www.armiarma.eus
idazleak eta idazlanak Herri literatura TESTUAK Corpus arakatzailea Klasikoen Gordailuari buruzGudu espirituala
Silvain Pouvreau
1665

      [liburua osorik RTF formatuan]
      [faksimilea]
      [Literaturaren Zubitegia]

 

Bertsio elektroniko honen egilea: Josu Landa Ijurko.

Iturria: Gvdv espirituala, Silvain Povvreav. Chez Claude Avdinet, 1665.

 

 

aurrekoa hurrengoa

Bertze moienez gure sensuen
erreglatzeko gertatzen zaiskigun
hainitz inkontru suerteren arauera

 

HOGOI ETA HIRURGARREN
KAPITULUA

 

        Ikusiz gero nola goititu behar den adimendua sentitzen diren gauzetarik Iainkotasunaren eta Gure Salbatzaillearen konsiderazionera; hemen bertze moien batzu emanen tut geiago, hetarik hainitz meditazione suerte hartzeko, arren nola arimen gustuak bertze eta bertze baitira bere artean, hala ere hainitz iaki eta gozo suerte dutentzat; bai eta hortaz serbitzatuko ahal dira ez xoilki jende sinpleak, bainan oraino adimendu alxatua eta perfekzionezko espirituaren bidean aitzinatua dutenak, iakinik adimendua eztagoela bethi ere guzien baitan orobat preparaturik eta prestik medizazione handienetara.

        Etzarela beldur nahas zaitezin erranen ditudan gauzak hainitz suertetako izanez diskrezioneko erregla badadukazu eta bazarraisko bertzeren konseilluari, zeini nahi baitut zarraiskon humiltasunarekin eta fidanzarekin, ez xoilki abisu hunetan, bainan eta emanen derauskitzudan guzietan.

        Noiz ere behatuko baiterauezu ikusteko eder diren eta munduak hanbat prezatzen dituen inguruneko gauzei, konsidera zazu guziak xoil fitsezkoak direla eta ongarria bezala zeruko aberastasunekin konparaturik, eta gero zure gogoa etxa zazu hetara bihotz osoz, munduan den guzia mesprezaturik.

        Begiak itzulten tutzula Iguzkitara, pensa zazu zure arima hura baino argiago eta ederrago dela zure Kreatzaillearen grazian badago, zeren bertzela beltzago da eta hastiotzekoago Ifernuko ilhunbeak baino.

        Alxa detzatzunean gorputzeko begiak zure gainean den zerura, arimako begiez iragan zaite gorago gaineko zerura, eta han trika zaite gogoz zuretzat preparaturik eta zure begira dagoen sekulako leku eta egoitza dohatsuan bezala, lurrean hobengabeki bizi bazare.

        Aditzen duzunean xoririk edo bertzerik ederki kantatzen alxa zazu espiritua Parabisuko kantetara, non zeruko Espirituek kantatzen baitute ardurako ALLELUIA, eta othoitz egiozu Iainkoari bere graziaz egin zaitzala gai haren laudatzera bethierekotz doatsuen batzarrean.

        Ohartzen zarenean atsegin hartzen duzula kreaturen edertasunaren ikusteaz, konsidera zazu arimako begiez Ifernuko sugea hekin azpian datzala gorderik, ernerik eta prestik zure hiltzera edo ezpere zaurtzera. Haren kontra hunela oiu eginen ahal duzu: Ha suge madarikatua! zer? gordetzen aiz bada horrela ene iretsteko? Gero Iaunagana itzulirik, erranen duzu; benedikatua zarela, ene Iainkoa, ene etsaia agertu derautazuna eta haren aho errabiatutik libratu nauzuna.

        Kreaturen beithetarik itzulirik, laster egizu Gurutzefikaren zaurietara, eta hetan zure espiritua finkaturik dadukazula, konsidera zazu zenbat pairatu zuen zure Salbatzailleak bere haragi sakratuan zure libratzeko bekhatutik eta haragizko plazerak zuri higoin arastea gatik.

        Huna bertze bide bat beitha perillos hari ihez egiteko; iar zaite barrena konsideratzen nolakoa izanen den hillez gero orai hain eder zaitzun gauza hura.

        Bidean zoazinean, orhoit zaite egiten duzun urratsik bakhoitzean herioari hurbiltzen zaiskola.

        Halaber ikusten tutzuean xoriak airean hegaldatzen eta urak beheiti ioaiten, pensa zazu zure bizia badoala eta lasterago egiten duela bere azken puntura.

        Haize handirik eta bortitzik alxatzen denean, edo xixmixta eta ihorziri egiten duenean, gogora zazu azken iujeamenduko egun izigarria, eta belhaunikaturik adora zazu Iainkoa, eta othoitz egiozu dizula grazia eta ephea zure buruaren ongi preparatzeko orduan haren Maiestate guziz gainekoaren aitzinean kausitzera.

        Gerta dakidisketzun hainitz moldetako kasuetan, hunela eginen duzu: Konparazionera, noiz ere zenbait minek edo melankoniak herstuko baitzaitu, beroa, hotza edo bertzerik zerbait pairatuko baituzu, eramazu zure gogoa Iainkoaren egundainoko borondate hartara, dakizula zure hobeagatik plazer izan duela halako neurriz eta halako orduan gaitz hura paira dezazun. Bide hartaz bozten zarela zure Iainkoak erakusten derautzun amorioaz eta hari serbitzu egiteko okasioneaz geien atsegin duen guzian, erranen duzu zure bihotzean: Orai ene baitan konpitzen da Iainkoaren borondatea, egundainotik amoriozki ordenatu duena nik gaitz hau paira dezadan. Ene Iaun guziz emea biz sekulakotz laudatua.

