www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzFilotea
Silvain Pouvreau
1664

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: San Frances de Sales Genevako Ipizpicuaren Philothea, Silvain Pouvreau. Paris, 1664

 

 

aurrekoa hurrengoa

Orazionearen premiaz

 

LEHEN KAPITULUA

 

        1. Nola Orazioneak ezarten baitu gure adimendua Iainkoaren argian, eta gure borondatea paratzen baitio zeruko amudioaren berotasunari, eztu deusek ere gure adimendua bere iakingabetarik eta gure borondatea bere afekzione gaixtoetarik orazioneak bezanbat garbitzen. Orazionea da benedizinozko ura, bere ihinztaduraz gure desira onen landareak berriz heza eta lora araziten dituena, gure arimak bere inperfekzionetarik garbitzen dituena, eta gure bihotzak bere pasioneen egarsutik libratzen dituena.

        2. Bainan guzien gainetik konseillu emaiten derautzut mentalari, erran nahi da, bihotzezkoari eta bereziki gure Salbatzaillearen bizitze eta pasione sainduaren gainean egiten denari lotzea zeta iarraikiteaz; hari maiz behatzen diozula meditazionez, hartaz betheko da zure arima, haren ibil-bideak eta iar-mainak ikhasiko tutzu, eta zure akzioneak harenen gainean moldatuko. Hura da munduko argia, beraz haren baitan, haren ganik, eta haren gatik behar gara argitu; hura da desirazko arbola, zeinaren itzalean behar baigara freskatu; hura da Iakoben ithurri bizia gure garbitzeko lizundura guzietarik. Finean haurrek bere amak maiz adituz eta hekin batean mihia erabilliz, mothelki bada ere, ikhasten dute hek bezala minatzen. Guk halaber gure Salbatzaillearen aldean bagaude meditazionez, eta behatzen baderauegu haren hitzei, akzionei eta afekzionei, haren graziarekin batean ikhasiko dugu hura bezala minzatzen, hark bezala egiten, eta duen bezalako nahiaren hartzen. Hortan egon behar da, Filothea, eta zinets nazazu ezin goazke Iainko aita gana athe hartaz baizen, zeren nola mirail baten berinak ezin geldi bailezake gure bista, estainu edo berun iratxekiten ezpalitzaio gibeletik; hala ere Iainkotasuna ezin ongi mira genezake mundu behere hunetan, iuntatu ezpaliz gure Salbatzaillearen gizontasun sakratuarekin, zeinaren bizitzea eta heriotzea baitira gure ordinariozko meditazionetzat hauta dezakegun xederik eta punturik hoberena, gozoena, plazersuena, probetxosena,eta gure indarren arauerakoena. Gure Salbatzailleak eztu ezdeus gatik Zerutik iautsirikako ogiaren izena hartu, zeren nola ogia behar baita ian iaki fuerte guziekin, hala ere gure Salbatzaillea behar dugu meditatu, konsideratu eta bilhatu gure Orazione eta akzione guzietan.

        3. Haren bizitzea eta heriotzea hainitz puntutan berezia da liburuetan, irakhastea gatik zer eta nola medita. Emazu hetan egun guziez oren bat barazkaldu baino lehen, ahal badagizu goiz hastean, zeren orduan espiritua izanen duzu idekiago, gutiago nahasia eta freskoago gauazko pausuaren ondoan. Ez eman ere oren bat baino geiago, zure aita espiritualak berariaz erraiten ezpaderautzu geiago eman dezazun.

        4. Zure meditazionea egin ahal badezazu elizan, eta han bakerik aski edireiten baduzu, gauza xoil erraza izanen da zuretzat, zeren elizan oren bat egoitetik ezin trabatuko zaituzte arrazoinekin ez aitak, ez amak, ez emasteak, ez senharrak, ez bertze nihork ere, bainan norbaiten azpiko bazara, etzenduke naski oren baten ephea hain osorik zure etxean.

        5. Has ezazu orazione suerte guzia, dela bihotzezkoa, dela hitzezkoa, Iainkoaren presenziatik, eta erregla hau idukazu lekhatzerik gabe, eta ikusiko duzu denbora gutiren barrenean zein probetxu handi ekharriko derautzun.

        6. Zinetsten banauzu, erranen duzu zure Paterra, Abe Maria eta Kredoa latinez, bainan ikhasiko duzu ere ongi, zer hetan diren hitzek erran nahi duten zure hitzkuntzaz, arren hek erraiten ditutzularik eliza amaren hitzez, gozoki erabil ahal dezakezun hetan datzan endelegu miretstekoa eta plazergarria. Hargatik hek erraiten ditutzunean finka zazu zure gogoa hetan barrena, eta pitzkitzu zure afekzioneak erran nahi dutenaren gainean, eta etzaitezila bat ere lehia hainitzen erraitera, bainan hari zaite erranen duzunaren bihotzki erraiten, zeren Pater batek, sentimendurekin erranik, geiago balio du hainitz lasterka iraganek baino.

        7. Xapeleta da probetxu handizko manera othoitzteko, baldin badakizu haren ongi erraiten; eta halakotz har ezazu haren erraiteko bidea zenbait irakhas diazakezun liburu. On da ere Iesusen, Andre Dana Mariaren, Sainduen letarinen eta liburu aprobatuetan diren bertze ahoko othoitz guzien erraitea; kondizinorekin ordea orazione mentarlaren egiteko donua baduzu, lekurik prinzipalena emanen diozula; hala non hura egin ondoan, edo hainitz egiteko izanez, edo zenbait bertze arrazoin gatik ezin egin badezakezu ahoko othoitzik, ezpaitzara hargatik khexatuko, baina bai kontentatuko Pater nosterraren, Abe Mariaren eta Kredoaren bertzerik gabe erraiteaz.

        8. Baldin ahoko othoitzik egiten duzunean, sentitzen baduzu zure bihotza gonbidatua eta eramana dela barreneko edo bihotzeko orazionera, ez egin ukhorik, aitzitik utzazu zure espiritua emeki ioaitera alde hartara, eta eztuzula axolarik deliberatu zinituen ahoko othoitzak ez errana gatik; zeren hekin orde eginen duzun orazione mentala Iainkoaren gogorakoago da eta zure arimarentzat hobeago, lekhatzen dut elizako ofizioa, obligatua bazara haren erraitera, zeren kasu hartan eginbidea pagatu behar da.

        9. Baldin gertatzen bazine zure goiz guziaren iragaiten orazione mentalik egin gabe, edo egiteko sobera izanez, edo zerbiat bertzerik lizela kausa, zure ahala egin behar duzularik hala gerta eztadin, enseia zaite zure huts egin haren erremediatzera barazkal ondoan, othuruntzatik zenbait oren urrunenean, zeren orazione egin bazeneza othurunza hartu bezain sarri, eta iadanik hagitz eho baino lehen, hainitz logaletasun etor lekidikezu eta zure osasuna zaurt liteke.

        10. Baldin egun guzian ezin egin badezazu bat ere, kalte hura erremediatu behar duzu hainitz orazione labur usu zerura aurtikiz, zenbait debozionezko liburu irakurriz, eta zenbait penitenzia hartuz, zure begiratzeko halako hutsik geiago egitetik; gero egizu erresoluzione bortitz bat biharamun berean zure debozionearen bidean berriz sartzeko.

 

aurrekoa hurrengoa