www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruz



Gudu espirituala
Silvain Pouvreau
1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Gvdv espirituala, Silvain Povvreav. Chez Claude Avdinet, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Demonioak egiten duen arteaz
eta guduaz bertutera daraman
bidearen guri uts arazitzeko

 

HOGOI ETA HAMEKAGARREN
KAPITULUA

 

        Lehen ere erakuzi dudan laugarren artea, zeinaz Espiritu gaixtoak akometatzen baigaitu dakusanean xuxen gabiltzala bertutearen bidean, dira hainitz desir onak gure baitan pitzten dituenak gure gibelatzeko bertuteari iarraikitzerik, eta biziotan eror arazitzeko.

        Norbaitek, eritu denean, bethi pazienzia geiagorokin pairatzen badu bere eritasuna, etsai artez hark ikusirik eriak hala pairatuz ardietsiko ahal duela pazienziako ohitza, begien aitzinean emaiten diotza egin ahal letzakeien hainitz obra onak bertze erremanguan baliz, eta egin ahala egiten du hari zinets arazitzeko, ezen sendo baliz, Iainkoa hobeki serbitza lezakeiela, eta probetxu geiago egin liroela beretzat eta bertzeentzat ere.

        Eta halako desirak eria baitan pitztu dituenean, aphurka hala handitzen tu, non fastikatzen baita zeren hek ezin obra detzakeien, nahi lukeien bezala. Eta zenbatenaz desir hek handitzenago eta bortitztenago baitire, hanbatenaz fastikoa emendatzenago da haren baitan. Eta handik hura gero baratxe eta artezki darama bere eritasunaz despazienziatzera, ez zeren eri den, bainan zeren eritzeak hura trabatzen duen zerbait hobeagogatik handiro desiratzen zituen obren egitetik.

        Horraraino hura ekharri duenean, artezia beraz borratzen du haren espiritutik Iainkoaren serbitzatzeko eta obra onen egiteko gogoa, hura utsten duela bere gaitzetik libratua izaiteko desir hutsean.

        Eta ikusirik eztela libratzen bere nahiaren arauera, halako moldez nahasten da non osoki despazienziatzen baita. Eta hala ustegabean eramaiten da zerraion bertutetik kontrako biziora.

        Zure begiratzeko enganio hartarik, eta hari buru egiteko bidea da, zenbait inkontru penagarritan kausitzen zarenean, begira zaitezila leku emaitetik nahiz diren gauza onezko desirei; zeinek, zuk ordu hartan berean hek ezin eginez, mirets baizen asalda ahal baitziniatzakete.

        Eta zinetsi behar duzu humiltasun, pazienzia eta erresijnazione suerte guziarekin zure desirak eliteskeiela ethor uste zenduen burura, zarenaz gerostik dadukazun baino hagitz uliago eta mudakorrago.

        Edo egizu kontu Iainkoak bere iujeamendu estalien arauera, edo zure eskasakgatik eztuela nahi obra on hura egin dezazun, bai ordea beheiti eta humil zaitezin haren borondate sainduaten, esku eztiaten eta botheretsuaren azpian.

        Halaber zure debozione kostumatuak ezin egin badetzazu nahi zendukeien bezala, eta beregainki Aldareko Sakramendu Saindua ezin har badezakezu, edo zure Aita espiritualak bertzela iujeaturik, edo zerbait bertzerik dela kausa, etzaitezila nahas, ez eta eraman hetaz duzan desiraz, bainan zure borondate guziaz billusirik, iar zaite Iainkoaren plazeraren arauera, zure baitan erraiten duzula.

