nola sartu nezake nere etxean Jaungoikoaren kutxa?

        13. Eta argatik etzuen eraman bere etxera, au da, Dabiden errira; baizik eramanerazi zuen Obededon Jetkoaren etxera.

        14. Egon zan bada Jaungoikoaren kutxa iru illabetean Obededonen etxean, eta Jaunak bedeikatu zuen bere etxea, eta zituen gauza guztiak.

 

AMALAUGARREN KAPITULUA

        1. Hiram Tiroko erregeak ere bialdu zituen mandatariak Dabidgana, eta zedrozko zurak, eta ijelsariak, eta arotzak, egin zitzaioten etxe bat.

        2. Eta ezagutu zuen Dabidek, Jaunak sendatu zuela Israelko erregetzat, eta bere erreñua izan zala goratua Israel bere erriaren onerako.

        3. Artu ere bazituen Dabidek beste emazte batzuek Jerusalenen, eta berakgandik izan zituen semeak eta alabak.

        4. Jerusalenen jaio zitzaiozkanen izenak dira oiek: Samua, eta Sobad, Natan, eta Salomon,

        5. Jebahar, eta Elisua, eta Elifalet,

        6. Eta Noga, eta Nafeg, eta Jafia,

        7. Elisama, eta Baaliada, eta Elifalet.

        8. Aditurik berriz Filistintarrak, Dabid izan zala igortzia Israel guztiko erregetzat, igo ziran guztiak bere billan, eta aditurik au Dabidek, atera zitzaien bidera.

        9. Eta etorririk Filistintarrak, zabaldu ziran Rafaimgo ibarrean.

        10. Eta itundu zan Dabid Jaunarekin, esaten zuela: igoko ote naiz Filistintarren kontra, eta jarriko bai al dituzu nere eskuan? Eta erantzun zion Jaunak: igo zaite, eta jarriko ditut zure eskuan.

        11. Eta igorik berak Baalfarasimera, an desegin zituen Dabidek, eta esan zuen: Berezitu ditu Jaungoikoak nere etsaiak nere eskuz, urak berezitu oi diraden bezela, eta argatik toki aren izena izan zan deitua Baalfarasim.

        12. Eta an utzi zituzten beren jainkoak, eta Dabidek agindu zuen erretzeko.

        13. Filistintarrak egin zuten oraindik beste erasotze bat, eta zabaldu ziran ibarretik.

        14. Eta Dabid berriz itundu zan Jaungoikoarekin, eta esan zion Jaungoikoak: Etzaite igo beren ondoren, alde zaite berakgandik, eta etorriko zera beren kontra udarien aurretik.

        15. Eta aditzen dezunean, udarien kopan dabillan baten otsa, orduan aterako zera gudara. Zeren Jaungoikoa dijoa zure aurretik, zauritzeko Filistintarren etzauntzak.

        16. Egin zuen bada Dabidek Jaungoikoak agindu ziona, eta desegin zituen Filistintarren etzauntzak, Gabaondik Gazeraraño.

        17. Eta barreiatu zan Dabiden ospea alderri aietatik, eta Jaunak egin zuen jende guztien beldurgarri.

 

AMABOSGARREN KAPITULUA

        1. Egin ere zituen etxeak beretzat Dabiden errian; eta Jaungoikoaren kutxarentzat egin zuen toki egoki bat, eta egin zion Tabernakulo bat.

        2. Dabidek orduan esan zuen: Ez da zillegi, Jaungoikoaren kutxa bestek eramana izatea, Lebitak baizik, zeñak autu zituen Jaunak eramateko, eta izateko beti bere ministroak.

        3. Eta bildu zuen Israel guztia Jerusalenen, Jaungoikoaren kutxa eramana izan zedin, gertutua zeukaion tokira.

        4. Baitaere Aaronen semeak, eta Lebitak.

        5. Kaaten semeetatik, Uriel izan zan Prinzipea, eta bere anaiak eun eta ogei.

        6. Merarien semeetatik, Asaia zan nagusiena, eta bere anaiak berreun eta ogei.

        7. Jersonen semeetatik, Joel zan nagusiena, eta bere anaiak eun eta ogeita amar.

        8. Elisafanen semeetatik Semeias zan Prinzipea, eta bere anaiak berreun.

        9. Hebronen semeetatik, Eliel zan Prinzipea, eta bere anaiak larogei.

        10. Ozielen semeetatik, Aminadab zan Prinzipea, eta bere anaiak eun eta amabi.

        11. Eta ots egin zien Dabidek Sadok eta Abiatar Apaizai, eta Uriel, Asaia, Joel, Semeia, Eliel, eta Aminadab Lebitai,

        12. Eta esan zuen: Zuek Lebiten familien Prinzipeak zeratenok, santutu zaitezte zuen anaiakin, eta ekarri ezazute Israelko Jaun Jainkoaren kutxa, gertutua dagokion tokira,

        13. Lenbiziko aldian bezela, etzeundetelako zuek an, nola Jaunak zauritu ginduen, ala gertatu dedin orain ere, zillegi ez dan gauzaren bat egiten badegu.

        14. Apaizak bada, eta Lebitak santutu ziran, Israelko Jaun Jainkoaren kutxa eramateko.

        15. Eta Lebiren semeak eraman zuten Jaungoikoaren kutxa beren sorbalden gañean zigorretan, Moisesek agindu zuen bezela, Jaunaren itzaren araura.

        16. Eta Dabidek esan zien Lebiten Prinzipeai, siñalatu zitzatela beren anaien artean kantariak, eta bolin soñu jotzalleak, au da, nabloak, lirak, eta zinbaloak; pozezko soñuak allegatu zitezen zeruraño.

        17. Eta Lebitetatik siñalatu zituzten, Hemam Joelen semea, eta bere anaietatik, Asaf Barakiasen semea, eta Merarien seme, beren anaietatik Etan Kasaiaren semea.

        18. Eta berakin bere anaiak, bigarren txandan Zakarias, eta Ben, eta Jaziel, eta Semiramot, eta Jahiel, eta Ani, Eliab, eta Banaia, eta Maasias, eta Matatias, eta Elifalu, eta Mazenias, eta Obededom, eta Jehiel, zeñak ziran atezaiak.

        19. Eta Heman, Asaf, eta Etan kantariak jotzen zituzten bronzezko zinbaloak.

        20. Eta Zakariasek, eta Ozielek, eta Semiramotek, eta Jahielek, eta Anik, eta Eliabek, eta Maasiasek, eta Banaiasek, kantatzen zituzten kanta estaliak nabloakin.

        21. Eta Matatiasek, eta Elifaluk, eta Mazeniasek, eta Obededomek, eta Jehielek, eta Ozaziuk kantatzen zituzten garaipen kantak zortzi sokako harpakin.

        22. Eta Komenias Lebiten Prinzipea, zan kapillako maesua, tonua emateko kantari, zeren zan txit aditua.

        23. Eta Barakias, eta Elkana ziran kutxaren atezaiak.

        24. Eta Sebenias, Josafat, eta Natanael, eta Amasai, eta Zakarias, eta Banaias, eta Eliezer Apaizak, jotzen zituzten tronpetak Jaungoikoaren kutxaren aurrean; eta Obededom eta Jehias ziran kutxaren atezaiak.

        25. Dabid bada, eta Israelko zar guztiak, eta tribunoak joan ziran aldatzera Jaunaren elkartasuneko kutxa Obededomen etxetik pozkarioakin.

        26. Eta lagundurik Jaungoikoak, Jaunaren elkartasuneko kutxa zeramaten Lebitai, zazpi zezen, eta zazpi ari ziran il, eta eskeñiak.

        27. Eta Dabid zegoan jantzita liño fiñezko tunika batekin, baita kutxa zeramaten Lebita guztiak, eta kantariak, eta Komenias kapillako maesua, kantarien artean, eta Dabid zijoan ere efod liñozko batekin jantzia.

        28. Eta Israel guztiak laguntzen zion Jaunaren elkartasuneko kutxari pozezko deadarrakin, eta bozinen, eta tronpeten, eta zinbaloen, eta nabloen, eta zitaren otsarekin.

        29. Eta Jaunaren elkartasuneko kutxa allegatu zanean Dabiden erriraño, Mikol Saulen alabak leio batetik begiratuta, ikusi zuen Dabid erregea saltoka eta dantzan, eta mezpreziatu zuen bere biotzean.

 

AMASEIGARREN KAPITULUA

        1. Eraman zuten bada Jaungoikoaren kutxa, eta jarri zuten, Dabidek egin zion Tabernakuloaren erdian, eta eskeñi zituzten holokaustoak, eta doañ paketsuak Jaunaren aurrean.

        2. Eta Dabidek bukatu zuenean eskeñtzea holokaustoak, eta doañ paketsuak, bedeikatu zuen erria Jaunaren izenean.

        3. Eta eman zien guztiai eta bakoitzari gizasemeai eta emakumeai, ogi opil bat, eta bei aragi errearen ano bat, eta iriñlora, oliotan frijitua.

        4. Eta siñalatu zituen Lebiten artetik, zeñak ariko ziran elizlanetan Jaunaren kutxaren aurrean, zeñak oroituko ziran bere obrakin, eta zeñak goratu eta alabatuko zuten Israelko Jaun Jainkoa:

        5. Izentatu zuen nagusitzat Asaf, eta bere bigarrentzat Zakarias. Jarraitzen zuten gero Jahiel, eta Semiramot, eta Jehiel, eta Matatias, eta Eliab, eta Banaias, eta Obededom, Jahiel salterio eta liraen erremientatarako; eta Asaf zinbaloak jotzeko.

