www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzFilotea
Silvain Pouvreau
1664

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [inprimitzeko bertsioa PDFn]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Iturria: San Frances de Sales Genevako Ipizpicuaren Philothea, Silvain Pouvreau. Paris, 1664

 

 

aurrekoa hurrengoa

Protestazione seinalatua
Iainkoaren serbitzatzeko
erresoluzionearen ariman eskiribatzeko,
eta penitenziazko akteen serratzeko

 

HOGOIGARREN KAPITULUA

 

        Nik hemen beherean neure izena emanik natzan horrek, Iainko handiaren eta Zeruko korte guziaren aitzinean iarririk nagoela, haren ontasunaren ene alderako miserikordia neurrigabekoa konsideraturik, nola, kreatura ezdeus eta merezigabeko bat naizelarik, ezdeusetarik athera nauen, nola begiratu, mentenatu, hanbat perilletarik libratu, eta hanbat ontasunez bethe izan nauen. Bainan guzien gainetik konsideraturik, nola bere ezin erranezko eztitasunaz eta emetasunaz hain mansoki pairatu nauen ene gaixtakerietan, hain maiz eta hain maiteki inspiratu eta gonbidatu onera itzultzera, hain pazientki iguriki derautan ene adineko urthe N. hunetaraino, ea eginen nuenz penitenzia eta urrikituko zitzaitanz, hura hain ahalkegabeki ofensatu dudalarik ene esker eta leialgabez, bethi luzatuz haren gana itzuli gabe, eta haren egunorozko graziak mesprezatuz. Konsideraturik oraino ene Bataio Sakratuaren egunean hain zori onez eta hain sainduko eman eta konsekratu izan nintzaiola ene Iainkoari ni haren alaba izaiteko, eta orduan ene izenean egin zen profesaren kontra hanbat eta hanbat aldiz hain inkontru gaixtoz eta maradikatuki lizundu eta gaixtatu dudala enen espiritua, haren iainkozko Majestatearen kontra alxatux eta iararaziz; orai finean bihurtzen naizela neure gana, Iainkozko iustiziaren thronuaren aitzinean bihotzez eta espirituz neure burua lurreraino egoitzirik, ezagutzen dut, aitortzen eta konfesatzen legezki edireiten eta erakusten naizela hobenduri Iainkoaren Majestate ofensatuaz, eta Iesus ene Salbatzaillea paira eta hilarazi dudala nik egin ditudan bekhatuez, zeinak gatik hil baita eta gurutzeko penak pairatu baititu, hala non merezi baitut sekulakotz gal eta dana nadin.

        Bainan Iainko handi haren beraren neurrigabeko miserikordiaren thronua itzulirik, neure bihotz osoz eta neure indar guziez arnegatzen dudala ene bizitze iraganaren gaixtakeriez, othoitzez nago ahal dagidan bezain humilki, eman dakidala ene bekhatuez barkhamendu eta absolbazione osoa, ene arimaren Salbatzaille eta iaun haren beraren pasionearen eta heriotzearen bertutez; zeinaren gainean, ene esperanzaren zimendu bakhoitzaren gainean bezala, permatzen naizela, laudatzen baitut berriz, eta berriz egiten ene Iainkoari ene partez bataiatu nintzenean egin zitzaion profesa eta promesa fidel izanen nintzela, ukho egiten diodala deabruari, munduari eta haragiari, arnegatzen dudala hekin gogoratze, banaloria eta gutizia gaixtagarri guziez orai bizi naizen orduko, et sekulakotz. Eta bihurtzen naizela ene iainko emea eta urrikalsua gana, sekulan hautsi nahi eztudan desira, goga eta borondatea hartzen dut haren serbitzatzeko eta maitatzeko orai eta sekulakotz, hartarakotzat emaiten eta konsekratzen diodala ene espiritua eta arima bere indar guziekin, ene bihotza bere afekzionekin, eta ene gorputza bere sensu guziekin; zinetan nagoela enaizela bliatuko ene izaitetik ditudan partetarik batez ere haren borondate sainduaren eta guzien gaineko Majestatearen kontra, sakrifiziatzen diodala ene espiritua, kreatura leial, obedient eta fidel haren aldera izaiteko, nahi eztudala, sekulan ene hitzaz ukhatu edo urrikitu. Helaz ordea! baldin etsaiak gogora ekharriz, edo neroni flakoz eroriz gertatzen baninz orai hartzen dudan erresoluzionearen eta neure buruaz egiten dudan konsekrazionearen zerbaitetan hautsten, orai danik deliberatzen dut eta goga zinetan hartzen, Espiritu sainduaren graziarekin batean, handik iaikiteko, ene hutsa ezagutuko dudan bezain sarri, eta berriz bihurtuko naizela Iainkoaren miserikordia gana, bat ere berandu eta luzatu gabe. Hau da ene borondate, ene intenzione, ene erresoluzione sekulan ez hautstekoa eta ez itzultzekoa, erakusten eta finkatzen dudana, deus ere lekhatu gabe, ene iainkoaren presenzian berean, Zeruan loriaz gozatzen den Elizaren eta hemen bere etsaien kontra guduan hari den Eliza amaren begien aitzinean, zeinek ene deklarazione hau enzuten baitu, obra hunetan haren partez eta haren orde bezala Aita espiritualak enzuten nauen puntuan. Plazer duzula, Oene bethiereko Iainkoa, guziz botheretsua, guziz ona, ene baitan erresoluzione hau firmatu, eta neure buruaz egiten derautzudan bihotzezko eta barreneko sakrifizioa, usain on bat bezala begi arraiez hartu. Eta nola plazer izan baiterautazu erresoluzione hunen hartzeko inspirazionea, eta haren egiteko borondatea eman, indazu halaber haren konplitzeko behar dudan grazia eta indarra. O Iainkoa, ene Iainkoa zare, ene bihotzaren Iainkoa, ene arimaren Iainkoa, ene espirituaren Iainkoa, halako zaitut ezagutzen eta adoratzen orai eta sekulakotz. Bizi bedi Iesus.

 

aurrekoa hurrengoa