www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XVIII. mendea

 

aurrekoa hurrengoa

Donibane-Lohizune eta Bera arteko korrespondentzia lapurreta baten inguruko bilatze lanez

(1788)

 

 

Lehen eskutitza

 

        Egun martchuaren hogoy eta bederatcian m(ila) Saspi heun larogoy eta Sortcian, gure aintcinean (...) Baile eta juratu Donibanen, aguertu da maistria Ramos Sortces Espagnola, hogoy eta hamabi urthetacoa, Donibaneco Barran lau urthe huntan travaillatcen dena, ceiña egoten baita Ciburun pierres Bereret, Barraco Entreprenuraren baratce caiña baitan.

        Declaratu daucu nola asteasquen Sandus travaillat(cen) celaric andre Duranen harrubian, Miguel Corbeña Espagnol batec, ceiña orobat travaillatcen baita hemengo Barran eta egoten urrugnaco herrian Suhia (...) deitcen den giçon baten etchean, erran cioela pier(res) Belasteguy Espagnolac, ceiña hiru urthe huntan Barran travallatcen baitan eta egoten Echeverri Ciburuco organistaren ama-guinarraren baitan (...)uela (...)hanits, cer (...) erremu (...)

        Dio nola harrubian lanean aicelaric astea(...) Sandus aitu çuben travaillari guciei erraten o(rain) icendatu tugun borts guiçon horiec eguin çuten ohointça: erran du oraiño nola Belasteguyc bere lagunari eman dioen Valancieune deitcen (den) estoffa bat galtça parebaten eguiteco, eta hortaric Juanilloc besta bat eguiñaraci du Victoriano deitcen den dendari Espagnol ba(t) egoten baita donibanen Maria Espagnola harismendy Sariantaren etchiaren guibelian

        emendatcen du Miguel Corbeñac Ba(...) hunat ohointças Suspitchatuac diren guiçon(...) direla herri huntaric, Juanilloc hetaric erran dubela Sanguessarat soassilla.

        Aguertu da gure aintcinean Victor(iano) eta erran daucu Juanilloc bere etcherat er(aman) dubela, eta erran den estoffatic yadan b(...) (...) eguin dube(...) baitio tassa silharresco bat bi guiderreta(coa) erraten çubelaric cussina batec eman ci(ola,) emaste hau entçayatu cela tassa harren Saltcerat, chede hortan yudu bati offreitu cioela, bainen ets cirela accordatu; ondoan separatu cirela; esdaquiela yeussic guehiago.

        Maria Joseph otcheteco Ceiñas mintçatu baicare, presentian gure pressondeguian da accussu hau dela caussa; interrogatu dugu eta declaratu d(u) nola astelehen Sandus Verrarat gantcela confessatcer(a) eta bidian bassa batian caussitu çubela tassa erran dena, Bayonan eman dubela emastequi bati Saltceco ceiñac Salduric Remettitu baittiotça hamabi libera; estubela essagutcen emastequi hur(a) eta haren icena esdaquiela; ignoratcen dubela orobat nori tassa saldu dioen.

(...) egunian.

 

 

Bigarren eskutitza

 

Jauna,

        Çuc galdeguiten duçun arguia pablo Sarraten Sujetian, eçin pressentian eman deçaquet Satifationeric çeren Barbera egun goician donostiarat gana baita, hirur egunençat, handic etortçen den pontutic içanen dut çuri escribatçeco ohorea.

        hemen presso dugun emastequi hunec aitortu daut nola tassa cilar salduduben hura, magdalen eraten dioten espagnol Vrrugnan Elisaldebaitan egoten den batec eman çioela Baionan ostatu(an) Salçeco, guihiago dena nola athorr(a) haren aintçinian, emancioen bere (...) Baionan nescato dagoenari eta h(...) çen Belasteguy eraten dioten Bera(n) eguin duben guiçon hetaric bat (...) hogoibat Sujet gaisto presso quitug (u) (...) esda batere borts ohoin hetaric, esp(ero) dut oraiño hartuco tustela çeinbat. Luretan balire Segura çintçaquet