        6. Eta Banaias eta Jaziel apaizak, jotzeko beti tronpeta Jaunaren elkartasuneko kutxaren aurrean.

        7. Egun artan Dabidek egin zuen Asaf lenbiziko kantaria, kantatu zitzan Jaunaren alabanzak bere anaiakin.

        8. Alabatu ezazute, Jauna, eta dei egin zaiozute bere izenari, ezagutuerazi itzazute errietan bere asmazioak.

        9. Kantatu zaiozute, eta salmoak esan zaiozkazute, eta kontatu itzatzute bere mirari guztiak.

        10. Alabatu ezazute bere izen santua, poztu bedi, Jauna billatzen dutenen biotza.

        11. Billatu ezazute Jauna, eta bere sendotasuna, billatu ezazute beti bere arpegia.

        12. Oroitu zaitezte, egin zituen mirariakin, bere obra arrigarri, eta bere aoko erabakiakin.

        13. Bere serbitzari Israelen jatorria gera, Jakob bere autuaren semeak.

        14. Bera da gure Jaun Jainkoa, bera da mundu guztia juzgatzen duena.

        15. Oroitu zaitezte beti bere elkartasunarekin, milla gizaldiri emaniko itzarekin.

        16. Elkartu zana Abrahamekin, eta bere juramentua Isaak-ekin.

        17. Eta sendotu zion Jakobi erabakia bezela, eta Israeli betiko elkartasuna bezela.

        18. Esaten zuela: Nik emango dizut Kanaango lurra, zuen ondadearen lokarria.

        19. Izanik gutxi zenbatean; beartsuak, eta maizterrak berean.

        20. Eta irago ziran jenderik jende, eta erreñu batetik beste erri batera.

        21. Etzion utzi iñori berai gaitzik egiten; baizik beren amorioz agiraka egin zien erregeai.

        22. Etzaiezute ukitu nere igortziai, eta etzaiezute gaitzik egin nere profetai.

        23. Kantatu Jaunari lur guztia, adirazi egunetik egunera bere salbazioa.

        24. Kantatu bere gloria jendeen artean, bere mirariak erri guztien artean.

        25. Zeren andia da Jauna, eta txit alabagarria, eta beldurgarriago jainko guztiak baño.

        26. Zeren errietako jainko guztiak dira idoloak, baña Jaunak egin zituen zeruak.

        27. Alabanza eta anditasuna bere aurrean, sendotasuna eta poza beraren tokian.

        28. Eman zazkiozute Jaunari, o errietako familiak, eman zazkiozute Jaunari gloria eta agintaritza.

        29. Eman zaiozute Jaunari gloria bere izenarentzat, altxatu ezazute eskeñtza, eta etorri zaitezte bere aurrera, eta adoratu ezazute Jauna bere edertasun santuan.

        30. Mugitu bedi bere arpegiaren aurrean lur guztia, zeren berak zimendatu zuen mundua, mugitu eziña.

        31. Alegratu bediz zeruak, eta pozez salto egin beza lurrak: eta esan bezate erreñuen artean: Jaunak erreñatu du.

        32. Turmoaka ari bedi itsasoa, eta bertan daukan guztia, poztu bediz kanpoak eta beretan dauden gauza guztiak.

        33. Orduan alabatuko dute basoko zuaitzak Jaunaren aurrean, etorri zalako juzgatzera lurra.

        34. Eman zaiozute gloria Jaunari, zeren ona dan, zeren bere urrikaltasuna betikoa dan.

        35. Eta esan ezazute: Salba gaitzazu, Jaungoiko gure Salbatzallea, eta bildu gaitzazu, eta atera jendeen artetik, eman dizaiogun gloria zure izen santuari, eta poztu gaitezen zure kantetan.

        36. Bedeikatua Israelko Jaun Jainkoa betiraundetik beriraundera, eta esan beza erri guztiak: Ala izan dedilla, eta himnoa Jaunari.

        37. Onenbesterekin utzi zituen an Jaunaren elkartasuneko kutxaren aurrean Asaf, eta bere anaiak, ari zitezen beti elizlanetan kutxaren aurrean egun guztietan, eta beren txandaka,

        38. Baita Obededom, eta bere anaiak ere, zeñak ziran irurogeita zortzi, eta atezaitzat jarri zituen Obededom, idithumen semea, eta Hosa.

        39. Eta Sadok apaiza, eta bere anaia apaizak, Jaunaren Tabernakuloaren aurrean, Gabaonen zegoan altuan,

        40. Aspertu gabe eskeñi zizaiozkateen holokaustoak Jaunari, holokaustoen aldarearen gañean, Israeli agindu zitzaion Jaunaren legean eskribatuak dauden gauza guztien araura.

        41. Eta bere ondoren Emath, eta Idithun, eta beste autuak, bakoitza bere izenez, Jaunari gloria emateko, zeren bere urrikaltasuna betiko dan.

        42. Baitaere Heman, eta Idithun, zeñak jotzen zituzten tronpeta, eta zinbaloak, eta soñularien erremienta guztiak Jaungoikoari kantatzeko, eta iditunen semeak egin zituen atezai.

        43. Eta erri guztia itzuli zan bere etxera, eta Dabid ere bai, bedeikatzera etxea.

 

AMAZAZPIGARREN KAPITULUA

        1. Eta Dabid bere etxean bizi zala, esan zion Natan profetari: Ona emen non ni bizi naizan zedrozko etxe batean, eta Jaunaren elkartasuneko kutxa dago larruzko estali baten azpian.

        2. Eta esan zion Natanek Dabidi: Egin ezazu zure biotzean dagoan guztia, zeren Jaungoikoa dago zurekin.

        3. Baña gau artan bertan Jaungoikoak itz egin zion Natani, esaten zuela:

        4. Zoaz, eta esan zaiozu nere serbitzari Dabidi: Oiek esaten ditu Jaunak: Ez didazu egingo zuk etxea bizitzeko.

        5. Egiaz ez det nik iduki etxerik toki batean, Israel Ejiptotik atera nuen denbora artatik gaurko eguneraño, baizik beti ibilli naiz etzauntzeko tokiak aldatzen, eta denda baten azpian,

        6. Egiten ditudala egotaldiak Israel guztiarekin. Alaere esan bai al nion nik itzik ere Israelko Juezen bati, zeñai agindu nien nere erria gobernatzeko, esaten niela: Zergatik ez didazute egin zedrozko etxe bat?

        7. Orain bada esango diozu nere serbitzari Dabidi: Ona zer esaten duen ejerzituen Jaunak: Nik autu zindudan, zuk bazkatzen ziñituenean artaldeak, izan zindezen Israel nere erriaren Gidaria.

        8. Eta egon naiz zurekin ibilli zeran toki guztietan; eta zure etsai guztiak zure aurrean desegin ditut, eta egin det zure izena, lurrean zelebratuak diran andizkietatik batena bezelakoa.

        9. Eta Israel nere erriari ere bizileku izentatua eman diot, zeñean botako dituen sustraiak eta iraungo duen, eta zeñatatik ez dan izango kendua, eta gaiztakeriako semeak ere ez dituzte gaizki erabilliko len bezela,

        10. Israel nere erriari Juezak eman niozkan denbora artatik, eta umillatu nituen zure etsai guztiak. Jakin erazitzen dizut bada, Jaunak egingo dizula etxea.

        11. Eta zure egunak kunplitzen dituzunetik laster, joateko zure gurasoak gana, irakoriko det zure ondoan, zure odoleko bat, zeñ izango dan zure semeetatikoa, eta egingo det bere erreñua iraunkorra.

        12. Onek egingo dit etxea, eta nik sendotuko det bere tronua betiko.

        13. Ni izango natzaio aitatzat, eta bera izango zatzat semetzat, eta ez det kenduko beragandik nere urrikaltasuna, ez nuen bezela kendu, zu baño lenago izan zan argandik.

        14. Eta ipiñiko det nere etxean eta nere erreñuan betiko, eta bere tronua izango da beti txit sendoa.

        15. Natanek adirazi ziozkan Dabidi itz guzti oiek, eta ikusketa guzti au.

        16. Eta sarturik Dabid erregea barrena, eta jarririk Jaunaren aurrean, esan zuen: Zeñ naiz ni, o Jaun Jainkoa, eta zeñ da nere etxea, egiteko nigatik alako gauzak?

        17. Eta oni ere gutxi iritzi diozu zure aurrean, eta argatik itz egin dezu zure serbitzariaren etxearen gañean geroko ere, eta egin nazu, beste gizon guztiak baño argitsuago, o Jaun Jainkoa.

        18. Zer geiago nai izan lezake Dabidek, anbesteraño goratu dezun ezkero zuk zure serbitzaria, eta ontzat ezagutu?

        19. O Jauna, zure serbitzariaren amorioz egin dezu zure biotzaren araura anditasun guzti au, eta nai izan dezu, ezagutuak izan ditezela anditasun guzti oiek.

        20. Jauna, ez dago zure antzekorik, eta ez dago beste Jaungoikoarik zu baño, gure belarriakin aditu ditugun guztien artean.

        21. Zeren, zeñ beste erririk dago Israelko zure erria bezelakorik, erri bakarra lurraren gañean, zeñ libratzera eta bere erri egitera etorri izan dan Jaungoikoa, botatzen zituela bere eskubide eta mirari arrigarriakin erreñuak, berak Ejiptotik atera zuenaren aurretik?

        22. Eta jarri dezu zure erritzat betiko Israel zure erria, eta zu, Jauna, egin zera bere Jaungoikoa.

        23. Orain bada, Jauna, gelditu bedi betiko sendoturik, zure serbitzariari, eta bere etxearen gañean eman diozun itza, eta egin ezazu, esan dezun bezela.

