www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzFilotea
Silvain Pouvreau
1664

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: San Frances de Sales Genevako Ipizpicuaren Philothea, Silvain Pouvreau. Paris, 1664

 

 

aurrekoa hurrengoa

Meza sainduaz, eta nola enzun behar den

 

HAMALAUGARREN KAPITULUA

 

        1. Enatzaitzu oraino minzatu eserziza espiritualen Iguzkiaz, zein baita mezaren sakrifizio eta sakramendu guziz saindua, guziz sakratua eta guziz sendagarria, giristinozko errelijionearen punturik barrenera, debozionearen bihotza, Iainkotiartasunaren arima, ezin erranezko misterioa, jainkozko karitatearen ondogabeko itsasoa bere baitan dadukana, eta zeina dela bide, Iainkoak gurekin egiazki iuntaturik, largoki partitzen baiterauzkigu bere graziak eta faboreak.

        2. Iainkozko sakrifizio harekin batean egiten den orazioneak ezin erranezko indarra du, hala non Filothea, haren bidez arima gaineraino bethetzen baita zeruko faboreez, permatua bezala dagoela bere maitearen gainean, zeinak hura hanbat bethetzen baitu usain eta eztitasun espiritualez, non baitirudi khezko arroin bat dela usaingarrizko egurrez, mirhaz, inzensuz eta usaingillearen erhauts on guziez egina, Kantiketan erraiten den bezala.

        3. Egizu beraz zure ahal guzia egun oroz meza sainduaren enzuteko, zure salbatzaillearen sakrifizioa Iainko aitari zuretzat eta giristino guzientzat apezarekin batean ofrenda diozozun gatik.

        Bethiere hainitz eta hainitz angeru elkharrekin bildurik hartan kausitzen dira, san Krisostomok dioen bezala, misterio saindu haren ohoratzeko, eta hartan aurkhitzen bagare gu ere hekin batean, eta duten bezalako intenzionerekin, ezin gaudezke hainitz ontasun ardietsi gabe halako konpainiaren moienez, zeren zeruko eta lurreko elizako fidel guzien batzarreak elkharganatzen dira, eta iuntatzen zaizko gure salbatzailleari jainkozko obra hartan, arren harekin batean, haren baitan eta haren arartekotasunaz Iainko aitari bere bihotza eraman diozotentzat, eta haren miserikordia osoki egin dezatentzat gurea. Zein zori on zaion arima bati halakoekin bere afekzioneen debotki ezarteaz, hain ontasun preziatu eta desiratzeko baten ardietstea gatik.

        4. Baldin zenbait bortxa bortxatuz beregaineko sakrifizio hura egiten denean ezin kausi bazaitezke hartan, gorputzeko presenzia batez, bederen hara eramazu zure bihotza haren enzuteko presenzia espiritual batez. Halakotz goizeko zenbait orenetan zoaz gogoz elizara, ezin bazoazke bertzela, iunta zazu zure intenzionea giristino guzien intenzionearekin, eta egitzu zaren lekuan, zenbait elizan egiazki bazinunde meza sainduaren enzuten, egin zenetzakeien barreneko akzioneak berak.

        5. Ordea haren enzutekotzat behar bezala, dela gorputzez, dela gogoz. 1. lehen hastetik, apeza aldarean sar artean, egizu preparazionea harekin batean, erran nahi da, iar zaite Iainkoaren presenzian, ezagutezazu zure merezigabea, eta eska zakizko zure bekhatuez barkhamendu. 2. apeza aldarean sartu denetik ebanjelioraino, konsidera zazu gure salbatzaillearen mundu hunetarako etortea, eta bizitzea konsiderazione sinple eta jeneral batez. 3. ebanjeliotik kredoa erranez geroraino, konsidera zazu gure salbatzaillearen predikua, eta zinetan errazu nahi duzula bizi eta hil haren hitz sainduaren fedean eta obedienzian, eta eliza katholikaren batasunean. 4. kredotik pater nosterraraino, zatxezte bihotzez sakrifizio siandu hartan egiaz eta izanez errepresentatzen diren gure salbatzaillearen pasioneko eta Heriotzeko misterioei, sakrifizio hura zuk ere apezarekin eta gainerako pobluarekin batean ofrendatzen diozula Iainko aitari, harenohoretan eta zure salbamendutan. 5, pater nosterratik komunioneraino, zure ahalaz pitzkitzu milla eta milla desir zure bihotzetik, beroki erraiten duzula nahi zendukeiela sekulakotz iuntatua eta bat egina bazine gure Iaunarekin, zeina baita sekulako amorioa.

        6. Komunionetik azkeneraino, eskerrak emoitzu haren majestate sainduari bere inkarnazionea, bere bizitzea, bere pasionea, eta sakrifizio saindu hartan erakusten deraukun amorioa gatik, zinetan zagozkala arren bere amorio bera gatik gerta dakizuela begitartetsu, zuri eta zure ahaidei, adiskidei eta elizan diren fidel guziei; gero zure bihotz osoz humiltzen zarela har ezazu debotki zure salbatzailleak bere apezaren eskuz emaiten derautzun benedizino saindua.

        Ordea meza erraiten den bizkitartean nahi baduzu zure meditazionea egin egunetik egunera zarraisten misterioen gainean, ezta premiarik izanen egon zaitezin akzione partikular hekin egiten; aitzitik aski izanen da hasterakoan xuxen dezazun zure intenzionea eta gogoz erran dezazun nahi duzula zure meditazionea eta orazionea egin sakrifizio saindu haren adoratzeko eta ofrendatzeko, dakizula meditazione guzietan lehen erran diren akzione hek kausitzen direla edo klaraturik edo ixilik eta adi ditezkeien bezala.

 

aurrekoa hurrengoa