        Gogoan gogoeta onik egiten duzunean, itzul zaite berehala Iainkoagana, ezagutzen duzula harenganik heldu zaitzula, eskerrak emoitzu hartaz.

        Irakurtzen duzunean, iduri bekizu ikusten duzula zure Salbatzaillea zuri hitz hekin erraiten, eta har etzatzu haren Iainkozko ahotik athera balitez bezala.

        Gurutze saindua mira dezazunean, konsidera zazu zure soldadutasunaren bandera dela, eta hartarik ezin hastan zaiteskeiela zure etsai erhailleen astaparretan erori gabe, eta hari bazarraisko, zeruan sartuko zarela zure etsaien gainean irabasirikako prezaz kargaturik.

        Andre Dana Maria Birjinaren eta Parabisuko erreginaren imajina maitea gainera begiak aurtikhi detzatzunean, itzul ezazu bihotza, harengana, eskerrak emaiten diotzatzula zeren bethi prestik egon den Iainkoaren borondatearen egitera; zeren munduko Salbatzaillea bere sabel garbian ekharri duen, hari bulharra eman dioen, hura hazi duen eta zeren gure gudu espiritualean etzaikun behin ere faltatzen bere saboreaz eta helzakitzaz.

        Sainduen Imajinek gogorabia tzatzute hanbat Gudukatzaille sendo, zeinek bere mendean bortitzki gudukatuz zabaldu baiterautzute bidea, zeini bazarraisko, zu ere halaber hekin bazean khoroaturen baitzare sekulako loriaz.

        Elizar ikus dezazunean, bertze konsiderazione deboten artean, pensatuko ahal duzu oraino zure arima dela Iainkoaren Tenplua, eta hargatik hura behar duzula iduki garbirik eta xahurik Iainkoaren egoitza bezala.

        Abe Maria eskilla aditzen duzun bezain sarri, noiz nahi den, egin detzaketzu hemen diren meditazione labur hauk; zeinak baitira eginak Abe Maria bakhoitza baino lehen erraiten ohi diren hitz sakratuen gainean.

        Lehen eskillan eskerrak emoitzu Iainkoari zerutik lurrera bidaldu zuen, eta gure salbamenduaren hastea izan zen mandatuaz.

        Bigarren eskillan boz zaite Andre Dana Maria Birjinarekin abantail hetaz, zeinetara gora eraman izan baitzen bere humiltasun beregainekoa eta guziz barrenkoagatik.

        Hirurgarren eskillan adora zazu Iainkozko haurxo berriroki gizon egina, eta halaber haren Ama guziz doatsua, eta Iondone Gabriel Angerua.

        Eta eztakizula ahants burua aphur bat kheinatzea erreberenziaren seinaletzat eskilletarik bakhoitzean, ordea aphur bat geiago azkenekoan.

        Hirur eskilletara partiturikako meditazione hetaz serbitza zaiteske ordu guzietan.

        Hemen ezartzen ditudan bertzeaz berezten tut arratseko, goizeko, eta eguerdiko, eta beha dagote gure Salbatzaillearen Pasioneari, ezen sobera obligatuak gara maiz orhoitzera gure Andreak orduan pairatu zituen doloreez, eta egiten ezpagara erakuzten dugu eskergabeak garela.

        Arratsean, gogoan erabil etzazu Birjina garbi haren hersturak haren Seme benedikatuak gau hartan guzian frogatu zituen barreneko doloreakgatik, isuri zuen odolezko izerdiagatik, eta baratsean haren hartu izanagatik.

        Goizean, urrikal dakizula izan zituen aflikzioneakgatik, seme maite hura presentatu ziotenean Pilatusi eta Herodesi, hura kondenatu zutenean hiltzera, eta berari bere gurutzea iasanarazi ziotenean.

        Eguerditan, gogoz iragan zaite Ama deskonsolatu hari bihotza iragan zioen dolorezko espatara, gure Iauna gurutzean iosi izan zenean, hil zenean, eta lanzak saiets sakratua kruelkienik erdiratu zionean.

        Birjinaren doloreen gaineko meditazione hek egin detzaketzu ortzegun arratsetik larunbateko eguerdiraino, eta bertzeak bertze egunetan. Guziarekin ere hori utsten diot zure debozione partikularari; eta kanpoko gauzek eskhainiko derautzuten okasioneari.

        Finean, hitz gutiz serra dezadan zure sensuen ordenatzeko antzea, zaude hala preparaturik, non gauza eta gertanza guzietan etzaitezin higi eta eraman ez hetarako amudioaz, ez eta hetazko higointzaz, baina bai Iainkoaren borondate hutsez, ordea xoilki besarka tzatzu edo xoilki arbuia, Iainkoak nahi duen besarka edo arbuia detzatzun gauzak.

        Eta orhoit zaite zure sensuen ordenatzeko bide hek ezterauskitzudala eman, hei xoilki lot eta iarraiki zakistengatik. Zeren bethiere kasik egon behar duzu zure Iaunarekin barreneko gogoz bildurik; hark nahi baitu enseia zaitezin hainitz hari-aldi uzuz zure etsaien eta pasione biziosen garaitzera, hei buru eginez eta hekin kontrako bertutei lotuz eta iarraikiz; bainan bek erakusi derauskitzut iakin dezazuntzat zure buruaren ordenatzen eta erreglatzen behar den orduan.

        Ezen iakiteko duzu guti aitzinatzen duela nihork hainitz eserzizari lotuz, berez guziz onak direlarik, eta hainitzetan eztela hetan gogo nahasgarririk, bere buruaganako amudiorik, eztagoketasunik, eta demonioaren sarerik batzen.

 

aurrekoa hurrengoa