        24. Eta orain beti iraun beza, eta izan bedi goratua beti zure izena, eta esan bedi: Israelko Jaungoikoa da ejerzituen Jauna, eta Dabid bere serbitzariaren etxeak irautzen du beti bere aurrean.

        25. Zuk, nere Jaun Jainkoa, esan ziñiolako zure serbitzariari bere belarrira, egingo ziñiola etxea. Argatik zure serbitzaria atrebitu da eskari au zuri egiten.

        26. Orain bada, o Jauna, zu zera Jaungoikoa, eta zuk eskeñi diozkazu zure serbitzariari mesede añ andiak,

        27. Eta asi zera bedeikatzen zure serbitzariaren etxea, iraun dezan beti zure aurrean, zeren zuk, o Jauna bedeikatu ezkero, beti izango da bedeikatua.

 

EMEZORTZIGARREN KAPITULUA

        1. Irago ezkero gauza oiek, Dabidek desegin, eta humillatu zituen Filistintarrak, eta beren mendetik atera, eta beretu zituen Gad, eta bere erritxoak.

        2. Desegin ere zituen Moabtarrak, eta gelditu ziran Dabiden mendean, zeñi pagatzen zioten kotiza.

        3. Denbora artan beratan garaitu zuen berebat Dabidek Aderezer Sobako erregea, Emathko lurrean, atera zanean zabaltzeko bere agintaritza Eufrates ibairaño.

        4. Artu ziozkan bada Dabidek milla gurdi, bakoitza lau zaldiko, eta zazpi milla soldadu zaldizko, eta ogei milla oñazko, eta gurdien zaldi guztiai ebaki ziezten aztalak, salbu, beretzat gorde zituen eun gurdi launa zaldikoai.

        5. Eta etorri zan geroago Siro Damaskokoa, Aderezer Sobako erregeari laguntzera, baña Dabidek il ziozkan oni ere ogeita bi milla gizon.

        6. Eta ipiñi zituen soldaduak Damaskon, Siria ere bere mendean egon zedin, eta kotiza pagatu zizaion. Eta Jaunak lagundu zion, asi zituen gauza ta lanbide irriskuko guztietan.

        7. Arrapatu ere zituen Dabidek, Adarezerren agintariak iduki zituzten urrezko fletxategiak, eta eraman zituen Jerusalenera.

        8. Baitaere Thebath, eta Kun, Adarezerren errietakoai, bronze txit asko, zeñatatik egin zituen Salomonek bronzezko itsasoa, eta abeak, eta bronzezko ontziak.

        9. Aditu zuenean au Thou Emathko erregeak, au da, desegin zuela Dabidek Adarezer Sobako erregearen ejerzitu guztia,

        10. Bialdu zuen Adoram bere semea Dabid erregeagana, pakea eskatzera, eta elkarrekin gozatzera, garaitu eta menderatu zuelako Aderezer; zeren Thou zan Adarezerren etsaia.

        11. Eta Dabid erregeak ere konsagratu ziozkan Jaunari urrezko, eta zillarrezko, eta bronzezko ontzi guztiak, jende guztiai artu zien zillar eta urrearekin, ala Idumeakoai, eta Moabkoai eta Ammonen semeai, nola Filistintarrai eta Amalektarrai.

        12. Eta Abisai Sarbiaren semeak desegin zituen emezortzi milla Idumeo Gatzagen ibarrean.

        13. Eta utzi zuen Idumean soldadu talde bat, egon zedin Idumea Dabiden mendean, eta Jaunak salbatu zuen Dabid, egin zituen gerretako ibillera guztietan.

        14. Dabidek bada erreñatu zuen Israel guztiaren gañean; eta juzgatzen zuen zuzentasunarekin, eta egiten zion justizia erri guztiari.

        15. Eta Joab Sarbiaren semea zan ejerzituko agintari nagusia, eta Josafat Ahiluden semea Kanzillera.

        16. Eta Sadok Akitoben semea, eta Ahimelek Abiatarren semea, apezak, eta Susa sekretarioa.

        17. Eta Banaias Joiadaren semea, Zerethi eta Felethiko lejioen agintaria.

 

EMERETZIGARREN KAPITULUA

        1. Eta Naas Ammonen semeen erregea il zan, zeñaen lekuan erreñatu zuen bere semeak.

        2. Eta esan zuen Dabidek: Agertuko diot artzen dedan pena Hanon Naaasen semeari, zeren bere aitak mesedeak egin zizkidan. Eta bialdu zituen Dabidek mandatariak gozatzeko semea bere aitaren eriotzan. Zeñak allegaturik Ammonen semeen lurrera poztutzeko Hanon,

        3. Esan zioten Hanoni Ammontarren Prinzipeak: Zuk noaski uste dezu, Dabidek bialdu dituela gizonak zure aitaren oroipena honratu, eta zu poztutzera, eta ez dezu ikusten aren morroi oiek etorri dirala, zure erria ikusi, esamiñatu, eta aztertzera.

        4. Aditurik au, kenduerazi zien Hanonek Dabidek bialduai buruko illea eta bizarra, eta ebakierazi ziezten tunikak esertokietatik oñetaraño, eta bialdu zituen.

        5. Zeñak alde egiñik eta emanik Dabidi gertari onen gaztigua, bialdu zituen berai bidera irtetzera (zeren andia zan beren lotsaria) eta agindu zien gelditu zitezela Jerikon, eta etzitezela itzuli, bizarra azi zekioten artean.

        6. Ammonen semeak berriz, ikusirik Dabidi egin zioten bidegabea, ala Hanonek, nola erri guztiak, bialdu zituzten milla talentu zillarrezko, alogerean artzeko Mesopotamiako, eta Maaka Siriako, eta Sobako gurdiak, eta zaldizko jendea.

        7. Eta artu zituzten alogerean ogeita amabi milla gurdi, eta Maakako erregea bere erriarekin. Eta mugiturik oiek, jarri zituzten etzauntzak Medabaren aurkez. Eta Ammonen semeak ere bildurik beren errietatik, atera ziran gudatzera.

        8. Aditurik au Dabidek, bialdu zuen Joab, gizon sendozko ejerzitu guztiarekin.

        9. Eta aterarik Ammonen semeak, gertutu ziran gudarako erriko atearen aldean, berai laguntzera etorri ziran erregeak gelditzen ziran bitartean berezituak kanpoan.

        10. Joabek bada ezaguturik eraso nai ziotela aurkez eta ostetik, autu zituen Israel guztiko sendoenak, eta joan zan Siroarren kontra.

        11. Eta gañerako ejerzituaren agintaritza eman zion bere anaia Abisairi; eta joan ziran Ammonen semeen kontra.

        12. Eta esan zuen: Siroak garaituaz eramango banindute, lagunduko didazu, eta Ammonen semeak garaitzen bazaituzte, ni joango naiz zuri laguntzera.

        13. Zaude sendo, eta gudatu gaitezen gizonkiro, gure erriagatik, eta gure Jaungoikoaren uriak gatik; eta Jaunak egin dezala bere gogokoen dana.

        14. Joan zan bada Joab, eta berarekin zegoan jendea Siroarren kontra gudatzera, eta igeserazi zien.

        15. Eta Ammonen semeak, ikusirik Siroarrak iges egin zutela, iges egin zuten berak ere, bere anaia Abisaigandik, eta sartu ziran errian, eta Joab ere itzuli zan Jerusalenera.

        16. Baña ikusirik Siroarrak, Israelek garaituak izan zirala, bialdu zituen mandatariak, eta etorri erazi zien, ibaiaren beste aldetik zeuden Siroarrai, eta zeukaten gidaritzat Sofak, Adarezerren ejerzituko agintari nagusia.

        17. Eta emanik Dabidi onen abisua, bildu zuen Israel guztia, eta irago zuen Jordana, eta eraso zien aurkez bere ejerzitu, gudarako prestatuarekin, gudatzen zirala sendo aiek onen kontra.

        18. Baña gero ere Siroarrak iges egin zuen Israelgandik, eta Dabidek il ziezten Siroarrai zazpi milla gizon gurdizko, eta berrogei milla oñazko, eta Sofak ejerzituko agintari nagusia.

        19. Ikusirik orduan Adarezerren serbitzariak, Israelek garaituak izan zirala, irago ziran Dabidgana, eta jarri ziran bere mendean, eta Siriak etzien eman nai izan berriz beñere laguntasunik Ammonen semeai.

 

OGEIGARREN KAPITULUA

        1. Urte beteren buruan, erregeak gerrara ateratzen diran garaiean, bildu zuen Joabek ejerzitua, eta tropen lora, eta arrasatu zuen Ammontarren erria, eta joanik aurrera, setiatu zuen Rabba. Dabid berriz gelditu zan Jerusalenen, Joabek Rabbari esetsi zionean, eta desegin zuenean.

        2. Orduan kendu zion Dabidek Melkomgo idoloari koroea bere burutik, eta berean arkitu zituen urrezko talentu baten pisua, eta arri txit baliotsuak, eta berakin egin zuen beretzat koroe bat, eta gañera artu zituen errian ondasun andiak.

        3. Eta atera zuen kanpora bertan zegoan jendea, eta irago erazi zituen beren gañetik tralluak, eta lerak, eta narrak burniakin, alako moduan non, gelditzen ziran zatiturik, eta zeaturik. Orobat egin zuen Dabidek Ammonen semeen erri guztiakin, eta itzuli zan bere ejerzitu guztiarekin Jerusalenera.

