www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzTestu zaharrak - XIX. mendea

 

  hurrengoa

Hegoaldeko herri zehaztugaberen bateko erremateak

(c. XIX. mendea)

 

 

Nafarroako ardoaren hornidura

 

        Nafarroco ardo chiquiaren provisioba, datorren urtte gustian bearcodala eguin erri onettan, ala erritarray nola campotic allegatzendienay, batere faltaric gabe, genero onarequin ecartenduela goviernoco jaunac aguintzenduen erritatic, coste portean abonatzen zayola zaspi erreal egunian cargaco, izanic bere contura berrogueta amar errealen pagamentua oblaciotaco mezarentzat.

        Ardoa saldu bearcodala errico jaunen satisfacioco personen bitartez, eta neurri arreglatuaquin.

        Modu onetan berttan saldu bearco duela taberna bacoitzari tocatzen zayon lau illabetetan, ardo generosoba

        Errematantearen contura izango dira bere tabernan saltzenden ardo gustian derechoen pagamentua.

        Bederatzi egunen barruraco bearco du ottorgatu Escritura errico jaunen satisfacioco fiadorearequin, pagatzen dituela Escrituraco, erremate eta Edicton derechoac.

        Bacarric admititucodira iru taberna, eta oyen gañera esta permitituco saltzea ardoa iñolaco moduz ere, izanagatic ostalaria, bada oyec bacarric izango due facultadea emattea ardoa ostatuz allegatzen dien personay, eta ez escaratzean edo Echeco denda edo apusintu bajuan: condicio onetan faltatzenduena izango da multatua oguei errealean lendabizico aldian; 40 vigarren aldian, eta irugarren aldian guelditucoda castigua erriaren discreciora.

 

 

Frantziako pattarraren hornidura

 

        Franciaco aguardientaren provisioba bearco da eguin errionetan datorren urte gustian coste portera

        56..... abonatzen zayola 56 marabedi picharreco Bayonan

        40..... bertatic eta gañera 40 marabedi saltza sarigatic, ipiniric saldu lecua erdico calean

        Bearco du saldu, Erregidore eta Diputaduen satisfacioco aguardienta, izanic probisio onetaco errematantearen contura saltzenduen derecho gustiac, otorgatzenduela Escritura bederatzi egunen barrenean errico jaunen satisfacioco fiadoreaquin, eta pagatu erremate eta Escrituraco gastuac.

        Dn Jose Joaquín Goitia por la postura y condiciones dichas

 

 

Nafarroako pattarraren hornidura

 

        Nafarroaco aguardientaren provisioba bearcoda eguin datorren urte gustian batere faltaric gabe coste porttera abonatzen zayola zortzi erreal egunean cargaco, izanic bere contura genero onen gañean ipiniric dauden derecho gustiac, saltzenduela errico jaunac arreglatzendituen neurriaquin.

        Bearco du otorgatu obligacioco Escritura bederatzi egunen barrenean errico jaunen satisfacioco fiadoreaquin, eta pagatu erremate eta Escrituraco gastuac.

        Dn Joaquín Aramburu con porte de 7 reales.

 

 

Elizako primiziako fruituen errematea

 

        Presente aurquicen diran jaun oec ipincen dituztu irugarren candela eta aizqueneco rematean Eliza onetaco aurtengo primiciaco frutuac condicioarequin, ezen rematanteac esqueincen duen cantidadea bearco duela pagatu Eliza onetaco Mayordomo jaunari, bi plazo berdiñetan aurtengo Eguerrietan, eta gaur urte bete, dirutan eta ez beste generotan: Orrezaz gañera izango dituala bere contura subsidio ordinario eta seminarioco gastuac urte ero pagacen diranac: Bearco du otorgatu Escritura jaun oen satisfacioco fiadoreaquin bederaci egunen barruan, diralaric oec obligacioari eranzuteco moducoac, bestela ezayo admitituco ez pagazeco moducoric: orrezaz gañera izango ditu bere contura Almoneda ta Escrituraco derechoac; eta edocein gauza zuzedi dedilla frutuaquin ala arriz, nolabeste moduz, etzayo rebajaric batere admitituco calte etorri ditezquenagatic, postura dauca 400 duc.

Estevan de Gaztañaga

Estevan de Gaztañaga

Gaztañaga

 

 

Non: Gipuzkoako Agiritegi Nagusia, Tolosan, erreferentzia honen pean: SM ISM, 42, 1.

Bertsio honen iturria: Imanol Trebiño, Administrazio zibileko testu historikoak, HAEE-IVAP, 2001

 

  hurrengoa