        Jauna, guelditcen çure betico

lejal

Tausin maire

Donibanen apirilaren 1.er 1788

 

 

Hirugarren eskutitza

 

Jauna,

        Echalaren presso dagoen guiçon gaste hori da hemen dagon cascon harguin bat, Andres hartchabaitan egoten çen Cofesatçerat eliçarat gan eta buruba nahasi çajo, penetan guinen horen Sortias, uste guinduben itsasorat ithotçerat gançen, horen casuban esdugu aditu nihori bidegaberic eguin dioela, ausarqui libra ahal desaquete; placer dugu jaquitias hor dela, deitçen da paul Sarrat, berac eran duben beçala.

        Segura desasuque Juan Co(...) nic escribatçen tudanac egui(...) eta goraintçi ene partes.

Guelditçen nais betico, j(...)

çure cerbitçari leja(l)

Tausin, alcalde

Donibanen apirilaren 2an 1788.

 

 

Laugarren eskutitza

 

Jauna,

        Emastequi hemen presso dugun hunec declaratu daut tassa çilaresco bajonan salduba dena, Magdalen eraten dioten espagnol urruñan dagoen batec emancioela salceco belasteguy deitçen den espagnol batequin çela bajonaco ostatu batian, guihiago dena nola Magdalen diodan horec eman çioela atorabat, hunen ainçinian, bere alaba bajonan dagoenari.

        Segura da beraco ohointça eguin dutenac Vrrugnan direla, jaun Marquis de Caupenac emantu ordenac arrastaçeco, eçin oraino atçeman detçacete, baiñan ustedut, atçemanac itçaren direla.

        (...)

        eguiten diotça, eta ordena dugu castcec(o) esbalinbadugu guihiagoco declarationeric hargatic çuri Satifatione emateco atç(...) dut oraiño cembait egun.

        Jauna,

gulditçen nais betiereco ç(ure)

Serbitçari lejal

Tausin alcalde

Donibanen 12 avril 1788.

 

 

Bosgarren eskutitza

 

        Jauna, mariabaitaco borda miratudut andre horequin Eta eçagutuditu bere oyaletic Eguinac bi attora eta declaratuda hango guicona andre horec bere oyala eçagutu dubenean pepitac Saldu dubela oyal ori eta guicon hori preso hartu dugu eta hatorac alchatu hartuco tuçu pipitaren ganic declarationeac eta gastiatuco daroquçu cer Eguin guicon hortas andre horec berac gauça guciac eraren darosquitçu presa du Erretiraceco.

        Vrrugnan 27'an 1788.

prialle yurat.

 

 

Non: IRIGARAI, Anjel: «Cinco cartas eusquéricas del Ayuntamiento de S. J. de Luz al de Vera (de 1788)», Fontes Linguae Vasconum, 12. zenb., 1972, 345-359 or.; SATRUSTEGI, Jose Maria: «Correspondencia oficial vasca del siglo XVIII», Fontes Linguae Vasconum, 47 zenb., 1986, 133-142 or.; YRIZAR, Pedro: «Laburd-Laburdi» sarrera, «Lengua: el labortano en la lengua oficial» atalean, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A, Diccionario Enciclopédico Vasco, Donostia, Auñamendi, XXII liburukia: Kobau-Landap, 1986, 185 or.; SATRUSTEGI, Jose Maria: Euskal testu zaharrak, Iruñea, Euskaltzaindia, 1987, 168-171 or.; EGIA GOIENETXEA, Gotzon: «Noiz sentiduko dira merak gure alkateak? Euskal administrazio izkribu zahar batzuk», Senez, VII, 1991, 94-97 or.

Bertsio honen iturria: Imanol Trebiño, Administrazio zibileko testu historikoak, HAEE-IVAP, 2001

 

aurrekoa hurrengoa