        4. Asi zan gero gerra Filistintarren kontra Gazerren; zeñean Sokobai Husatikoak il zuen Safai Rafaimen jatorrikoa, eta umillatu zituen.

        5. Izan zan beste gerra bat ere Filistintarren kontra, zeñean Adeodato, Saltoren seme, berez Belengoak, il zuen Goliat Jethkoaren anaia bat, zeñak zekarren lanza bat, zeñaen kirtena zan, eulen zur, irazki ardatza bezelakoa.

        6. Beste gerra bat ere izan zan Jethen, zeñean arkitu zan luzeera txit andiko gizon bat, zeñak zituen esku eta oñ bakoitzean seina beatz, au da, guztitan ogeita lau beatz, zeñ ere zan Rafaen jatorrikoa.

        7. Au ari zitzaion aupadaka Israeli, baña il zuen Jonathan Samaaren seme, Dabiden anaiak. Oiek dirade Rafaren seme, Jethkoak, illak izan ziranak Dabiden eta bere serbitzarien eskuz.

 

OGEITA BATGARREN KAPITULUA

        1. Baña jaiki zan Satanas Israelen kontra, eta akullutu zuen Dabid, Israel kontatzera.

        2. Eta esan zien Dabidek Joabi, eta erriko Prinzipeai: Zoazte, eta kontatu ezazute Israel Bersabeetik Daneraño, eta ekarri zadazute zenbat diranen berria, jakin dezadan.

        3. Eta Joabek erantzun zion: Geitu beza Jaunak bere erria, dan baño eun bidar geiago, baña, ez al dira guztiak, o nere errege eta jauna, zure serbitzariak? Zertarako nai du nere jaunak egitea gauza bat, Israelentzat kaltegarria izango dana?

        4. Alaere indar geiago iduki zuen erregearen itzak, eta atera zan Joab, eta jira egin zion Israel guztiari; eta itzuli zan Jerusalenera,

        5. Eta esan zion Dabidi zenbat ziran ibilli zan tokietakoak, eta arkitu zan zirala Israeltar guztiak milloe bat, eta eun milla armagizon, eta Judatarrak lareun, eta irurogei milla gerrarakoak.

        6. Bada etzituen kontatu Joabek Lebi, ez Benjamin, zeren gogo txarrarekin egiten zuen erregeak agindu ziona.

        7. Eta etzan izan Jaungoikoaren gogokoa agindu zana, eta argatik kastigatu zuen Israel.

        8. Eta esan zion Dabidek Jaungoikoari: Txit andia izan da, onetan egin dedan bekatua, barkatu ezazu, o Jauna, zure serbitzariaren gaiztakeria, zeren ezjakiñez egin det.

        9. Itz egin zion bada Jaunak Gad, Dabiden profetari, esaten zuela:

        10. Zoaz, itz egin zaiozu Dabidi, eta esan: Oiek esaten ditu Jaunak: iru gauzaetik bat ipintzen det zure aukeran autu ezazu bat, nai dezuna, eta egingo det zurekin.

        11. Eta etorririk Gad Dabidgana, esan zion: Oiek esaten ditu Jaunak: Autu ezazu nai dezuna,

        12. Edo iru urteko gosetea; edo ibiltzea iru illabetean zure etsaien igesi, beren ezpatak beti aldean dituzula; edo iru egunean Jaunaren ezpatak eman ditzala bere otsak, zabaldurik izurritea erritik, eta Jaunaren aingerua joan dedilla galmenak egiñaz Israelko alderri guztietatik. Orain bada begira ezazu zer erantzungo diodan bialdu nauenari.

        13. Erantzun zion Dabidek Gadi: Alde guztietatik estututzen naute antsiak, baña obe zat erortzea Jaunaren eskuetan, ezaguturik andia dala bere urrikaltasuna, gizonen eskuetan baño.

        14. Bialdu zuen bada Jaunak izurritea Israelera, eta il ziran Israelkoak irurogeita amar milla.

        15. Berebat bialdu zuen bere aingerua Jerusalenera zauritu zezan, eta zauritzen ari zala, begiratu zion Jaunak, eta iduki zuen galmen ain andiaren errukia, eta eman zion aingeru arrasatzalleari aginte au: Asko da, atzeratu ezazu onezkero zure eskua. Jaunaren aingerua zegoan garai artan, Ornan Jebustarraren larrañaren gañean.

        16. Eta jasorik Dabidek bere begiak, ikusi zuen Jaunaren aingerua, zegoala zeruaren eta lurraren bitartean, eta bere eskuan ezpata billos bat, eta itzulia Jerusalenen kontra, eta ala bera, nola Zarrak, zilizioz jantzita, auzpeztu ziran lurreraño.

        17. Eta Dabidek esan zion Jaungoikoari: Ez al naiz ni agindu dedana erria kontatzeko? Ni naiz bekatu egin dedana, ni gaiztakeria egin dedana, erri au zer kastiguren diña da? Nere Jaun Jainkoa, erregututzen dizut, arren, itzuli dedilla zure eskua nere kontra, eta nere aitaren etxearen kontra, baña ez bedi izan kastigatua zure erria.

        18. Eta Jaunaren aingeruak agindu zion Gadi, esan zizaiola Dabidi, igo zedilla, eta egin zizaiola aldare bat Jaun Jainkoari Ornan Jebustarraren larrañean.

        19. Igo zan bada Dabid, Gadek Jaunaren izenian esan zion itzaren araura.

        20. Baña Ornan, eta berarekin zeuden lau semeak, jasorik begiak, eta ikusirik Aingerua, ezkutatu ziran, bada garai artan zegoan larrañean gariak jotzen.

        21. Eta alderaturik Dabid Ornangana, Ornanek ikusi zuen, eta aterarik larrañetik irten zitzaion berari bidera, eta makurturik lurreraño, agur andi bat egin zion.

        22. Eta esan zion Dabidek: Eman zadazu zure larrañaren tokia, artzen dezula eskuan, balio duen dirua, egiteko berean aldare bat Jaunari, paratu dedin erriaren azotea.

        23. Eta Ornanek erantzun zion Dabidi: Artu ezazu, eta errege nere Jaunak egin beza ongi deritzana, eta idiak ere ematen ditut holokaustorako, eta irabiurrak sua egiteko, eta garia eskeñtzarako. Guztia emango dizut gogotikan.

        24. Eta Dabid erregeak esan zion: Ez da orrela izango, baizik emango dizut balio duen dirua, zeren ez dizut kendu bear zuri, eta eskeñi ala Jaunari, ezerere kostatzen etzazkidan holokaustoak.

        25. Eman ziozkan bada Dabidek Ornani tokiagatik, seireun siklo urrezko; pisu txit doi doiko.

        26. Eta egin zion an aldare bat Jaunari, eta eskeñi zituen holokaustoak, eta doañ paketsuak, eta ots egin zion Jaunari, zeñak aditu zion, bialtzen ziola zerutik sua holokaustoaren aldarearen gañera.

        27. Eta agindurik Jaunak aingeruari, sartu zuen onek zorroan bere ezpata.

        28. Eta berebereala Dabidek, ikusirik Jaunak aditu zuela Ornan Jebustarraren larrañean, eskeñi zituen an doañak.

        29. Egia da garai artan Jaunaren tabernakulo, Moisesek eremuan egiña, eta holokaustoen aldarea zeudela Gabaongo alturan.

        30. Eta Dabidek etzuen iduki indarrik joateko aldarera, an Jaungoikoari erregututzera, zeren gelditu zan izuz txit beldurtua, ikusirik Jaunaren aingeruaren ezpata.

 

OGEITABIGARREN KAPITULUA

        1. Eta esan zuen Dabidek: Au da Jaungoikoaren etxea, eta au holokaustoko aldarea Israelentzat.

        2. Eta agindu zuen bildu zitezela Israelko lurrean fedea aldatuta zeuden guztiak, eta izentatu zituen beretatik argiñak, arriak atera eta landu zitzaten, Jaungoikoaren etxea egiteko.

        3. Orobat bildu zuen Dabidek burni txit asko ateen iltzedietarako, eta itsatsiera eta giltzetarako, eta ezin neurtu adiña kobre.

        4. Ezin jakin ere zezakean, zenbat zedrozko zur ekarri ziozkaten Dabidi Sidontarrak eta Tiroarrak.

        5. Eta esan zuen Dabidek: Salomon nere semea da oraindik gazte txiki eta samurra; Jaunari egin nai diodan etxeak berriz izan bear du aitatu eta otspatsua erreñu guztietan: joango naiz bada prestatuaz bear dana. Argatik bera il baño lenago egin zituen lendanaz gastu guztiak.

        6. Eta ots egin zion bere seme Salomoni, eta agindu zion egin zizaiola etxea Israelko Jaun Jaungoikoari.

        7. Eta esan zion Dabidek Salomoni: Ene semea, nere borondatea zan egitea etxe bat nere Jaun Jainkoaren izenari.

        8. Baña Jaunak itz egin zidan, eta esan: Odol asko isuri dezu, eta gerra asko egin dezu, ezin egingo diozu etxerik nere izenari, isuri ezkero anbeste odol nere aurrean.

        9. Jaioko zatzun semea izango da pake gizona, bada egingo det egon dedilla pakean, inguruan dauden bere etsai guztiakin, eta argatik deituko zaio Paketsua, eta pakea eta atsedena emango diot nik Israeli bere bizitzako denbora guztian.

        10. Berak egingo dio etxea nere izenari, eta bera izango zat neri semetzat, eta ni izango natzaio berari aitatzat, eta sendotuko det bere erreñuaren tronua Israelen gañean betiko.

