www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzFilotea
Silvain Pouvreau
1664

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: San Frances de Sales Genevako Ipizpicuaren Philothea, Silvain Pouvreau. Paris, 1664

 

 

aurrekoa hurrengoa

Fidel behar dela okasione handietan eta xipietan

 

HOGOI ETA HAMABORTZGARREN KAPITULUA

 

        Espos sakratuak badio kantiketan, ezen bere espos andreak eraman dioela bihotza bere begietarik batez, eta bere buruko ille-izpi batez. Bada gizonak gorputzan dituen kanpoko parte guzien artean ezta nobleagorik begia baino, dela konsidera dezagun nolako artifizioz egina den, dela nola bera dabillan eta hari den; ezta ere ezdeusagorik buruko illeak diren baino. Hargatik Iainkozko esposak nahi dua di arazi ez xoilki gogara zaizkola presuna deboten obra handiak, baina bai aphurrenak eta beherenak ere, eta haren serbiatzatzekotzat bere gustura, artha handia behar dugula haren ongi serbitzatzeaz gauz handietan eta goretan xipietan eta beheretan, halaz eta orobat handiez eta xipiez hari bihotza gure amudioak ebats diozokeonaz geroztik.

        Prepara zaite bada, Filothea, hainitz aflizione handi pairatzera gure Iauna gatik, martirioa baliz ere; harezazu borondate hari emaiteko zer ere baituzu preziatuenik, hura hartu nahi badu, aita, ama, anaia, senharra, emaztea, umeak, bai zure begiak eta zure bizia bera. Ordea zeren Iainkoaren probidenziak ezpaiterautzu igortzen hain aflikzione minik eta handirik, emoitzu bedere zure buruko illeak. Erran nahi dut, pairatzatzu emeki egun oroz heldu zaizkitzun atsekabe arinak, zerbaitezko eskasiak, deus gutitako kalteak; zeren okasione xehe hetaz gogo eta amorio onez baliatzen bazare haren amorioa gatik, haren bihotza osoki irabaziko duzu, eta hura oso eginen duzu zure egunorozko aumoina xipi hek, buruko min hura, hortzetako oinhaze hura, burutikako ur iautste hura, senharraren edo emaztearen bihurritasuna, behira hautsi izan den hura, esku larru, erhastun, mukanes galdu hura, hartzen den pena xipi hura muga onez ohera ioaiteaz eta goiz iaikiteaz, orazione egitea eta komuniatzea gatik, heldu den ahalketasun arin hura guzien aitzinean zenbait debozionezko akzionerik egiteaz; hitz batez pena xume hek guziak hartzen eta besarkatzen dira amorio onez, Iainkoaren ontasuna neurrigabeki kontentatzen dute; prometatu baiteraue bere fidelei doatsutasun guziko itsasoa behira bat ur gatik, eta zeren okasione hek ordu guzietan presentatzen baitira, hetaz ongi serbitzatzea eta baliatzea bide handia da hainitz aberatstasun espiritualik biltzeko.

        Santa Katalina Sienekoaren bizitzean horrenbat espirituko eramaitza ega goramendu, horrenbat zuhurziazko hitz, bai eta hark egin predikuak ikusi ditudanean, eztut egin dudarik bere zeruko esposaren bihotza eraman zuela kontenplazioneko begi hartaz; bainan orobat izan naiz konsolatu, hura ikusi dudanean bere aitaren kuisinan humilki gerrenaren biratzen, suaren aitzinatzen, haragien edo iakien aphaintzen, ogiaren orhatzen, eta etxeko serbitzu beherenen egiten bere Iainioa ganako karitatez eta amorioz betherikako bihotz batez eztut ere gutiago estimatzen ofizio ezdeus eta humilgarri hetan egiten zuen meditazione xipia eta behera, hanbatetan izan zituen estasak eta eramaitzak baino, ikusirik agian etzitzaizkola eman izan bere humiltasun eta beheramendu haren saritzat baizen. Bada haren meditazionea hunelako zen, Iduri zegokan bere aitarentzat zerbait aphaintzen zuenean, hura gure salbatzaillearentzat aphaintzen zuela, Santa Marthak bezala, bere amak zedukala Andre Dana Mariaren lekua, eta anaiek apostoluena. Manera hartan bere burua atzarturik zeruko korte guziaren gogoz serbitzatzera, serbitzu putruz hetan hari zen gozotasun handi batekin, zeren baitzeakien halakoa zela Iainkoaren borondatea. Exenplu hura ekharri dut, Filothea, dakizuntzat zenbat doakun gure akzione guzien, zenbat ere xipi baitira, Iainkoaren maiestatearen serbitzura ongi xuxentzeaz.

        Hartarakotz ahal bezanbat konseillu emaiten derautzut Salomon handiak hanbat laudatu duen emazte bortitz haren imitatzeaz, zeinak, dioen bezala, eskua emaiten baitzuen gauza bortitzetara, handietara, goretara; zeina bizkitartean iruten hari baitzen eta ardatzaren erabilten. Eskua eman du gauza bortitzetara eta haren erhiek erabilli dute artatza. Zuk ere emazu eskua gauza bortitzetan, iar zaite orazione eta meditazione egiten, usa zaite Sakramenduetan, egizu zure ahala arimei iainkoa ganako amudioaren emaiteko, inspirazione onik bihotzetan barrena isurtzeko, eta finean obra handirik eta kontuzkorik egiteko, daramazun bizitze thailluak agintzen duen eredura; ordea eztakizkitzula ahantz zure ardatza eta khilloa, erran nahi da, lot eta iarraiki zakizte gurutzearen aldean, loreak bezala, handitzen diren bertute xipiei eta beherei, zeinak baitira, pobreak serbitzatzea, eriak bisitatzea, etxeko errekaituaz eta ukitzen zaizkon lanez artha idukitea, eta alferrik utziko etzaituen ernetasun agudoa. Gauza hekin guzien artean pitzazu orai aiphatu derautzudan Santa Katalinak pitzten zuen bezalako konsiderazionerik.

        Iainkoaren serbitzatzeko okasione handiak bakhan heldu dira, baina xipiak noiznahikoak dire: Bada, nor ere fidel izanen baita gauza gutitan, dio salbatzailleak berak, hura ezarriren da hainitzaren gainean. Egitzu beraz gauza guziak Iainkoaren izenean, eta guziak izanen dira ongi eginak. Dela ian, dela edan, dela lo egin dezazun, dela alegera zaitezin, dela gerrena bira dezazun, baldin badakizu zure lanez ongi baliatzen, hagitz probetxatuko zaren Iainkoaren aitzinean, gauza hek guziak egiten tutzula, zeren Iainkoak nahi duen egin detzatzun.

 

aurrekoa hurrengoa