        Iainkoaren Probidenziaren begiak ene baitan ikus ezpaleza eskergabetasunik, eta bertze eskasik, enengoke orai Sakramendu saindua hartu gabe: eta halatan ezagutzen dudala ene Iainkoak erakuzten deratutala ene merezigabea, biz laudatua eta benedikatua sekulakotz. Fida naiz, ene Iauna, zure ontasun handia baitan, eztuzula bertzerik nahi, lekhat ene obedienziaz eta gauza guzietan zure gogara egiteko desiraz, ene bihotza ideki diazazudan, eta zure borondate guziei iarraikitera prepara dezadan baizen, zuk, hartan espiritualki sartzen zarela, hura konsola eta bortiz dezazun amoreagatik hura zureganik eraman nahi duten etsaien kontra. Guzia egin bedi zure begien aitzinean ongi den bezala. Ene Kreatzaillea eta Salbatzaillea, biz zure borondatea orai eta, sekulakotz ene ianharia eta sostengu gustia. Grazia baten xoilki, o ene amudioaren xede maitea, eske nagotzu, ene arima itsusi zaiskitzun gauza guzietarik garbiturik eta libratutik, dagoen bethiere bertute sainduen aphareilluaz preparatua ethorriko zaren orduko, eta nitaz egin nahiko ditutzun guzietara.

        Horrela hari bazare, segurtzat idukhazu, ezin konplituko duzun nahiz den ongi egiteko desiran, heldu bada ere zureganik, edo demonioak hura gogoratzen baderautzu zure nahasteko eta errebelatzeko bertutearen bidetik, heldu bada ere Iainkoaganik frogatzeagatik ea ongi iarria zarenz haren borondatearen obeditzen, bethi izanen duzula okasione zure Iainkoari aski egiteko gogorago zaion maneraz. Eta hortan datza egiazko debozionea eta Iainkoak gureganik nahi duen serbitzua.

        Abisatzen zaitut oraino, nondik nahi den heldu zaiskitzun aflikzionetan ez despazientzeagatik, nahi duzunean usatu sori diren eta Iainkoaren serbitzariek kostumatu ditusten moienez, etzaitezila hetaz balia zure penetarik libratua izaiteko tinkhegiko desirarekin, bainan hetaz serbitza zaitezila, zeren Iainkoak hala nahi duen; ezen eztakigu ea Iainkoaren maiestateak plazer gaituenz bide hartaz libratu.

        Bertzela egiten baduzu eroriko zare hainitz gaitzetan, zeren errrazki despazienziatuko zare gauza eztoanean zure tinkhezko desiraren eredura; edo zure aflikzioneak pairatzen baditutzu, zure pazienzia hainitz eskasez nahasia izanen da, ezta osoki Iainkoaren gogara izanen, eta guti mereziko du.

        Finean agertu nahi derautzut gure buruaganako amorioaren arte bat, zeinak kostuma baitu zenbait gertanzetan gure eskasen estaltzeko eta eskusatzeko.

        Exenplutzat, baldin pazienzia gutitako eririk bada, bere pazienzia gabea estaltzen du zenbait zeloren eta on-iduriren belaren azpian, erraiten duela bere grina egiazki eztela despazienzia zeren eritasunaz penatzen den, bainan hura dela arrazoinezko desplazer bat, zeren berak eritu baitu bere burua, edo zeren haren aldean direnei karga eta kalte emaiten baiteraue, egiten dioten serbitzuaz edo zenbait bertze konsiderazionez.

        Hala handi-nahia bere baitan nahasten denean zeren desiratzen zuen kargua eta gradua eztuen ardietsi, eztu hori emaiten bere superbiotasunaren eta banaloriaren, baina bertze okasioneen gainean, zeinetaz ezagun eta ageri baita eztuela konturik egiten bertze gaitz zaiskon okasionetan. Manera berean eriak ansia guti du, zeinengatik erraiten baitzuen damu handi zuela zeren nekhatzen ziren haren serbitzatzeaz, hek berek nekhe eta kalte bera iasaiten badute eta norbait bertzeren eritasunean.

        Seinale aski ageria da halakoek egiten duten arrankuraren erroa eztela sortzen ez bertzeakgatikako, ez bertze gauzezko konsiderazionetarik, bere nahien kontrako gauzez hartzen duten hastiotasunetik baizen.

        Zu beraz huts hartan eta bertzetan eror etzaitezintzat, paira tzatzu emeki, erran derautzudan bezala, nondik ere nahi ethor dakiskitzun aflikzioneak eta penak.

 

aurrekoa hurrengoa