        11. Orain bada, ene semea, Jauna izan bedi zurekin, eta izan zaite zorionekoa, eta egin zaiozu etxea zure Jaun Jainkoari, zugatik lendanaz esanik daukan bezela.

        12. Berebat Jaunak eman bizazkizula jakinduria eta zentzua, gobernatu al izan dezakezun Israel, eta gorde zure Jaun Jainkoaren legea.

        13. Zeren orduan on asko egin alko dezu, gordetzen badituzu, Jaunak Moisesi, Israeli erakusteko, eman ziozkan aginte eta erabakiak. Sendotu zaite, eta portatu gizonkiro, etzaite beldurtu, ez koldartu.

        14. Ikusten dezu nola nik nere premian prestatu ditudan Jaunaren etxeko gastuetarako eun milla talentu urre, eta milloe bat talentu zillar; bronzea eta burnia berriz ain da asko, non, ezin jakin dezakete zenbat, daukat prestaturik zura eta arria, bear diran lan guztietarako.

        15. Badituzu ere alogerari, argin, ielsari, eta arotz txit asko, eta bearlari mota guzia, txit trebeak lanak egitean,

        16. Urrean, zillarrean, bronzean, edo burnian, zeñ zenbat dan ezin lezake jakin. Alaitu zaite bada, eta ekin lanari, eta Jauna izango da zurekin.

        17. Agindu ere zien Dabidek Israelko prinzipe guztiai, lagundu zizaiotela bere seme Salomoni.

        18. Ikusten dezute, esan zien, zuen Jaun Jainkoa dagoala zuekin, eta eman dizutela pakea alde guzietatik, eta jarri dituela zuen eskuetan zuen etsai guztiak, eta lurra dagoala Jaunaren, eta bere erriaren mendean.

        19. Gertatu itzatzute bada zuen biotzak, prestatu zuen animak, eta billatu ezazute zuen Jaun Jainkoa. Jaiki zaitezte, eta egin zaiozute Santuarioa Jaun Jainkoari, Jaunaren elkartasuneko kutxa, eta Jaunari konsagratutako ontziak, izan ditezen aldatuak, Jaunaren izenari egitera dijoakion etxera.

 

OGEITAIRUGARREN KAPITULUA

        1. Dabidek bada izanik zarra, eta egunez betea, jarri zuen Israelko erregetzat Salomon bere semea.

        2. Eta bildu zituen Israelko prinzipe guztiak, eta apaizak, eta Lebitak.

        3. Eta kontatuak izanik ogeita amar urteko, eta gorako Lebitak, arkitu ziran ogeita emezortzi milla gizon.

        4. Oietatik izan ziran autuak, eta jarriak bakoitza bere lekuan Jaunaren etxeko lanetan, ogeita lau milla, agintari eta jueztzat sei milla.

        5. Lau milla atezai, eta beste anbeste salmolari, zeñak kantatzen zituzten Jaunaren alabantzak, soñuak jotzeko eginerazi zituen aizezko erremientakin.

        6. Eta berezitu zituen Dabidek beren txandetan, Lebiren semeen familien araura, zeñak diran Jerson, Kaath, eta Merari.

        7. Jersonen semeak izan ziran Leedan, eta Semei.

        8. Leedanen semeak iru: lenbizisortua Jahiel, eta Zethan, eta Joel.

        9. Semeiren semeak iru: Salomith, eta Hosiel, eta Aran. Oiek ziran Leedanen familietako prinzipeak.

        10. Eta beste Semei baten semeak, Leheth, eta Ziza, eta Jaus, eta Baria. Lau oiek dira Semeiren semeak.

        11. Eta Lehet zan lenbizikoa, Ziza bigarrena; Jaus eta Bariak berriz etzituzten iduki seme asko, eta argatik izan ziran kontatuak familia bakar bat, eta etxe bakar bat bezela.

        12. Kaathen semeak, lau: Amram, eta Isakar, Hebron, eta Hoziel.

        13. Amramen semeak: Aaron eta Moises. Eta Aaron izan zan berezitua aritzeko Santuen Santuaren lanetan, bera eta bere semeak betiko, eta Jaunari inzensoa erretzeko beren elizlegeen araura, eta alabatzeko beti bere izena.

        14. Moises Jaungoikoaren gizonaren semeak ere izan ziran kontatuak Lebiren tribuan.

        15. Moisesen semeak: Jersom, eta Eliezer.

        16. Jersomen semeak: Sabuel lenbizisortua.

        17. Eta Heliezerren semea izan zan Rohobias lenbizisortua, eta etzuen iduki Eliezerrek beste semerik. Rohobiasen semeak berriz txit ugaritu ziran.

        18. Isaarren semeak: Salomith lenbizikoa.

        19. Hebronen semeak: Jeriau lenbizikoa, Amarias bigarrena, Jahaziel irugarrena, Jekmaan laugarrena.

        20. Ozielen semeak: Mika lenbizikoa, Jesia bigarrena.

        21. Merarien semeak: Moholi, eta Musi. Moholien semeak: Eleazar, eta Zis.

        22. Eta il zan Eleazar, eta etzuen iduki semerik, baizik alabak, eta Zisen seme, beren anaiak, artu zituzten.

        23. Musien semeak, iru: Moholi, eta Eder, eta Jerimoth.

        24. Oiek dira Lebiren semeak, beren jatorri eta familien buruak, banan banan kontatuak; zeñak txandaka egiten zituzten, Jaunaren etxeko elizgauzetako beren lanak, ogei urtetik gora.

        25. Zeren esan zuen Dabidek: Israelko Jaun Jainkoak eman dio bere erriari atsedena, eta bizilekua Jerusalenen betiko.

        26. Eta emendik aurrera ez da izango Lebiten lana, eramatea batetik bestera tabernakuloa, eta beren lanetako ontzi guztiak.

        27. Eta Dabiden atzeneko erabakien araura, Lebien semeen artean kontatuko dira ogei urtetik gorakoak.

        28. Eta egongo dira Aaronen semeen eskuaren azpian Jaunaren etxeko elizkizunetarako, atarietan, eta bizitokietan, eta garbitutzeko lekuan, eta Santuarioan, eta Jaunaren etxeko elizgauzetako lan guztietan.

        29. Baña apaizen kontura egongo dira proposizioko ogiak, eta iriñ loraren ezkeñtza, legami gabeko opillak, eta zartagiñan frijitzen dana, eta pisu eta neurri guztiak.

        30. Eta Lebitak joango dira goizean Jaunaren alabanzak kantatzera, eta orobat arratsaldean,

        31. Ala Jaunaren holokaustoen eskeñtzan, nola larunbatetan, eta Kalendetan, eta beste jai andietan, izentaturiko zenbataren araura, gordetzen dituztela beti Jaunaren aurrean, gauza bakoitzari dagozkion zeremoniak.

        32. Eta gordeko dituzte elkartasuneko tabernakuloko legeak, eta Santuarioko zuzengarriak, eta beren anaia Aaronen semeen aginteak, Jaunaren etxeko lanetan aritzeko.

 

OGEITALAUGARREN KAPITULUA

        1. Eta Aaronen semeak onela partituak izan ziran: Aaronek iduki zituen semeak izan ziran: Nadab, eta Abiu, eta Eleazar, eta Ithamar.

        2. Baña Nadab, eta Abiu il ziran beren aita baño lenago semerik utzi gabe, eta Eleazar eta Ithamarrek egin zituzten apaizen lanak.

        3. Eta Dabidek berezitu zituen, au da, Sadok Eleazarren semeetatik, eta Ahimelek Ithamarren semeetatik, beren txanda eta lanen araura.

        4. Eta arkitu zan, asko geiago zirala, Eleazarren jatorriko familien buruak, Ithamarrenak baño. Argatik Eleazarren jatorrikoak berezitu zituen amasei familiatan, familia bakoitzarentzat buru batekin, eta Ithamarrenak zortzi familiatan.

        5. Eta familia biak berezitu zituen beren artean suerteakin, bada zeuden Santuarioko Prinzipeak, eta Jaungoikoaren Prinzipeak, ala Eleazarren semeetatik, nola Ithamarren semeetatik.

        6. Eta Semeias, Nathanaelen semeak, Lebiren tribukoak, Sekretarioak, eskribatuta jarri zuen zenbat ziran, Erregearen, eta Prinzipeen, eta Sadok apaizaren, eta Ahimelek Abiatarren semearen aurrean, baitaere apaizen eta Lebiten familien Prinzipeenean; artzen zituela aldizka, Eleazarren etxe, besteen gañekoa zanetik, eta Ithamarren etxetik, zeñak ere bazituen beste batzuk bere mendean.

        7. Lenbiziko suerteak bada irten zitzaion Joiariberi, bigarrenak Jedeiri,

        8. Irugarrenak Harimeri, laugarrenak Seorimeri,

        9. Bosgarrenak Melkiari, seigarrenak Maimaneri,

        10. Zazpigarrenak Akoseri, zortzigarrenak Abiari,

        11. Bederatzigarrenak Jesuari, amargarrenak Sekeniasi,

        12. Amaikagarrenak Eliasiberi, amabigarrenak Jazimeri,

        13. Amairugarrenak Hofari, amalaugarrenak Isbaaberi,

        14. Amabosgarrenak Belgari, amaseigarrenak Emmerreri,

        15. Amazazpigarrenak Hezirreri, emezortzigarrenak Afseseri,

        16. Emeretzigarrenak Feteiari, ogeigarrenak Hezekieleri,

        17. Ogeita batgarrenak Jatxineri, ogeita bigarrenak Gamuleri,

        18. Ogeita irugarrenak Dalairi, ogeitalaugarrenak Maaziauri.

        19. Oiek dira beren txandak beren lanen araura, Jaunaren etxean sartzeko, eta beren elizlegeen araura, Aaron beren aitaren eskuaren azpian, Israelko Jainkoak agindu zion bezela.

        20. Lebiren beste semeak ziran Subael Amramen semeetatik, eta Jedeia Subaelen semeetatik.

        21. Rohobiasen semeetatik prinzipea zan Jesias.

        22. Eta Isaarien semea zan Salemoth, eta Salemothen semea Jahath,

        23. Eta bere seme Jeriau lenbizikoa, Amarias bigarrena, Jahasiel irugarrena, Jekmaan laugarrena.

        24. Ozielen semea, Mika, Mikaren semea, Samir.

        25. Mikaren anaia, Jesia, Jesiaren semea, Zakarias.

        26. Merarien semeak: Moholi eta Musi. Oziauen semea Benno.

        27. Merarien semeak ere, Oziau, eta Soam, eta Zakur, eta Hebri.

        28. Eta Moholien semea: Eleazar, zeñak etzuen izan semerik.

        29. Eta Zisen semea, Jerameel.

        30. Musien semeak: Moholi, Eder, eta Jerimoth. Oiek dira Lebien semeak, beren familietako etxeen araura.

        31. Eta oiek ere, beren anaia Aaronen semeen gisara, bota zituzten suerteak Dabid erregearen, eta Sadoken, eta Ahimeleken, eta apaizen eta Lebiten familietako prinzipeen aurrean, andienetik txikieneraño, guztiak berdin izan ziran suertean berezituak.

 

OGEITA BOSGARREN KAPITULUA

        1. Dabidek bada, eta jende taldearen buruak, berezitu zituzten Asafen, eta Hemanen eta Idithunen semeak, Jaungoikoaren alabantzak kantatzeko lanerako zitarakin, eta psalterioakin, eta zinbaloakin, serbitzen zutela bear zan bestek, emana izan zitzaioten lanean.

        2. Asafen semeetatik izan ziran Zakur; eta Jose, eta Nathanias, eta Asarela, zuzentzen zituela Asafek, zeñak kantatzen zuen erregearen aldean.

        3. Idithunen semeak, sei: Idithun, Godolias, Sori, Jeseias, eta Asabias, eta Mathathias, zeñak zuzentzen zituen Idithun beren aitak, zeñak kantatzen zuen zitararen soñuan, jarririk Jauna zelebratu eta alabatzen zutenen aurkez.

        4. Berebat Heman, zeñaen semeak ziran Bokziau, Mathaniau, Oziel, Subuel, eta Jerimoth, Hananias, Hanani, Eliatha, Jeddelthi, eta Romenthiezer, eta Jesbakasa, Melothi, Othir, Mahazioth.

        5. Guztiak Hemanen semeak, zeñ zan erregearen profeta, Jaungoikoaren kanta, bere eskubidea goratutekoetan, eta Jaungoikoak Hemaneri eman ziozkan amalau seme, eta iru alaba.

        6. Guztiak zeuden partituak, beren aitak zuzentzen zituela, kantatzeko Jaunaren elizan zinbaloakin, eta salterioakin, eta zitarakin Jaunaren etxeko lanetarako erregearen aldean, au da, Asafenak, Idithunenak, eta Hemanenak.

        7. Eta oiek guztiak beren anaiakin, guztiak maisu, Jaunaren alabantzak kantetan erakusten zutenak, ziran berreun eta larogeita zortzi.

        8. Eta bota zituzten suerteak beren berezieretatik, sartzen ziradela ala andiak, nola txikiak; ala erakusleak, nola ikasleak.

        9. Irten zitzaion bada lenbiziko suerteak Joseri, zeñ zan Asafen etxekoa. Bigarrenak Godoliaseri, berari eta bere seme, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        10. Irugarrenak Zakurreri, bere seme eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        11. Laugarrenak Isariri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        12. Bosgarrenak Nataniaseri, bere semeai eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        13. Seigarrenak Bokziauri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        14. Zazpigarrenak Isreelari, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        15. Zortzigarrenak Jesaiari, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        16. Bederatzigarrenak Mathaniaseri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        17. Amargarrenak Semeiaseri, bere semeai eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        18. Amaikagarrenak Azareeli, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        19. Amabigarrenak Hasabiasi, bere semiai (sic) eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        20. Amairugarrenak Subaeleri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        21. Amalaugarrenak Mathathiaseri, bere semeai eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        22. Amabosgarrenak Jerimotheri, bere semeai eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        23. Amaseigarrenak Ananiaseri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        24. Amazazpigarrenak Jesbakassari, bere semeai eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        25. Emezortzigarrenak Hananiri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        26. Emeretzigarrenak Melothiri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        27. Ogeigarrenak Eliathari, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        28. Ogeitabatgarrenak Othirreri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        29. Ogeitabigarrenak Jeddelthiri, bere semeai eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        30. Ogeita irugarrenak Mahaziotheri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

        31. Ogeita laugarrenak Romemthiezerri, bere semeai, eta anaiai, zeñak ziran amabi.

 

OGEITA SEIGARREN KAPITULUA

        1. Oiek izan ziran atezaien partizioak. Kororen etxekoak: Meselemias, Koreren jatorrikoa, Asafen semeetatikoa.

        2. Meselemiasen semeak: Zakarias lenbizisortua, Jadihel bigarrena, Zabadias irugarrena, Jathanael laugarrena.

        3. Eliam bosgarrena, Johanan seigarrena, Elioenai zazpigarrena.

        4. Eta Obededomen semeak: Semeias lenbizisortua, Jozabad bigarrena, Joaha irugarrena, Sakar laugarrena, Nathanael bosgarrena,

        5. Ammiel seigarrena, Isakar zazpigarrena, Folathi zortzigarrena, zeren Jaungoikoak bedeikatu zuen.

        6. Eta Semei bere semeak iduki zituen, beren familien buruak izan ziran semeak, zeren ziran gizon txit indartsuak.

        7. Eta Semeiasen semeak: Othni, eta Rafael, eta Obed, Elzabad, eta bere anaiak, gizon txit bulardetsuak, baitaere Eliu eta Samakias.

        8. Oiek guztiak Obededomen semeetatik, oiek, eta beren semeak, eta beren anaiak, sendotasunik andienekoak beren lanetarako, irurogeita bi Obededomen etxekoak.

        9. Meselemiasen semeak, beren anaiakin, txit sendoak, ziran emezortzi.

        10. Hosarenak, au da, Merarien semeetatikoak, Semri nagusiena (zeren bere aitak etzuen iduki lenbizisorturik, eta argatik jarri zuen nagusitzat).

        11. Helzias bigarrena, Tabelias irugarrena, Zakarias laugarrena. Oiek guztiak Hosaren semeak, eta anaiak, ziran amairu.

        12. Oiek izan ziran ipiñiak atezaitzat, alako moduan non, begiraleen agintariak, nola beren anaiak ere, ari zitezela beti Jaunaren etxeko lanetan.

        13. Bota ziran bada suerteak familietatik, berdintasunarekin, txikientzat, eta andientzat, ate bakoitzerako.

        14. Erori zitzaion bada suertean sortaldeko atea Selemiasi. Eta Zakarias bere seme, gizon zentzu txit andiko, eta jakintsuari, ifarraldekoa.

        15. Obededom, eta bere semeai egoekoa, etxearen alde artan zegoan zarren batzartokia.

        16. Sefun eta Hosari sartaldekoa, igoerako bidera dijoan atearen aldean, begiraleak begiraleen kontra.

        17. Sortaldean bada sei Lebita, eta ifarraldean lau egunaz, eta egoealdian orobat lau egunaz, eta Batzartokia zegoan lekuan bina binaka.

        18. Eta sartaldean atezaien bizilekuetan, lau bidean, eta bi geletan.

        19. Oiek dira Kore eta Merariren seme atezaien partizioak.

        20. Eta Akias zan Jaunaren etxeko dirutoki, eta ontzi sagraduen begiralea.

        21. Ledan, Jersonen semearen semeak: Ledan, Jersonen semeagandik datoz familien buru oiek: Ledan, Jersonni, eta Jehieli.

        22. Eta Jehieliren semeak: Zathan eta Joel, bere anaia, Jaunaren etxeko dirugordezalleak,

        23. Amramen, eta Isaarren, eta Hebronen, eta Ozielen familiakoakin.

        24. Eta Subael, Jersomen, Moisesen semearen semea zan dirugordetzalleen agintaria.

        25. Eta berebat bere anaia Eliezer, zeñaen semea izan zan Rahabias, eta onen semea Isaias, eta onen semea Joram, eta onen semea Zekri, eta onen semea Zelemith.

        26. Selemithek berak, eta bere anaiak zeuzkaten beren kontura santuarioko diru gordeak, zeñak konsagratu ziozkaten Jaungoikoari Dabid erregeak, eta familien Prinzipeak, eta Tribunoak, eta Zenturionak, eta ejerzituko agintariak,

        27. Gerretakoak, eta irabazitako gudetan arrapatuak, zeñak konsagratu zituzten, Jaunaren etxea berritu eta tresnatzeko.

        28. Gauza guzti oiek konsagratu zituzten Samuel profetak, eta Saul Zisen semeak, eta Abner Nerren semeak, eta Joab Sarbiaren semeak. Gauza oiek konsagratzen zituzten guztiak, egiten zuten Silemith eta bere anaien eskuz.

        29. Baña Isaarriarrai agintzen zien Koneniasek bere semeakin, eta zeukaten kanpoko gauza, Israeli zegozkionen kontua, erriari irakatsi eta bera juzgatzeko.

        30. Hasabias, Hebrontarren familiakoak, eta bere anaiak, zeñak ziran milla eta zazpireun, gizon txit sendoak, gobernatzen zuten, Jordango beste aldean sortalderontz zegoan Israelko partea, Jaunari eta erregeari zegozkien gauza guztietan.

        31. Eta Jeria izan zan Hebrontar, beren familia eta aideetan berezitutakoen Prinzipea. Dabidek erreñatzen zuenetik berrogeigarren urtean izan ziran kontatu eta aztertuak Jazer Galaadkoan; eta gizon txit sendo oietatik,

        32. Eta beren anaiak edaderik sendoenekoak, arkitu ziran bi milla eta zazpireun familietako buru. Eta Dabid erregeak eman zien agintea Rubentarren eta Gadtarren, eta Manasesen tribuaren erdiaren gañean, Jaungoikoaren eta erregearen serbizoari zegokion guztian.

 

OGEITAZAZPIGARREN KAPITULUA

        1. Israelko semeak, zeñak beren familietako agintarien, tribunoen, eta zenturionen, eta prefektoen agindura serbitzen zuten erregea, bereziturik taldeetan, aldatzen ziradela urteko il guztietan, ziran ogeita lau milla gizon, eta talde bakoitzak zeukan bere agintaria.

        2. Lenbiziko illeko lenengo taldearen agintaria zan Jesboam Zabdielen semea, eta zeuzkan bere agindura ogeita lau milla,

        3. Zan Faresen jatorrikoa, eta lenbiziko illean ejerzitu guztiko agintari guzien agintaria.

        4. Bigarren illeko taldearen agintaria zan Dudia Ahohtarra, eta onen mendean zegoan beste bat Mazeloth zeritzana, zeñak agintzen zion, ogeita lau millako talde onen zati bati.

        5. Berebat irugarren illeko irugarren taldearen agintaria zan Banaias apaiza, Joiadaren semea, eta bere taldeak zeuzkan ogeita lau milla.

        6. Au da arako Banaias ogeita amarren artean bulardetsuena, eta ogeita amarren gañekoa. Eta bere seme Amizadabek agintzen zion bere taldeari.

        7. Laugarren agintaria, laugarren illean zan Asahel, Joaben anaia, eta bere ondoren Zabadias bere semea. Bere taldeak zeuzkan ogeita lau milla gizon.

        8. Bosgarren agintaria bosgarrean illean zan Samaoth Jezerkoa, eta bere taldeak zeuzkan ogeita lau milla.

        9. Seigarrena seigarren illerako zan Hira, Akzes Thekuakoaren semea. Bere taldea zan ogeita lau millakoa.

        10. Zazpigarrena zazpigarren illerako zan Heles Falonikoa, Efraimgo tribukoa, zeñak zeuzkan bere agindura ogeita lau milla.

        11. Zortzigarrena zortzigarren illerako zan Sobokai Husatikoa, Zarahiren jatorrikoa, eta bere taldea zan ogeita lau millakoa.

        12. Bederatzigarrena bederatzigarren illerako Abiezer Anathothkoa, Jeminiren semeetatikoa. Bere taldeak zituen ogeita lau milla.

        13. Amargarrena amargarren illerako zan Marai Nethofathkoa, Zaraien jatorrikoa, eta bere taldea zan ogeita lau millakoa.

        14. Amaikagarrena amaikagarren illerako zan Banaias Faratongoa, Efraimen tribukoa, eta bere taldeak zituen ogeita lau milla.

        15. Amabigarrena amabigarren illerako zan Holdai Nethofathkoa Gothonielen jatorrikoa. Bere taldeak zituen ogeita lau milla gizon.

        16. Berebat Israelko tribuak ere zeuzkaten beren agintariak. Rubengo agintaria zan Eliezer, Zekriren semea. Simeonen tribukoa Safatias Maakaren semea.

        17. Lebikoarena Hasabias Kamuelen semea; baña Sadok zan Aaronen jatorrikoen agintaria.

        18. Judakoena, Eliu Dabiden anaia. Isakarkoena, Amri, Mikaelen semea.

        19. Zabulongoena, Jesmaias Abdiasen semea. Neptalikoena, Jerimoth Ozielen semea.

        20. Efraimen semeena, Osee Ozaziuren semea. Manasesen tribuaren erdiarena, Joel Fadaiaren semea.

        21. Eta Manasesen tribuaren erdiarena Galaaden, Jaddo Zakariasen semea, eta Benjamingoena, Jasiel Abnerren semea.

        22. Eta Dangoena, Ezrihel Jerohamen semea, oiek dira Israelko semeen Prinzipeak.

        23. Dabidek berriz etzituen kontatu nai izan ogei urtez beerakoak, zeren Jaunak esan zion ugarituko zuela Israel zeruko izarrak bezela.

        24. Joab Sarbiaren semea asi zan lista artzen, baña etzuen bukatu. Bada argatik etorri zan Jaunaren aserrea Israelen gañera: eta argatik etzan ipiñi Dabid erregearen berrietako liburuan, kontatuak izan ziranen zenbata.

        25. Azmoth Adielen semea izan zan erregearen tesoroen begirale nagusia. Baña Jonatan Oziasen semea zan, urietan, eta errietan, eta dorreetan zeuden tesoroen begirale nagusia.

        26. Eta Ezri Keluben semearen kontura zeuden kanpoko lanak, eta lurra landutzen zuten nekazariak.

        27. Eta Semeias Romatkoak begiratzen zuen, mastiak lantzen zituztenak gatik, eta Zabdias Afontarrak upategiakgatik.

        28. Eta Balanan Jedertarrarren kontura zeuden landaetako olibodiak, eta pikodiak. Eta Joasenera, olioaren azokak.

        29. Eta Letrai Sarontarraren kontura zeuden, Saronen bazkatzen ziran eleak, eta Safat Adlien semeak, ibarretan zeuden beiak.

        30. Eta Ubil Ismaheltarrenera, gameluak, eta Jadaias Meronatarrenera, astoak.

        31. Eta Jaziz Agartarrarenera, ardiak. Oiek guztiak ziran Dabid erregearen aziendaren begiratzalleak.

        32. Baña Jonatan, Dabiden aitaren aldeko osaba, gizon zentzu andiko eta jakintsua, zan bere konsejaria. Au bera, eta Jahiel Hakamoniren semea, zeuden erregearen semeakin.

        33. Akitofel ere zan erregearen konsejaria, eta Kusai Araktarra erregearen adiskidea.

        34. Akitofelen ondoren izan ziran Joiada Banaiasen semea, eta Abiatar. Eta erregearen ejerzituko agintaririk nagusiena zan Joab.

 

OGEITA ZORTZIGARREN KAPITULUA

        1. Dabid erregeak bada bildu zituen Jerusalenen Israelko Prinzipe guztiak, tribuen buruak, eta erregea serbitzen zuten soldadu taldeen agintariak; baitaere tribunoak eta zenturionak, eta erregearen aziendaren, eta jabe zan gauzen begiratzalleak, eta beren semeak andizkiakin, eta ejerzituko sendoen eta bulardetsuenak.

        2. Eta jaikirik erregea, eta jarririk zutik, esan zuen: Aditu nazazute, o nere anaiak, eta nere erria. Nik nuen eliza bat egiteko gogoa, zeñean izango zan ipiñia Jaunaren testamentuko kutxa, zeñ dan gure Jaungoikoaren oñen azpirako olezko aulkia bezela, eta dauzkat prestatuak etxea egiteko bear diran gauza guztiak.

        3. Baña Jaungoikoak esan zidan: Ez diozu egingo zuk etxea nere izenari; zeren gizon gerrari bat zeran, eta odola isuri dezun.

        4. Baña Israelko Jaun Jainkoak autu ninduen nere aitaren etxe guzitik, izan nendin beti erregea Israelen gañean, zeren Judatik autu zituen prinzipeak, Judako familietatik, nere aitaren familia, eta nere aitaren semeen artean ontzat iduki zuen aututzea ni Israel guztiko erregetzat.

        5. Eta nere semeetatik (zeren Jaunak asko seme eman dizkit) autu du nere seme Salomon eseri zedin Jaunaren erreñuko tronuan Israelen gañean.

        6. Eta esan zidan: Salomon zure semeak egingo ditu nere etxea, eta nere atariak, zeren bera autu det semetzat, eta ni izango natzaio aitatzat.

        7. Eta sendotuko det bere erreñua betiko, irautzen baldin badu betetzen nere aginteak eta erabakiak, orain egiten duen bezela.

        8. Orain bada, Israelko batzarre guztiaren aurrean, eta aditzen dagoan gure Jaungoikoaren aurrean, esaten dizutet: Gorde eta ikasi ditzatzutela gure Jaun Jainkoaren aginte guziak, izan zaitezen lur on onen jabeak, eta zuen semeai zuen ondoren betiko utzi dizaiezuten.

        9. Eta zuk, Salomon ene semea, ezagutu ezazu zure aitaren Jaungoikoa, eta serbitu ezazu biotz osoarekin eta borondate onarekin; zeren Jaunak aztertzen ditu biotz guztiak, eta ezagututzen ditu adimentuko gogorazio guztiak. Baldin billatzen badezu, arkituko dezu; baña utzitzen badezu, betiko botako zaitu.

        10. Orain bada, Jaungoikoak autu zaituen ezkero bere santuarioko etxea egiteko, alaitu zaite, eta egin ezazu.

        11. Eta Dabidek eman zion Salomon bere semeari elizpearen, eta elizaren, eta ostetikako gelen, eta zenakuloaren, eta barrendiko gelen, eta Propiziatorioko tokiaren irudi bat,

        12. Baita irudidetuak zeuzkan atari guztiena ere, eta inguruetako bizilekuena Jaunaren etxeko tesoruentzat, eta Elizari konsagratutako gauzen gordelekutzat,

        13. Eta apaizen eta Lebiten tokien partizioena, Jaunaren etxeko lan guzietarako, eta Jaunaren elizan serbitu bear zuten ontzi guzientzat.

        14. Eman zion urrea elizlanetako ontzietatik bakoitzak idukiko zuen pisuaren araura. Eta zillarrezko pisuak, nolakoak ziran ontziak eta itxurak, aien araura.

        15. Gañera urrezko kandeleroentzat, eta beren metxeroentzat eman zuen, kandelero bakoitzaren, eta metxeroen neurriari zegokion urrea, eta berebat, bear zan zillarrezko pisua eman zuen, zillarrezko kandeleroentzat eta beren metxerotzat, beren anditxikieraren araura.

        16. Eman ere zuen urrea proposizioko maientzat, maien anditxikiaren araura, eta orobat zillarra, zillarrezko beste mai batzuentzat.

        17. Iruortzentzat ere, eta garbiontzientzat, eta urre uts utsezko inzensonarioentzat, eta urrezko leoitxoentzat izentatu zuen pisua, leoitxo batarentzat eta bestearentzat, beren anditxikien araura. Eta era berean, zillarrezko leoitxoentzat berezitu zuen zegokioten adiña zillar.

        18. Eta inzensoa erretzen dan aldarerako eman zuen urrerik garbienetik, eta berarekin egiteko lau kerubin, gurdi baten itxurea egiten zutenak, zeñak zabaldurik beren egoak, estali zezaten Jaunaren elkartasuneko kutxa.

        19. Gauza guzti oiek, esan zuen, etorri zitzazkidan neri Jaunaren eskuz eskribatuak, aditu nezan obra guztien irudia.

        20. Esan ere zion Dabidek bere seme Salomoni: Gizonkiro eta sendo portatu zaite, eta ekin gogotikan. Ez beldurtu ez koldartu; zeren nere Jaun Jainkoa egongo da zurekin, eta etzaitu utziko, ez desanparatuko, aliketa bukatu ditzazun artean, Jaunaren etxeko serbizorako bear diran lan guztiak.

        21. Emen dauzkazu apaizak eta Lebitak beren errenkadetan jarriak, gertu eta prestatuak egiteko, Jaunaren etxeko lanetarako bear dan guztia, eta ala Prinzipeak, nola erriak jakingo dute kunplitzen zure aginduak.

 

OGEITA BEDERATZIGARREN KAPITULUA

        1. Dabid erregeak bada onela itz egin zion batzarre guztiari: Jaungoikoak autu du beste guztien artean nere seme Salomon, zeñ dan oraindikan gaztea, eta samurra; lana berriz andia da, zeren etzaio prestatzen bizilekua gizon bati, baizik Jaungoiko bati.

        2. Nik bada nere indar guztiakin dauzkat prestatuak nere Jaungoikoaren etxerako bear diran gaiak. Urrea urrezko ontzietarako, eta zillarra zillarrezkoetarako, bronzea bronzezkoetarako, burnia burnizkoetarako, zura zurezkoetarako, eta arri beltxurikak, eta burnarriaren irudikoak, eta arri nabarrak, eta arri baliotsu mota guzia, eta Parosko marmola txit ugari.

        3. Eta nere Jaungoikoaren etxerako emana dedanez gañera, ematen ditut nere dirutik urrea eta zillarra, nere Jaungoikoaren elizarako, Santuariorako berezian ipiñi dedanez gañera,

        4. Ofirreko urrezko iru milla talentu, eta zillar txit garbizko zazpi milla talentu, elizako pareteak urrezteko,

        5. Alako moduan non, bear dan toki guztietan langilleak egin dezaketeala urrez, urrez egingo dana; eta zillarrez, zillarrez egingo dana, eta baldin iñork borondatez egin nai badu eskeñtzarik, ekarri beza gaur bere eskuz, eta eskeñi bizaio Jaunari nai duena.

        6. Familietako prinzipeak bada, eta Israelko tribuetako andizkiak tribunoakin, eta zenturionakin, eta erregearen azienden begiratzalleakin, eskeñi zituzten,

        7. Eta eman zituzten Jaungoikoaren etxeko lanetarako bost milla talentu urre, eta amar milla sueldo, eta amar milla talentu zillar, eta emezortzi milla kobre, eun milla talentu burnirekin.

        8. Eta arri baliotsuak zeuzkaten guztiak eman ziozkaten Jahiel Jersontarrari, Jaunaren etxeko tesoroetan jartzeko.

        9. Eta erriak agertu zuen bere poza, eskeñtzean borondatez ofrenda oiek, zeren egiten zaiozkan Jaunari bere biotz guztitik. Argatik Dabid erregea bera ere pozez bete zan.

        10. Eta bedeikatu zuen Jauna jende talde guztiaren aurrean, eta esan zuen: Bedeikatua zera, Israelko Jaun Jaungoiko gure aita, mendez mende.

        11. Zurea da, Jauna, anditasuna, eskubidea, gloria, eta garaipena: eta zuri zor zatzu alabantza, zeren zureak dira zeruan eta lurrean dauden gauza guztiak. Zurea, o Jauna, da erreñua, eta zu zera errege guztien gañetikoa.

        12. Zureak dira aberastasunak, eta zurea da gloria. Zu zera gauza guztien Jauna. Zure eskuan daude indarra eta eskubidea: zure eskuan anditasuna, eta guztien agintaritza.

        13. Orain bada, o gure Jaungoikoa, guk eskerrak ematen dizkizugu, eta alabatzen degu zure izen argitsua.

        14. Zeñ naiz ni, eta zeñ da nere erria, eskeñi ditzazkizukegun gauza guzti oiek? Zureak dirade gauza guztiak, eta zure eskutik artu deguna, ori da eman dizuguna.

        15. Bada zure aurrean gera arrotzak, eta etorkiak, gure guraso guztiak bezela. Gure egunak iragotzen dira itzala bezela lurraren gañean, eta ez dago iraunkiderik batere.

        16. Gure Jaun Jainkoa, gertutu degun ugaritasun guzti au, zure izen santuari etxe bat egiteko, zure eskutik dator, eta zureak dirade gauza guztiak.

        17. Badakit, ene Jaungoikoa, sartzen zerala biotzetako zundetan, eta maitatzen dezula tolesgabetasuna, eta argatik nik biotzeko tolesgabetasunarekin pozik eskeñi ditut gauza guzti oiek, eta ikusi det zure erriak, bildurik toki onetan, poz andiarekin eskeñi dizkizula bere doañak.

        18. Abraham, Isaak, eta Israel, gure gurasoen, Jaun Jaungoikoa, egin ezazu, arren, bere biotzeko borondate onek beti iraun dezala, eta izan dedilla betikoa erabaki au, zure elizkizunetarontz.

        19. Nere seme Salomoni ere eman zaiozu biotz on oso bat, gorde ditzan zure aginteak, eta zure legeak, eta zure zeremoniak, eta egitez bete dezala guztia, eta egin dezala etxea, zeñaen gaiak dauzkadan nik prestatuak.

        20. Dabidek gero esan zion batzarre guztiari: Bedeikatu ezazute gure Jaun Jaungoikoa. Eta batzarre guztiak bedeikatu zuen beren gurasoen Jaun Jaungoikoa, eta auzpezturik adoratu zuten Jaungoikoa, eta ondoren egin zioten erregeari bere agur eta begirunea.

        21. Eta il zituzten abereak, Jaunari doañean eskeñtzeko; eta biaramonean eskeñi zituzten holokaustoan milla zezen, milla ari, milla arkume, beren libazioakin, elizlegeen araura, ugaritasun andian Israel guztiarentzat.

        22. Eta egun artan poz andiarekin jan eta edan zuten Jaunaren aurrean. Gero bigarren aldiz igortzi zuten Salomon Dabiden semea. Eta Jaungoikoaren aginduz erregetzat igortzi zuten; eta Sadok apaiz nagusitzat.

        23. Eta Salomon, erregea bezela, eseri zan Jaunaren tronuaren gañean bere aita Dabiden lekuan, eta izan zan guztien gogokoa: eta Israel guztiak obeditu zion.

        24. Eta Prinzipe guztiak, eta andizkiak, eta Dabid erregearen seme guztiak, juramentuarekin, eskeñi zioten leialtasuna, eta jarri ziran Salomon erregearen mendean.

        25. Jaunak bada jaso zuen Salomon Israel guztiaren gañera, eta erreñuan bete zuen alako gloriarekin, nolakoa etzuen iduki bera baño lenago Israelko errege batek ere.

        26. Erreñatu zuen bada Dabid Isairen semeak Israel guztiaren gañean.

        27. Israelen gañean erreñatu zuen denbora, izan zan berrogei urte, Hebronen erreñatu zuen zazpi urtean, eta ogeita amairuan Jerusalenen.

        28. Il zan zartza onean, egunez, ondasunez, eta gloriaz beterik, eta Salomon bere semeak erreñatu zuen bere lekuan.

        29. Dabiden egite guztiak, ala lenbizikoak nola atzenekoak, eskribatuak daude Samuel profetaren liburuan, eta Natan profetaren liburuan, eta Gad profetaren liburuan:

        30. Nola ere, erreñatu zuen denbora guztikoak, eta bere sendotasuna, eta bere denboran irago ziran gertaerak, ala Israelen, nola inguruetako erreñu guztietan.

 

aurrekoa hurrengoa